m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Середнє. Замок. Частина 1/Наследие. Среднее. Замок. Часть 1.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/DJI00656_00658_middle.png

Тип споруди: замок.
Також відомий як:
- Среднянский замок (рос.)
- Середнянський замок у селі Середнє (укр.)
- Szerednyei vár (угор.)
- Замок Тамплиеров в Среднем (рос.)
Перший етап будівництва: за одними даними 12-13 століття, за іншими - 16 століття
Останній етап будівництва: 17 століття (?)
------------------
Тип сооружения: замок.
 Так же известен как:
- Средненский замок (рус.)
- Середнянський замок у селі Середнє (укр.)
- Szerednyei vár (венг.)
- Замок Тамплиеров в Среднем (рус.)
 Первый этап строительства: по одним данным 12-13 век, по другим – 16 век
Последний этап строительства: 17 век (?)


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/DJI00659_00661_middle.png
 
Замок розташований на західній околиці села Середнє. На відміну від інших укріплень Закарпаття, Середнянський замок був зведений не на височині, а на рівнині. Південна сторона замчища була обмежена берегом річки Мала Латориця. На північ (в наші дні - на південь) від замку проходила важлива дорога, що сполучає Ужгород та Мукачево, а також зв'язує Ужгород зі Львовом. Село із замком було розташоване якраз на середині шляху між Ужгородом та Мукачевом, тому, ймовірно, поселення і отримало свою назву - Середнє. У давні часи село оточували густі ліси, які в наші дні зникли майже повністю.
----------
Замок расположен на западной окраине села Среднее. В отличие от других укреплений Закарпатья, Середнянский замок был возведён не на возвышенности, а на равнине. Южная сторона замчища была ограничена берегом реки Малая Латорица. К северу (в наши дни - к югу) от замка проходила важная дорога, соединяющая Ужгород и Мукачево, а так же связывающая Ужгород со Львовом. Село с замком было расположено как раз на середине пути между Ужгородом и Мукачево, потому, вероятно, поселение и получило своё название – Среднее. В давние времена село окружали густые леса, которые в наши дни исчезли почти полностью.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/DJI00662_middle.png
 
Найбільше суперечок навколо історії замку викликає датування його першого будівельного періоду. Оскільки письмових свідчень про ранню історію замку не збереглося (або вони ще не введені в науковий обіг), зведення укріплень датують на підставі аналізу його архітектурних особливостей, а також на основі матеріалів розкопок. На даний момент існує дві версії датування першого будівельного періоду замку.
----------
Больше всего споров вокруг истории замка вызывает датировка его первого строиетельного периода. Поскольку письменных свидетельств о ранней истории замка не сохранилось (либо они ещё не введены в научный оборот), возведение укреплений датируют на основании анализа его архитектурных особенностей, а так же на основе материалов раскопок. На данный момент существует две версии датировки первого строительного периода замка.
 переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/DJI00663_middle.png

Класична і найпоширеніша версія датування відносить будівництво замку до 13 або навіть 12 століття. Таким чином, замок отримав статус одного з найдавніших кам'яних укріплень, що збереглися на території України. Прийнято вважати, що в цьому класичному зразку ранніх замкових споруд середньовіччя збереглися риси романського стилю - унікальне для замків Закарпаття явище. Незвична для України і структура замку - ізольований від інших будов масивний кам'яний донжон, розташований в центрі замчища, під захистом декількох ліній оборони. Саме планування замку - головний аргумент на користь гіпотези про те, що це дуже давнє укріплення.
------------
Классическая и самая распространённая версия датировки относит постройку замка к 13 или даже 12 веку. Таким образом, замок получил статус одного из самых древних каменных укреплений, сохранившихся на территории Украины. Принято считать, что в этом классическом образце ранних замковых сооружений средневековья сохранились черты романского стиля – уникальное для замков Закарпатья явление. Необычна для Украины и структура замка – изолированный от других строений массивный каменный донжон, расположенный в центре замчища, под защитой нескольких линий обороны. Именно планировка замка – главный довод в пользу гипотезы о том, что это очень древнее укрепление.


 
Більш актуальна версія першого етапу формування замку відносить його появу до 16-го століття. Ця версія, в основному, грунтується на основі матеріалів розкопок, проведених у 2008 році. Прихильники нової версії відзначають, що до 16 століття не зустрічається жодної згадки замку в письмових джерелах. Так само зазначено, що у внутрішній забудівці стін замку були знайдені уламки цегли, вік яких ніяк не відповідає версії про зведення замку в 12-13 століттях. Крім того, на території Угорщини збереглися замки аналогічного планування, але вони датуються більш пізнім періодом, ніж 12-13 століття. І нарешті, цікавий той факт, що в ході розкопок були знайдені матеріали 16 - 17 століть, тоді як матеріали ранішого часу виявлені не були. Втім, нове датування вважається попередньою, оскільки площа розкопок була значною.
-----------
Более актуальная версия первого этапа формирования замка относит его появление к 16-му веку. Эта версия, в основном, стоится на основе материалов раскопок, проведённых в 2008 году. Сторонники новой версии отмечают, что до 16 века не встречается ни одного упоминания замка в письменных источниках. Так же отмечено, что во внутренней забутовке стен замка были найдены обломки кирпичей, возраст которых никак не соответствует версии о возведении замка в 12-13 веках. Кроме того, на территории Венгрии сохранились замки аналогичной планировки, но они датируются более поздним периодом, чем 12-13 века. И наконец, интересен тот факт, что в ходе раскопок были найдены материалы 16 - 17 веков, тогда как материалы более раннего времени обнаружены не были. Впрочем, новая датировка считается предварительной, поскольку площадь раскопок не была значительной.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/DJI00665_00667_middle.png

14 століття. На цей період припадає перша письмова згадка села.
------------
14 век. На этот период приходится первое письменное упоминание села.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/DJI00668_middle.png

14 - 17 століття. Середнє постійно розвивається завдяки своєму вдалому розташуванню, а також розвивається виноробна галузь, і поступово перетворюється на одне з найбільших сіл краю. Вже в 15 столітті у нього був статус містечка. Середнє отримало ряд привілеїв, що стимулювали розвиток ремесел і торгівлі.
------------
14 – 17 века. Среднее постоянно развивается благодаря своему удачному расположению, а также развивающейся винодельческой отрасли, и постепенно превращается в одно из самых больших сёл края. Уже в 15 веке у него был статус местечка. Среднее получило ряд привилегий, стимулировавших развитие ремёсел и торговли.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/DJI00669_middle.png

15 - початок 16 століття. На Середнє претендували відразу два знатних роду - Другети і Палочі, між якими протягом століття велася довга безкомпромісна боротьба. У підсумку Середнє разом із замком опинилося під владою роду Палочі.
-----------
15 – начало 16 века. На Среднее претендовали сразу два знатных рода – Другеты и Палочи, между которыми на протяжении века велась долгая бескомпромиссная борьба. В итоге Среднее вместе с замком оказалось под властью рода Палочи.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/DJI00670_middle.png

29 серпня 1526 рік. У сумно відомій битві під Мохачем (Угорщина) війська Османської імперії завдали нищівної поразки об'єднаному війську угорців, чехів і хорватів. У битві загинув король Угорщини Лайош II (1506 - 1526), а також безліч представників знатних феодальних родів. Загинув на полі бою і єдиний представник роду Палочі по чоловічій лінії.
------------
29 августа 1526 год. В печально известной битве под Мохачем (Венгрия) войска Османской империи нанесли сокрушительное поражение объединенному войску венгров, чехов и хорватов. В сражении погиб король Венгрии Лайош II (1506 - 1526), а так же множество представителей знатных феодальных родов. Погиб на поле боя и единственный представитель рода Палочи по мужской линии.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/DJI00672_middle.png
 
?. Після того як рід Палочі припинився, Середнє перейшло під владу угорського роду Добо. Цей рід на століття прославив Іштван Добо (1502 - 1572), комендант угорської фортеці Егер, яка в 1552 році з гарнізоном в 2000 бійців зуміла витримати облогу величезного восьмидесятитисячного турецького війська. Іштван володів кількома замками, отриманими від короля Угорщини в нагороду за вірну службу, але Середнє йому подобалося особливо, він дуже любив цю частину своїх володінь. Іштван часто приїжджав сюди, щоб пополювати в навколишніх лісах.
-----------
?. После того как род Палочи пресёкся, Среднее перешло под власть венгерского рода Добо. Этот род на века прославил Иштван Добо (1502 - 1572), комендант венгерской крепости Эгер, которая в 1552 году с гарнизоном в 2 000 бойцов сумела выдержать осаду огромного 80-тысячного турецкого войска. Иштван владел несколькими замками, полученными от короля Венгрии в награду за верную службу, но Среднее ему нравилось особенно, он очень любил эту часть своих владений. Иштван часто приезжал сюда, чтобы поохотиться в окрестных лесах. 


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/DJI00673_middle.png
 
За переказами Іштван Добо (за іншою версією - його син) за допомогою полонених турків ремонтують і зміцнюють Середнянський замок.
--------------
По преданию Иштван Добо (по другой версии – его сын) при помощи пленных турок ремонтируют и укрепляют Середнянский замок.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/DJI00674_middle.png
 
Прийнято вважати, що орієнтовно в 16-му столітті в Середньому виникли знамениті обширні винні підвали, видовбані в вулканічному скельному масиві. За переказами, для їх будівництва використовувалася праця полонених турків, проте дослідники замків Закарпаття Дмитро Поп та Іван Поп вважають, що підвали могли виникнути раніше 16 століття і розширюватися століттями, в тому числі і в 16-му столітті. Так чи інакше, в наші дні висувається гіпотеза, що камінь, видобутий при будівництві цих підвалів, міг служити матеріалом для побудови замку. Ця версія подій особливо цікава дослідникам, які час зведення замку відносять до 16 століття. Для підтвердження або спростування версії про тотожність зразків каменю, виробленого в ході будівництва підвалів і каменю, який пішов на замкові укріплення, необхідно провести порівняльний аналіз порід.
-------------
Принято считать, что ориентировочно в 16-м веке в Среднем возникли знаменитые обширные винные подвалы, выдолбленные в вулканическом скальном массиве. По преданию, для их строительства использовался труд пленных турок, однако исследователи замков Закарпатья Дмитрий Поп и Иван Поп считают, что подвалы могли возникнуть ранее 16 века и расширяться веками, в том числе и в 16-м веке. Так или иначе, в наши дни выдвигается гипотеза, что камень, добытый при строительстве этих подвалов, мог служить материалом для постройки замка. Эта версия событий особенно интересна исследователям, которые время возведение замка относят к 16 веку. Для подтверждения или опровержения версии о тождестве образцов камня, выработанного в ходе строительства подвалов и камня, который пошёл на замковые укрепления, необходимо провести сравнительный анализ пород.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/DJI00675_middle.png
 
1572 рік. Іштван Добо вмирає в Середнянському замку.
---------
1572 год. Иштван Добо умирает в Середнянском замке.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/DJI00676_middle.png
 
16 століття. Ймовірно, до кінця цього століття замковий комплекс остаточно сформувався. Замок складався з центральної будівлі- башти-донжона, оточеної декількома лініями укріплень: кам'яними стінами, а також земляними валами та ровами. Замкові укріплення займали площу 240 х 210 метрів.
-------------
16 век. Вероятно, к концу этот века замковый комплекс окончательно сформировался. Замок состоял из центрального строения – башни-донжона, окружённой несколькими линиями укреплений: каменными стенами, а так же земляными валами и рвами. Замковые укрепления занимали площадь 240 х 210 метров.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/DJI00677_00679_middle.png
 
У центральній частині замчища був влаштований брукований каменюками двір, посеред якого височів прямокутний у плані масивний донжон (розміри 18,6х16,5 метрів). Матеріалом для його споруди послужив бутовий камінь, скріплений вапняним розчином зі значним додаванням цем'янки. Лицьову поверхню вежі складають ряди кладки, виконаної по черзі з великих і дрібних відшліфованих каменів. Кути донжона укріплені тесанними білокам'яними блоками. Колись вежа мала 3 яруси, а її висота могла досягати 20 метрів. Можна припустити, що вежу могла вінчати відкрита або закрита бойова площадка (фактично - 4-й ярус), однак оскільки верхня частина башти в наші дні втрачена, то зовнішній вигляд її завершення реконструювати дуже складно. Стіни вежі досягали товщини 2,5-3 метрів.
--------------
В центральной части замчища был устроен мощёный булыжниками двор, посредине которого возвышался прямоугольный в плане массивный донжон (размеры 18,6х16,5 метров). Материалом для его постройки послужил бутовый камень, скрепленный известковым раствором со значительным добавлением цемянки. Лицевую поверхность башни составляют ряды кладки, выполненной поочерёдно из крупных и мелких отшлифованных камней. Углы донжона укреплены тёсанными белокаменными блоками. Некогда башня имела 3 яруса, а её высота могла достигать 20 метров. Можно предположить, что башню могла венчать открытая или закрытая боевая площадка (фактически – 4-й ярус), однако поскольку верхняя часть башни в наши дни утрачена, то внешний вид её завершения реконструировать очень сложно. Стены башни достигали толщины 2,5–3 метров.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_0006_0010_middle.png
 
1-й ярус донжона був глухим (вхід в башту знаходився на рівні 2-го ярусу), потрапити сюди можна було тільки з 2-го ярусу вежі, скориставшись білокам'яними гвинтовими сходами. Ярус складався з 2-х приміщень (ймовірно, господарських), перекритих циліндричними склепіннями. Їх розміри - 11,2х6 метрів. Приміщення один від одного були відокремлені кам'яною стіною товщиною в 1,3 метра. У цій стіні був влаштований дверний проріз шириною 80 сантиметрів. Поруч з дверним отвором у східному приміщенні була виявлена ​​яма, засипана будівельним сміттям. Припускають, що тут міг бути колодязь.
--------------
1-й ярус донжона был глухим (вход в башню находился на уровне 2-го яруса), попасть сюда можно было только со 2-го яруса башни, воспользовавшись белокаменной винтовой лестницей. Ярус состоял из 2-х помещений (вероятно, хозяйственных), перекрытых цилиндрическими сводами. Их размеры – 11,2х6 метров. Помещения друг от друга были отделены каменной стеной толщиной в 1,3 метра. В этой стене был устроен дверной проём шириной 80 сантиметров. Рядом с дверным проёмом в восточном помещении была обнаружена яма, засыпанная строительным мусором. Предполагают, что здесь мог находиться колодец.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_0011_0016_middle.png
 
2-й ярус складався з 3-х приміщень, в одному з яких перебували сходи, що ведуть на третій ярус. Між 2-м і 3-м ярусами було влаштовано плоске перекриття, що спиралося на дерев'яні балки, вмонтовані в стіни донжона. На 2-му, або на 3-му ярусі, були влаштовані житлові приміщення та особисті покої господарів замку. Щоб утруднити ворогові доступ в донжон, його вхід влаштували на рівні другого ярусу, піднімалися сюди по дерев'яних сходах, які в разі небезпеки можна було легко знищити, тим самим повністю ізолювавши донжон і підготувавши його до відбиття атак ворога.
------------
2-й ярус состоял из 3-х помещений, в одном из которых находилась лестница, ведущая на 3-й ярус. Между 2-м и 3-м ярусами было устроено плоское перекрытие, опиравшееся на деревянные балки, вмонтированные в стены донжона. На 2-м, либо на 3-м ярусе, были устроены жилые помещения и личные покои хозяев замка. Чтобы затруднить неприятелю доступ в донжон, его вход устроили на уровне второго яруса, поднимались сюда по деревянной лестнице, которую в случае опасности можно было легко уничтожить, тем самым полностью изолировав донжон и подготовив его к отражению атак неприятеля. 


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_0017_0026_middle.png
 
Третій ярус донжона дійшов до наших днів у вигляді невеликих фрагментів стін, тому важко судити про його плануванні і конструктивних особливостях.
------------
3-й ярус донжона дошёл до наших дней в виде небольших фрагментов стен, потому трудно судить о его планировке и конструктивных особенностях.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_0027_0031_middle.png

Внутрішній замковий двір був обмежений по периметру квадратом кам'яних стін. Їх товщина - близько 1 метра. Ймовірно, кути квадрата стін колись були укріплені невеликими башточками. В'їзд був влаштований в 2-ярусній (?) надбрамній вежі, зведеній посередині східної (?) стіни. Вежа, можливо, мала в плані вид чотирикутника, два зовнішніх кута у якого були зрізані.
--------------
Внутренний замковый дворик был ограничен по периметру квадратом каменных стен. Их толщина – около 1 метра. Вероятно, углы квадрата стен некогда были укреплены небольшими башенками. Въезд был устроен в 2-ярусной (?) надвратной башне, возведённой посредине восточной (?) стены. Башня, возможно, имела в плане вид четырёхугольника, два внешних угла у которого были срезаны.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/00. SREDNEE/IMG_0032_0039_middle.png
 
За кам'яними стінами послідовно були влаштовані ще дві (?) лінії укріплень, представлені земляними валами та ровами. Лінії земляних укріплень мали в плані форму квадратів зі згладженими кутами. Верхня частина валів могла бути посилена частоколом. Замкові рови (їх ширина сягала 15-20 метрів) утворювали досить потужну перешкоду перед ворогом, оскільки їх заповнювали водою з річки, що протікала неподалік від замку. Є згадки про те, що колись рови були забезпечені системою труб, які допомагали воді в ровах циркулювати, запобігаючи її застаивание.
---------------------
За каменными стенами последовательно были устроены ещё две (?) линии укреплений, представленные земляными валами и рвами. Линии земляных укреплений имели в плане форму квадратов со сглаженными углами. Верхняя часть валов могла быть усилена частоколом. Замковые рвы (их ширина достигала 15-20 метров) образовывали довольно мощную преграду перед неприятелем, поскольку их заполняли водой из реки, протекавшей неподалёку от замка. Есть упоминания о том, что некогда рвы были снабжены системой труб, которые помогали воде во рвах циркулировать, предотвращая её застаивание.джерело/источник - http://zamki-kreposti.com.ua/zakarpatskaya-oblast/serednjanskij-zamok-srednee

продовження/продолжение - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/240295.html


ну как то так =))
Tags: Закарпаття, Закарпатье, замок, руина, руїна
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments