m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Наследие. Лычкивцы. Костел и маленький дворец/Спадщина. Личківці. Костел та маленький палац.

Оригинал взят у andy_travelua в Личківці


Личківці
- одне з найцікавішим населених пунктів Гусятинщини, знаходиться у 10 кілометрах на північ від Гусятина на трасі, що веде з обласного центра до Тернополя через Гримайлів і Скалат. В селі збереглися залишку замку, вражаюче великий костел, декілька цікавих пам'ятників та симпатичний романтичний палац.

-------------
Лычковцы - один из наиболее интересным населенных пунктов Гусятинщины, находится в 10 километрах к северу от Гусятина на трассе, ведущей из областного центра в Тернополь через Гримайлов и Скалат. В селе сохранились остатки замка, поразительно большой костел, несколько памятников и симпатичный романтический дворец.
Поселення вперше згадується у 1562 року, коли воно знаходилося у приватній власності Яна Калиновського. У середині XVII ст. на високому мисі, що утворює річка Гнила зі струмком з романтичною назвою Тайна, Калиновський наказав збудували невеличкий замок для захисту від татар. На півдні і на півночі замкові мури повторювали рельєф місцевості, а на сході сходилися під гострим кутом до оборонної вежі. В'їзна брама знаходилася у західній стіні.


-----------
Поселение впервые упоминается в 1562 году, когда оно находилось в частной собственности Яна Калиновского. В середине XVII в. на высоком мысе, который образует река Гнилая с ручьем с романтическим названием Тайна, Калиновский приказал построили небольшой замок для защиты от татар. На юге и на севере замковые стены повторяли рельеф местности, а на востоке сходились под острым углом к оборонительной башни. Въездные ворота находилась в западной стене.


Замок ніколи не мав серйозного оборонного значення, а скоріше, резиденцією власників містечка, де у випадку військових конфліктів з татарами чи турками ховалась шляхта та місцеве населення. Після Калиновських власниками Личківців були Сєцихи, а згодом - Заборовські. За володарювання останніх поселення втратило статус міста і стало звичайним селом.

----------------
Замок никогда не имел серьезного оборонного значения, а был скорее, резиденцией владельцев городка, где в случае военных конфликтов с татарами или турками пряталась шляхта и местное население. После Калиновских владельцами Лычковцев были Сецихы, а впоследствии - Заборовские. Во время владычества последних поселение потеряло статус города и стал обычным селом.

Замок почав руйнуватися на початку ХVIII століття, коли дідичі Личківців - подружжя Анджея Францішека та Алоїзи Катаржини з Дружбацьких-Кравецьких почали будувати на території замку костел. Оборонний храм у стилі ренесансу з'явився у 1706 -1708 роках, і як писав історик О. Чоловський, входив до оборонної системи замку. Однак будівництво костелу відбувалося за допомогою каміння з мурів замку.

---------------
Замок начал разрушаться в начале ХVIII века, когда помещики Лычковцев - супруги Анджей Францишек и Алоиза Катаржина из Дружбацких-Кравецких начали строить на территории замка костел. Оборонный храм в стиле ренессанса появился в 1706 -1708 годах, и как писал историк А. Чоловский, входил в оборонительную систему замка. Однако строительство костела происходило с помощью камней из стен замка.

На початку ХІХ століття руїни замку ще височіли над пагорбом. Але у 80-х роках цього ж століття замкові мури були майже повністю розібрані, у тому числі і для будівництва костельної плебанії. Залишки замку, що збереглися до сьогоднішнього дня, пристосували під капличку.

-------------
В начале XIX века руины замка еще возвышались над холмом. Но в 80-х годах этого же века замковые стены были почти полностью разобраны, в том числе и для строительства костельной плебании. Остатки замка, сохранившихся до сегодняшнего дня, приспособили под часовню.

Але повернемося на найвеличнішої пам'ятки Личківців - костелу. У 1728 році на кошти дідичів села Дружбацьких-Кравецьких проведено реставрацію храму, про що повідомляє напис на порталі. У храмі в 1818 році був похований генерал-ад'ютант Війська Польського, учасник наполеонівського походу на Москву Ян Шептицький. У 1838 році костел був переосвяченй під титулом Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії.

----------------
Но вернемся к величайшей достопримечательности Лычковцев - костела. В 1728 году на средства помещиков села проведена реставрация храма, о чем сообщает надпись на портале. В храме в 1818 году был похоронен генерал-адъютант Войска Польского, участник наполеоновского похода на Москву Ян Шептицкий. В 1838 году костел был переосвящен под титулом Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Костел був діючим до приходу радянських окупантів. Ті, як то водиться, закрили святиню і пристосували її під господарські потреби. Використання храму не за призначенням нанесло йому непоправної шкоди. Велична пам'ятка стоїть занедбаною, а декілька років тому повністю обвалився дах костелу.

--------------
Костел был действующим до прихода советских оккупантов. Те, как водится, закрыли святыню и приспособили ее под хозяйственные нужды. Использование храма не по назначению нанесло ему непоправимый вред. Величественная достопримечательность стоит заброшенная, а несколько лет назад полностью обрушилась крыша костела.

Але храм і досі зберігає деякі елементи декору. Так, добре збереглися оригінальні символи над порталом з латинськими написами "DOM" ("Господу найкращому величнішому") та "IHS" ("Ісус - Спаситель людства"). Зверху - "Всевидяче око", а знизу - давні слов'янські символи: сонце і зірки.

---------------
Но храм до сих пор сохраняет некоторые элементы декора. Так, хорошо сохранились оригинальные символы над порталом с латинскими надписями "DOM" ( "Господу лучшему величайшему") и "IHS" ( "Иисус - Спаситель человечества»). Сверху - "Всевидящее око", а снизу - древние славянские символы: солнце и звезды.

На пагорбі, де стояв замок, збереглися два цікавих монументи. Один з них, так званий "пам'ятник із щелепою" вже встиг стати символом Личківців. Така цікава назва пам'ятника пов'язана з місцевою легендою. Вона розповідає про те, як син місцевого воєводи захищав честь дівчини від татар, які напали на містечко. Вороги катували хлопця і вимагали викуп, але той, піднявшись на замкові мури, голосно вигукнув, що воїни не вірили ворогові і не здавалися. За це татарським мурза рубанув воєводича по голові і відтяпав йому нижню щелепу. Воєвода ж стрільнув з лука і попав мурзі в око, після чого татари злякалися і втекли.

--------------
На холме, где стоял замок, сохранились два интересных монументы. Один из них, так называемый "памятник с челюстью" уже успел стать символом Лычковцев. Такое интересное название памятника связано с местной легендой. Она рассказывает о том, как сын местного воеводы защищал честь девушки от татар, которые напали на городок. Враги пытали парня и требовали выкуп, но тот, поднявшись на замковые стены, громко воскликнул, что воины не верили врагу и не сдавались. За это татарским мурза рубанул воеводича по голове и оттяпал ему нижнюю челюсть. Воевода же стрельнул из лука и попал мурзе в глаз, после чего татары испугались и убежали.

Насправді ж, напис внизу пам'ятника свідчить, що монумент споруджено на честь Міхала Заборовського, який у 1912 році у віці 28 років загинув під Можайськом від російської картечі. Постамент, на якому стоїть пам'ятник, прикрашений античними "трофеями", а ампірний обеліск з "щелепою" символізує античний шолом Афіни Паллади.

-------------
На самом деле, надпись внизу памятника свидетельствует, что монумент воздвигнут в честь Михала Заборовского, который в 1912 году в возрасте 28 лет погиб под Можайском от российской картечи. Постамент, на котором стоит памятник, украшенный античными "трофеями", а ампирный обелиск с "челюстью" символизирует античный шлем Афины Паллады.

Поруч знаходяться залишки ще одного монументу, названого "Тіням померлих душ". Його встановив власник села Костянтин Заборовський в пам'ять про загиблих у 1830-1831 роках понад 200 мешканців Личківців внаслідок епідемії холери. На величезній колоні стояла алегорична фігура Скорботи. На жаль, від неї залишились лише ноги. Сама з скульптура валяється внизу пагорба біля озера.

-----------
Рядом находятся остатки еще одного монумента, названного "Теням умерших душ". Его установил владелец села Константин Заборовский в память о погибших в 1830-1831 годах более 200 жителей Лычковцев в результате эпидемии холеры. На огромной колонне стояла аллегорическая фигура Скорби. К сожалению, от нее остались только ноги. Сама с скульптура валяется внизу холма у озера.

На протилежному від замкового пагорбі на початку ХХ століття місцевий пан Темельман звів для себе невеличкий палац. Дуже симпатичний садибний будинок побудовано у стилі романтичної готики з елементами бароко. Стіни палацу потиньковано під камінь. Найбільше ж в будинку приваблює гострий дах, вкритий червоною черепицею.

--------------
На противоположном от замкового холме в начале ХХ века местный господин Темельман возвел для себя небольшой дворец. Очень симпатичный усадебный дом построен в стиле романтической готики с элементами барокко. Стены дворца поштукатурены под камень. Больше всего в доме привлекает острая крыша, покрытая красной черепицей.

За радянських часів в палаці розмістилася дільнична лікарня. За часів Незалежності його викупив місцевий мешканець, і зараз він слугує йому за житловий будинок. Слід надати належне новому місцевому пану: замість переобладнання палацу "під себе", він зберіг його автентичність. Новий власник за допомогою місцевої молоді відмив стару черепицю від бруду і наново перекрив нею дах. Побільше б таких панів...

----------------
В советское время во дворце разместилась участковая больница. Во времена Независимости его выкупил местный житель, и сейчас он служит ему жилым домом. Следует воздать должное новому местном господину: вместо переоборудования дворца "под себя", он сохранил его аутентичность. Новый владелец с помощью местной молодежи отмыл старую черепицу от грязи и заново перекрыл ею крышу. Побольше бы таких господ ...
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, замок, костел
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments