?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Райгородок. Садиба Мазаракі/Наследие. Райгородок. Усадьба Мазараки.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8635_middle.png

Райгородок – село Бердичівського району, Житомирської області розташоване на Придніпровській височині. Знаходиться в 19 кілометр на захід від Бердичева. Дістатися сюди громадським транспортом доволі просто: село знаходиться на трасі, яка веде з Бердичева на Хмільник, і автобуси тут їздять досить часто. Про місцезнаходження маєтку краще запитати місцевих мешканців: з дороги палац не видно.
——————————
Райгородок - село Бердичевского района, Житомирской области находится на Приднепровской возвышенности. Находится в 19 километрах к западу от Бердичева. Добраться сюда общественным транспортом довольно просто: село находится на трассе, ведущей из Бердичева Хмельник, и автобусы здесь ездят довольно часто. О местонахождении имения лучше спросить местных жителей: с дороги дворец не видно.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8636_8638_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8639_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8641_middle.png


На сучасному гербі села вказана дата заснування населеного пункту -1649 р.
Поселення Райгородок, сьогодні налічує менше 900 мешканців. До революції це було майже єврейське містечко, де проживало 37 відсотків євреїв. В містечку була синагога, костел і церква. Здається, нічого з того не пережило війн.
——————————
На современном гербе села указана дата основания населенного пункта -1649 г.
Селение Райгородок, сегодня насчитывает менее 900 жителей. До революции это был почти еврейский городок, где проживало 37 процентов евреев. В городке была синагога, костел и церковь. Кажется, ничего из этого не пережило войн.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8642_middle.png

а еще недавно вид с этой стороны был такой, 2013 рік.../а еще недавно вид с этой стороны был такой, 2013 год...


январь 2016переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8643_middle.png
2013

У серпні 1919 року тут, до речі, відбулися бої І Корпусу Української Галицької Армії з більшовиками. А ще до революції в селі існували руїни розбійницького замку, в якому польський шляхтич Захарій Ярошинський одружився на Маріанні Шеньовській. Наприкінці 18 ст. в Райгородку було збудовано резиденцію, що належав чи то Сарнецьким, чи то Меленевським. Все, що від неї сьогодні залишилось - це одноповерховий флігель в стилі класицизму з маленьким портиком. І той доживає свої останні дні.У середині 19 ст. Райгородок через шлюб отримав Мечислав Людвіг Мазаракі, який будучі поляком, ймовірно мав італійське походження.
——————————
В августе 1919 года здесь, кстати, состоялись бои I Корпуса Украинской Галицкой Армии с большевиками. А еще до революции в селе существовали развалины разбойничьего замка, в котором польский шляхтич Захария Ярошинский женился на Марианне Шенёвской. В конце 18 в. в Райгородке была построена резиденция, принадлежавшая то Сарнецким, то Меленевским. Все, что от нее сегодня осталось - это одноэтажный флигель в стиле классицизма с маленьким портиком. И тот доживает свои последние дни. В середине 19 в. Райгородок через брак получил Мечислав Людвиг Мазараки, который будучи поляком, вероятно имел итальянское происхождение.

найстаріший флігель/старейший флигель
один з флігелів/один из флигилей


Млин поруч з палацом/Мельница рядом с дворцом
"Про дворянське походження роду Мазаракі Махновський повіт. 1800-1907"
На підставі матеріалу з даної справи можливо відновити древо Київської гілки роду Мазаракі.
В 1799 році, після другого поділу Польщі і приєднання Правобережної України до Росії (1794), Людвиг Мазараки подав прохання про зарахування його до дворянського звання. У проханні зазначено: Людвиг і його брат Іван Станіславович Мазараки. Людвиг син Станіслава Мазараки і Анни Вітвицької, Михайла Мазараки і Єви Комарівської онук, Івана Мазараки та Анни Струтинської правнук, (1800) від народження 40 років село Хадріна. Був одружений на донці Станіслава Хондртнского скарбник .... Антон зроду 30 років. Діти: Іван - 3 роки, Вікентій - 2 роки, Гонората - 9 років, Іоанна - 4 роки, Текле - 1рік. За Вибору 1794 продовжував службу (Махновський повітовий комісар). Прохання було задоволено в 1837 році.
І далі всі документи щодо нащадків, до 1907 року, до - Евеліна-Марія-Еузебія (1880-1960) останньої власниці садиби в Райгородці.
з генеалогіческого форуму ВГД
——————————
"О дворянском происхождении рода Мазараки Махновский уезд. 1800-1907"
На основании материала из данного дела возможно восстановить древо Киевской ветви рода Мазараки.
В 1799 году, после второго раздела Польши и присоединения Правобережной Украины к России (1794), Людвиг Мазараки подал прошение о причисление его к дворянскому званию. В прошении указано : Людвиг и его брат Иван Станиславовичи Мазаркий. Людвиг сын Станислава Мазараи и Анны Витвицкой , Михаила Мазараки и Евы Комаровской внук , Ивана Мазараки и Анны Струтинской правнук, (1800 ) отроду 40 лет село Хадрина. Был женат на дочери Станислава Хондртнского скарбника …. Антоните отроду 30 лет. Дети: Иван — 3 года, Викентий — 2 года, Гонората — 9 лет, Иоанна — 4 года, Фекла - 1 год. По Выбору 1794 продолжал службу (Махновский поветовый комиссар). Прошение было удовлетворено в 1837 году.
И далее все документы относительно потомков, до 1907 года, до - Евелины-Мария-Еузебия (1880-1960) последней владелицы виллы в Райгородке.
с генеалогического форума ВГД


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_3162_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_3164_middle.png

Ось які відомості були отримані від дослідника історії роду Мазаракі Сергія Козлова:
Мечислав-Людвіг Мазаракі (Mazaraki) 1837-1894
Герба Невлін, представник Київської (Прикордонній) гілки роду Мазаракі, представники котрої проживали на Волині та Поділлі, (Махнівка, Бердичів).
Мазаракі - Mazaraki
Патриціанський, згодом - козацько-старшинський, дворянський, шляхетний рід грецького походження. Предок їх, Христофор, грецький купець, переселився в кінці XVI ст. до Львова з Бара. Брав участь в роботі Львівського християнського братства. Його синові Івану, за послуги надані гетьману Виговському, в Польщі в 1659 році було відновлено дворянство.
Історія роду почалася ще на 300 років раніше в Греції, Мазаракі були деспотами (правителями) провінції Епрі. Потім переселилися в Волощину і вже звідти на Поділлі в Бар.
Існує кілька гілок роду: Задніпровська (Русский), Прикордонна (Київська) (згасла ??), Литовський (згасла), Краківська, Брацлавська (згасла), Варшавська, Галицька, рід Мазаракі-Дебольцеви (згасла). Рід внесений до 1-ї, 2-ї і 6-ї частин Дворянського книг Полтавської, Чернігівської, Бессарабської, Катеринославської, Подільської та Київської губерній і книги дворян Царства Польського. Герб Мазаракі "Сонце" внесений до 8-ю частину «загального гербовника дворянських родів Всеросійської імперії», а герб Мазаракі-Дебольцевіх - в 13-ту частину.
——————————
Вот какие сведения были получены от исследователя истории рода Мазараки Сергея Козлова:
Мечислав-Людвиг Мазараки(Mazaraki) 1837-1894
Герба Невлин, представитель Киевской (Приграничной) ветви рода Мазараки, представители котрой проживали на Волыне и Подолье, (Махновка, Бердичев).
Мазараки - Mazaraki
Патрицианский, впоследствии - казацко-старшинский, дворянский, шляхетный род греческого происхождение. Предок их, Христофор, греческий купец, переселился в конце XVI в. во Львов с Бара. Принимал участие в работе Львовского христианского братства. Его сыну Ивану, за услуги предоставленные гетману Выговскому, в Польше в 1659 г. было восстановлено дворянство.
История рода началась еще на 300 лет раньше в Греции, Мазараки были деспотами (правителями) провинции Епри. Затем переселились в Валахию и уже оттуда на Подолье в Бар.
Существует несколько ветвей рода: Заднепровская (Русский), Пограничная (Киевская) (угасла??), Литовский (угасла), Краковская, Брацлавская (угасла), Варшавская, Галицкая, род Мазараки-Дебольцевы (угасла). Род внесен в 1-й, 2-й и 6-й частей Дворянского книг Полтавской, Черниговской, Бессарабской, Екатеринославской, Подольской и Киевской губерний и книги дворян Царства Польского. Герб Мазараки "Солнце" внесен в 8-ю часть «общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи», а герб Мазараки-Дебольцевих - в 13-ю часть.


генеалогічне древо Мазаракі, надане Сергієм Козловим/генеалогическое древо Мазараки, предоставленное Сергем Козловым


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_3165_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_3166_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_3168_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_3167_middle.png

На 01.08.2012 року, родовід розпис роду Мазараки (-й) охоплює період з 1333 року до 2012 року, це 26 поколінь, 479 прямих нащадків, всього 902 чоловіки іншими побічними прізвищами.
Географічно це - Полтавська, Подільська, Київська, Херсонська, Володимирська, Віленська, Бессарабська губернії,
Міста Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Рязань, Миколаїв, Одеса, Кишинів, Вінниця.
——————————
На 01.08.2012 года , родословная роспись рода Мазараки(-й) охватывает период с 1333 года до 2012 года, это 26 поколений , 479 прямых потомков, всего 902 человек другими побочными фамилиями.
Географически это - Полтавская, Подольска, Киевская, Херсонская, Владимирская, Виленская, Бессарабская губернии,
Города Москва, Санкт-Петербург, Воронеж , Рязань, Николаев, Одесса , Кишинев, Винница.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_3169_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_3172_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_3174_middle.png

Зруйнувавши старий палац, який був занадто тісним для його родини, Мечислав у 1887 році за допомогою архітектора Станіслава Борецького звів новий палац у тосканському стилі. Первинний вигляд будівлі дійшов до нас майже без змін, проте було втрачено двох лежачих левів з каррарського мармуру, вирізьблених в Римі, які прикрашали головний вхід. Палац відрізняється чотирма різними фасадами, який прикрашають ризаліти, лоджії, балкони і тераси. Головна прикраса головного фасаду – багатокутова вежа. Над інтер’єрами працювали варшавські майстри, які створили ліпнину, паркет, стінні розси і дубові панелі в їдальні.
—————————
Разрушив старый дворец, который был слишком тесным для его семьи, Мечислав в 1887 году помощью архитектора Станислава Борецкого свел новый дворец в тосканском стиле. Первоначальный вид здания дошел до нас почти без изменений, однако было потеряно двух лежащих львов из каррарского мрамора, вырезанных в Риме, которые украшали главный вход. Дворец отличается четырьмя различными фасадами, который украшают ризалиты, лоджии, балконы и террасы. Главное украшение главного фасада - многоугольная башня. Над интерьерами работали варшавские мастера, создавшие лепнину, паркет, настенные росписи и дубовые панели в столовой.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_3175_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_3176_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_3177_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_3178_middle.pngМарія Мазаракі (1880-1966), остання власниця садиби, розповіла, що всередині будинок був оздоблений деревом різних відтінків, паркет та настінні розписи виконали варшавські майстри, їдальню прикрашали рідкісні зразки старої порцеляни та меблі в “ґданському” стилі. Два салони в будинку також мали розкішне наповнення – перший мав меблі, вкриті темно-зеленим шовком, одну шафу оздоблену перлами, а іншу – бронзою, а другий прикрашали меблі, вкриті сіро-блакитним шовком із золотими візерунками.
——————————
Мария Мазараки (1880-1966), последняя владелица усадьбы, рассказала, что внутри дом был украшен деревом разных оттенков, паркет и настенные росписи выполнили варшавские мастера, столовую украшали редкие образцы старого фарфора и мебель в “гданском” стиле. Два салона в доме также имели роскошное наполнение - первый имел мебель, покрытые темно-зеленым шелком, один шкаф украшенный жемчугом, а другуой - бронзой, а вторую украшала мебель, покрытая серо-голубым шелком с золотыми узорами.

заглянемо всередину будівлі/заглянем вовнутрь зданияпереросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8647_8653_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8654_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8655_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8656_8660_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8661_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8662_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8663_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8664_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8665_middle.png

У господарів вілли була також велика колекція картин, яка дісталася Мазаракі від родича Адольфа Мостовського з його маєтку у Великому Митнику, різноманітні вази, статуї тощо. Їдальню прикрашав камін, декорований дубовими панелями, в одному з салонів стояла бронзова скульптура короля Яна ІІІ Собєського на коні з шаблею в руці, заввишки 1 метр.
У 1917 році найцінніші речі перевезли до пивниць монастиря кармелітів в Бердичеві і подальша їх доля невідома.Проте, кажуть, що частина інтер’єрів збереглася і до наших днів. Тай і сам палац майже не змінився, тільки ось його стан за останні роки сильно погіршився.
——————————
У хозяев усадьбы была также большая коллекция картин, которая досталась Мазараки от родственника Адольфа Мостовского из его имения в мытарей, разнообразные вазы, статуи и тому подобное. Столовую украшал камин, декорированный дубовыми панелями, в одном из салонов стояла бронзовая скульптура короля Яна III Собеского на коне с саблей в руке, высотой 1 метр.
В 1917 году ценные вещи перевезли в пивниц монастыря кармелитов в Бердичеве и дальнейшая их судьба неизвестна. Но, говорят, что часть интерьеров сохранилась и до наших дней. И сам дворец почти не изменился, только вот его состояние последние годы сильно ухудшилось.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8667_8668_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8669_8670_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8671_8676_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8677_8681_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_8686_8689_middle.png

Парк та сад на території садиби, вважались одними з найкращих на території тогочасної України. Під пильним наглядом Октавії Мазаракі тут росли пальми, ананаси, апельсинові та лимонні дерева, різноманітні субтропічні рослини та троянди. До революції на території парку можна було ще побачити руїни старого замку. Нині в будівлі вілли знаходиться бухгалтерія одного з місцевих закладів.
——————————
Парк и сад на территории усадьбы, считались одними из лучших на территории тогдашней Украины. Под пристальным наблюдением Октавии Мазараки здесь росли пальмы, ананасы, апельсиновые и лимонные деревья, разнообразные субтропические растения и розы. До революции на территории парка можно было еще увидеть руины старого замка. Сейчас в здании виллы находится бухгалтерия одного из местных заведений.фруктовий садочок/фруктовый сад


джерело/источник


А ось, як згадується місце в книзі "Цікава Житомирщина".
Побудовано в селі Райгородок Бердичівського району в 1887 представниками давнього дворянського роду грецького походження - Мазараки, однієї з найбагатших родин волинської шляхти XIX. Садиба розташована на місці старовинного замку, що належав колись графу Тишкевичу, майже в центрі села на дорозі, що веде до сусіднього села Мартинівка.
Від екзотичних воріт з будиночком воротаря до вілли Мечислава Мазараки веде затишна паркова алея. Це оригінальна білокам'яна будівля в оточенні зелених крон парку, несподівано відкриваючись погляду, привертає незвичайними формами і обробкою. Архітектор Станіслав Борецький використовував необмежені можливості модного на рубежі XIX / XX модерну. Палац прикрашають центральний і бічні ризаліти, класичний фронтон, еркерниє балкони, чотириповерхова п’ятикутова вежа, лоджії і тераса (з боку парку). Поруч з віллою доживає свої дні капітальний, але недоглянутий будинок служб. На відміну від нього радують око витончені сад і парк. Останній - без перебільшення - один з кращих в Україні. Колись тут росли пальми, апельсинові і лимонні дерева. Але і сьогодні парк, зачаровуює прекрасними пейзажами, продуманою системою доріжок і багатоярусних посадок, залишає приємне враження. Це справжній «рай» в Райгородці.
——————————
А вот, как упоминается описываемое место в книге "Интересная Житомирщина".
Построено в селе Райгородок Бердичевского района в 1887 представителями древнего дворянского рода греческого происхождения – Мазараки, одной из богатейших семей волынской шляхты XIX. Усадьба расположена на месте старинного замка, принадлежавшего когда-то графу Тышкевичу, почти в центре села на дороге, ведущей к соседнему селу Мартыновка.
От экзотических ворот с домиком привратника к вилле Мечислава Мазараки ведет уютная парковая аллея. Это оригинальное белокаменное здание в окружении зеленых крон парка, неожиданно открываясь взору, привлекает необычными формами и отделкой. Архитектор Станислав Борецкий использовал неограниченные возможности модного на рубеже XIX/XX модерна. Дворец украшают центральный и боковые ризалиты, классический фронтон, эркерные балконы, четырехэтажная пятиугловая башня, лоджии и терраса (со стороны парка). Рядом с виллой доживает свои дни капитальный, но неухоженный дом служб. В отличие от него радуют глаз изящные сад и парк. Последний – без преувеличения – один из лучших в Украине. Когда-то здесь произрастали пальмы, апельсиновые и лимонные деревья. Но и сегодня парк, очаровывая прекрасными пейзажами, продуманной системой дорожек и многоярусных посадок, оставляет приятное впечатление. Это настоящий «рай» в Райгородке.

Все, що залишилося від брами/Все, что осталось от ворот
Ось така вона, садиба роду Мазаракі. Як показало нещодавнє відвідування Mr.Funt з http://www.geocaching.su, будівля активно продовжує руйнуватися, що зовсім сумно ...
----------
Вот такая она, усадьба рода Мазараки. Как показало недавнее посещение Mr.Funt с http://www.geocaching.su, здание активно продолжает разрушаться, что совсем печально...

можна починати дивитися з 0:38/можно начитать смотреть с 0:38переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/19. RAIGORODOK/IMG_3159_middle.png

Джерела/источники:
фото та текст Андрія Бондаренко andy-travelua.livejournal.com/317926.html
http://www.travelua.com.ua/zhitomirshhina/berdichivskij/rajgorodok-2.html
http://forum.vgd.ru/1234/31575/70.htm?a=stdforum_view&o=
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=18278
Г. Мокрицкий "Интересная Житомирщина".
Сайт С. Козлова - http://www.genealogia.name/ и форум http://forum.genoua.name/
ну как то так =))

  • 1
  • 1