m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Лиманське. Костел/Наследие. Лиманское (Selz). Костел Успения Пресвятой Девы Марии.

Зельц (Selz, зараз смт. Лиманське) - німецька колонія Одеського повіту Херсонської губернії, при Кучурганському лимані. Жителів близько 600; римсько-католицька церква, німецька школа, волостна каса, базари через 2 тижні, лавки. Центр кустарного виробництва кошиків для потреб чорноморських портів; значне виготовлення фургонів. (Енциклопедичний словник Ф.А. Брокгауза і І.А. Ефрона)
____________________________________
Зельц (Selz, сейчас пгт. Лиманское) — немецкая колония Одесского уезда Херсонской губернии, при Кучурганском лимане. Жителей около 600; римско-католическая церковь, немецкая школа, волостная касса, базары через 2 недели, лавки. Центр кустарного производства корзин для нужд черноморских портов; значительное изготовление фургонов. (Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона)Зведена в 1764 році гвардійцями на російський престол, юна Катерина Анхальт-Цербстська (Великою вона стане пізніше ...) не могла забути свого доглянутого німецького побуту. Дуже хотіла, щоб в Росії, яку вона полюбила любов'ю зовсім не показною, почалися, як зараз кажуть, культурні зрушення. Щоб селяни навчилися працювати, як у неї на батьківщині, а країна стала багатою в міру своїх прострів. Ледве після перевороту все заспокоїлося, послала в Європу маніфест:
"Всім дозволяємо в Імперію Нашу в'їжджати і селитися де хто забажає, у всіх Наших Губерніях".
І ще один в наступному році. І рік потому ще один.
----------
Возведенная в 1764 году гвардейцами на российский престол, юная Екатерина Анхальт-Цербстская (Великой она станет позже...) не могла забыть своего ухоженного германского быта. Очень хотела, чтобы в России, которую она полюбила любовью вовсе не показной, начались, как сейчас говорят, культурные сдвиги. Чтобы крестьяне научились работать, как у нее на родине, а страна сделалась богатой в меру своих просторов. Едва после переворота всё успокоилось, послала в Европу манифест:
„Всем дозволяем в Империю Нашу въезжать и селиться где кто пожелает, во всех Наших Губерниях“.
И еще один в следующем году. И год спустя еще один.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/IMG_9267_middle.png

Вона розуміла, що жити в Російській глибинці (а саме там слід було почати перетворення) тяжко буде для неросійської людини. Але момент був дуже влучним. У Пруссії та Австрії тільки-тільки замовкли гармати Семирічної війни - всюди бездомні, розорені, погорільці ... Чи поїдуть, без сумніву, поїдуть!
----------
Она понимала, что жить в Российской глубинке (а именно там следовало начать преобразования) тяжко будет нерусскому человеку. Но момент был очень уж подходящим. В Пруссии и Австрии только-только замолкли пушки Семилетней войны – повсюду бездомные, разоренные, погорельцы… Поедут, без сомненья, поедут!


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/IMG_9268_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/IMG_9269_mmiddle.png

І точно: поїхали.
Тим паче, що веліла цариця видавати тим, кого запише в свій список "визиватель" - уповноважений агент, відразу по вісім шилінгів. Кожен день по вісім! Гроші колосальні: бібліотекар Кенігсбергзького замку Іммануїл Кант отримував в ті роки 24 шилінги в день ...
Обіцяла (і що ще важливіше, слово дотримала) тих, хто подасться в необжиті місця, на тридцять років звільнити від усіх податків. Безкоштовно кожній родині дала по 30 десятин * землі: 15 - для зорювання, 5 - лісу, 5 - вигонів, 5 - під будівлі і тік. І ще по коню, а у кого велика сім'я - так навіть по два. Корову, борошно, зерно на насіння, плуг, віз, мотузку, лопату та інше. І по 500 рублів "підйомних" грошей. І безмитно дозволила торгувати та ярмарки влаштовувати.
----------
И точно: поехали.
Тем паче, что велела государыня выдавать тем, кого запишет в свой список „вызыватель“ – уполномоченный агент, сразу по восемь шиллингов. Каждый день по восемь! Деньги колоссальные: библиотекарь Кёнигсбергского замка Иммануил Кант получал в те годы 24 шиллинга в день…
Обещала (и что еще важнее, слово сдержала) тем, кто направится в необжитые места, на тридцать лет освободить от всех налогов. Бесплатно каждой семье дала по 30 десятин* земли: 15 – пахотной, 5 – леса, 5 – выгонов, 5 – под строения и гумно. И еще по лошади, а у кого большая семья – так даже по две. Корову, муку, зерно на семена, плуг, телегу, веревку, лопату и прочее. И по 500 рублей „подъемных“ денег. И беспошлинно разрешила торговать да ярмарки устраивать.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/IMG_9271_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/IMG_9272_middle.png

Тільки приїжджайте, тільки росіян навчіть працювати старанно і правильно!
Перші каравани переселенців йшли туди, де морем пахло: в порти Любек і Данциг (нинішній Гданськ). На кораблях пливли в Петербург. І мимо розкішних палаців пішим шляхом в стару столицю Москву. Порошать вози, крокують втомлені німці: еко шляху щось ... У Москві Німецька слобода. Невже кінець? Немає ще, знову завантажуватися - знову плисти.
На південні землі Російської імперії німецькі колоністи почали прибувати на початку 19-го століття. Поселення свої називали дорогими серцю іменами: Штутгарт, Карлсруе, Маннгайм, Зельц, Штрасбург, Тіге, Тігенхаген, Альтонау, Лихтенау, Базель, Дармштадт ... Поблизу Одеси, в Бессарабії і на Південному Кавказі заснували 181 колонію. Її справу продовжив онук цар Олександр I
----------
Только приезжайте, только россиян научите работать прилежно и правильно!
Первые караваны переселенцев шли туда, где морем пахло: в порты Любек и Данциг (нынешний Гданьск). На кораблях плыли в Петербург. И мимо роскошных дворцов пешим путем в старую столицу Москву. Пылят телеги, шагают усталые немцы: эко пути-то… В Москве Немецкая слобода. Неужели конец? Нет еще, снова грузиться – снова плыть.
На южные земли Российской империи немецкие колонисты начали прибывать в начале 19-го века. Поселения свои называли дорогими сердцу именами: Штутгарт, Карлсруэ, Маннгайм, Зельц, Штрасбург, Тиге, Тигенхаген, Альтонау, Лихтенау, Базель, Дармштадт… Близ Одессы, в Бессарабии и на Южном Кавказе основали 181 колонию. Ее дело продолжил внук царь Александр I


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/IMG_9274_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/IMG_9273_middle.png

Російсько-турецька війна в якій воювала Катерина II спільно з німецьким королем Іосіфом II закінчилася 21 липня 1774 року Кючук - Кайнаджірскім мирним договором, за яким до Росії відійшло все Північне Причорномор'я до Дністра. Щоб почати розробку завойованої глибинки, цариця заснувала портове місто Одесу в 1794 році і для того, щоб постачати місто сільськогосподарською продукцією, цар Олександр I (онук Катерини II) визнав за необхідне видати указ від 24 Червня 1803, єдиною метою якого було привернути німецьких фермерів від Рейну до Чорного моря.
----------
Русско-турецкая война в которой сражалсь Екатерина II совместно с немецким королемИосифом II закончилась 21 июля 1774 года Кючук - Кайнаджирским мирным договором, по которому к России отошел весь Северное Причерноморье идущие к Днестру. Чтобы начать разработку завоеванной глубинки, царица основала портовый город Одессу в 1794 году и для того, чтобы снабжать город сельскохозяйственной продукций, царь Александр I (внук Екатерины II) счел необходимым выдать указ от 24 июн 1803, единственной целью которого было привлечь немецких фермеров от Рейна до Черного моря.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/DUB/IMG_9275_9279_middle.pngПерші двадцять дев'ять сімей прибули з Швабії 3 серпня 1803 і заснували материнську колонію Лібенталь під Одесою. Бажаючи "впустити тільки компетентних фермерів," цар видав подальший указ 2 лютого 1804 которий передбачав, що кожна сім'я повинна була принести 300 гульденів і отримати від корони 60 десятин землі (65 га [ca. 175 акрів]). У цьому указі цар підтвердив, що він буде надавати звільнення поселенцям від військової служби, а також свободу сповідувати свою релігію, а також використовувати рідну мову, школи і церкви, плюс звільнення від оподаткування в тридцять років. "Колонії іноземних поселенців" були створені, зі штаб-квартирою в Іозефастле найближчому Катеринославі (Дніпропетровськ) з Семюелем Контеніуса під обліковим записом адміністратора. Загальне керівництво було покладено на князя Рішельє, губернатора всієї Південної Росії.
----------
Первые двадцать девять семьи прибыли из Швабии 3 августа 1803 и основали материнскую колонию Либенталь под Одессой. Желая "впустить только компетентных фермеров," царь издал дальнейший указ 2 февраля 1804который предусматривал, что каждая семья должна была принести 300 гульденов и получить от короны 60 десятин земли (65 га [ca. 175 акров] ). В этом указе царь подтвердил, что он будет предоставлять освобождение поселенцам от военной службы, свободу исповедовать свою религию, а также использовать их язык, школы и церкви, плюс освобождил от налогообложения в тридцать лет. “Колонии иностранных поселенцев" были созданы, со штаб-квартирой в Иозефастле ближайшем Екатеринославе (Днепропетровск) с Сэмюэлем Контениусом в качестве администратора. Общее руководство было возложено на князя Ришелье, губернатора всей Южной России.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/IMG_9313_middle.pngОскільки землі завойовані у війні в значній мірі були розділені серед видатних офіцерів, держава не володіла правом на "безкоштовне надання землі.” Державі необхідно було назад викупити землю у приватних власників, необхідну для передачі прибувшим колоністам. Наприклад, область на загальну суму 30000 га (об'ємом приблизно 61,000 акрів) поблизу річки Кочурган, 65 км [ок 40 миль] на північ від Одеси, була придбана у графа Понятовського. На цьому тракту, були знайдені наступні шість головні-католицькі колонії: Кандель, Зельц, Баден, Страсбург, Мангейм, і Ельзас . Влітку, п'ять різних груп на загальну кількість 2800 поселенців прибутли по суші в призначене місце. Вони прийшли з Нижнього Ельзасу (59%), Бадена (23,5%) і Пфальца (19,5%). Кандель і Зельц стали колонією для 100 сімей, обидві колонії, отримали 6500 га [ок 17,640 акрів] общинної землі. Решта чотири села шістдесят ферм належали особисто сім'ям та 4000 га [ок 10800 акрів] общинної землі.
Зельц був призначений в якості адміністративного центру області. Кожне село мало свою власну церковну, школу, в якій були пасторами і вчителями місцеві . У Зельці і Канделі, ті перші школи були ще в експлуатації в 2007 році.
----------
Поскольку земли завоеваные в войне в значительной степени были разделены среди выдающихся офицеров, государство не обладало "бесплатным предоставлением землей.” Государству необходимо было обратно выкупить землю у частных владельцев, необходимую для передачи прибывающим колонистам. Например, область на общую сумму 30000 га (объемом примерно 61,000 акров) вблизи речки Кочурган, 65 км [ок 40 миль] к северу от Одессы, была приобретена у графа Понятовского. На этой тракта, были найдены следующие шесть матери-католички колонии: Кандель, Зельц, Баден, Страсбург, Мангейм, и Эльзас. Летом, пять различных групп на общую сумму 2800 поселенцев прибыли по суше в назначенное место. Они пришли из Нижнего Эльзаса (59%), Бадена (23,5%) и Пфальца (19,5%). Кандель и Зельц стали колонией для 100 семей, обе колонии, получили 6500 га [ок 17,640 акров] общинной земли. Остальные четыре деревни шестьдесят ферме принадлежавшие лично семьям и 4000 га [ок 10800 акров] общинной земли.
Зельц был назначен в качестве административного центра области. Каждое село имело свою собственную церковь и школу, в которой были пасторами и учителями местные. В Зельце и Канделе, те первые школы были еще в эксплуатации в 2007 году.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/IMG_9312_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/DUB/IMG_9292_9296_middle.png

Уряд зажадав, щоб колоністи спочатку зосередилися на селекційних шовкопрядах і овецях, і колоністи не відчували себе зобов'язаними дотримуватися цих директив. Вони вкладалися в овочі і всілякі фруктові дерева, а також виноградники для власного використання і для ринку. Різні види фруктів, таких як вишні, абрикоси, сливи, яблука, виноград та інші були запропоновані на північних ринках України та в Києві. Вирощування зернових розпочалося тільки через деякий час.
----------
Правительство потребовало, чтобы колонисты первоначально сосредоточились на селекционных шелкопрядах и овецах, которые колонисты не чувствовали себя обязанными придерживаться этих директив. Они вкладывались в овощи и всевозможные фруктовые деревья, а также виноградники для собственного использования и для рынка. Различные виды фруктов, таких как вишня, абрикосы, сливы, яблоки, виноград и другие были предложены на северных рынках Украины и в Киеве. Выращивание зерновых было предпринято только спустя некоторое время.

У 1820 Зельц стає районним центром, збільшується населення. До середини 19-го століття населення зросло з 2800 до 5700 душ, в той час як виділення земельних ділянок району залишилися колишніми. За той же період часу, кількість дворів збільшилася з 453 до 950. Земельна реформа, прийнята в 1916 році дозволила придбати додаткову землю і, таким чином, створити нові дочірні колонії. До 1914 року кілька таких сіл були засновані в сусідній області: три дочірні колонії походять з Канделя, дві з Бадена, дві з Ельзасу, дві з Маннхум, і одина з Сальтисону. ДО 1944-ку дочірні колонії перетворилися на величезні села, які тримали економічні зв'язки з основною колонією. Зростання населення [без наявності додаткової землі - також викликало неминучу появу "безземельних" фермерів, які проживали в селах і розвиток "локальних" угод. Вони створили комерцію шляхом продажу своєї продукції. Наприклад, в 1910 році, в Зельці і в Канделі було 25 і 55 кузень, відповідно, 115 цехів ткачів, десятки плотників, покрівельників, шевців, і виробників діжок і вагонів. До Першої світової війни, продажу їх продукції на українському ринку призвів до 50000 рублів на рік.
----------
В 1820 Зельц становится районным центром, увеличивается население. К середине 19-го века население возросло с 2800 до 5700 душ, в то время как выделение земельных участков района остались прежними. За тот же период времени, количество дворов увеличилось с 453 до 950. Земельная реформа, принятый в 1916 году позволила приобрести дополнительную землю и, таким образом, установить новые дочерние колонии. К 1914 году несколько таких деревень были основаны в соседней области: три дочернии колонии происходящих из Канделя, двое из Бадена, двое из Эльзаса, двое из Маннхум, и одина из Зельца. К 1944 эти дочерние колонии превратились в огромные села, которые держали экономические связи с основной колонией. Рост населения [без наличия дополнительной земли - также вызвал неизбежное появление "безземельных" фермеров, проживающих в селах и развитие "локальных" сделок. Они создали коммерцию путем продажи своей продукции. Например, в 1910 году, в Зельце и в Канделе было 25 и 55 кузниц, соответственно, 115 цехов ткачей, десятки плотников, кровельщиков, сапожников, и производителей бочонков и вагонов. До Первой мировой войны, продажи их продукции на украинском рынке привел до 50000 рублей в год.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/DUB/IMG_9302_9310_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/IMG_9280_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/IMG_9300_middle.png


10-го червня 1908 р відбулися урочисті святкування з приводу 100-річного ювілею існування німецьких селищ в Херсонській губернії. Святкування було зосереджено в селищі Зельце. Програма ювілейних торжеств велика. (За матеріалами газети «Одеса» від 07.06.1908г.)
----------
10-го июня 1908г. состоялись торжественные празднования по поводу 100-летнего юбилея существования немецких селений в Херсонской губернии. Празднование было сосредоточено в селении Зельце. Программа юбилейных торжеств обширная. (по материалам газеты «Одесса» от 07.06.1908г.)


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/IMG_9316_middle.pngІ за царського режиму і при владі більшовиків німецькі поселенці відчували періоди процвітання і періоди гонінь.
----------
И при царском режиме и при власти большевиков немецкие поселенцы испытывали периоды процветания и периоды гонений.

З 21 липня по 13 серпня 1919 року Одеський повіт стрясало потужне повстання німецьких колоністів, які виступили проти продрозверстки і мобілізації в Червону Армію, за передачу влади Установчим зборам. Воно було підготовлено Центральною спілкою німців-колоністів Чорномор'я. Центр повстання - «Рада Оборони» - знаходився в колонії Грос-Лібенталь, загони повсталих створювалися в Мангеймі, Бадені, Зельце, Страсбурзі, Кадене. У той же час, в районах Біляївки, Балти, Тілігуло-Березовського лиману спалахнули повстання українських і російських селян, повстання підтримали і болгарські колоністи сіл Татарка, Болгарка, Аккаржа, Северинівка, Буялик. В кінці липня повстанці захопили Овідіополь, загрожували Одесі, підійшовши до неї на відстань 7 км. Більшовики мобілізували всі сили, і в боях 1-6 серпня повстання було розгромлене. Нещадний червоний терор був спрямований проти німецьких колоністів, в окремих селах розстрілювали кожного п'ятого чоловіка. Голова Ради Оборони Одеси І. Клименко згадував, що «... ліквідація була найрадикальніша, майно всіх тих, хто брав участь у повстанні, конфісковували».
----------
С 21 июля по 13 августа 1919 года Одесский уезд сотрясало мощное восстание немецких колонистов, которые выступили против продразверстки и мобилизации в Красную Армию, за передачу власти Учредительному собранию. Оно было подготовлено Центральным союзом немцев-колонистов Черноморья. Центр восстания — «Совет Обороны» — находился в колонии Грос-Либенталь, отряды восставших создавались в Мангейме, Бадене, Зельце, Страсбурге, Кадене. В то же время, в районах Беляевки, Балты, Тилигуло-Березовского лимана вспыхнули восстания украинских и русских крестьян, восстание поддержали и болгарские колонисты сел Татарка, Болгарка, Аккаржа, Севериновка, Буялык. В конце июля повстанцы захватили Овидиополь, угрожали Одессе, подойдя к ней на расстояние 7 км. Большевики мобилизовали все силы, и в боях 1–6 августа восстание было разгромлено. Беспощадный красный террор был направлен против немецких колонистов, в отдельных селах расстреливали каждого пятого мужчину. Председатель Совета Обороны Одессы И. Клименко вспоминал, что «… ликвидация была самая радикальная, имущество всех тех, кто участвовал в восстании, конфисковывалось».


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/IMG_9334_9344_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/DUB/IMG_9281_9286_middle.pngУ 1924 на території Української РСР сформовані п'ять німецьких національних районів: Люксембурзький (Донецька губ.), Ландаускій, Зельцскій (центр - с. Сальтисони (Зельц), Одеська губ.), Молочанський і Пришибський (Катеринославська губ.). У лютому 1938 відповідно до Постанови Політбюро ЦК КП (б) України «Про реорганізацію національних районів і сільських рад УРСР в звичайні райони і сільради» були ліквідовані Спартаківський, Карл-Лібкнехтовський, Зельцский, Люксембурзький, Молочанський, Рот-Фронтовский, Фріц-Геккертовский німецькі національні райони, а також інші національні адміністративно-територіальні одиниці. В ході створення нових адміністративно-територіальних одиниць система національного районування в Україні була ліквідована.
----------
В 1924 на территории Украинской ССР сформированы пять немецких национальных районов: Люксембургский (Донецкая губ.), Ландауский, Зельцский (центр — с. Зельцы (Зельц), Одесская губ.), Молочанский и Пришибский (Екатеринославская губ.). В феврале 1938 в соответствии с Постановлением Политбюро ЦК КП(б) Украины «О реорганизации национальных районов и сельских советов УССР в обычные районы и сельсоветы» были ликвидированы Спартаковский, Карл-Либкнехтовский, Зельцский, Люксембургский, Молочанский, Рот-Фронтовский, Фриц-Геккертовский немецкие национальные районы, а также другие национальные административно-территориальные единицы. В ходе создания новых административно-территориальных единиц система национального районирования на Украине была ликвидирована.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/DJI00512_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/DJI00513_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/DJI00514_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/DJI00515_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/DJI00516_middle.png

В період Великої Вітчизняної війни 304 жителя Зельц-Лиманського билися з ворогом на фронтах, 109 з них загинули в боях. Під час окупації фашисти вчинили жорстоку розправу над жителями села, замучили і знищили понад 250 активістів, серед них депутата Верховної Ради УРСР І. І. Курца, голову колгоспу І. Г. Ріхтера, його дружину і шістьох дітей, бригадира колгоспу І. М. Тульмана і його сім'ю, вчительку Р. А. Дойбер, члена КПРС з 1924 р М. І. Мартісон. Коли після довгих катувань. Мартісон вивели на площу і наказали публічно покаятися в тому, що вона, німкеня, «перейшла до комісарів», мужня жінка кинула в обличчя гітлерівцям: «Ви - фашисти, я вас ненавиджу, як і всі чесні люди. Ви будете знищені! Нехай живе Радянська влада! »
----------
В период Великой Отечественной войны 304 жителя Зельц-Лиманского сражались с врагом на фронтах, 109 из них погибли в боях. Во время оккупации фашисты учинили жестокую расправу над жителями села, замучили и уничтожили более 250 активистов, среди них депутата Верховного Совета УССР И. И. Курца, председателя колхоза И. Г. Рихтера, его жену и шестерых детей, бригадира колхоза И. Н. Тульмана и его семью, учительницу Р. А. Дойбери, члена КПСС с 1924 г. М. И. Мартисон. Когда после долгих пыток. Мартисон вывели на площадь и приказали публично раскаяться в том, что она, немка, «предалась комиссарам», мужественная женщина бросила в лицо гитлеровцам: «Вы — фашисты, я вас ненавижу, как и все честные люди. Вы будете уничтожены! Пусть живет Советская власть!»

1930-е


1942


25,03,1944католические священники региона

Передний ряд сидят (слева направо): 1) Father Andreas Keller, born 8 August 1867 in Selz, Kutschurgan District, Odessa; died in 1920 in Romania 2) Father Johannes Fix, born in 1864 in Franzfeld, Liebental District, Odessa; in 1928 he was a priest in Baden, Germany; date of death unknown 3) Father Alois Vondrau (?), birth 1860 (?); died 12 January 1910 in Hoelzel, Volga 4) Bishop Antonius Johannes Zerr, born in 1849 in Franzfeld, Liebental District, Odessa; died in 1934 Kandel, Kutschurgan District, Odessa; buried in Selz, Kutschurgan District, Odessa 5) Father Valentin Hartmann, born in 1858 in Landau/Beresan District, Odessa; in 1920 priest at Josefstal, Liebental District, Odessa 6) Father George Riessling, born on 26 August 1851 in Selz, Kutschurgan District, Odessa; in 1909 he was still pastor in Katharinanstadt; death information and location unknown.
Задний ряд стоят (слева направо): 1) Father Josef Nold, born in Blumenfeld; died on 28 August 1935, in prison at Odessa 2) Deacon Leonhard Eberle, born on 28 October 1870 at Rastadt, Beresan District, Odessa; deacon and death information unknown 3) Deacon Johannes Ungemach, born on 25 September 1860 in Josephstal, Liebental District, Odessa; deacon and death information unknown 4) Father Gottlieb Beratz, born in 1871 in Goebel (Ustj-Grjasnucha), Volga; died in 1919 (1921) in Herzog (Susly) Volgaпереросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/DJI00517_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/DJI00518_middle.pngУ селі були дві церкви: одна велика в центрі села, друга маленька поруч із цвинтарем. Кірха Успіння Пресвятої Богородиці була побудована в 1901 році замість старої, що служила з 1821 року, була розміром 41,8 на 21,3 м, вміщала понад 1200 осіб, мала дві вежі висотою 57,9 м і вважалася однією з найкрасивіших католицьких церков і найбільшою на півдні. Витрати на будівництво склали на той час 110000 рублів. Вона практично повністю була побудована з цегли, на відміну від багатьох інших будівель регіону, які будувалися з ракушняка. Внутрішнє оздоблення було дуже багатим. У 1901 році був встановлений різьблений вівтар, замовлений в Австрії. У 1903 році була побудована кафедра, в 1904 році - бічний вівтар. У 1906 році була встановлена ​​одна дерев'яна статуя св. Антонія і розп'ятого Христа. Орган фірми "Walcker" мав 21 регістр, тобто для того часу і місця вважався досить великим. Про німецьку колонію в с. Зельц - Лиманське нагадують залишки лютеранської церкви. Кірха справляє незабутнє враження. Від неї не багато залишилося, але в ній відчуваєш колишню велич. Знайти її досить просто. Варто на узбіччі дороги Кучурган - Біляївка майже в центрі смт. Лиманське. Дорога з Біляївки в Лиманське мальовнича, але трохи заплутана і ділянку дороги безпосередньо перед Лиманською не асвальтіовано. Краще їхати до с. Кучурган по трасі Одеса Кишинів, ну або Кишинів - Одеса. В с. Кучурган поворот вліво за вказівником на Біляївку (якщо їхати з Одеси) і через 10 км. - Див. Лиманське.
----------
В селе были две церкви: одна большая в центре села, вторая маленькая рядом с кладбищем. Кирха Успения Пресвятой Богородицы была построена в 1901 году вместо старой, служившей с 1821 года, была размером 41,8 на 21,3 м, вмещала более 1200 человек, имела две башни высотой 57,9 м и считалась одной из самых красивых католических церквей и крупнейшей на юге. Затраты на строительство составили по тем временам 110000 рублей. Она практически полностью была построена из кирпича, в отличие от многих других зданий региона, которые строились ракушняка. Внутреннее убранство было очень богатым. В 1901 году был установлен резной алтарь, заказанный в Австрии. В 1903 году была построена кафедра, в 1904 году – боковой алтарь. В 1906 году были установленны деревяные статуи св. Антония и распятого Христа. Орган фирмы "Walcker" имел 21 регистр, то есть для того времени и места считался достаточно большим. О немецкой колонии в с. Зельц — Лиманское напоминают остатки лютеранской церкви. Кирха производит неизгладимое впечатление. От нее не много осталось, но в ней чувствуется былое величие. Найти ее достаточно просто. Стоит на обочине дороги Кучурган — Беляевка почти в центре пгт. Лиманское. Дорога из Беляевки в Лиманское живописна, но немного запутана и участок дороги непосредственно перед Лиманским не асвальтирован. Лучше ехать до с. Кучурган по трассе Одесса Кишинев, ну или Кишинев — Одесса. В с. Кучурган поворот влево по указателю на Беляевку (если ехать из Одессы) и через 10 км. — пгт. Лиманское.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/DJI00519_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/DJI00520_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/AUGUST/German_heritage/Limaskoe/DJI00521_middle.png

Джерела/источники:
http://ukrainaincognita.com/ru/comment/reply/1052
http://bashny.net/altair/2015/07/04/razvaliny-nemeckih-kirh-v-odesskoy-oblasti.html
http://library.ndsu.edu/grhc/history_culture/town_county/kutschurgan.html
https://www.facebook.com/sergey.kaliberda.7?fref=ufi
https://library.ndsu.edu/grhc/history_culture/photo/priestsfromrussia.html
http://www.goldade.net/ukraine.htm
http://library.ndsu.edu/grhc/order/general/homecolony.html
https://library.ndsu.edu/grhc/articles/magazines/german/selz.html
ну как то так =))
Tags: Одессщина, Одесщина, костел, руина, руїна
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments