m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Безпечна. Костел Св. Ізідора/Наследие. Беспечная. Костёл Святого Изидора.І адже є ще люди, які, шукають невідомі місця на карті. Ті самі білі плями, яких ніхто не знає або не пам'ятає.
Один з них Роман Маленков )) розповідав на своїх екскурсіях, як на старих картах Генштабу виявив хрестик в селі Безпечна.
----------
И ведь есть еще люди, которые, ищут неизвестные места на карте. Те самые белые пятна, которых никто не знает или не помнит.
Один из них Роман Маленков)) рассказывал на своих экскурсиях, как на старых картах Генштаба обнаружил крестик в селе Беспечная.У реєстрі пам'ятників і в сучасних путівниках (на 2007 рік) ні слова про релігійні споруди в цьому селі не було!
Поїхав в село, запитує місцевих: де тут церква у вас - і карту тицяє. Так зроду у нас церкві не стояло! Може і не хрестик це, а так - павучка хтось прихлопнул.
----------
В реестре памятников и в современных путеводителях (на 2007 год) ни слова о религиозных сооружениях в этом селе не было!
Поехал в село, спрашивает местных: где тут церковь у вас - и карту тычет. Да отродясь у нас церкви не стояло! Может и не крестик это, а так - паучка кто-то прихлопнул.

Питав-питав, коли раптом синя п'яничка по забору повзе і голосом людським мовить: мож ця ... капличку тобі треба?
Капличка у нас є, - закивали місцеві, тільки там, на польському кладовищі. Дорога заплутана, через ще одне кладовище. Загалом, знайшли нарешті.
----------
Спрашивал-спрашивал, когда вдруг синяя пьянчужка по забору ползёт и голосом человечьим молвит: мож эта... каплычку тебе надо?
Каплычка у нас есть, - закивали местные, только там, на польском кладбище. Дорога запутанная, через ещё одно кладбище. В общем, нашли наконец."У селі слід повернути праворуч, на бруківку, котра піднімається стрімко вгору, до фермам. На пагорбі знову поверніть праворуч (на вулицю) і, пройшовши одне кладовище, прямуйте до кінця вулиці, де розташовано інше. І тільки тут, над глибокою мальовничою долиною Роставиці , дізнаєтеся, що позначено хрестиком на вашій "кілометрівці". А це ще один нікому невідомий "не пам'ятник" архітектури - костел Святого Ізидора. "
----------
"В селе следует повернуть направо, на мостовую, поднимающуюся стремительно вверх, к фермам. На холме снова поверните направо (на улицу) и, пройдя одно кладбище, направляйтесь до конца улицы, где расположено другое. И только здесь, над глубокой живописной долиной Роставицы, узнаете, что обозначено крестиком на вашей "километровке". А это еще один никому неизвестный "не памятник" архитектуры - костел Святого Изидора."
путеводитель: Дванадцять маршрутів Київщиною. - К.: Грані-Т, 2008. Автори: Роман Маленков та Олег Година.У Білій Церкві, каже Роман, католицький священик на його прохання до Ватикану запит відправляв. І отримав відповідь, що у Ватикані костел значиться, і документи про закінчення його будівництва є. Місцеві римо-католики побудували костел ще в 1870-х роках!
----------
В Белой Церкви, говорит Роман, католический священник по его просьбе в Ватикан запрос отправлял. И получил ответ, что в Ватикане костёл значится, и документы об окончании его строительства есть. Местные римо-католики построили костёл еще в 1870-х годах!Уявляєте - акуратний цвінтар, відразу видно - за ним ретельно доглядають, навіть за чужими могилами.
Костел Святого Ізидора нештукатуренний, небілений, видно як стіни з цілого каменю складені, готичні вікна, все ціле, парафія невелика, але богослужіння щотижня проводяться.
----------
Представляете - аккуратное кладбище, сразу видно - за ним старательно ухаживают, даже за чужими могилами.
Костёл Святого Изидора нештукатуренный, небелёный, видно как стены из целого камня сложены, готичные окна, всё целое, парафия небольшая, но богослужения каждую неделю проводятся.Римо-католицький храм в Безпечної звели майже одночасно з костелом в Руді. Та й архітектори, ймовірно, були ті ж, адже відразу видно подібність споруд. Але костел в Безпечної поменше і краще зберігся. Тут до сих пір функціонує прихід.
----------
Римско-католический храм в Беспечной свели почти одновременно с костелом в Рудой. Да и архитекторы, вероятно, были те же, ведь сразу видно сходство сооружений. Но костел в Беспечной поменьше и лучше сохранился. Здесь до сих пор функционирует приход.Відстань між костелами в Рудой і Безпечної сім кілометрів. Звідки вони в цій місцевості? Справа в тому, що в XIX столітті тут проживало багато католиків. Наприклад, в 1864 році в селі Дулицьке, частиною якого тоді була Безпечна, серед 1800 жителів 453 були римо-католицького віросповідання ".
----------
Расстояние между костелами в Рудой и Беспечной семь километров. Откуда они в этой местности? Дело в том, что в XIX веке здесь проживало много католиков. Например, в 1864 году в селе Дулицкое, частью которого тогда была Беспечная, среди 1800 жителей 453 были римско-католического вероисповедания".P.S. Але все-таки цікаво: це не той Святий Ісидор, якого нинішні католики вшановують як покровителя Інтернету, м-м? Дядько був першим енциклопедистом, саме він вперше застосував у своїй праці систему перехресних посилань, що віддалено нагадує гіперпосилання. От така справа...
----------
P.S. но все-таки интересно: это не тот ли Святой Исидор, которого нынешние католики почитают как покровителя Интернета, м? Дядька был первым энциклопедистом, именно он впервые применил в своем труде систему перекрестных ссылок, отдаленно напоминающую гиперссылки. Вот такое дело...Вікіпедія нам дає інші відомості про костьол ...
Донедавна важалося, що костел було збудовано ще у 1870-х роках, однак новітні дослідження спростовують це - храм постав набагато пізніше. 1912 року мешканка Безпечної Станіслава Ястржембська висловила бажання спорудити на цвинтарі католицьку каплицю. Фундатор мав внести кошти на будівництво, тож Станслава Ястржемська 28 березня 1912 року внесла заклад у розмірі 2300 рублів. 4 серпня 1912 року католицький Луцько-Житомирський єпископ звернувся до київського губернатора щодо дозволу на спорудження каплиці та затвердження її проекту. Вже 25 серпня губернський інженер Володимир Безсмертний направив готовий проект та кошторисні розрахунки (4500 рублів) молодшому архітектору Василю Коробцову. 16 жовтня 1912 року було затвердежно проект каплиці та кошторисну вартість 4545 рублів. Невдовзі розпочалося будівництво каплиці.
-----------
Википедия нам дает другие сведения о костеле...
До недавнего времени важалося, что костел был построен еще в 1870-х годах, однако новейшие исследования опровергают это - храм предстал гораздо позже. 1912 жительница Безопасной Станислава Ястржембский выразила желание построить на кладбище католическую часовню. Основатель должен был внести средства на строительство, поэтому Станслава Ястржемский 28 марта 1912 внесла заведение в размере 2300 рублей. 4 августа 1912 католический Луцько-Житомирский епископ обратился к киевскому губернатору о разрешении на строительство часовни и утверждения ее проекта. Уже 25 августа губернский инженер Владимир Бессмертный направил готовый проект и сметные расчеты (4500 рублей) младшему архитектору Василию Коробцов. 16 октября 1912 было затвердежно проект часовни и сметную стоимость 4545 рублей. Вскоре началось строительство часовни.13 січня 1914 року каплицю було оглянуто повітовим справником та уповноваженими мешканціями Безпечної. Було повністю зведено стіни, влаштовано дах, однак на той момент ще не було дверей, паперті, не були засклені вікна, не завершене було тинькування стін зовні. Нарешті, 29 серпня 1915 року Станіслава Ястржембська повідомляла київському губернатору про повне завершення будівництва каплиці. Після остаточного встановлення радянської влади каплицю було азкрито (точний ірк невідомий). Після війни православна громада зверталась із проханням надати для проведення богослужінь зокрема і споруду недіючого костелу. Проте храм було розміщено у колишній церковно-парафіяльінй школі.
Духовне життя костелу Св. Ізидора було відновлено лише наприкінці 1980-х-на початку 1990-х років. Відтоді це діючий католицький храм.
-----------
13 января 1914 часовню было осмотрено уездным исправником и уполномоченными мешканциямы Безопасной. Было полностью возведены стены, устроено крышу, однако на тот момент еще не было дверей, паперти не были застеклены окна, не завершено было штукатурки стен снаружи. Наконец, 29 августа 1915 Станислава Ястржембский сообщала киевскому губернатору о полном завершении строительства часовни. После окончательного установления советской власти часовня была азкрито (точный ИРК неизвестен). После войны православная община обращалась с просьбой предоставить для проведения богослужений в том числе и сооружение недействующего костела. Однако храм был размещен в бывшей церковно-парафияльинй школе.
Духовная жизнь костела Св. Исидора было восстановлено лишь в конце 1980-х-начале 1990-х годов. С тех пор это действующий католический храм.


Джерела/источники
http://stihiynaya-haha.livejournal.com/174856.html
Роман Маленков
http://ukrainaincognita.com/ru/khramy/bespechnaya
http://mnogomest.info/attractions/item/kostel-svyatogo-isidora/#
https://uk.wikipedia.org/wiki/Костел_Св._Ізидора_(Безпечна)
ну как то так =))
Tags: Киевщина, Київщина, костел
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments