m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Наследие. Вышка. Михайловская церковь/Спадщина. Вишка. Михайлівська церква.

нагадую, по кліку дивимося великі картинки/напоминаю, по клику смотрим большие картинки...Михайлівська церква — пам'ятка архітектури, яка має національне значення. Розташовується у селі Вишка, яке знаходиться у Великоберезнянському районі Закарпатської області. Охоронний номер — 189.
—————
Михайловская церковь - памятник архитектуры, имеет национальное значение. Располагается в селе Вышка, которое находится в Великоберезнянском районе Закарпатской области. Охранный номер - 189.

До виникнення Михайлівської церкви, у селі Вишка було два храми, проте вони були знищені. Точна дата побудови Михайлівської церкви до сих пір не відома. Міститься інформація про різні періоди її виникнення: вона може бути створена у 17 столітті, у 1700 році чи у другій половині 18 століття. Майстри, які брали участь у її будівництві, також були зайняті при будівництві храму в селі Сухому, який був зведений на декілька років пізніше. Існують думки, що церква у селі Вишка могла слугувати для них прикладом при будівництві.
————-
До появления Михайловской церкви, в селе Вышка было два храма, однако они были уничтожены. Точная дата постройки Михайловской церкви до сих пор не известна. Содержится информация о разных периодах ее возникновения: она может быть создана в 17 веке, в 1700 году или во второй половине 18 века. Мастера, которые принимали участие в ее строительстве, также были заняты при строительстве храма в селе Сухом, который был возведен на несколько лет позже. Существуют мнения, что церковь в селе Вышка могла служить для них примером при строительстве.

У 1924 році один із церковних дзвонів був відлитий Ф. Еґрі. У 1991 році відбулось перекриття даху новим гонтом. У 1995–1996 роках інтер'єр оббили фанерою та розмалювали. Участь у цьому брали майстри Ілля Приймич та Василь Павліщук. У кінці 20 століття покриття даху церкви замінили бляхою і це зруйнувало її первинний вигляд. Церковні двері також були замінені. Церковником Михайлівського храму з початку 21 століття є Михайло Митро. В наш час про стан церкви піклуються парафіяни.
—————
В 1924 году один из церковных колоколов был отлит Ф. Еґри. В 1991 году состоялось перекрытие крыши новым гонтом. В 1995-1996 годах интерьер обили фанерой и разрисовали. Участие в этом принимали мастера Илья Приймич и Василий Павлищук. В конце 20 века покрытия крыши церкви заменили железом и это разрушило ее первоначальный вид. Церковные двери также были заменены. Церковником Михайловского храма с начала 21 века является Михаил Митро. В настоящее время о состоянии церкви заботятся прихожане.МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА, близько 1700 г. - середина XVIII ст. Побудована майстрами, зруб церква в с. Сухому трьома роками пізніше. У другій половині XVIII ст. шатровий верх над бабинцем замінений більш високою каркасної дзвіницею. Дерев'яна, тризрубна, триверха. Побудована з ялинових брусів на кам'яному фундаменті. Зруби нахилені анугрь. Близький до квадрату центральний зруб ширший від інших зрубів. Всі три обсягу церкви перекриті шатровими верхами з двома заломами, прикрашеними маківками. Над бабинцем влаштовані емпорії, а надбудований пізніше верхній каркасний ярус, службовець дзвіницею, має по всьому периметру четверика приховану аркаду голосників. Спорудження оперізує піддасися на випусках вінців зрубу. Намети, піддасися і стіни над опасання покриті гонтом. На стінах гонт викладений «ялинкою». У спорудженні збереглися зразки декоративно-прикладного мистецтва, що датуються 1700 р
Пам'ятка відноситься до бойківської архітектурної школі [Пам'ятники містобудування і архітектури УРСР. - К .: Будівельник, 1985 г., т. 2, с. 173].
—————
МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, около 1700 г. – середина XVIII в. Построена мастерами, срубившими церковь в с. Сухом тремя годами позже. Во второй половине XVIII в. шатровый верх над бабинцем заменен более высокой каркасной колокольней. Деревянная, трехсрубная, трехглавая. Построена из еловых брусьев на каменном фундаменте. Срубы наклонены анугрь. Близкий к квадрату центральный сруб шире остальных срубов. Все три объема церкви перекрыты шатровыми верхами с двумя заломами, увенчанными маковками. Над бабинцем устроены эмпоры, а надстроенный позже верхний каркасный ярус, служащий колокольней, имеет по всему периметру четверика скрытую аркаду голосников. Сооружение опоясывает поддашие на выпусках венцов сруба. Шатры, поддашие и стены над опасанием покрыты гонтом. На стенах гонт выложен «елочкой». В сооружении сохранились образцы декоративно-прикладного искусства, датируемые 1700 г.
Памятник относится к бойковской архитектурной школе [Памятники градостроительства и архитектуры УССР. – К.: Будівельник, 1985 г., т. 2, с. 173].
</lj-embed>

Цитата з Поп И.И., Поп Д.И. В горах и долинах Закарпатья. – М.: Искусство, 1971 г., с. 19 – 20

У цій долині, на схилах гірського хребта, розташоване село Вишка. У центрі його варто мальовничий триверха бойківський Михайлівський храм, побудований у другій половині XVIII століття. Судячи з його архітектурним формам, він був зведений тими ж майстрами, що і храм в Сухому, або принаймні останній був для них взірцем. Такі повторення або запозичення цілком природні в народній архітектурі, оскільки форми його завжди знаходяться під строгим критичним поглядом колективу, насилу приймає будь-які відхилення від прийнятих норм. Але, незважаючи на всю позірну простоту конструкції, народні зодчі в кожну нову споруду прагнули внести щось особливе, тому ми не знайдемо на Бойківщині, як і в Карпатах взагалі, двох абсолютно однакових дерев'яних пам'яток…
—————
Цитата из Поп И.И., Поп Д.И. В горах и долинах Закарпатья. – М.: Искусство, 1971 г., с. 19 – 20

В этой долине, на склонах горного хребта, расположено село Вышка. В центре его стоит живописный трехверхий бойковский Михайловский храм, построенный во второй половине XVIII века. Судя по его архитектурным формам, он был возведен теми же мастерами, что и храм в Сухом, или по крайней мере последний был для них образцом. Такие повторения или заимствования вполне естественны в народном зодчестве, поскольку формы его всегда находятся под строгим критическим взором коллектива, с трудом принимающего какие-либо уклонения от принятых норм. Но, несмотря на всю кажущуюся простоту конструкции, народные зодчие в каждую новую постройку стремились внести что-то особое, потому мы не найдем на Бойковщине, как и в Карпатах вообще, двух абсолютно одинаковых деревянных памятников…

…Особливу ошатність Михайлівської церкви в Вишці надає обшивка стін і даху гонтом різного фасону. Укладання його на стінах «ялинкою» створює таке густе і багате мереживо, що будівельнику немає необхідності прикрашати окремі деталі споруди різьбленням, вона все одно губилася б у сріблястому трепеті гонту.
Багатоступінчасті верхи бойківських церков всередині не перекриті, але освітлені тільки в нижньому ярусі, і тому якщо подивитися знизу вгору, то вони здаються бездонними.
Сонячні промені, проникаючі в неї через невеликі прорізи вікон, грають на золоті іконостасу, раптово вихоплюючи з напівтемряви лики святих, ще більше підкреслюючи тіні в бабинці, надаючи інтер'єру
храму якусь особливу таємничість.

—————
…Особую нарядность Михайловской церкви в Вышке придает обшивка стен и крыши гонтом разного фасона. Укладка его на стенах «елочкой» создает такое густое и богатое кружево, что строителю нет необходимости украшать отдельные детали постройки резьбой, она все равно терялась бы в серебристом трепете гонта.
Многоступенчатые верхи бойковских церквей внутри не перекрыты, но освещены только в нижнем ярусе, и потому если посмотреть снизу вверх, то они кажутся бездонными.
Солнечные лучи, проникающие в нее через небольшие прорези окон, играют на золоте иконостаса, внезапно выхватывая из полутьмы лики святых, еще больше подчеркивая тени в бабинце, придавая интерьеру
храма какую-то особую таинственность.


Ось шо пише М. Сирохман у “Церкви України Закарпаття” - Льв .: 2000, с. 111 - 112.

Церква св. арх. Михайла. Близько 1700, XVIII ст. (УПЦ)
Закарпатські бойківські церкви стоять переважно в селах закарпатської Лемківщини (у верхів’ї річки Уж). Ці давні й гарні споруди мають три багатоступінчасті завершення над трьома зрубами, але здебільшого західний верх над бабинцем є найвищим і має баштоподібні риси. Очевидно, в цих церквах бачимо перехід від бойківського стилю до лемківського, з його високою бароковою вежею над бабинцем. Таким чином, у селах верхньої течії Ужа збереглося кілька унікальних дерев’яних церков, які утворюють своєрідну підгрупу бойківських церков, а також засвідчують народження нового стилю…

—————
Вот что пишет Сирохман М. в “Церкви Украины Закарпатье” - Льв .: 2000, с. 111 - 112.

Церковь св. арх. Михаила. Около 1700, XVIII в. (УПЦ)
Закарпатские бойкивски церкви стоят преимущественно в селах закарпатской Лемковщины (в верховье реки Уж). Эти древние и красивые сооружения имеют три многоступенчатые завершения над тремя срубами, но в основном западный верх над притвором является самым высоким и имеет башнеобразными черты. Очевидно, в этих церквях видим переход от бойковского стиля к лемкивского, с его высокой барочной башней над притвором. Таким образом, в селах верхнего течения Ужа сохранилось несколько уникальных деревянных церквей, которые образуют своеобразную подгруппу бойковских церквей, а также удостоверяют рождение нового стиля…


…Розповідають, що перша церква стояла на пагорбі Розтоцький Верх, але згоріла, а хрест нібито перекинуло на Михайлівський пагорб, де поставили другу церкву, яка також згоріла. Теперішню церкву розмірами 5,1: 15,7 м спорудили з ялових брусів на Цвинтари. Спочатку споруда мала класичну бойківську форму, тобто над західним зрубом теж був ступінчастий шатровий верх, а центральний – найвищий. У другій половині XVIII ст. шатровий верх над бабинцем замінено каркасною дзвіницею, вищою за центральний верх. По периметру дзвіниці йде закрита аркада голосниць. Зруби мають нахил усередину, що додає невеликій споруді монументальності. Вікна церкви мають стародавню систему захисту від непогоди – бокові, фігурно вирізані дощечки, що підтримують похилий ґонтовий дашок. Стіни вище опасання вкриті ґонтом, викладеним “ялинкою”. У церкві є цікаві зразки декоративно-ужиткового мистецтва 1700 р. У вежі – три дзвони. Середній з них відлитий Ф. Еґрі в 1924 p., а малий має напис “РОКУ БОЖА АΨО (167…)”.
У 1991 р. дахи перекрили новим ґонтом. У 1995 – 1996 інтер’єр оббили фанерою, його розмалювали Василь Павліщук та Ілля Приймич.

—————
…Рассказывают, что первая церковь стояла на холме РОЗТОЦКОЕ Верх, но сгорела, а крест якобы опрокинуло на Михайловский холм, где поставили вторую церковь, которая также сгорела. Нынешнюю церковь размерами 5,1: 15,7 м соорудили из яловых брусьев на кладбище. Сначала сооружение было классическую бойковскую форму, то есть над западным срубом тоже был ступенчатый шатровая верх, а центральный - самый высокий. Во второй половине XVIII в. шатровая верх над притвором заменено каркасной колокольней, выше центральный верх. По периметру колокольни идет закрыта аркада голосниць. Срубы имеют наклон внутрь, что придает небольшой постройке монументальности. Окна церкви имеют древнюю систему защиты от непогоды - боковые, фигурно вырезанные дощечки, поддерживающих пожилой гонтовую козырек. Стены выше опасение покрытые гонтом, изложенным "елочкой". В церкви есть интересные образцы декоративно-прикладного искусства 1700 В башне - три колокола. Средний из них отлит Ф. Еґри в 1924 p., А малый имеет надпись "ГОДА БОЖЬЯ АΨО (167 ...)».
В 1991 г.. Крыши перекрыли новым гонтом. В 1995 - 1996 интерьер обили фанерой, его разрисовали Василий Павлищук и Илья Приймич.


декілька старих фото/несколько старых фото

Джерела/источники:
uk.wikipedia.org
pslava.info
otdyhaem.com.ua
www.karpatinfo.net.ua
karpaty3d.com
www.derev.org.ua
oko.kiev.ua
sightseen.turistua.com
ну как то так =))
Tags: Закарпаття, Закарпатье, деревяна церква, деревянная церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments