m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Київ. Михайлівський Золотоверхий монастир/Наследие. Киев. Михайловский монастырь.Михайлівський Золотоверхий монастир — споруджений у 1108 - 1113 роках онуком Ярослава Мудрого київським князем Святополком Ізяславичем на базі Михайлівського Золотоверхого собору.
————————
Михайловский Златоверхий монастырь - построен в 1108 - 1113 годах внуком Ярослава Мудрого киевским князем Святополком Изяславовичем на базе Михайловского Златоверхого собора.

нагадую, по кліку дивимося велику картинку/напоминаю, по клику смотрим большую картинку...

Хрестово-купольний шестистовпний храм з трьома нефами та одним позолоченим куполом. На початку XX століття храм — 7-купольний. Михайлівський Золотоверхий собор було збудовано з каміння і цегли-плінфи на вапняно-цем'яковому розчині технікою «мішаної кладки» з використанням голосників у пазухах склепінь. Стіни собору прикрашали мозаїки і фрески. Був одним з найбільших монастирів Стародавнього Києва.
На території монастиря знаходиться Київська православна богословська академія та храм святого апостола і євангелиста Іоана Богослова.
За Ренльдом Гайденштайном, королева Анна Ягеллонка сприяла будівництву храму в Кракові, для якого взірцем був Михайлівський Золотоверхий собор Києва.
————————
Крестово-купольный шестистолпный храм с тремя нефами и одним позолоченным куполом. В начале XX века храм - 7-купольный. Михайловский Златоверхий собор был построен из камня и кирпича-плинфы на известково-цемьяковому растворе техникой «смешанной кладки» с использованием голосников в пазухах сводов. Стены собора украшали мозаики и фрески. Был одним из крупнейших монастырей Древнего Киева.
На территории монастыря находится Киевская православная богословская академия и храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
По Ренльду Гайденштайнскому, королева Анна Ягеллонка способствовала строительству храма в Кракове, для которого образцом был Михайловский Златоверхий собор Киева.

Золотоверхий монастир, 1918 рік/Златоверхий монастырь, в 1918 год.


Вигляд монастиря з кінця XIX століття/Вид монастыря с конца XIX века.
Історія/История.
Згідно з думкою деяких істориків, київський князь Ізяслав Ярославич, чиє християнське ім'я було Димитрій, збудував монастир св. Димитрія та церкву у верхньому Києві поблизу Собору святої Софії в другій половині 1050-х років.
Через півсторіччя його син Святополк ІІ Ізяславич збудував в 1108-1113 роках монастирську церкву (була закладена 11 липня 1108, тут був похований її фундатор), присвятивши її своєму патронові архангелу Михаїлу. Можливо, що однією з причин, що спонукала князя Святополка збудувати церкву, була його недавня перемога над половцями, оскільки архангел Михаїл був заступником воїнів.
----------
Согласно мнению некоторых историков, киевский князь Изяслав Ярославович, чье христианское имя было Димитрий, построил монастырь св. Димитрия и церковь в верхнем Киеве возле Собора святой Софии во второй половине 1050-х годов.
Через полвека его сын Святополк ІІ Изяславович построил в 1108-1113 годах монастырскую церковь (была заложена 11 июля 1108, здесь был похоронен ее основатель), посвятив ее своему патрону архангелу Михаилу. Возможно, что одной из причин, побудившей князя Святополка построить церковь, была его недавняя победа над половцами, поскольку архангел Михаил был покровителем воинов.

Під час монгольської навали в 1240-х роках монастир зазнав відчутних втрат. Монголи пошкодили собор та зняли його позолочені бані. В 1496 році монастир було відроджено і перейменовано з монастиря св. Димитрія на монастир св. Михаїла, відповідно до назви церкви, збудованої Святополком. Після численних відбудов та розширень впродовж XVI ст. монастир став одним з найбільших та найбагатших монастирів України. В 1620 році Iов Борецький зробив його резиденцією відновленої православної Київської митрополії.
————————
Во время монгольского нашествия в 1240-х годах монастырь понес ощутимые потери. Монголы повредили собор и сняли его позолоченные купола. В 1496 году монастырь был возрожден и переименован из монастыря св. Димитрия на монастырь св. Михаила, в соответствии с названием церкви, построенной Святополком. После многочисленных восстановлений и расширений в течение XVI в. монастырь стал одним из крупнейших и богатейших монастырей Украины. В 1620 году Иов Борецкий сделал его резиденцией восстановленной православной Киевской митрополии.1655 року за сприяння гетьмана Богдана Хмельницького було покрито міддю та позолочено верх церкви Архистратига Михаїла Золотоверхого монастиря у Києві.
————————
В 1655 при содействии гетьмана Богдана Хмельницкого был покрыт медью и позолочен верх церкви Архистратига Михаила Златоверхого монастыря в Киеве.На початку XVIII ст. було споруджено муровану Трапезну церкву Іоана Богослова. Тоді ж споруджений мурований льох.
У 1855-1856 роках збудовано церкву Св. Миколая при настоятельських покоях.
У середині XIX — на початку XX століття формується комплекс келій та корпусів для прочан: келії Михайлівського відділення (1849–1852), готель для прочан (1857–1897), келії півчих (1894), келії Варваринського відділення (1898–1899), 2 будівлі готелів для прочан (1902–1903 та 1907–1908).
————————
В начале XVIII в. была построена каменная трапезная церкови Иоанна Богослова. Тогда же построен каменный погреб.
В 1855-1856 годах построена церковь Св. Николая при настоятельских покоях.
В середине XIX - начале XX века формируется комплекс келий и корпусов для паломников: кельи Михайловского отделения (1849-1852), гостиница для паломников (1857-1897), кельи певчих (1894), кельи Варваринского отделения (1898-1899), 2 здания гостиниц для паломников (1902-1903 и 1907-1908).

Зруйнування/Разрушение.
Румовища собору Михайлівського золотоверхого
монастиря після підриву 14серпня 1937 року.
————————
Румовища собора Михайловского Златоверхого
монастыря после подрыва 14 августа 1937.


 Проект будівель РНК УСРР і ЦК КП(б)
У роботи заслуженого діяча мистецтв професора Йосип Лангбарда.
————————
Проект зданий СНК УССР и ЦК КП (б)
В процессе работы заслуженного деятеля искусств профессора Иосиф Лангбарда.


1922 року Михайлівський монастир було ліквідовано. У 1934-1936 Михайлівський Золотоверхий собор, дзвіниця та частина інших споруд монастиря були знесені у зв'язку з проектом створення на цьому місці урядового центру. Останній планували зробити копією головного будинку ЦК КПУ — зараз Міністерство закордонних справ України. Єдиний з українських вчених, хто відмовився підписати акт на знесення Михайлівського Золотоверхого монастиря — Микола Макаренко, якого невдовзі за це було репресовано.
————————
В 1922 Михайловский монастырь был ликвидирован. В 1934-1936 Михайловский Златоверхий собор, колокольня и часть других сооружений монастыря были снесены в связи с проектом создания на этом месте правительственного центра. Последний планировали сделать копией главного здания ЦК КПУ - сейчас Министерство иностранных дел Украины. Единственный из украинских ученых, кто отказался подписать акт на снос Михайловского Златоверхого монастыря - Николай Макаренко, который вскоре за это был репрессирован.

Перед знищенням унікального ансамблю української архітектури, була проведена дослідницька робота. Фрески, мозаїки були перевезені до музеїв Москви, Ленінграду (Санкт-Петербургу), Новгорода та інших міст СРСР. Мозаїчну композицію «Євхаристія» було перенесено до Софійського собору. Багато смальтового розпису потрапило до Лаврського заповідника. Урядовий центр на місці Михайлівського Золотоверхого собору так і не збудували!
В роки Другої світової війни деякі фрески були вивезені до Німеччини, звідки вони потрапили до Ермітажу у Ленінграді. В Софійському соборі зберігалися: «Євхаристія», «Стефан і Фаддей» — фрагменти постатей святих; фрески — сцени з «Благовіщення», постать святого Захарії та ін. Мозаїка «Дмитро Солунський» і верхня частина фрескової постаті Самуїла — в Третьяковській галереї і Російському музеї в Санкт-Петербурзі.
————————
Перед уничтожением уникального ансамбля украинской архитектуры, была проведена исследовательская работа. Фрески, мозаики были перевезены в музеи Москвы, Ленинграда (Санкт-Петербурга), Новгорода и других городов СССР. Мозаичная композиция «Евхаристия» была перенесена в Софийский собор. Многие смальтовые росписи попали в Лаврский заповедник. Правительственный центр на месте Михайловского Златоверхого собора так и не построили!
В годы Второй мировой войны некоторые фрески были вывезены в Германию, откуда они попали в Эрмитаж в Ленинграде. В Софийском соборе хранились «Евхаристия», «Стефан и Фаддей" - фрагменты фигур святых фресок - сцены из «Благовещения», фигура святого Захарии и др. Мозаика «Дмитрий Солунский» и верхняя часть фресковой фигуры Самуила - в Третьяковской галерее и Русском музее в Санкт-Петербурге.

Відновлення/Восстановление.
Одним з ініціаторів відбудови Михайлівського Золотоверхого монастиря був Олесь Гончар, меморіальну дошку якому було відкрито 17 травня 2011 року на будівлі собору. На початку 1990-х років Українська Православна Церква Київського Патріархату збирає кошти для відтворення собору. В ньому проходить служба Української православної церкви, а поруч, як у давні часи, діє монастир. Грошей вистачило лише на початкові дослідження, було зрозуміло, що без державної підтримки унікальну пам'ятку українського бароко не буде відбудовано. Українська спільнота надсилала численні звернення до голови держави виділити фінансування на реставрацію. Нарешті 9 грудня 1995 року Президент Леонід Кучма видав указ який визначав відбудову Михайлівського Золотоверхого монастиря загальнодержавним пріоритетом.
————————
Одним из инициаторов восстановления Михайловского Златоверхого монастыря был Олесь Гончар, мемориальная доска которому была открыта 17 мая 2011 года на здании собора. В начале 1990-х годов Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата собирает средства для воссоздания собора. В нем проходит служба Украинской православной церкви, а рядом, как в давние времена, действует монастырь. Денег хватило только на начальные исследования, было понятно, что без государственной поддержки уникальный памятник украинского барокко НЕ будет восстановлен. Украинская община посылала многочисленные обращения к главе государства выделить финансирование на реставрацию. Наконец 9 декабря 1995 Президент Леонид Кучма издал указ определявший восстановление Михайловского Златоверхого монастыря общегосударственным приоритетом.

Першою постала дзвіниця в стилі українського бароко у первозданному вигляді. Собор було відкрито на День Києва 1998 року, за участю патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета, який освятив монастир. Також були присутні президент Леонід Кучма, голова уряду Валерій Пустовойтенко та мер міста Києва Олександр Омельченко.
————————
Первой появилась колокольня в стиле украинского барокко в первозданном виде. Собор был открыт в День Киева 1998 года, с участием патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, который освятил монастырь. Также присутствовали президент Леонид Кучма, председатель правительства Валерий Пустовойтенко и мэр Киева Александр Омельченко.

У лютому 2001 року чотири фрагменти фресок XII століття Михайлівського Золотоверхого собору, що зберігалися в Ермітажі, були передані Україні. У січні 2004 року Міністерство культури Росії ухвалило рішення про передачу Україні з Ермітажу останніх семи фресок київського Михайлівського Золотоверхого собору, які опинилися в Росії, восени 2004 передачу фресок було закінчено.
Влітку 1997 року на Економічній брамі Михайлівського Золотоверхого монастиря відкрито меморіальну дошку з бюстом Миколи Макаренка .
Головний архітектор проекту відтворення Михайлівського Золотоверхого собору — Юрій Лосицький. У відновленні розписів інтер'єру брали участь такі українські митці: Борода Олександр Андрійович,…
————————
В феврале 2001 года четыре фрагмента фресок XII века Михайловского Златоверхого собора, хранившиеся в Эрмитаже, были переданы Украине. В январе 2004 года Министерство культуры России приняло решение о передаче Украине из Эрмитажа последних семи фресок киевского Михайловского Златоверхого собора, которые оказались в России, осенью 2004 передачу фресок было закончено.
Летом 1997 года на Экономических вратах Михайловского Златоверхого монастыря открыта мемориальная доска с бюстом Николая Макаренко.
Главный архитектор проекта воссоздания Михайловского Златоверхого собора - Юрий Лосицкий. В восстановлении росписей интерьера принимали участие такие украинские художники: Борода Александр Андреевич ...

Свята Варвара, 1872.


Михайлівський Золотоверхий собор, 1888 рік


Джерело/источник - https://uk.wikipedia.org/wiki/Михайлівський_Золотоверхий_монастир

ну как то так =))
Tags: Киев, Київ, монастир, монастырь, реконструкция, собор
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments