m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Підгора. Оборонний монастир/Наследие. Подгора. Оборонний монастирь.

Нагадую, по кліку дивимося велику картинку/напоминаю, по клику смотрим большую картинку...Підгорянський Спаській монастир чину св. Василія (відомий ще, як Угорницький), що розташований на високому березі Серету поблизу впадіння в нього Гнізни всього в парі кілометрів від Теребовлі - один з тих багаточисельних туристичних об'єктів Тернопілля, який вартий для відвідання, якщо вас вже занесло в Теребовлю. Підгорянська обитель є одночасно і монастирем, і замком, який на фоні десятків поруйнованих оборонних споруд області виглядає ще дуже навіть привабливо.
----------
Подгорянский Спасской монастырь чина св. Василия (известный еще как Угорницкий), который расположен на высоком берегу Серета близ впадения в него Гнизны всего в паре километров от Теребовле - один из многочисленных туристических объектов Тернопольщины, который стоит для посещения, если вас уже занесло в Теребовлю. Подгорянская обитель является одновременно и монастырем, и замком, который на фоне десятков разрушенных оборонительных сооружений области выглядит еще очень даже привлекательно.Дістатися монастиря-фортеці дуже просто. Від теребовлянського замку на південь у бік Буданова веде вулиця Січових Стрільців. Через три кілометри Теребовля закінчується і майже відразу починається село Зеленче. Майже на початку важливо не проґавити поворот праворуч на поганеньку ґрунтовку. Дорога веде через невеличкий лісок, за яким - поле з назвою "Гуртівня" (тут існувало трипільське поселення), а за ним вже видніються руїни башт і стін, та відновлена монастирська церква.
----------
Добраться до монастыря-крепости очень просто. От теребовлянского замка на юг в сторону Буданова ведет улица Сечевых Стрельцов. Через три километра Теребовля заканчивается и почти сразу начинается село Зеленче. Почти в начале важно не упустить поворот направо на неважную грунтовку. Дорога ведет через небольшой лесок, за которым - поле с названием "Оптовик" (здесь было трипольское поселения), а за ним уже виднеются руины башен и стен, и восстановленная монастырская церковь.Перша писемна згадка про монастир з'являється у 1663 році в грамоті короля Яна Казимира, якій він підтверджує для монастиря посілості с. Семенів. Другою грамотою того ж року від дозволяє монастирю вільний вируб у старостинських лісах. В тих джерелах обитель згадується, як дуже давня, і є підстави вважати, що заснована вона була у давньоруський період. Тоді монастир був дерев'яним, значно меншим за розмірами, оточеним земляними укріпленнями і частоколом.
----------
Первое письменное упоминание о монастыре появляется в 1663 году в грамоте короля Яна Казимира, которой он подтверждает для монастыря владение с. Семенов. Второй грамотой того же года он позволяет монастырю свободную вырубку в старостинских лесах. В тех источниках обитель упоминается, как очень древняя, и есть основания полагать, что основана она была в древнерусский период. Тогда монастырь был деревянным, значительно меньше по размерам, окруженным земляными укреплениями и частоколом.Решти споруд, які ми можемо бачити сьогодні, за різними джерелами походять з XVI - XVIII століть. Територія монастиря обведена муром у формі трапеції. Його довжина з західного боку складає 144 м, зі східного і північного - 85 м, з південного - 75 м. На кутах знаходилися чотири наріжних вежі і одна надбрамна, з яких збереглися три: північно-східна, південно-західна та надбрамна. Також збереглася нижня, фундаментна частина південно-східної вежі. Слідів північно-західній не видно навіть з висоти пташиного польоту.
----------
Оставшиеся сооружения, которые мы можем видеть сегодня, по разным источникам происходят с XVI - XVIII веков. Территория монастыря окружена стеной в форме трапеции. Его длина с западной стороны составляет 144 м, с восточной и северной - 85 м, с юго - 75 м. На углах находились четыре краеугольных башни и одна надвратная, из которых сохранились три: северо-восточная, юго-западная и надвратная. Также сохранилась нижняя, фундаментная часть юго-восточной башни. Следов северо-западной не видно даже с высоты птичьего полета.

північно-східна вежа/северо-восточная башня


південно-східна вежа/юго-восточная башня
Найкраще з усіх дійшла до наших часів північна надбрамна башта. Вона є прямокутною в плані, має чотири яруси. Проїзд в ній перекрито напівциркульним склепінням, верхні яруси - без перекриття. З зовнішнього боку можна побачити багато бійниць. Також добре збереглися обрамлення прямокутних вікон тесаними білокам'яними лиштвами. Вежу добудували у 1716 році, про що свідчить надпис в обрамленні вікна у її західній стіні.
----------
Лучше всех дошло до наших времен северная надвратная башня. Она представляет собой прямоугольную в плане, имеет четыре яруса. Проезд в ней перекрыто полуциркульным сводом, верхние ярусы - без перекрытия. С внешней стороны можно увидеть много бойниц. Также хорошо сохранилось обрамление прямоугольных окон тесаными белокаменными наличниками. Башню достроили в 1716 году, о чем свидетельствует надпись в обрамлении окна в ее западной стене.Цікавою є південно-західна башта. Її перший ярус перекритий напівсферичним куполом, а другий - конусоподібним куполом з отвором в центрі. Пізніше її було перетворено на дзвіницю.
----------
Интересна юго-западная башня. Ее первый ярус перекрыт полусферическим куполом, а второй - конусообразным куполом с отверстием в центре. Позже она была преобразована в колокольню.На території монастиря знаходяться руїни будинку келій. Він має два ризаліти на західному фасаді - центральний і бічний. Приміщення є одноповерховим, а центральна частина має два поверхи. Загальна його протяжність - 64 метри. На першому поверсі в правому крилі розміщувалися маленькі келії, в лівому - кухня, ідальня, інші службові приміщення. На другому були просторі зали.
----------
На территории монастыря находятся развалины дома келий. Он имеет два ризалита на западном фасаде - центральный и боковой. Помещение одноэтажное, а центральная часть имеет два этажа. Общая его протяженность - 64 метра. На первом этаже в правом крыле размещались маленькие кельи, в левом - кухня, столовая, другие служебные помещения. На втором были просторные залы.

Монастирська церква Різдва Івана Хрестителя побудована з червоного теребовлянського пісковику. Вона зберегла аркадне склепіння і інші прикмети пізньоготичного стилю у поєднанні з ренесансними деталями в прикрасах одвірків і білокам'яних різьблених наличників. Відомий дослідник Галичини Б.Януш вважає церкву старшою від оборонних мурів і датує її XVI ст.
----------
Монастырская церковь Рождества Иоанна Крестителя построена из красного теребовлянского песчаника. Она сохранила аркадные своды и другие приметы позднеготического стиля в сочетании с ренессансными деталями в украшениях косяков и белокаменных резных наличников. Известный исследователь Галичины Б.Януш считает церковь старше оборонных стен и датирует ее XVI в.

Вежа храму, очевидно, теж мала оборонне призначення. Її другий і третій яруси відокремлені від внутрішнього простору споруди і мали бійниці. На верх вежі вели сходи, зроблені у товщі північної стіни, як це було й у давньоруських храмах. Колись церква мала суворий, неприступний вигляд.
----------
Башня храма, очевидно, тоже имела оборонное назначение. Ее второй и третий ярусы отделены от внутреннего пространства сооружения и имели бойницы. Наверх башни вели лестницы, сделанные в толще северной стены, как это было и в древнерусских храмах. Когда то церковь имела строгий, неприступный вид.Монастир завдячував своєму розвитку чудотворній іконі Божої Матері, яка перебувала у монастирські церкві. Він був одним з найзначніших осередків чернецтва на Галичині та Поділлі. Доказом цього служить один приклад. У 1711 році на першому з'їзді чернецтва Львівської дієцезії ігумен Підгорянського монастиря Діонісій Александрович підписується під рішенням після ігуменів Унева, скиту Манявського, Крехова і Львова. На той момент в монастирі перебувало 19 ченців, в той час як в інших навколишніх монастирях - від двох до п'яти. У другій половині XVIII століття при монастирі існувала школа для чернецької молоді, де викладали богословський та філософський курси, була багата бібліотека. Є припущення, що башта слугувала за астрономічну обсерваторію.
----------
Монастырь был обязан своему развитию чудотворной иконе Божьей Матери, которая находилась в монастырские церкви. Он был одним из самых значительных центров монашества на Галичине и Подолье. Доказательством этого служит пример. В 1711 году на первом съезде монашества Львовской епархии игумен Подгорянского монастыря Дионисий Александрович подписывается под решением после игуменов Унева, Скита Манявского, Крехова и Львова. На тот момент в монастыре находилось 19 монахов, в то время как в других окружающих монастырях - от двух до пяти. Во второй половине XVIII века при монастыре существовала школа для монашеской молодежи, где преподавали богословский и философский курсы, была богатая библиотека. Есть предположение, что башня служила астрономической обсерваторией.У 1789 році монастир скасувала австрійська влада. Монастирський будинок продано за 704,5 гульденів, книги передані частково до бібліотеки Львівського університету, частково - до Бучацького монастиря. На початку ХХ століття монастирську церкву було відновлено, покрито бляхою, а влітку відбувалися недільні і святкові відправи. Під час Першої світової російські війська висаджували в повітря динамітом мури і льохи, повністю знищивши одну стіну, розтягнули церковне начиння, здерли бляху і розібрали дах.
----------
В 1789 году монастырь закрыла австрийская власть. Монастырский дом продан за 704,5 гульдена, книги переданы частично в библиотеку Львовского университета, частично - Бучацкому монастырю. В начале ХХ века монастырская церковь была восстановлена, покрыта железом, а летом происходили воскресные и праздничные службы. Во время Первой мировой русские войска взорвали динамитом стены и подвалы, полностью уничтожив одну стену, растянули церковную утварь, содрали жесть и разобрали крышу.Після другої світової мури почали розбирати для будівництва доріг. На території монастиря розміщалася військова частина, використовуючи монастирські споруди під складські приміщення. На початку 90-х парафіяни сусідніх сіл під керівництвом о. Ярослава Стрілки почали відбудовувати церкву.
----------
После второй мировой стены начали разбирать для строительства дорог. На территории монастыря размещалась воинская часть, используя монастырские сооружения под складские помещения. В начале 90-х прихожане соседних сел под руководством о. Ярослава Стрелки начали восстанавливать церковь.

декілька старих фото/несколько старых фото


З високого берегу, на якому стоїть монастир, відкривається неймовірна панорама долини Серету.
----------
С высокого берега, на котором стоит монастырь, открывается невероятная панорама долины Серета.

І на останок/И на последок
Текстовые джерело/текстовый источник - сайт Андрія Бондаренко

Джерела/источники
castles.com.ua
polona.pl
ну как то так =))</div>
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, крепость, монастир, монастырь, оборонна церква, оборонная церковь
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments