m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Чечельник. Костел св. Йосифа/Наследие. Чечельник. Костел Св. Иосифа.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/04. CHECHELNYK/koscel/DJI00031_middle.png

Чечельник - районний центр, розташований у південній лісостеповій зоні України при річці Савранка. Це - сільськогосподарський район. Населення близько 5,7 тисяч осіб. Один з найвіддаленіших районів Вінницької області. Найдавніша згадка про Чечельник відноситься до 1529 року. В документах йдеться про польські та литовські сторожі, які мали стежити за рухом татар. Як і ким засновано Чечельник, на сьогодні встановити важко. Чечельницька земля - невелика часточка півдня Брацлавщини. Тут на початку XVI ст. формувалось українське козацтво. Перші поселенці Чечельника вибрали для проживання захищені природою місця на березі річки Савранки. Про це свідчать підземні ходи, які і до сьогодні збереглися на території селища, вони були єдиною схованкою від татарської небезпеки. З 1635 до початку XX ст. Чечельник вважався містечком. Жителі містечка брали участь у визвольній війні українського народу. Не один раз на містечко здійснювались напади татар та гайдамаків. З возз'єднанням Правобережної України з Росією Чечельник увійшов у склад Росії до Подільської губернії.
—————
Чечельник - районный центр, расположенный в южной лесостепной зоне Украины при реке Савранка. Это - сельскохозяйственный район. Население около 5700 человек. Один из самых отдаленных районов Винницкой области. Древнейшее упоминание о Чечельнике относится к 1529 году. В документах говорится о польской и литовской страже, которые должны были следить за движением татар. Как и кем основан Чечельник, сегодня установить трудно. Чечельницкая земля - ​​небольшая частичка юга Брацлавщины. Здесь в начале XVI в. формировалось украинское казачество. Первые поселенцы Чечельника выбрали для проживания защищеные природой места на берегу реки Савранки. Об этом свидетельствуют подземные ходы, которые и до сих пор сохранились на территории поселка, они были единственным скрытом от татарской опасности. С 1635 до начала XX в. Чечельник считался городком. Жители городка участвовали в освободительной войне украинского народа. Не один раз на городок осуществлялись нападения татар и гайдамаков. С воссоединением Правобережной Украины с Россией Чечельник вошел в состав России в Подольской губернии.

1794 року царський уряд купив Чечельник у Любомирських і подарував графові Гудовичу. Наступного року, після утворення Ольгопільського повіту, повітовий центр з усіма установами тимчасово розмістився в Чечельнику, який стали називати Ольгополем. У 1812 році повітовий центр перевели у село Рогузки-Чечельницької, перейменованого на Ольгопіль, а Чечельнику повернули його попередню назву. Реформа 1861 року не принесла селянам помітного поліпшення. Весь післяреформений період характеризувався зростанням боротьби трудящих за землю. У другій половині XIX ст. дещо покращився розвиток ремесла, торгівлі і промисловості. Одним із перших промислових підприємств у Чечельнику був цегельний завод , відкритий Гудовичем. В 1860 року відкрито спиртовий завод, а в 1875 - засновано цукровий. Крім того в містечку працювали свічковий та костопальний заводи. Ще до сьогоднішнього дня збереглися будівлі кінного заводу. Поразка революції у 1905-1907 роках призвела до посилення реакції. У Чечельнику закрили в 1909 році однокласне училище й приватну польську школу. На початку січня 1918 року в Чечельнику була встановлена радянська влада.
—————
В 1794 году царское правительство купило Чечельник у Любомирских и подарило графу Гудовичу. В следующем году, после образования Ольгопольского уезда, уездный центр со всеми учреждениями временно разместился в Чечельнике, который стали называть Ольгополем. В 1812 году уездный центр перевели в село Рогузки-Чечельницкий, переименованного в Ольгополь, а Чечельнику вернули его прежнее название. Реформа 1861 года не принесла крестьянам заметного улучшения. Весь реформаторский период характеризовался ростом борьбы трудящихся за землю. Во второй половине XIX в. несколько улучшилось развитие ремесла, торговли и промышленности. Одним из первых промышленных предприятий в Чечельнике был кирпичный завод, открытый Гудовичем. В 1860 году открыто спиртовой завод, а в 1875 - основан сахарный. Кроме того в городе работали свечной и костопальный заводы. Еще до сегодняшнего дня сохранились здания конного завода. Поражение революции в 1905-1907 годах привело к усилению реакции. В Чечельнике закрыли в 1909 году одноклассное училище и частную польскую школу. В начале января 1918 года в Чечельнике была установлена ​​советская власть.

З березня 1923 року Чечельник, ставши районним центром Тульчинського округу, був переведений в категорію сіл. З перших днів війни в Чечельнику почали утворюватись групи сприяння винищувальному батальйону проти фашистів, підпільні і партизанські організації. 24 липня німецькі війська захопили Чечельник. За 2 роки і 8 місяців окупанти заподіяли величезної шкоди народному господарству району. 17 березня 1944 року частини 2-го Українського фронту визволили Чечельник. У 1962 році Чечельницький район було ліквідовано, і Чечельник увійшов до Бершадського р-ну. З грудня 1966 року він знову став районним центром селище міского типу. У 1978 році на території селища знайдене поселення часів трипільської культури кінця IV - початку ІІІ тис. до н.е. та черняхівської культури ІІ-V століття н.е. У кінці XV - на початку XVI століть тут, як і на півдні Київщини, формувалося козацтво. З тих часів у Чечельнику збереглася складна система підземних ходів, висота яких - до двох метрів, у цих ходах було зроблено чимало знахідок козацьких часів. Район багатий на пам'ятки архітектури. Одним з таких є костел Святого Йосипа Обручника у Чечельнику.
—————
С марта 1923 Чечельник, став районным центром Тульчинского округа, был переведен в категорию сел. С первых дней войны в Чечельнике начали образовываться группы содействия истребительные батальоны против фашистов, подпольные и партизанские организации. 24 июля немецкие войска захватили Чечельник. За 2 года и 8 месяцев оккупанты причинили огромный ущерб народному хозяйству района. 17 марта 1944 части 2-го Украинского фронта освободили Чечельник. В 1962 году Чечельницкий район был ликвидирован, и Чечельник вошел в Бершадского р-на. С декабря в 1966 году он снова стал районным центром и поселок городского типа. В 1978 году на территории поселка найдено поселение времен трипольской культуры конца IV - начале III тыс. До н.э. и черняховской культуры II-V века н.э. В конце XV - начале XVI веков здесь, как и на юге Киевщины, формировалось казачество. С тех пор в Чечельнике сохранилась сложная система подземных ходов, высота которых - до двух метров, в этих ходах было сделано немало находок казацких времен. Район богат памятниками архитектуры. Одним из таких является костел Святого Иосифа Обручника в Чечельнике.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/04. CHECHELNYK/koscel/IMG_4855_4859_middle.png

Історичний опис храму, парафії, дому.
Перший католицький храм у Чечельнику був дерев'яний побудований в 1751 році князем Станіславом Любомирським, київським та краківським воєводою. Невідомо з яких причин храм згорів. Великий мурований костел св. Йосифа збудовано у 1786 року. В головному вівтарі цього храму була вміщена копія ікони Ченстоховської Богоматері, намальована невідомим малярем у XVIII ст. З часом ікона Богородиці прославилася своєю чудодійністю на Поділлі, але й не тільки. Від початку заснування храму працювали в ньому єзуїти, пізніше дієцезіальні священики. В часи комуністичного режиму храм використовувався не за своїм призначенням. Декілька разів місцева комуністична влада його перебудовувала, і призвело це до того, що прекрасний храм почав втрачати свій первозданний вигляд. Храм було повернено вірним 27 серпня 1990 року, а до цього часу св. Меса звершувалась в капличці на парафіяльному цвинтарі.
—————
Историческое описание храма, прихода, дома.
Первый католический храм в Чечельнике был деревянным и построен в 1751 году князем Станиславом Любомирским, киевским и краковским воеводой. Неизвестно по каким причинам храм сгорел. Большой каменный костел св. Иосифа построен в в 1786 году. В главном алтаре этого храма была помещена копия иконы Ченстоховской Богоматери, нарисованная неизвестным художником в XVIII в. Со временем икона Богородицы прославилась своей чудодейственность на Подолье, и не только. С начала основания храма работали в нем иезуиты, позже епархиальные священники. Во времена коммунистического режима храм использовался не по своему назначению. Несколько раз местная коммунистическая власть его перестраивала, и привело это к тому, что прекрасный храм начал терять свой первозданный вид. Храм был возвращен верующим 27 августа 1990, а до этого времени св. Месса совершалась в часовне на приходском кладбище.

Протягом багатьох років до чечельницької парафії з душпастирською послугою доїжджав з Городківки о. Мартиніан Дажицький, а від 1988 року постійне душпастирське піклування над вірними проводив о. Ян Дуклян Павлюк. Завдяки його зусиллям розпочалося відновлювання прекрасного старовинного храму та будівництво францисканського чернечого дому (монастиря). З 1991 року будівлею керував о. Максиміліан Жидовскі, священик-францисканець з польської Провінції Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії в Кракові. Після затвердження чернечого дому, яке відбулося 20 червня 1992 року, о. Максиміліан Жидовскі став його першим настоятелем. У 1993 році, за його ініціативою, знищена раніше ікона Матері Божої Ченстоховської (Чечельницької), була реставрована у Польщі і оздоблена прекрасною багатою рамою. Завдяки його зусиллям розпочалося відновлювання прекрасного старовинного храму та будівництво францисканського чернечого дому (монастиря).
—————
В течение многих лет в чечельницкий приход с пастырской целью приезжал с Городкивки о. Мартиниан Дажицький, а от 1988 года постоянное пастырское попечение над верными проводил в. Ян Дуклян Павлюк. Благодаря его усилиям началось восстановление прекрасного старинного храма и строительство францисканского монашеского дома (монастыря). С 1991 года зданием руководил о. Максимилиан Жидовски, священник-францисканец из польской провинции Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Кракове. После утверждения монашеского дома, которое состоялось 20 июня 1992, о. Максимилиан Жидовски стал его первым настоятелем. В 1993 году, по его инициативе, уничтоженная раньше икона Матери Божьей Ченстоховской (Чечельницкой), была реставрирована в Польше и украшена прекрасной богатой рамой. Благодаря его усилиям началось восстановление прекрасного старинного храма и строительство францисканского монашеского дома (монастыря).20 жовтня 1993 року чудодійна ікона була освячена Папою Римським Іваном Павлом ІІ у Римі, а 12 серпня 1995 року ікону помістили в головному вівтарі храму. Ремонт храму ще не закінчений. Після о. Максиміліана і Яна Дукляна, ремонтно-будівельними роботами займався наступний настоятель чечельницького храму о. Ян Капістран Весельський, потім о. Августин Сіцінський і о. Рафаїл Маківський, а на даний час реставрацією храму займається теперішній настоятель парафії та дому о. Петро Новосельський. Окрім ремонтів і будови ведеться душпастирська опіка над вірними католиками-християнами в самому Чечельнику і доїздових парафіях, в якому допомагають сестри Альбертинки. Катехиза, реколекції, праця з молоддю та дітьми, оази, організовування відпустів та паломницт на Урочистість Чечельницької Богородиці, на яку приходять різні паломництва, сповідь вірних - це невід'ємна частина праці в чечельницькій парафії та найближчих селах.
—————
20 октября 1993 чудотворная икона была освящена Папой Римским Иоанном Павлом II в Риме, а 12 августа 1995 икону поместили в главном алтаре храма. Ремонт храма еще не закончен. После о. Максимилиана и Яна Дукляна, ремонтно-строительными работами занимался следующий настоятель Чечельницкого храма о. Ян Капистран Весельский, потом о. Августин Сицинский и о. Рафаил Маковский, а в настоящее время реставрацией храма занимается нынешний настоятель прихода и дома в. Петр Новосельский. Кроме ремонтов и строительства ведется пастырская опека над верующими католиками-христианами в самом Чечельнике и доездових приходах, в котором помогают сестры-альбертинки. Катехизис, реколлекции, работа с молодежью и детьми, оазисы, организация отпусков и паломничеств на Торжество Чечельницкой Богородицы, на которую приходят разные паломничества, исповедь верующих - это неотъемлемая часть работы в Чечельницком приходе и ближайших селах.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/04. CHECHELNYK/koscel/IMG_4860_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/04. CHECHELNYK/koscel/IMG_4874_4880_middle.pngІсторія образу Матері Божої.
Історія образу Матері Божої є на кілька років старшою від храму, в якому ця ікона знаходиться. Отож, храм св. Йосифа був збудований в 1751 році. Його фундатором був князь Любомирський, якому належали ці землі. Після побудови храму були запрошені до праці Отці Єзуїти.
В 1747 році один невідомий художник – паломник вирушив до Ченстохови до чудотворної ікони Божої Матері. Подорожуючи, він затримався на нічліг у свого знайомого міського письменника Ігнатія Мрочковського, котрий працював при дворі князя Любомирського. Від’їжджаючи з гостини, Мрочковських обіцяв, що як повернеться то привезе і подарує їм власноруч намальовану копію Матері Божої Ченстоховської. В 1748 році ця ікона була подарована родині Мрочковських, тим же невідомим художником-паломником. Відтоді ця ікона перебувала в родинному домі Мрочковських.
В 1750 році в сім’ї Мрочковських сталось горе – смертельно захворів син. Батьки були в розпачі, а лікарі були безсильні в лікуванні незнаної хвороби. Саме тоді один лікар сказав: «Тут треба молитися до Діви Марії Ченстоховської» і Мрочковський згадав, що у нього є такий образ. Ціла сім’я розпочала молитись до цієї ікони і сталося чудо оздоровлення. Ця новина про оздоровлення охопила всю околицю, всі навколишні села і міста. Люди почали збиратись в домі Мрочковських на молитві до Богородиці. Згодом місцеві священики, з благословення єпископа, перенесли цю ікону до парафіяльного храму св.. Йосипа і помістили її в головному вівтарі. Від того часу почали звідусіль приходити і приїжджати паломники і за посередництвом Діви Марії, яку вже почали називати Чечельницькою, отримували необхідні ласки і оздоровлення душі і тіла. Через заступництво Матері Божої в іконі Чечельницькій, було вимолено багато чудес оздоровлення як душі так і тіла. Але напревеликий жаль всі книги які засвідчували ці чудеса були знищені.
—————
История образа Матери Божьей.
История образа Матери Божьей является на несколько лет старше храма, в котором эта икона находится. Так, храм св. Иосифа был построен в 1751 году. Его основателем был князь Любомирский, которому принадлежали эти земли. После постройки храма были приглашены к труду Отцы Иезуиты.
В 1747 году один неизвестный художник - паломник отправился в Ченстохова к чудотворной иконе Божьей Матери. Путешествуя, он задержался на ночлег у своего знакомого городского писателя Игнатия Мрочковського, который работал при дворе князя Любомирского. Уезжая из гостей, Мрочковських обещал, что как вернется то привезет и подарит им собственноручно нарисованную копию Матери Божьей Ченстоховской. В 1748 году эта икона была подарена семье Мрочковських, тем же неизвестным художником-паломником. С тех пор эта икона находилась в семейном доме Мрочковських.
В 1750 году в семье Мрочковский произошло горе - смертельно заболел сын. Родители были в отчаянии, а врачи были бессильны в лечении неизвестной болезни. Именно тогда один врач сказал: «Здесь надо молиться Деве Марии Ченстоховской» и Мрочковський вспомнил, что у него есть такой образ. Целая семья начала молиться к этой иконе и произошло чудо выздоровления. Эта новость об выздоровлении охватила всю страну, все окружающие села и города. Люди начали собираться в доме Мрочковських в молитве к Богородице. Впоследствии местные священники, по благословению епископа, перенесли эту икону к приходскому храму св. Иосифа и поместили ее в главном алтаре. С тех пор начали отовсюду приходить и приезжать паломники и посредством Девы Марии, которую уже начали называть Чечельницкой, получали необходимые ласки и оздоровления души и тела. Через покровительство Матери Божьей в иконе Чечельницкой, было вимолено много чудес оздоровления как души так и тела. Но к сожалению все книги которые свидетельствовали эти чудеса были уничтожены.В деяких давніх історичних книгах описується, що паломництва приходили навіть із Херсонської губернії.
Але прийшли буремні роки комуністичної революції. В 1917 році храм був зачинений і образ був забраний людьми прихожанами котрі переховували його по своїх домівках.
В тому часі пропадають з ікони золоті корони і срібна сукня, але сам образ був врятований. В 50 – тих роках ХХ ст. прихожани носили в процесії цю ікону по цвинтарі молячись св. Розарій. І це є новітнє чудо Діви Марії, яка у свого Сина Ісуса виблагала воскресіння і відновлення парафії, яка довгі роки була без храму і священика. 1993 рік для ікони Матері Божої Чечельницької був особливим. В цьому році стараннями Отців Францисканців (о. Максиміляна Жидовського і Яна Дукляна Павлюка) ікона була реставрована у Польщі, а саме: відновлена сукня і корони, і оздоблена прекрасною багатою рамою. В цьому ж році 20 жовтня ця ікона була завезена до Риму у Ватикан і представлена Святішому Отцеві св. Йоану Павлу ІІ, щоб він поблагословив цю ікону. Святіший Отець вислухав зворушливу історію цієї ікони і з серця благословив її промовляючи: « бажаю, щоб ця ікона стала для нового покоління віруючих джерелом відродження у вірі, любові і надії і щоб Чечельник став знову знаним Святим місцем – Санктуарієм притягуючи до себе багато паломників» . Віримо, що ці слова вже тепер св. Йоана Павла ІІ були і є пророчими.
Весною 2014р. за стараннями отця настоятеля Петра Новосельського OFM, була намальована копія ікони Матері Божої Чечельницької знаним на східну Європу художником Юрієм Нікітіним з Києва. Під – час відпусту приуроченому Матері Божій Чечельницькій 26 серпня 2014 р. ікона була освячена, і призначена на перегринацію по цілій Україні.
26 серпня 2015 р. з благословення правлячого єпископа Камянець – Подільської дієцезії Леоніда (Максиміляна) Дубравського OFM, храм св. Йосифа в якому зберігається ця чудотворна ікона було оголошено – дієцезіальним санктуарієм.
—————
В некоторых древних исторических книгах описывается, что в паломничестве приходили даже из Херсонской губернии.
Но пришли бурные годы коммунистической революции. В 1917 году храм был закрыт и образ был взят прихожанами которые прятали его по домам.
В то же время пропадают с иконы золотые короны и серебряное обрамление, но сам образ был спасен. В 50 - х годах ХХ ст. прихожане носили в процессии эту икону по кладбищу молясь св. Розарию. И это новейшее чудо Девы Марии, у своего Сына Иисуса выпросила воскресенье и восстановление прихода, который долгие годы был без храма и священника. 1993 год для иконы Матери Божьей Чечельницкой был особенным. В этом году стараниями отцов францисканцев (о. Максимиляна Жидовски и Яна Дукляна Павлюка) икона была отреставрирована в Польше, а именно: восстановлено ​​обрамление и короны, и украшена прекрасной богатой рамой. В этом же году 20 октября эта икона была завезена в Рим в Ватикан и представлена ​​Святейшему Отцу св. Иоанну Павлу II, чтобы он благословил эту икону. Святейший Отец выслушал трогательную историю этой иконы и от сердца благословил ее, сказав: «хочу, чтобы эта икона стала для нового поколения верующих источником возрождения в вере, любви и надежде и чтобы Чечельник стал снова известным Святым местом - Санктуарием привлекая к себе много паломников». Верим, что эти слова уже теперь св. Иоанна Павла II были и есть пророческими.
Весной 2014 года стараниями отца настоятеля Петра Новосельского OFM, была нарисована копия иконы Матери Божьей Чечельницкой известным на восточную Европу художником Юрием Никитиным из Киева. Во - время отпущения приуроченного Матерью Божией Чечельницкой 26 августа 2014 икона была освящена, и назначена перегринация по всей Украине.26 августа 2015 за благословением правящего епископа Каменец - Подольской епархии Леонида (Максимиляна) Дубравского OFM, храм св. Иосифа в котором хранится эта чудотворная икона был объявлен ​​- епархиальным санктуарием.

погляд на останок/взгляд на последок
http://chechelnyk.ofm.org.ua/history/
http://www.ofm.org.ua/chechelnyk/matir-bozha-chechelnytska.html
ну как то так =))
Tags: Винничина, Віннічина, костел
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments