m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Category:

Спадщина. Червоне. Палац. Частина 2/Наследие. Червоное. Дворец. Часть 2.

Продолжение. Начало тут - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/293725.html

Велика чотиристороння вежа вінчається чотирма вежами по кутах. На другому (бель-поверсі) - порте-фенетр, з якого можна було потрапити на терасу що була над чотирьохколонним портиком, який з'єднував вежу з корпусом із стрілчастими вікнами. Мені здається що тут був зимовий сад. Потужний контрфорс праворуч від вежі - був прибудований до палацу ймовірно в 1914 році.
———————————————— 
Большая четырехсторонняя башня венчается четырьмя башенками по углам. На втором (бель-этаже) — порте-фенетр, из которого можно было попасть на террасу что была над четырехколонным портиком, соединявшим башню с корпусом со стрельчатыми окнами. Мне кажется что здесь был зимний сад. Мощный контрфорс справа от башни — был пристроен ко дворцу вероятно в 1914 году.

Біля входу в цю вежу зліва збереглися сліди іншого минулого - проступають різнокольорові літери якогось радянського гасла або агітки - розібрати вдалося тільки слова “Да здраствует Ленінсько-Сталінський? Комітет ......? Передових? .... Будівників комунізму ........." Привіт від Сталіна ...
———————————————— 
У входа в эту башню слева сохранились следы другого прошлого — проступают разноцветные буквы какого-то советского лозунга или агитки — разобрать удалось только слова "Да здраствует Ленинско-Сталинский ?комитет …… ?передовых? …. строителей коммунизма………" Привет от Сталина…

Довга двоповерхова прибудова зліва - ймовірно споруда 1905 року. А тепер, як я обіцяв раніше, знову повернемося до фонтанів у палацу Терещенко. На місці ось цієї вскопаной землі, раніше стояв той самий прекрасний фонтан з трьома статуями дівчат - фото внизу.
———————————————— 
Длинная двухэтажная пристройка слева — вероятно постройка 1905 года. А теперь, как я обещал раньше, вновь вернемся к фонтанам у дворца Терещенко. На месте вот этой вскопаной земли, раньше стоял тот самый прекрасный фонтан с тремя статуями девушек — фото внизу.

Зверніть увагу на цю фотографію. Вона дуже цікава. По-перше, це перша фотографія, де водограї взагалі видно. На жодній фото, в т.ч і датується в книзі Афтаназі як зробленої "близько 1914 року" фонтанів немає. Але ми з вами знаємо, що в 1914 році, 1-го серпня спалахнула Велика Війна. більш відома як Перша Світова і під час війни було заборонено проводити будь-яке будівництво в маєтках (від цього наприклад постраждав палац в Хмільнику, так ніколи і не добудований), так що виходить що те фото "близько 1914" насправді зроблене до 1914 року , а ось це можливо зроблене до виходу указу про заборону будівництва, тобто її можна датувати 1914-м. А тепер повернемося до водограю на ній - зверніть увагу що він розташований на одній лінії з бічним фасадом, хоча і схожий зовні на той, що зараз біля головного входу. Деякі деталі, наприклад відстань між чашами фонтану, мені здається, різняться з збереженому, але це може тільки здаватися. Якщо припустити, що це він - то значить його з якихось причин перенесли потім до головного фасаду. Причому він там працював, про що свідчить кольорове фото радянських часів, наведене вище. На користь цієї версії також говорить те, що зараз водограй розташований не точно в центрі головного фасаду, а трохи зміщений вліво, немов його не дотягли і кинули там де скажімо зламався кран - просто складно припустити щоб архітектор у строго симетричному фасаді палацу зрушив чогось водограй вліво. Але може і зрушив, тоді виходить, що всього водограїв було три ... А причини перенесення могли бути наступними - як видно, прибрані були обидва водограї з поля перед лівим фасадом палацу, значить це поле з якихось причин знадобилося новим господарям палацу, ось вони і перенесли водограї ...
———————————————— 
Обратите внимание на эту фотографию. Она очень интересна. Во первых, это первая фотография, где фонтаны вообще видны. Ни на одной фото, в т.ч и датируемой в книге Афтанази как сделанной "около 1914 года" фонтанов нет. Но мы с вами знаем, что в 1914 году, 1-го августа вспыхнула Великая Война. более известная как Первая Мировая и во время войны было запрещено проводить какие либо постройки в имениях (от этого например пострадал дворец в Хмельнике, так никогда и не достроенный), так что получается что та фото "около 1914" на самом деле сделана до 1914 года, а вот эта возможно сделана до выхода указа о запрете строительства, т.е. ее можно датировать 1914-м. А теперь вернемся к фонтану на ней — обратите внимание что он расположен на одной линии с боковым фасадом, хотя и похож внешне на тот, что сейчас у главного входа. Некоторые детали, например расстояние между чашами фонтана, мне кажется, разнятся с сохранившемся, но это может только казаться. Если предположить, что это он — то значит его по каким то причинам перенесли затем к главному фасаду. Причем он там работал, о чем свидетельствует цветное фото советских времен, приведенное выше. В пользу этой версии также говорит то, что сейчас фонтан расположен не точно в центре главного фасада, а немного смещен влево, словно его не дотащили и бросили там где скажем сломался кран — просто сложно предположить чтобы архитектор у строго симметричного фасада дворца сдвинул зачем-то фонтан влево. Но может и сдвинул, тогда получается, что всего фонтанов было три… А причины переноса могли быть следующими — как видно, убраны были оба фонтана с поля перед левым фасадом дворца, значит это поле зачем то понадобилось новым хозяевам дворца, вот они и перенесли фонтаны…

Сходи справа ведуть на веранду, або можливо зимовий сад.
———————————————— 
Лестница справа ведет на веранду, или возможно зимний сад.

Відправимося всередину самого палацу і подивимося те, що залишилося від його колись прекрасних інтер'єрів. На фотографії внизу - всередині веранди / зимового саду. Взагалі ж відомості про внутрішнє вбрання палацу украй мізерні. Відомо що там були широкі сходи білого мармуру, кулясті люстри венеціанського кришталю, що прикрашали велику бальну залу, візерунковий паркет, мармурові каміни, безліч творів мистецтва, зібраних Франтишеком-Ксаверієм і Яном Непомуцним і перейшов від них Терещенкам. Серед них були італійські мармурові статуї і картини в основному голландських майстрів. Більше про внутрішнє убрання сказати мені нічого. Зараз половина палацу закрито наглухо. Десь живуть монахи, а там де є прохід практично все знищено і розграбовано. В інтернеті можна знайти оголошення про продаж чого то з "палацу Терещенка" ... Дещо зберігається в місцевому музеї -
———————————————— 
Отправимся внутрь самого дворца и осмотрим то, что осталось от его некогда прекрасных интерьеров. На фотографии внизу — внутри веранды/зимнего сада. Вообще же сведения о внутреннем убранстве дворца крайне скудны. Известно что там были широкая лестница белого мрамора, шарообразные люстры венецианского хрусталя, украшавшие большую бальную залу, узорный паркет, мраморные камины, множество произведений искусства, собранных Франтишеком-Ксаверием и Яном Непомуцным и перешедшим от них Терещенкам. Среди них были итальянские мраморные статуи и картины в основном голландских мастеров. Больше о внутреннем убранстве сказать мне нечего. Сейчас половина дворца закрыта наглухо. Где-то живут монахи, а там где есть проход практически все уничтожено и разграблено. В интернете можно найти объявления о продаже чего то из "палаца Терещенка"…  Кое что хранится в местном музее —У музеї Червоно можна побачити те, що збереглося з палацу Терещенка - наприклад посуд.
фотографія з сайту chervono.at.ua
———————————————— 
В музее Червоно можно увидеть то, что сохранилось из дворца Терещенко — например посуду.
фотография с сайта chervono.at.ua


фотографія з сайту chervono.at.ua / фотография с сайта chervono.at.ua

Всередині збереглися стрілчасті двері і вікна. / Внутри сохранились стрельчатые двери и окна.За цими дверима переховувалася одна з перлин палацу - домашній театр, його галерка ... / За этими дверьми скрывалась одна из жемчужин дворца — домашний театр, его галерка…Партер, балкон, сцена - все ще читаються, що залишилося може домалювати уява ... / Партер, балкон, сцена — все еще читается, оставшееся может дорисовать воображение…панорама з правої ложі/панорама из правой ложиосновний вхід до театру, його партер, перебувати зліва з зали центрального входу до палацу
-----------
основной вход в театр, его партер, находиться слева из залы центрального входа во дворецчерез ось такий хол/через вот такой холлпартерРозетка люстри мабуть ще оригінальна. Чекає свого часу щоб відвалитися і бути зданою на металобрухт. Станом на 2016 рік її вже немає
-----------
Розетка люстры видимо еще оригинальная. Ждет своего часа чтобы отвалиться и быть сданной на металлолом. По состоянию на 2016 год ее уже нет.


Далі буде.../продолженіе следует...

Текст і частина фотографій наведених у даній статті використані з люб'язного дозволу Сергія Котелко, з його розповіді, після відвідин August 6, 2011 Червоного. Текст з того часу не втратив актуальності. Мої фотографії липня 2015 та березня 2016 року, як завжди, доповнять розповідь.
----------
Текст и часть фотографий приведенных в данной статье использована с любезного разрешения Сергея Котелко, из его рассказа, после посещений August 6, 2011 Червоного. Текст с того времени не потерял актуальности. Мои фотографии июля 2015 года и марта 2016 года, как всегда, дополнят повествование.
ну как то так =))
Tags: Житомирщина, дворец, напівруина, палац, полуруина
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments