m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Колиндяни. Палац Городиського/Наследие. Колындяны. Дворец Городиского.Також відомий як:
- Райгород (рус., Укр.) - Стара назва села
—————
Так же известен как:
- Райгород (рус., укр.) – старое название селаПерший етап будівництва: 15 століття (?)
Останній етап будівництва 1840 рік
————— 
Первый этап строительства: 15 век (?)
Последний этап строительства: 1840 годПоселення було засновано на правому березі річки Нічлава (притока Дністра).
1444 рік. Поселення відоме під назвою Райгород.
—————
Поселение было основано на правом берегу реки Ничлава (приток Днестра).
1444 год. Поселение известно под названием Райгород.

15 століття. До цього періоду відносять спорудження замку, побудованого шляхтичами з роду Стаменскіх. Місце для спорудження укріплень обрали на височині біля річки.
  1661 рік. Перша письмова згадка села в письмових джерелах.
—————
15 век. К этому периоду относят сооружение замка, построенного шляхтичами из рода Стаменских. Место для постройки укреплений выбрали на возвышенности у реки.
1661 год. Первое письменное упоминание села в письменных источниках.

?. Замок в селі служив резиденцією знаменитому шляхтичу Юрію Єжи Володиєвському (1620 - 1672), який став прототипом для одного з головних героїв літературної трилогії Генріка Сенкевича («Вогнем і мечем», «Потоп» і «Пан Володиєвський»).
—————
?. Замок в селе служил резиденцией знаменитому шляхтичу Юрию Ежи Володыевскому (1620 – 1672), который стал прототипом для одного из главных героев литературной трилогии Генрика Сенкевича («Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володыевский»).

?. Володиєвський передає (дарує?) Село Ордену Домініканців.
  1786 рік. У «Географії королівств Галичини і Ладомеріі» Колиндяни згадуються як місто.
—————
?. Володыевский передаёт (дарит?) село Ордену Доминиканцев.
1786 год. В «Географии королевств Галиции и Ладомерии» Колындяны упоминаются как город.

На початку XIX століття замок в Колиндянах перейшов до роду Альбіновскіх, від яких його успадкував шляхтич Корнел Городиський. У той час фортеця вже була зруйнована. Воно й не дивно, адже потреба в оборонних замках на той час вже відпала. Тому новий власник, облаштовуючи в замку свою резиденцію в 1840 році, перебудував замкові вежі на павільйони, а між ними звів класицистичний двоповерховий палац.
—————
В начале XIX века замок в Колындянах перешел к роду Альбиновских, от которых его унаследовал шляхтич Корнел Городиский. В то время крепость уже была разрушена. И неудивительно, ведь потребность в оборонительных замках к тому времени уже отпала. Поэтому новый собственник, обустраивая в замке свою резиденцию в 1840 году, перестроил замковые башни на павильоны, а между ними свел классицистический двухэтажный дворец.Центральна, двоповерхова частина палацу - прямокутна в плані. Її парадний фасад прикрашає великий портик з чотирма колонами іонічного ордера, які стоять на квадратних постаментах. Їх вінчає невисокий ступінчастий фронтон. Фасад палацу з боку парку прикрашає великий центральний ризаліт з невисоким трикутним фронтоном. На другому поверсі був великий балкон, який слугував оглядовою терасою. В'їздом в палацовий комплекс слугуваали ворота, які, ймовірно, залишилися від колишнього замку, а з протилежного боку на схилах Нічлави був розбитий нерегулярний ландшафтний парк.
—————
Центральная, двухэтажная часть дворца - прямоугольная в плане. Ее парадный фасад украшает большой портик с четырьмя колоннами ионического ордера, которые стоят на квадратных постаментах. Их венчает невысокий ступенчатый фронтон. Фасад дворца со стороны парка украшает большой центральный ризалит с невысоким треугольным фронтоном. На втором этаже находился большой балкон, который служил смотровой террасой. Въездом в дворцовый комплекс служили ворота, которые, вероятно, остались от прежнего замка, а с противоположной стороны на склонах Ничлавы был разбит нерегулярный ландшафтный парк.

Після смерті власника Корнела Городиського в 1898 році маєток успадкував його молодший син Людвіг, австрійський каштелян. Під час Першої світової війни палац було практично зруйновано. Людвіг Городиський почав його відновлення. При цьому деякі декоративні деталі відновлювати не стали.
—————
После смерти владельца Корнела Городиского в 1898 году имение унаследовал его младший сын Людвиг, австрийский кастелян. Во время Первой мировой войны дворец был практически разрушен. Людвиг Городиский начал его восстановление. При этом некоторые декоративные детали восстанавливать не стали.У міжвоєнний період в палаці розмістили кімнати для дітей працівників маєтку. У радянські часи в ньому функціонував технікум, а установою місця постійного проживання в стінах палацу була тракторна бригада.
—————
В межвоенный период во дворце разместили комнаты для детей работников имения. В советские времена в нем функционировал техникум, а последним учреждением в стенах дворца была тракторная бригада.В 2008 р. палац за смішні 200 тис. гривень купив чортківський бізнесмен Василь Градовий – але, схоже, що робити з махіною, він і сам не знає (инфа от castles.com.ua).
На данный момент дворец находиться в аренде у неких мастеров-реставраторов по дереву из Чорткова(сведения от месного населения). Але рухів по його ремонту або реконструкції за період 2013-16 років я не спостерігаю ...
—————
В 2008 г дворец за смешные 200 тыс. гривен купил чертковский бизнесмен Василий Градовой - но, похоже, что делать с махиной, он и сам не знает (инфа от castles.com.ua).
На данный момент дворец находится в аренде у неких мастеров-реставраторов по дереву из Черткова (сведения от месного населения). Но шевелений по его ремонту или реконструкции за период 2013-16 годов я не наблюдаю ...

Переклад з книги Афтаназі:
Минуле Колиндян, які лежать в 15 км на південний схід від Чорткова, до цього часу не вивчене науково. Згідно з місцевими даними чи легендами, ця місцевість початково називалась Райгород і була родинним маєтком сім'ї Володийовських. Якогось року на різдво Володийовські мали подарувати цю місцину отцям домініканам. Від коляди (польською - "коленда") з часом перейменовано Райгород на Колиндяни.
—————
Перевод из книги Афтанази:
Прошлое Колындян, которые лежат в 15 км к юго-востоку от Черткова, до сих пор не изучено научно. Согласно местным данным или легендами, эта местность изначально называлась Райгород и была семейным имением семьи Володиёвских. В каком-то году на рождество Володиёвские должны были подарить это место отцам доминиканам. От коляды (на польском - "коленда") со временем переименован Райгород на Колындяны
В першій половині ХІХ ст. Колиндяни були власністю родини Альбіновських гербу Ястрженбець. Цей рід в історичних джерелах відомий лише з другої половини XVIII ст. Пізніше у спадок отримав цей маєток Корнел Городиський гербу Корчак (помер 1898 р.), одружений з Леонією Гарниш гербу Порай, володаркою Тлустенького. Родина його, що мешкала на Волині та в інших руських землях, була насправді чисельна та належала до середньо-заможних, не відігравала в житті краю помітної ролі. Великі маєтності згромадив у своїх руках допіру сам Корнел Городиський. Після його смерті, в результаті родинних справ, багатство те знову, одначе, було роздріблене на менші частки. Найстарший син Корнеля - Леон (помер 1868 р.), одружений з Анєлою Скібневською, отримав в якості своєї частки Тлустеньке; середній, Францішек (помер 1871 р.), одружений з Марією Йодко-Наркевич, - Трибухівці; наймолодший же син Людвік (помер 1875 р.), австрійський каштелян - Колиндяни. Був він також останнім володарем цього маєтку.
—————
В первой половине XIX в. Колындяны были собственностью семьи Альбиновських герба Ястрженбец. Этот род в исторических источниках известен лишь со второй половины XVIII в. Позже в наследство получил это имение Корнел Городисский герба Корчак (умер 1898), женат на Леонии хорошего герба Порай, обладательницей Тлустенького. Семья его, что жила на Волыни и в других русских землях, была на самом деле многочисленной и принадлежала к средне-состоятельным, и не играла в жизни края заметной роли. Большие имения собрав в своих руках только что сам Корнел Городисский. После его смерти, в результате семейных дел, богатство сново, было раздробленно на меньшие доли. Старший сын Корнеля - Леон (умер 1868), был женат на Анеле Скибневськой, получил в качестве своей доли Тлустенькое; средний, Францишек (умер 1871), был женат на Марии Йодка-Наркевич, - Трибуховцы; молодой же сын Людвик (умер 1875), австрийский кастелян - Колындяны. Был он также последним обладателем этого имения.


В часи якогось з попередніх сторіч на досить високому і стрімко спадаючому березі Нічлави збудовано в Колиндянах оборонний замок. Як він виглядав, зовсім невідомо, тому що будівля, точніше, її руїни, в 1840р. тогочасними власниками села була перебудована на сучасний пізньокласичний палац. Після закінчення всіх робіт він складався з трьох з'єднаних між собою частин: головного житлового корпусу та двох стоячих в кутах, значно змодернізованих давніх башт. Двоповерховий палац був зведений у формі прямокутника. Його фронтальна частина була розчленована іонічними пілястрами. Тут був великий портик у вигляді чотирьох іонічних колон на квадратних постаментах. На колонаді розташовувався довгий балкон. (...)
—————
Во времена какого-то из предыдущих столетий на достаточно высоком и стремительно ниспадающем берегу Ничлавы построено в Колындянах оборонительный замок. Как он выглядел, совершенно неизвестно, так как здание, точнее, его руины, в 1840. тогдашними владельцами села были перестроены в современный позднеклассической дворец. После окончания всех работ он состоял из трех соединенных между собой частей: главного жилого корпуса и двух стоящих в углах, значительно модернизирован древних башен. Двухэтажный дворец был возведен в форме прямоугольника. Его фронтальная часть была расчленена ионическими пилястрами. Здесь был большой портик в виде четырех ионических колонн на квадратных постаментах. На колоннаде располагался длинный балкон. (...)


Домінанту фасаду з боку саду становив ризаліт, в нижній частині розбитий трьома замкненими аркадами у формі півкола, з балконом у верхній частині, поставленим над кам'яною оглядовою терасою. Садовий ризаліт увінчувала також стіна аттику. Всі фасади оживляли гримси (не гримзи! - Блека). Палац був накритий високим гладеньким чотирискатним дахом, з двома довгими отинькованими коминами.
—————
Доминанту фасада со стороны сада составил ризалит, в нижней части разбит тремя закрытыми аркадами в форме полукруга, с балконом в верхней части, поставленной над каменной смотровой террасой. Садовый ризалит венчала также стена аттику. Все фасады оживляли гримсы (не грымза, - Блэка). Дворец был накрыт высокой гладкой четырёхскатной крышей, с двумя длинными оштукатуреными трубами.


Інтер'єри мали регулярне планування. Біля портику знаходилась простора вітальня, а з лівого боку холл з парадними сходами. Таку ж як вітальня площу займав посередині садової половини палацу нижній салон. Представницький вигляд мав другий поверх з двома однаковими за розмірами квадратовими салонами, які розміщалися над вітальнею та над нижнім салоном. До обох салонів примикала з правого боку велика прямокутна їдальня з чотирма вікнами - двома від під'їзду до палацу і двома від саду, та підлогою з кількох видів паркету. До 1914 року її cтіни прикрашали голандські натюрморти. 
Інші кімнати - кабінет, бібліотека та житлові приміщення. Скрізь були печі з кахлів, а в салонах та їдальні - ще й каміни та стильні жирандолі. Стіни були вкриті барвистими шпалерами.
—————
Интерьеры имели регулярную планировку. У портика находилась просторная гостиная, а с левой стороны холл с парадной лестницей. Такую же площадь как гостиная занимал посередине садовой половины дворца нижней салон. Представительный вид имел второй этаж с двумя одинаковыми по размерам квадратными салонами, которые размещались над гостиной и над нижним салоном. К обоим салонам примыкала с правой стороны большая прямоугольная столовая с четырьмя окнами - двумя от подъезда до дворца и двумя от сада, и полами из нескольких видов паркета. К 1914 году ее стены украшали голландские натюрморты. Другие комнаты - кабинет, библиотека и жилые помещения. Везде были печи из изразцов, а в салонах и столовой - еще и камины и стильные жирандоли. Стены были покрыты красочными обоями.


Під час Першої світової палац був цілком зруйнований. Через те, що в міжвоєнний час знищені були ще й усі сільгосп-знаряддя, власники вже не змогли підняти палац до минулого стану, лише відремонтовані мури віддали на громадські потреби. В палаці розмістилися кімнати для дітей працівників маєтку. 
Короткі галереї з прямокутними дверима з'єднували палац з шестикутними павільйонами, переробленими з давніх башт, накритими також шестикутними шатровими дахами. Стіни галерей були декоровані пілястрами та напів-колонами. Зверху їх прикрашала сліпа балюстрада, утворюючи щось подібне до фриза. Окрім великих квадратних вікон кожна галерея мала ще по одному круглому віконечку з рамою у вигляді розетки. В галереях містилися коридори, кухня та кімнати для гостей. Завершував оздоблення павільйонів аркадний неоготичний фриз. Весь палац був суворо симетричний.
—————
Во время Первой мировой дворец был полностью разрушен. Так что в межвоенное время уничтожены были еще и все сельхоз орудие, владельцы уже не смогли поднять дворец до прошлого состояния, только отремонтированные стены отдали на общественные нужды. Во дворце разместились комнаты для детей работников имения. Короткие галереи с прямоугольными дверями соединяли дворец с шестиугольными павильонами, переделанными из древних башен, накрытыми также шестиугольными шатровыми крышами. Стены галерей были декорированы пилястрами и полу-колоннами. Сверху их украшала слепая балюстрада, образуя нечто вроде фриза. Кроме больших квадратных окон каждая галерея имела еще по одному круглому окошку с рамой в виде розетки. В галереях содержались коридоры, кухня и комнаты для гостей. Завершал убранство павильонов аркадный неоготический фриз. Весь дворец был строго симметричен.


Вид палацу з саду. За аквареллю А.Гроттгера


Біля правого павільйону знаходилася велика оранжерея. Перед палацом простягнувся круглий, низенько підстрижений газон, з яскравим килимом квітів посередині. Перед в'їздом на дитинець стояла стародавня брама, яка, як і павільйони, залишилася від старого замку. Чарівність кілька-гектарного нерегулярного ландшафтного парку створювалась завдяки його розміщенню на підвищенні та на узбіччях стрімких берегів. Тут, крім старих лип, кленів та тополь, росли також сливи
—————
У правого павильона находилась большая оранжерея. Перед дворцом протянулся круглый, низко подстриженный газон, с ярким ковром цветов посередине. Перед въездом на детинец стояли древние ворота, которые, как и павильоны, осталась от старого замка. Очарование несколько-гектарного нерегулярного ландшафтного парка создавалось благодаря его размещению на возвышенности и на обочинах обрывистых берегов. Здесь, кроме старых лип, кленов и тополей, росли также сливы

декілька старих фото/несколько старых фото:


Джерела/источники:
zamki-kreposti.com.ua
chortkov.glo.ua
www.castles.com.ua
www.europeana.eu
nac.gov.pl
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, дворец, палац
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments