m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Сутківці. Покровська оборона церква/Наследие. Сутковцы. Покровская оборонная церковь.

текстове джерело/текстовый источник - myslenedrevoПавлуцкий Г. Г.
"...Сутківці - село Подільської губ. Летичівського повіту при річці Ушиці. 1407 року В. К. Вітовт подарував угорському вихідцю Хотько Кроату і синові його Олександру Ярмолинці з навколишніми селами, в числі яких були Сутківці; при розподілі маєтку між синами Олександра, Сутківці залишились на частці Федора, від якого пішов дворянський рід Сутківських. У 1493 році в селі вважалося, за свідченням перепису, сім дворів. - У XVI столітті Сутківцями володіли Сутківські: Дахно Федорович (пом. +1534) І Іван Дахнович (пом. 1 593), на якому припинився рід Сутківських; дочка Івана - Варвара успадкувала село і принесла його в придане своєму чоловікові, Олександру Балабану, старості Вінницькому, який в 1623 р побудував на горі фортецю, руїни якої існують понині. Балабани володіли селом до кінця XVII століття, потім воно перейшло Грабянкам, нащадки яких володіють ним понині.
--------------
Павлуцкий Г. Г.
"...Сутковцы — село Подольской губ. Летичевского уезда при реке Ушице. В 1407 году В. К. Витовт пожаловал венгерскому выходцу Хотьку Кроату и сыну его Александру Ярмолинцы с окружающими селами, в числе которых были Сутковцы; при дележе имения между сыновьями Александра, Сутковцы достались на долю Федора, от которого пошел дворянский род Сутковских. В 1493 году в селе числилось, по свидетельству переписи, семь дворов. — В XVI столетии Сутковцами владели Сутковские: Дахно Федорович (ум. 1534) и Иван Дахнович (ум. 1593), на котором прекратился род Сутковских; дочь Ивана — Варвара унаследовала село и принесла его в приданное своему мужу, Александру Балабану, старосте Винницкому, который в 1623 г. построил на горе замок, развалины которого существуют поныне. Балабаны владели селом до конца XVII столетия, затем оно перешло Грабянкам, потомки которых владеют им поныне.

У XVI і XVII століттях село часто зазнавало руйнувань: так люстрації позначають в ньому в 1530-1542 рр. 5 дворів, в 1665 - 12, в 1569 - 4, в 1578-1583 - 6 і 1661 р тільки 2 двори, кожен раз майже обумовлюючи, що село було спустошене. В кінці XVIII і початку XIX століття власником був відомий містик Тадей Грабянка, у якого в Сутківцях проживав деякий час європейський авантюрист, який називав себе графом Каліостро.
----------------
В XVI и XVII столетиях село подвергалось часто разорениям: так люстрации обозначают в нем в 1530—1542 гг. 5 дворов, в 1665 — 12, в 1569 — 4, в 1578-1583 — 6 и в 1661 г. только 2 двора, каждый раз почти оговариваясь, что село было опустошено. В конце XVIII и начале XIX столетия владельцем был известный мистик Фаддей Грабянка, у которого в Сутковцах проживал некоторое время европейский авантюрист, называвший себя графом Калиостро.

У Сутківцях є древня православна церква в ім'я Покрова Пресв. Богородиці, побудована Сутківськими в XV столітті, про що свідчить напис на одному з дзвонів, що позначає 1476 рік. Ця церква з сірого каменю, товщина стін якої майже досягає одного сажня, з загостреними, конусоподібними баштами, амбразурами і бійницями представляє надзвичайно цікавий пам'ятник південно-російської архітектури в середні століття. Це - церква-замок; вона побудована у вигляді фортеці в два поверхи; в нижньому розміщений власне храм, верхній же служив для цілей захисту. І зовнішній вигляд, і внутрішній устрій вказують, що ця давня православна церква побудована ще в той час, коли Поділля зазнавало набігів і спустошень татар. Безсумнівно, зразком для цієї церкви-замку послужили готичні замки західної Європи, в подобі замку Шомон у Франції.
---------------
В Сутковцах есть древняя православная церковь во имя Покрова Пресв. Богородицы, построенная Сутковскими в XV столетии, о чем свидетелствует надпись на одном из колоколов, обозначающая 1476 год. Эта церковь из серого камня, толщина стен которой почти достигает одной сажени, с остроконечными, конусообразными башнями, амбразурами и бойницами представляет в высшей степени любопытный памятник южно-русской архитектуры в средние века. Это — церковь-замок; она построена в виде крепости в два этажа; в нижнем помещается собственно храм, верхний же служил для целей защиты. И наружный вид, и внутреннее устройство показывают, что эта древняя православная церковь построена еще в то время, когда Подолия подвергалась набегам и опустошениям татар. Несомненно, образцом для этой церкви-замка послужили готические замки западной Европы, в роде замка Шомон во Франции.

Але в цю сувору західно-європейську оболонку, в ці, так би мовити, чужоземні бойові лати зодягнулися по суті форми народної малоросійської (української) архітектури. Це була б звичайна п'ятибанна церква малоросійського (українського) типу, якби не деякі зміни, що виникли на грунті західного впливу, однак чарівні своєю своєрідною красою; відступу ці виразилися в тому, що середня частина храму, замість купола або башти, була покрита високим готичним двосхилим дахом зі звичайною башточкою або головком посередині, а на передньому фасаді підносилася висока дерев'яна дзвіниця, малоросійського (українського) втім типу.
-------------
Но в эту грозную западно-европейскую оболочку, в эти, так сказать, чужеземные боевые латы облеклись в сущности формы народной малорусской (украинской) архитектуры. Это была бы обыкновенная пятикупольная церковь малорусского (украинского) типа, если бы не некоторые отступления, возникшие на почве западного влияния, однако чарующие своей своеобразной прелестью; отступления эти выразились в том, что средняя часть храма, вместо купола или башни, была покрыта высокой готической двускатной крышей с обычной башенкой или главкой посредине, а на переднем фасаде возвышалась высокая деревянная колокольня, малорусского (украинского) впрочем типа.План церкви - рівнокінцевий хрест [Е. Сіцінський, Найдавніші православні церкви на Поділлі. Церква-замок в о. Сутківцях. Кам'янець-Подільськ, 1889, стор. 4 і дав.]; кінці хреста закруглені, так що утворюють всередині церкви чотири абсиди або подовжених напівкола, майже однакових за розмірами. Східна абсида зайнята вівтарем; в західній - вхід; втім, західна частина хреста зовні має чотирикутний вигляд. При середостіннях хреста утворюються прямокутні виступи назовні; якщо виступи ці об'єднати лініями, то утворився б майже квадрат, що лежить в основі, або середині хреста.
--------------
План церкви — равноконечный крест [Е. Сецинский, Древнейшие православные церкви в Подолии. Церковь-замок в о. Сутковцах. Каменец-Подольск, 1889, стр. 4 и дал.]; концы креста закруглены, так что образуют внутри церкви четыре абсиды или удлиненных полукружия. почти одинаковых по размерам. Восточная абсида занята алтарем; в западной — вход; впрочем, западный конец креста снаружи имеет четыреугольный вид. При средостениях креста образуются прямоугольные выступы наружу; если выступы эти объединить линиями, то образовался бы почти квадрат, лежащий в основании, или средине креста.Зовні церква має примітний вигляд. На кожному з трьох кінців хрестоподібного корпусу - східному, північному та південному - збудовано по вежі з широкими зубчастими карнизами вгорі і конусоподібними дахами, увінчаними невеликими маковицями на ліхтарі і хрестами. На західній стороні хреста височіє дерев'яна дзвіниця в два яруси; нижній ярус кілька на кам'яних стінах, на яких стоїть дзвіниця; верхній вужче нижнього ярусу. Пірамідальний дах і главка вінчають дзвіницю, що значно підноситься над іншими дахами. До дзвіниці примикає двосхилий дах середньої частини будівлі. Прямокутні виступи при середостінні покриті ковпаками з цегли ( «маточниками»). Всі стіни мають внизу й угорі багато амбразур, верхній карниз весь поцяткований отворами для рушничних пострілів.
---------------
Снаружи церковь имеет примечательный вид. На каждом из трех концов крестовидного корпуса — восточном, северном и южном — стоит по башне с широкими зубчатыми карнизами вверху и конусообразными крышами, увенчанными небольшими маковицами на фонаре и крестами. На западной стороне креста возвышается деревянная колокольня в два яруса; нижний ярус несколько уже каменных стен, на которых утверждена колокольня; верхний еще уже нижнего яруса. Пирамидальная крыша и главка венчают колокольню, значительно возвышающуюся над прочими крышами. К колокольне примыкает двускатная крыша средней части здания. Прямоугольные выступы при средостениях покрыты колпаками из кирпича («маточниками»). Все стены имеют внизу и вверху много амбразур, верхний карниз весь испещрен отверстиями для ружейных выстрелов.Всередину церкви веде низькі чотирикутні двері, величезний стовп, в обхваті близько двох сажнів, закриває від поглядів відвідвачів царські врата і частину іконостасу. Цей стовп догори розширюється і разом з стінами утворює чотири склепіння. Склепіння ці дуже низькі, не більше 8 аршин від вершини склепіння до підлоги; висота їх не досягає висоти зовнішніх стін. Це тому, що в будівлі як би два поверхи: над цими нижніми склепіннями знаходиться верхнє приміщення, звідки можна було захищатися при нападах ворогів. У церкві всього три невеликих круглих вікна з гратами, по одному вікну в кожній абсиді, крім західної, де знаходяться двері. Слабке світло, проникаючи через ці вікна і розливаючись по низьким склепінням, занурює думку відвідувача в глибину століть. У кожному півколі, що має вікно, на висоті 1½ арш. від статі - по три амбразури; одна прямо навпроти вікна, а дві по боках; в західному півколі дві, по сторонам дверей. В даний час амбразури закладені і заштукатурені, але так, що їх отвори видно всередині і зовні будівлі. У вівтарі, який займає східну абсида, зліва, там, де зазвичай буває жертовник, влаштована чотирикутний ніша з плитою внизу на зразок стола. Ця ниша очевидно призначалася для жертовника. Вся церква всередині обштукатурено і побілена вапном.
----------
Во внутрь церкви ведет низкая четырехугольная дверь, громадный столб, в обхвате около двух саженей, закрывает от взора входящих царские врата и часть иконостаса. Этот столб кверху расширяется и вместе с стенами образует четыре свода. Своды эти очень низки, не более 8 аршин от вершины свода до пола; высота их не достигает высоты наружных стен. Это оттого, что в здании как бы два этажа: над этими нижними сводами находится верхнее помещение, откуда можно было защищаться при нападениях неприятелей. В церкви всего три небольших круглых окна с решетками, по одному окну в каждой абсиде, кроме западной, где находится дверь. Слабый свет, проникая чрез эти окна и разливаясь по низким сводам, погружает мысль посетителя в глубину веков. В каждом полукружии, имеющем окно, на высоте 1½ арш. от пола — по три амбразуры; одна прямо против окна, а две по сторонам; в западном полукружии две, по сторонам дверей. В настоящее время амбразуры заложены и заштукатурены, но так, что их отверстия видны внутри и снаружи здания. В алтаре, который занимает восточную абсиду, слева, там, где обыкновенно бывает жертвенник, устроена четыреугольная ниша с плитой внизу наподобие стола. Эта ниша очевидно назначалась для жертвенника. Вся церковь внутри оштукатурена и побелена известью.

Іконостас звичайний, простий, влаштований в 1829 році. Над цим нижнім поверхом, де влаштована церква, знаходиться верхнє приміщення. Це приміщення стелі не має, а його замінює тут дах. Тут в кожному півколі по п'ять амбразур, а в карнизах у всіх стінах безліч отворів. У «маточниках», які представляють рід якихось альтанок, також в зовнішні сторони - отвори для пострілів. У цей верхній поверх колись був хід всередині церкви, в стіні; тепер цей хід закритий, а зовні церкви до стіни приставлена ​​дерев'яні сходи, які ведуть в верхнє приміщення і на дзвіницю.
---------------
Иконостас обыкновенный, простой, устроен в 1829 году. Над этим нижним этажем, где помещается церковь, находится верхнее помещение (рис. 34). Это помещение потолка не имеет, а его заменяют здесь крыши. Здесь в каждом полукружии по пяти амбразур, а в карнизах во всех стенах множество отверстий. В «маточниках», которые представляют род каких-то беседок, также в наружные стороны — отверстия для выстрелов. В этот верхний этаж прежде был ход внутри церкви, в стене; теперь этот ход закрыт, а снаружи церкви к стене приставлена деревянная лестница, которая ведет в верхнее помещение и на колокольню.

В даний час зовнішній вигляд церкви зазнав значних змін. Старанням священика і прихожан храм був значно ремонтований. Як приклад того, як ремонтуються і «реставруються» стародавні церкви, ми наводимо Сутковецкий храм до реставрації і після реставрації. Нам пощастило отримати від прот. Е. Сіцинського знімок з цього храму в його первісному вигляді, до ремонту. Як видно з фотографії, зовнішній вигляд Сутковецкой церкви сильно змінився, все характерне, типове пропало.
--------------
В настоящее время наружный вид церкви подвергся значительным переменам. Старанием священника и прихожан храм был значительно ремонтирован. Как образчик того, как ремонтируются и «реставрируются» древние церкви, мы приводим Сутковецкий храм до реставрации и после реставрации. Нам посчастливилось получить от прот. Е. Сецинского снимок с этого храма в его первоначальном виде, до ремонта. Как видно из фотографии, наружный вид Сутковецкой церкви сильно изменился, все характерное, типичное пропало.

піднімемося на дах на оборонний ярус/подымимся под крышу на оборонный ярус


Гонтові дахи замінені залізними, висока двосхила покрівля з бароковою главою над нею і кам'яними фронтонами зовсім знищена і замінена дерев'яним багатокутним барабаном з шатровим верхом в новітньому стилі; дерев'яна дзвіниця над західним кінцем хреста, XVIII століття, обшелевана і втратила свої оригінальні красиві форми малоросійського (українського) стилю, дах її навіть дещо змінений; зовні церква оштукатурена. Під північними і південними межами храму колись існували підвали зі склепіннями, що тяглися, по місцевим вказівкам, далеко у напрямку до замку; тепер вони майже зовсім засипані землею.
------------
Гонтовые крыши заменены железными, высокая двускатная кровля с барочной главой над ней и каменными фронтонами совершенно уничтожена и заменена деревянным многоугольным барабаном с шатровым верхом в новейшем вкусе; деревянная колокольня над западным концом креста, XVIII века, обшелевана и утратила свои оригинальные красивые формы малорусского (украинского) стиля, крыша ее даже несколько изменена; снаружи церковь оштукатурена. Под северным и южным приделами храма некогда существовали подвалы со сводами, тянувшиеся, по местным указаниям, далеко по направлению к замку; тепер они почти совершенно засыпаны землей.із зворотного боку/с обратной стороны
Стіни будівлі, як можна бачити тепер у верхньому поверсі церкви, складені з каменю вапняку частиною в необробленому вигляді і з отверділого цементу у вигляді цегляного щебеню, змішаного з розчином вапна. Абсолютно таку ж кладку стін являє і Сутковецкий замок, залишки якого ще існують.
---------------
Стены здания, как можно видеть теперь в верхнем этаже церкви, сложены из камня известняка частью в необделанном виде и из отвердевшего цемента в виде кирпичного щебня, смешанного с раствором извести. Совершенно такую же кладку стен представляет и Сутковецкий замок, остатки которого еще существуют.

вид зі сходів на бевой ярус/вид с лесницы на бевой ярус
елементи декору/элементы декора


останки старого розпису під шаром штукатурки/останки старой росписи по слоем штукатурки


У церкві зберігся надгробний камінь останнього з Сутківських Івана Дахновича (пом. 1593) і був раніше надгробок Олександра Балабана (пом. 1 646); його бачив в половині XIX століття польський історик Пржездзецкий, але наразі невідомо, де він знаходиться. У церкві зберігається Євангеліє з написом 1639 року..."
--------------
В церкви сохранился надгробный камень последнего из Сутковских Ивана Дахновича (ум. 1593) (рис. 37) и было прежде надгробие Александра Балабана (ум. 1646); его видел в половине XIX столетия польский историк Пржездзецкий, но теперь неизвестно, где оно находится. В церкви хранится евангелие с надписью 1639 года..."

Г. Г. Павлуцький. Дерев'яні і кам'яні храми. - К .: 1905 р с. 45-50.

підпілля (підземелля) храму/подполье (подземелье) храма


Декілька старих фото-ілюстрацій з Павлуцького/Несколько старых фото-иллюстраций из Павлуцкого.


Церковь-замок во имя Покрова Пресв. Богородицы в Сутковцах Летичевского уезда Подольской губ. Вид с востока


Церковь-замок во имя Покрова Пресв. Богородицы в Сутковцах Летичевского уезда Подольской губ. Вид с юго-запада


План церкви во имя Покрова Пресв. Богородицы в Сутковцах Летичевского уезда Подольской губ.


Разрез церкви во имя Покрова Пресв. Богородицы в Сутковцах Летичевского уезда Подольской губ.


Столб и опирающиеся на него своды в церкви во имя Покрова Пресв. Богородицы в Сутковцах Летичевского уезда Подольской губ.


Свод боковой абсиды в церкви во имя Покрова Пресв. Богородицы в Сутковцах Летичевского уезда Подольской губ.


Церковь-замок во имя Покрова Пресв. Богородицы в Сутковцах Летичевского уезда Подольской губ. Вид с запада до ремонта конца 19 в.


Церковь-замок во имя Покрова Пресв. Богородицы в Сутковцах Летичевского уезда Подольской губ. Вид с юго-востока до ремонта конца 19 в.


Надгробная плита Ивана Сутковского (1593) в церкви во имя Покрова Пресв. Богородицы в Сутковцах Летичевского уезда Подольской губ.

і вона в наш час/и она в наше время


текстове джерело/текстовый источник - http://www.myslenedrevo.com.ua/ru/Sci/Heritage/Pavlucki/Sutkivci.html

Джерела/источники:
[Сецінський, Найдавніші православні церкви на Поділлі, стор. 4-18. Slownik geograficzny т. XI, стор. 610. Архів Ю.-З. Росії ч. VII, т. II, стор. 504 і ч. VIII, т. II, стор. 335. Jablonowski, Zrόdła dziejowe, т. VIII, стор. 168, 189, 223, 293 і 294.] / [Сецинский, Древнейшие православные церкви в Подолии, стр. 4—18. Slownik geograficzny т. XI, стр. 610. Архив Ю.-З. России ч. VII, т. II, стр. 504 и ч. VIII, т. II, стр. 335. Jablonowski, Zrόdła dziejowe, т. VIII, стр. 168, 189, 223, 293 и 294.]

Г. Г. Павлуцький. Дерев'яні і кам'яні храми. - К .: 1905 р с. 45-50.
ну как то так =))
Tags: Хмельниччина, Хмільниччина, оборонна церква, оборонная церковь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 7 comments