m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Гущинці. Палац Гіжіцких-Абамеліков/Наследие. Гущинцы. Дворец Гижицких-Абамеликов.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/28. GUSCHINTSY/DJI00335_middle.jpg

Палац побудований в класичному стилі на крутому схилі річки Південний Буг. Знаходиться в незадовільному стані.
—————
Дворец построен в классическом стиле на крутом склоне реки Южный Буг. Находится в неудовлетворительном состоянии.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/28. GUSCHINTSY/DJI00336_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/28. GUSCHINTSY/DJI00337_middle.jpg

Історія містечка.
Недалеко від цікавого міста Іванів розташувалося на березі річки Південний Буг невелике село Гущинці. У 1468 році великий київський князь Семен Олелькович надає у вічне володіння село Гущин житомирському наміснику Скіпору. Його дочка Марія Семенівна Скіпорівна вийшла заміж за Остафія Горностая. Як придане внесла село.
Сім'я Горностаїв була досить знана при великокнязівському дворі, а Гущинці, згідно з люстрацією 1545 року належали до привілейованих володінь.
Син Остафія - Іван був секретарем російської експедиції в 1525 році, також послом у Москві, був довіреною особою королеви Бони. З 1534 до 1569 року Івана обіймав посаду маршалка Дворного воєводства Троцького. Після його смерті Гущинці переходять у власність до Дрогойовскіх, а вже потім до Калиновських. Менше півстоліття володіли Калиновські, бо в 1647 році Мартин Калиновський віддає Гущинці в заставу до ?? родині Аксак - Михайлу і Катерині.
—————
История городка.
Неподалеку от интересного города Иванов расположилося на берегу реки Южный Буг небольшое село Гущинцы. В 1468 году великий киевский князь Семен Олелькович предоставляет в вечное владение село Гущин житомирском наместнику Скипору. Его дочь Мария Семеновна Скипоривна вышла замуж за Остафия Горностая. Как приданое внесла село.
Семья Горностаев была достаточно значительна при великокняжеском дворе, а Гущинцы, согласно люстрации 1545 года принадлежали к привилегированным владений.
Сын Остафия - Иван был секретарем русской экспедиции в 1525 году, также послом в Москве, был доверенным лицом королевы Боны. С 1534 до 1569 года Иван занимал должность маршалка дворного воеводства Троцкого. После его смерти Гущинцы переходят в собственность к Дрогойовских, а уже потом к Калиновских. Менее полувека владели Калиновские, ибо в 1647 году Мартын Калиновский отдает Гущинцы в залог к ??семье Аксак - Михаилу и Екатерине.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/28. GUSCHINTSY/DJI00338_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/28. GUSCHINTSY/DJI00339_middle.jpgУ 18 ст. село перейшло до родини Холоневських. Дружина Адама Холоневського - Соломія, в 1764 р. замість старої церква збудувала новий храм Успіння Божої Матері.
Під час Визвольної війни 1648-1654 рр. польські війська напали на села Гущинці та Мізяків, учинили жорстокі погроми і грабежі, а після цього на поляні між селами в Чорному лісі влаштували бенкет. Дізнавшись про це, брацлавський полковник Іван Богун зі своїми козаками таємно пробрався через ліс і знищив усіх польських вояків, що знаходилися там. З того часу найвище місце між селами Гущинці та Мізяків і по цей день називається «Польські могили».
—————
В 18 столетье село перешло к семье Холоневский. Жена Адама Холоневского - Соломия, в 1764 г. вместо старой церкови построила новый храм Успения Божьей Матери.
Во время Освободительной войны 1648-1654 гг. польские войска напали на села Гущинцы и Мизяков, совершили жестокие погромы и грабежи, а после этого на поляне между селами в Черном лесу устроили пир. Узнав об этом, брацлавский полковник Иван Богун со своими казаками тайно пробрался через лес и уничтожил всех польских воинов, находившихся там. С тех пор самое высокое место между селами Гущинцы и Мизяков и по сей день называется «Польские могилы».


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/28. GUSCHINTSY/IMG_6444_middle.jpgГущинці мають дуже цікаву топоніміку місць. Замчище. Пагорб оточений валами, тут було городище, про що свідчать археологічні дослідження. Також тут знаходяться кургани і ями. Далі від Замчища, за річкою Південний Буг, знаходиться місцевість Селище. А на південній частині села, знаходиться місцевість Городище (місцеві чому звуть його Черногородіщем). Перш, до монголо-татарської навали тут було місто Білий камінь. Сіцінський пише: "Въ этой местности заметенъ валъ, идущий параллельно Бугу (съ с. на ю.) На протяжении 95 саж., высотою до 4 саж. Co стороны речки местность занята подъ пахотныя поля (часть - церковная земля); здесь выпахиваютъ черепья и, по рассказамъ крестьянъ, какие-то гладкие камни (М.-Б. каменные орудия); однажды нашли здесь какие-то железные гири съ цепью. А на счет курганов, то уже за селом на полях в начале 20ст насчитывалось около 40 курганов."
—————
Гущинцы имеют очень интересную топонимику мест. Замчище. Холм окружен валами, здесь было городище, о чем свидетельствуют археологические исследования. Также здесь находятся курганы и ямы. Далее от Замчища, за рекой Южный Буг, находится местность Селище. А на южной части села, находится местность Городище (местные почему зовут его Черногородищем). Прежде, до монголо-татарского нашествия здесь был город Белый камень. Сицинский пишет: "Въ этой местности заметенъ валъ, идущий параллельно Бугу (съ с. на ю.) На протяжении 95 саж., высотою до 4 саж. Co стороны речки местность занята подъ пахотныя поля (часть - церковная земля); здесь выпахиваютъ черепья и, по рассказамъ крестьянъ, какие-то гладкие камни (М.-Б. каменные орудия); однажды нашли здесь какие-то железные гири съ цепью. А на счет курганов, то уже за селом на полях в начале 20ст насчитывалось около 40 курганов."


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/28. GUSCHINTSY/IMG_6448_6450_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/28. GUSCHINTSY/IMG_6452_6453_middle.jpg

Княжий палац Гіжицьким розташований на території села Гущинці. Палац в класичному стилі був побудований в першій половині XIX століття. Пізніше маєток як частина приданого Анни Гіжицьким перейшло в володіння князівського роду Абамеліков. Останньою хазяйської двоповерхового палацу, оточеного великим парком, стала Любов Єленова (у дівоцтві Абамелік). Під час революції палац був розграбований, а маєток розорен.
——————
Княжеский дворец Гижицких расположен на территории села Гущинцы. Дворец в классическом стиле был построен в первой половине XIX века. Позднее имение как часть приданого Анны Гижицкой перешло во владение княжескому роду Абамеликов. Последней хозяйской двухэтажного дворца, окруженного большим парком, стала Любовь Еленова (в девичестве Абамелик). Во время революции дворец был разграблен, а имение разорено.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/28. GUSCHINTSY/IMG_6454_middle.jpgУ 1934 році на базі палацу було відкрито сільськогосподарське училище, пізніше воно стало ПТУ і Вищим профтехучилищем № 32, що знаходить в ньому і сьогодні. Палац перебуває у вкрай занедбаному стані і потребує реставрації.
—————
В 1934 году на базе дворца было открыто сельскохозяйственное училище, позднее ставшее ПТУ и Высшим профтехучилищем № 32, находящее в нем и сегодня. Дворец пребывает в крайне запущенном состоянии и нуждается в реставрации.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/28. GUSCHINTSY/IMG_6455_6457_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/28. GUSCHINTSY/IMG_6458_6460_middle.jpg

http://mnogomest.info/attractions/item/dvorec-gizhickih-abamelikov/
http://kolokray.com/f/gushchintsy-dvorets-xix-v-.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гущинці
ну как то так =))
Tags: Винничина, Віннічина, дворец, палац
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 7 comments