m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Гусятин. Оборонна синагога/Наследие. Гусятин. Оборонная синагога.

Синагога в пгт. Гусятин/Синагога в пмт. Гусятин

Тип сооружения: оборонная синагога/Тип споруди: оборонна синагога
 
Так же известна как:/Так же відома як: Гусятинська синагога(укр.)
 

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0467_0472_middle.png

Первый этап строительства: конец 15 – начало 16 века/Перший етап будівництва: кінець 15 - початок 16 століття
Последний этап строительства: 2-ая половина 20 века/ Останній етап будівництва: 2-га половина 20 століття
 
Историческое исповедание: иудаизм/Історичне ісповідання: іудаізм
Современная принадлежность: синагога не действует/Суучасна приналежність: сінагога не діє
  

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0465_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0464_middle.png

Синагога знаходіться в місті Гусятин, перший письмовий спогад який відноситься до 1431 року.
——————————
Синагога находится в городе Гусятин, первое письменное упоминание которого относится к 1431 году.
 

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0466_middle.png

Кінець 16 - 1-ша половина 17 століття. Представники шляхетського роду Калиновських, які володіли містом, активно займалися розвитком забудови поселення. При Калиновських місто грунтовно зміцнюється. Гусятин в цей період захищали міські укріплення та палац, а всередині міського оборонного периметра були зведені автономні оборонні вузли, розраховані на самостійну оборону. Одним з таких вузлів була Онуфріївська церква, іншим - оборонна синагога.
——————————
Конец 16 – 1-ая половина 17 века. Представители шляхетского рода Калиновских, владевших городом, активно занимались развитием застройки поселения. При Калиновских город основательно укрепляется. Гусятин в этот период защищали городские укрепления и замок, а внутри городского оборонного периметра были возведены автономные оборонительные узлы, рассчитанные на самостоятельную оборону. Одним из таких узлов была Онуфриевская церковь, другим - оборонная синагога.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0475_0487_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0488_0500_middle.pngРаніше будівля синагоги (ядро архітектурного пам'ятника) володіла яскраво вираженими оборонними рисами. На першому етапі своєї історії синагога представляла собою прямокутне (майже квадратне) в плані споруда розмірами 15,6 х 17,2 метра (без бічних прибудов, які можна бачити в наші дні). Товщина стін синагоги коливалася від 1,76 до 2,16 метрів. Внутрішній об'єм споруди складався з 3-х ярусів + відкрита бойова площадка на даху будівлі (4-й ярус). На рівні кожного з ярусів стіни прорізали бійниці. Таким чином, синагога володіла 4-ма оборонними ярусами (включаючи відкриту площадку на даху). У нижньому ярусі північного фасаду споруди, зверненого у бік Збруча, були влаштовані 4 бійниці для артилерії. Стіни аттика, верхнього ярусу синагоги, були прорізані ключевидними бійницями. Сполучення між ярусами було реалізовано за допомогою кам'яних сходів, які були влаштовані в товщі стіни в північно-західному куті будівлі.
——————————
Раннее здание синагоги (ядро архитектурного памятника) обладало ярко выраженными оборонными чертами. На первом этапе своей истории синагога представляла собой прямоугольное (почти квадратное) в плане сооружение размерами 15,6 х 17,2 метра (без боковых пристроек, которые можно видеть в наши дни). Толщина стен синагоги колебалась от 1,76 до 2,16 метров. Внутренний объём сооружения состоял из 3-х ярусов + открытая боевая площадка на крыше здания (4-й ярус). На уровне каждого из ярусов стены прорезали бойницы. Таким образом, синагога обладала 4-мя оборонными ярусами (включая открытую площадку на крыше). В нижнем ярусе северного фасада сооружения, обращённого в сторону Збруча, были устроены 4 бойницы для артиллерии. Стены аттика, верхнего яруса синагоги, были прорезаны ключевидными бойницами. Сообщение между ярусами было реализовано при помощи каменной лестницы, которая была устроена в толще стены в северо-западном углу здания.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0502_0514_middle.pngСередина 17 століття (?). Синагога грунтовно перебудовується. Перестає існувати внутрішній поділ споруди на 3 яруси - замість них був влаштований один великий молитовний зал. Висота залу - 13,5 метрів. У східній стіні залу була влаштована прикрашена ліпним декором ніша для зберігання Тори. Перед нішею був влаштований вівтар. Приміщення було перекрито напівциркульними нервюрнимі склепіннями зі стрілчастими розпалубками на білокам'яних різьблених консолях. Бійниці 2-го і 3-го оборонних ярусів растёсиваются і перетворюються на високі стрілчасті вікна, виконані в готичній стилістиці. Висота вікон - близько 8 метрів. Одне з вікон північного фасаду прорізало своєю луткою сходи, що сполучають яруси. Аттиковий ярус (верхній відкритий ярус синагоги) отримав декоративне обрамлення - кілеподобную глуху аркатуру, білокам'яний парапет у вигляді акантового листя, круглі башточки на кутах парапету. Декоративний акантовий пояс слуговав для маскування стоків дощової води. У декорі синагоги добре простежуються східні мотиви. Нижня частина споруди, на відміну від аттика, не має декору. Аттиковий ярус відділений від основної споруди синагоги білокам'яним карнизом.
——————————
Середина 17 века (?). Синагога основательно перестраивается. Перестаёт существовать внутреннее разделение сооружения на 3 яруса – вместо них был устроен один большой молитвенный зал. Высота зала – 13,5 метров. В восточной стене зала была устроена украшенная лепным декором ниша для хранения Торы. Перед нишей был устроен алтарь. Помещение было перекрыто полуциркульными нервюрными сводами со стрельчатыми распалубками на белокаменных резных консолях. Бойницы 2-го и 3-го оборонных ярусов растёсываются и превращаются в высокие стрельчатые окна, выполненные в готической стилистике. Высота окон – около 8 метров. Одно из окон северного фасада прорезало своей луткой лестницу, соединяющую яруса. Аттиковый ярус (верхний открытый ярус синагоги) получил декоративное обрамление - килеподобную глухую аркатуру, белокаменный парапет в виде акантовых листьев, круглые башенки на углах парапета. Декоративный акантовый пояс служил для маскировки стоков дождевой воды. В декоре синагоги хорошо прослеживаются восточные мотивы. Нижняя часть сооружения, в отличие от аттика, не имеет декора. Аттиковый ярус отделён от основного сооружения синагоги белокаменным карнизом.?. У період нової перебудови синагоги до її первісного кубічного обсягу прилаштовують допоміжні приміщеннями, де розмістилися приміщення для жінок, а так само хедер (школа). У цей період до західної стіни синагоги прибудували одноярусне приміщення, а до північної стіни - триярусна. Західне одноярусне приміщення було увінчано трьома щипцями з обрисами в стилі бароко. Північна прибудова піднімалася до рівня карниза, що відокремлює основний обсяг синагоги від ярусу з аттиком. Ця прибудова закрила своїм об'ємом артилерійські бійниці нижнього ярусу (на той час їх вже замурували), а так само готичні вікна синагоги, що виходять на північну сторону.
——————————
?. В период новой перестройки синагоги к её первоначальному кубическому объёму пристраивают вспомогательные помещениями, где разместились помещения для женщин, а так же хедер (школа). В этот период к западной стене синагоги пристроили одноярусное помещение, а к северной стене – трёхъярусное. Западное одноярусное помещение было увенчано тремя щипцами с очертаниями в стиле барокко. Северная пристройка поднималась до уровня карниза, отделяющего основной объём синагоги от яруса с аттиком. Эта пристройка закрыла своим объёмом артиллерийские бойницы нижнего яруса (к тому времени их уже замуровали), а так же готические окна синагоги, выходящие на северную сторону.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0517_0529_middle.png

Початок 20 століття. Одноповерхова прибудова позбавляється барокових щипців, на місці яких з'являється відкрита тераса з парапетом. Північна 3-ярусна прибудова була знижена на один ярус (стала 2-ярусною).
——————————
Начало 20 века. Одноярусная пристройка лишается барокковых щипцов, на месте которых появляется открытая терраса с парапетом. Северная 3-ярусная пристройка была понижена на один ярус (стала 2-ярусной).?. Синагога була сильно зруйнована в період Другої Світової війни. Західна і північна прибудови були знесені практично вщент. Основний обсяг синагоги позбувся західної стіни, були повністю втрачені склепіння споруди, сильно постраждав інтер'єр.
——————————
?. Синагога была сильно разрушена в период Второй Мировой войны. Западная и северная пристройки были снесены практически до основания. Основной объём синагоги лишился западной стены, были полностью утрачены своды сооружения, сильно пострадал интерьер.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0531_0535_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0536_0539_middle.png


1950-і роки. У нижній частині стрілчастих вікон синагоги ще можна було побачити сліди бійниць 2-го бойового ярусу.
——————————
1950-е годы. В нижней части стрельчатых окон синагоги ещё можно было увидеть следы бойниц 2-го боевого яруса.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0540_0545_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0546_middle.png

?. Під керівництвом архітектора М. Говденко проводяться масштабні консерваційно-реставраційні роботи, спрямовані на відновлення зруйнованого під час війни храму. У ході цих робіт був відновлений західний фасад основного обсягу синагоги, інтер'єр і склепіння споруди. Західну і північну прибудови до синагоги відтворили у вигляді 1-ярусних споруд з терасами (в архітектурних формах початку 20 століття).
——————————
?. Под руководством архитектора М. Говденко проводятся масштабные консервационно-реставрационные работы, направленные на восстановление разрушенного во время войны храма. В ходе этих работ был восстановлен западный фасад основного объёма синагоги, интерьер и своды сооружения. Западную и северную пристройки к синагоге воссоздали в виде 1-ярусных сооружений с террасами (в архитектурных формах начала 20 века).


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0547_0550_middle.png


?. У приміщеннях відновленої синагоги розмістився краєзнавчий музей.
——————————
?. В помещениях восстановленной синагоги разместился краеведческий музей.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0552_0555_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0556_middle.png

?. Музей в рамках приміщення синагоги припинив своє існування. Експонати вивезені, штат співробітників розпустили, приміщення храму спорожніли, споруда була закрита. Виселеному музею відразу не надали нового приміщення для розміщення експозиції, в результаті чого частина колекції експонатів була втрачена.
——————————
?. Музей в рамках помещения синагоги прекратил своё существование. Экспонаты вывезены, штат сотрудников распустили, помещения храма опустели, сооружение было закрыто. Выселенному музею сразу не предоставили нового помещения для размещения экспозиции, в результате чего часть коллекции экспонатов была утрачена.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/08. Gusyatyn/synagogue/IMG_0562_middle.pngНаші дні. Храм в результаті перебудов і реставраційних робіт дійшов до наших днів у вигляді кубічного обсягу, до якого з півночі і заходу примикають одноярусні приміщення. З збережених елементів первісного інтер'єру варто відзначити різьблені п'яти зводу, а тако ж ліпну едікулу у східній стіні синагоги. Зберігся унікальний акантовий пояс, що застосовувався для маскування стоків дощової води - цей елемент був характерним для середньовічних синагог, проте ніде, крім Гусятинської синагоги, цей пояс не зберігся. Хоча синагога і пройшла через реставрацію, зараз цей пам'ятник архітектури знову покинутий і продовжує старіти. Після того, як припинив існувати музей, що розміщувався в приміщеннях синагоги, будівля поступово прийшла в запустіння.
——————————
Наши дни. Храм в результате перестроек и реставрационных работ дошёл до наших дней в виде кубического объёма, к которому с севера и запада примыкают одноярусные помещения. Из сохранившихся элементов первоначального интерьера стоит отметить резные пяты свода, а так же лепную эдикулу в восточной стене синагоги. Сохранился уникальный акантовый пояс, применившийся для маскировки стоков дождевой воды – этот элемент был характерен для средневековых синагог, однако нигде, кроме Гусятинской синагоги, этот пояс не сохранился. Хотя синагога и прошла через реставрацию, сейчас этот памятник архитектуры снова заброшен и продолжает ветшать. После того, как прекратил существовать музей, размещавшийся в помещениях синагоги, здание постепенно пришло в запустение.

і ще трохи історичних кадрів/и еще немного исторических кадровНаполеон Орда
1910


1914


1930-е1942


джерела/источники:
https://ru.wikisource.org/
http://mskifa.narod.ru/gusjtun.html
http://web.unitn.it/archive/events/borderscapes/download/abstract/cohen_paper.pdf
http://www.lvivcenter.org/en/uid/picture/?pictureid=3433
http://krzyprzy.zso4.gliwice.pl/synagogi/synagogi.html
https://polona.pl
http://www.pgsca.org/Reprints/Husiatyn.htm
http://foto.karta.org.pl/rocznice/kolekcje-spoleczne/OK_0974_0004_048.jpg.php
http://www.jewishgen.org/yizkor/Husyatyn1/Husyatyn1.html
http://collections.yadvashem.org/photosarchive/en-us/21332.html
http://kehilalinks.jewishgen.org/suchostaw/graphics/husiatyn_synagogue.jpg
http://www.kolekcjonerski.com.pl/p,husiatyn_synagoga,736,22.html
http://jewua.org/husiatyn/
https://en.wikipedia.org/
http://digital.cjh.org
ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, Тернопілля, руина, руїна, синагога
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments