m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Наследие. Ровно. Дворец Любомирських/Спадщина. Рівне. Палац Любомирських.Палац магнатів Любомирських не мав ані міцних мурів, ані високих башт.
--------------------
Дворец магнатов Любомирских не имел ни крепких стен, ни высоких башен.

Кінець XVIII ст. Замок Любомирських. Літографія А.Лянге


Любомирські володіли містом ще з початку XVII століття, отримавши Рівне у посаг у вимираючого роду князів Острозьких. Острозькі, які володіли місцевістю з XVІ століття, не мусили будувати тут замок: його звела в 1481 році вдова одного з перших документально засвідчених господарів Рівного, князя С.Несвизького, Марія. Первісно замок був дерев'яним. Звичайно ж. Та скоро згорів (вперше, але ой не в останнє!), і Марія в 1508 році зводить нову фортецю. Можливо, вже муровану.
--------------------
Любомирские владели городом еще с начала XVII века, получив Ровно в приданое у вымирающего рода князей Острожских. Острожские, владевшие местностью с XVI веке, а не строили здесь замок: его возвела в 1481 году вдова одного из первых документально засвидетельствованных хозяев Ровно, князя С.Несвижского, Мария. Первоначально замок был деревянным. Конечно же. И скоро сгорел (впервые, но ой не в последний раз!), И Мария в 1508 году возводит новую крепость. Возможно, уже каменную.

Середина XIX ст. Палата над ставом у Рівному. Малюнок з книги "Стара Волинь і Волинське Полісся", Канада 1986 р.


Цілком можливо, що вже Острозькі, що отримали Рівне у спадок від внучки Марії Несвизької в 1518 році, перетворили форпост на муровану твердиню. Фортеця, що висилась на острівці над ставом, в XVI столітті була резиденцією авантюристки Беати з Косьцелецьких Острозької, дочки короля Польщі Зигмунда. Та знавцям історії України значно більше скаже ім'я її доньки, легендарної і непокорної Гальшки, про трагічну долю якої писали поеми та опери. В її часи ровенский замок був одним з найміцніших волинських фортець, а пізніше перетворився на багату панську резиденцію.
--------------------
Вполне возможно, что уже Острожские, получившие Ровно в наследство от внучки Марии Несвижской в 1518 году, превратили форпост в каменную крепость. Крепость, которая возвышалась на островке над прудом, в XVI веке была резиденцией авантюристки Беаты с Косьцелецьких Острожских, дочери короля Польши Зигмунда. И знатокам истории Украины гораздо больше скажет имя ее дочери, легендарной и непокорной Гальшки, о трагической судьбе которой писали поэмы и оперы. В её времена Ровенский замок был одним из самых прочных волынских крепостей, а позже превратился в богатую барскую резиденцию.

XIX ст. Замок Любомирських, Малюнок Наполеона Орди


Навіть в пізніші часи, коли Середньовіччя відступило перед Новітньою історією, замок свої оборонні функції відігравати не збував. Скажімо, коли під час шведської війни Рівне зайняли 10 російських полків, що протрималися тут до жовтня 1707 року - від міста майже й сліду не лишилося, замок вистояв. Хоча його хазяї й вчасно втекли подалі від баталій.
--------------------
Даже в более поздние времена, когда Средневековье отступит перед Новейшей историей, замок свои оборонительные функции играть не забывал. Когда во время шведской войны Ровно заняли 10 российских полков, они продержались здесь до октября 1707 - от города почти и следа не осталось, а замок выстоял. Хотя его хозяева и вовремя убежали подальше от баталий.

1912 рік, Палац князів Любомирських (Rowno. Palais des Princes Lubomirsky), Листівка


І пожежі траплялися тут раз по разу - замок горів у 1617 та 1619 роках, коли Волинню пронеслись татарські загони.
За деякими даними, між Острозькими та Любомирськими якийсь час замком володіли Валевські та Конєцпольські. Може бути. Принаймні, підпис під гравюрою Орди свідчить про те саме.
--------------------
И пожары случились здесь раз за разом - замок сгорел в 1617 и 1619 годах, когда Волынью пронеслись татарские отряды.
По некоторым сведениям, между Острожскими и Любомирскими некоторое время замком владели Валевские и Конецпольские. Может быть. По крайней мере, подпись под гравюрой Орды свидетельствует о том же.

1914 рік, Замок кн. Любомирских, Листівка


Саме за Любомирських Рівне з незначного населеного пунтку перетворилося на торговий центр. Більше 200 років князі мешкали у місцевому мурованому замку. Рід був шанований, знаний, багатий - скажімо, Станіслав Любомирський в першій половині XVIII століття вважався в Польщі найбагатшим. Мав у власності 31 місто і 738 сіл, 2 919 641 злотих щорічного прибутку, ще б пак. Чи дивуватися, що пан Станіслав тримав у Рівному не лише пишний двір, а й полк яничарів?
Та багаті теж плачуть: в 1763 році князь програв у виборах корону більш вдалому супротивнику, Станіславу Августу Понятовському.
--------------------
Именно при Любомирских Ровно с незначительного населенного пункта превратился в торговый центр. Более 200 лет князья жили в местном каменном замке. Род был почитаем, известный, богатый - скажем, Станислав Любомирский в первой половине XVIII века считался в Польше богатейшим. Имел в собственности 31 город и 738 сел, 2919641 злотых ежегодного дохода, еще бы. Стоит ли удивляться, что пан Станислав держал в Ровно не только пышный двор, но и полк янычар?
Но богатые тоже плачут: в 1763 году князь проиграл в выборах корону более удачном противнику, Станиславу Августу Понятовскому.

1925 рік, Палац князів Любомирських, Фото з книги "Ilustrowany przewodnik po Rownem" (1999, 1937)


Наступним мешканцем ровенського замку був київський каштелян Юзеф Любомирський (помер в 1817р.), який увійшов в історію завдяки дружині Людвіці (з Сосновських). Саме Людвіка була прекрасною дамою, ідеалом Тадеуша Костюшки, і майбутній повстанець та командувач і минулий американський піонер кілька разів гостював в замку в Рівному. Скажімо, в 1792 році.
--------------------
Следующим жителем Ровенского замка был киевский каштелян Юзеф Любомирский (умер в 1817.), который вошел в историю благодаря жене Людвиге (из Сосновских). Именно Людвига была прекрасной дамой, идеалом Тадеуша Костюшко, и будущий повстанец и командующий, и прошлый американский пионер несколько раз гостил в замке в Киеве. Скажем, в 1792 году.

(?)1925-1927 роки. Пожежа у замку Любомирських. Листівка з колекції антикварного салону "Акваріус" (Рівне)


Америку, щоправда, Костюшко підкоряв ще без світлого образу Людвіки, в 1784 році. Княгиня так і залишилася в Рівному назавжди - вона померла в 1836 році і похована в Рівному.
--------------------
Америку, правда, Костюшко покорял еще без светлого образа Людвиги, в 1784 году. Княгиня так и осталась в Ровно навсегда - она умерла в 1836 году и похоронена в Киеве.

1930 рік. Руїни палацу князів Любомирських. Листівка


Юзеф Любомирський не шкодував грошей для розкішного життя. Коли в 1801 році великий князь Костянтин зупинявся у Рівному, він був здивований пишним прийомом.
--------------------
Юзеф Любомирский не жалел денег для роскошной жизни. Когда в 1801 году великий князь Константин останавливался в Ровно, он был удивлен пышным приемом.

1930 (?) рік. Руїни палацу князів Любомирських. Листівка


Кажуть, у алкоголіків діти або самі п'янички, або абстиненти. Так і син Юзефа, Фридерік (помер в 1843), вів на відміну від батька скромне і непоказне життя, залишивши величезний палац і оселившись в новій скромній резиденції, яку називали "На горці". Її, до речі, теж малював свого часу білорус Наполеон Орда. Десь між 1862 і 1876 роками.
--------------------
Говорят, у алкоголиков дети или сами пьяницы, или абстиненты. Так и сын Юзефа, Фридерик (умер в 1843), вел в отличие от отца скромную и неказистую жизнь, оставив огромный дворец и поселившись в новой скромной резиденции, которую называли "На горке". Ее, кстати, тоже рисовал свое время белорус Наполеон Орда. Где-то между 1862 и 1876 годами.

1939 рік. Руїни палацу Любомирських зі сторони р. Устя. Фото з книги "Ilustrowany przewodnik po Rownem" (1999)


Наступним хазяїном ровенських резиденцій був князь Казімєж Любомирський (1813-1871), відомий композитор свого часу.
--------------------
Следующим хозяином волынских резиденций был князь Казимеж Любомирский (1813-1871), известный композитор своего времени.

Початок XX ст. Rowne. Ruiny zamku Ks.Lubomirskich.Листівка


Природно, що замок неодноразово перебудовувався та пристосовувався до плинної моди та потреб князівської родини. Змінам у зовнішності споруди сприяли й стихійні лиха: в 1694 році замок Острозьких-Любомирських згорів, і над залишками мурів виросли невдовзі стіни барочного палацу, зведеного в часи князя Єжи Любомирського, а закінченного вже аж в 1738 році його сином Станіславом. Вчасно прошуміла пожежа - за товстими мурами жити не дуже й зручно...
--------------------
Естественно, что замок неоднократно перестраивался и приспособлялся к меняющейся моде и потребностям княжеской семьи. Изменениям во внешности сооружения способствовали и стихийные бедствия: в 1694 году замок Острожских-Любомирских сгорел, и над остатками стен выросли вскоре стены барочного дворца, возведенного во времена князя Ежи Любомирского, а законченые уже в 1738 году его сыном Станиславом. Вовремя прошумел пожар - за толстыми стенами жить не очень удобно ...

Початок XX ст. Rowne. Ruiny zamku Ks.Lubomirskich. Листівка


В 1765 році замок знову зазнав змін, на цей раз не таких радикальних, радше косметичних: за планами архітектора Таухера (Toucher) споруду перебудували в стилі рококо. Це ще не все: в кінці XVIII століття будівля знову була змінена архітектором Буріньоном (Bourgignon) в стилі Станіслава Августа. Яка іронія - програти вибори, а потім ще й власний дім перебудовувати під стать переможця...
--------------------
В 1765 году замок снова претерпел изменения, на этот раз не столь радикальных, скорее косметических: по планам архитектора Таухера (Toucher) сооружение перестроили в стиле рококо. Это еще не все: в конце XVIII века здание вновь была изменено архитектором Буриньон (Bourgignon) в стиле Станислава Августа. Какая ирония - проиграть выборы, а потом еще и собственный дом перестраивать под стать победителя ...

Початок XX ст. Старовинний замок князів Любомирських. Листівка


В той самий час впорядковується і територія поблизу садиби, розбивається - за допомогою того ж таки Буріньона - парк.
--------------------
В то же время упорядочивается и территория вблизи усадьбы, развивается - с помощью того же Буриньон - парк.

Початок XX ст. Фрагмент будови палацу Любомирських. Фото з колекції РКМ


От що таке мати гроші та не зважати на кошти ремонтів та перебудов. За кілька років замок в Рівному знову змінює свій фасад на більш модний. В часи Наполеона, а саме вони були за вікном, царював ампір. Тож і резиденція Любомирських намагалася відповідати духу імперії - і римської, і наполеонівської. Ззовні його прикрашає колонада, інтер'єри теж мають бути на рівні. Італійські художники Віллані і Кормароні розписують зали маєтку в 1815-1817 роках, тим самим займається і варшавських митець Лукашевич.
--------------------
Вот что такое иметь деньги и не считать средства ремонтов и перестроек. За несколько лет замок в Ровно вновь меняет свой фасад на более модный. Во времена Наполеона, а именно они были за окном, царствовал ампир. Поэтому и резиденция Любомирских пыталась соответствовать духу империи - и римской, и наполеоновской. Внешне его украшает колоннада, интерьеры тоже должны быть на уровне. Итальянские художники Виллани и Кормарони расписывают залы поместья в 1815-1817 годах, тем самым занимается и варшавских художник Лукашевич.

Початок XX ст. Палац князів Любомирських. Фото з книги "Ilustrowany przewodnik po Rownem" (1999, 1937)


В ті часи все ще були помітні сліди колишніх оборонних валів довкола споруди, стояла й древня в'їздна брама з двома бастіонами по боках. Мирність колишнім войовничим приміщенням придавав парк, який на початку ХІХ століття англієць Д. Міклер, найвідоміший парковий дизайнер епохи і Польщі (згадати б хоча Маків, Муровані Курилівці чи Невирків) переробив у англійському стилі.
--------------------
В те времена все еще были заметны следы бывших оборонных валов вокруг сооружения, стояли и древние въездные ворота с двумя бастионами по сторонам. Мирность бывшим воинственным помещением придавал парк, который в начале XIX века англичанин Д. Миклер, известный парковый дизайнер эпохи и Польши (вспомнить бы хотя Маков, Мориваные Куриловцы или Невирков) переработал в английском стиле.

Початок (?) XX ст. Руїни палацу Любомирських. Фото з колекції ГО "Антикваріат давнього міста"


Світла полоса для палацу скінчилася в 1836 році, коли з'явилася вже згадувана резиденція "На горці", а старий палац в 1843 році віддали під школу. Ех, князь Фридерік таки був аскетом...
--------------------
Света полоса для дворца закончилась в 1836 году, когда появилась уже упоминавшаяся резиденция "На горке", а старый дворец в 1843 году отдали под школу. Эх, князь Фридерик таки был аскетом ...

Початок XX ст. Замок кн. Любомирських. Листівка


Резиденція потроху занепадала, не допомогло навіть те, що в 1880 році Любомирські відібрали палац у міста і знову в ньому поселилися. В часи російської окупації в замку розмістилися урядові установи.
--------------------
Резиденция понемногу приходила в упадок, не помогло даже то, что в 1880 году Любомирские отобрали дворец у города и снова в нем поселились. Во времена русской оккупации в замке разместились правительственные учреждения.

Початок XX ст. Rowne. Ruiny zamku ks. Lubomirskich. Листівка


В часи Першої світової в замку розмістився військовий шпиталь, в 1917 році Тимчасовий уряд віддав будівлю під школу. Знову. Потім були більшовики, а, значить, нічого доброго. В міжвоєнний час в замку розмістилися бурса та гімнастичне товариство "Сокіл". Хоча споруда була напівзруйнована, в ній дивом вціліла театральна зала з рештками фресок Віллані та давня каплиця з ампірним оздобленням.
--------------------
Во времена Первой мировой в замке разместился военный госпиталь, в 1917 году Временное правительство отдало здание под школу. Снова. Затем были большевики, а, значит, ничего хорошего. В межвоенное время в замке разместились бурса и гимнастическое общество «Сокол». Хотя здание было полуразрушенное, в ней чудом уцелел театральный зал с остатками фресок Виллани и древняя часовня с ампирными отделкой.

Початок XX ст. Замок. Листівка


В широковідомому путівнику по Волині Мєчислава Орловича (1929 рік) в розділі, присвяченому Рівному, радиться звернути з центральної вулиці 3 Травня на бічну Замкову, щоб підійти до РУЇН замку. В 1927 році споруда вкотре за часи свого існування горіла. Лишилися лише остови стін. Парк зрубали, стави зміліли, перетворилися на болота і луки, а перед палацом влаштували стадіон "Сокола". Другу світову замок не пережив.
--------------------
В широко известном путеводителе по Волыни Мечислава Орловича (1929 год) в разделе, посвященном Ровно, советуется свернуть с центральной улицы 3 мая на боковую Замковую, чтобы подойти к РУИНАМ замка. В 1927 году сооружение в который раз за время своего существования горело. Остались только остовы стен. Парк срубили, пруды обмелели, превратились в болота и луга, а перед дворцом устроили стадион "Сокол". Вторую мировую замок не пережил.

Початок XX ст. Замок. Листівка


макет


Текст написаний засновницею сайту castles.com.ua, на основі путівніка М. Орловича/текст написан основательницей сайта castles.com.ua, на основе путеводителя М. Орловича.

джерела/источники
http://castles.com.ua/rowno.html
http://www.rivne.org/museumfr.php
http://santhesanich.io.ua/album172060_0
ну как то так =))
Tags: Ровеньщина, Рівеньщина, дворец, палац
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments