m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Черленків (Селище). Замок/Наследие. Черленков (Селище). Замок.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/24. SELISCHE/DJI00304_middle.png

Селище (колишній Черленків) – село поруч з містом Гнівань всього в десяти кілометрах від Вінниці. Відомо завдяки руїнам Черленківського замку, одна з башт якого гордо підвищується над крутим берегом Південного Бугу.
—————
Селище (в прошло - Черленков) - село рядом с городом Гнивань всего в десяти километрах от Винницы. Известно оно благодаря своим руинам Черленковского замка, одна с башен которого гордо возвышается над крутым берегом Южного Буга.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/24. SELISCHE/DJI00296_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/24. SELISCHE/DJI00297_middle.png

Хоча Черленків вперше згадується у 1620 році, історики датують його виникнення XIII ст. Неподалік від поселення проходив Кучманський шлях і була розташована переправа через Південний Буг. У другій половині XIV століття литовські князі Коріатовичіпобудували ту дерев’яну фортецю. Замок існував тут і в часи утвердження на подільських землях Речі Посполитої, і був одним з найважливіших оборонних пунктів на її східному кордоні. У 1448 році Черленків отримав Магдебурзьке право.
————
Хоть Черенков впервые упоминается в 1620 году, историки датируют его первое появление XIII ст. Неподалеку от поселения проходил Кучманский путь и была размещена переправа через Южный Буг. Во второй половине XIV столетия литовские князья Кориаровичи построили тут деревянную крепость. Замок существовал тут и во времена утверждения на подольских землях Речи Посполитой, и был одним из наиважнейших оборонных пунктов на ее восточном берегу. В 1448 году Черленков получил Магдебургское право.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/24. SELISCHE/DJI00298_middle.pngУ 1624 році містечко було спалено в результаті нападу Буджацької орди. Мешканці Черленкова після зруйнування міста заснували поруч нове поселення з назвою Новий Черленків. А старе поселення отримало назву Старий Черленків, яке згодом трансформувалося на безлике Селище. 
——————
В 1624 году городок был спален в результате нападения Буджацкой орды. Жители Черленкова после разрушения города основали неподалеку новое поселение с названием Новый Черленков. А старое поселение получило название Старый Черленков, которое со временем трансформировалось на безликое Селение.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/24. SELISCHE/DJI00300_middle.pngКам’яний замок в Старому Черленкові збудував в середині XVII століття хтось з шляхтичів Черленковських – власників містечка. 
У 1640 році один з останніх представників роду, Анатас Черленківський, постригся в монахи греко-католицького ордену василіан. Він запросив ченців з Почаєва і подарував їм сусіднє село Ровець. У 1648 року до них приєдналися монахи-домініканці, які втекли із зруйнованого козаками домініканського монастиря у Вінниці. Неподалік від замку ченці обох орденів збудували монастир.
—————
Каменный замок в Старом Черленкове построил в средние XVII столетия кто-то из шляхтичей Черленковских - владельцев городка.
В 1640 году один их последних представителей рода, Ананас Черленковский, принял постриг в монахи греко-католического ордена василианов. Он пригласил монахов из Почаева и подарил им соседнее село Ровец. В 1648 году к ним присоединились монахи-доминиканцы, которые бежали из разрушенного казаками доминиканского монастыря в Виннице. Неподалеку от замка монахи обоих орденов построили монастырь.

Кляштор у Черленкові виглядав трохи по-дивному. Це був такий собі подвійний монастир, де на першому поверсі монастирських приміщень жили ченці домініканського ордену, а на другому – василіани. До наших часів в центрі села по дорозі до замку збереглися руїни дзвіниці монастиря, які фактично знаходяться на городі одного з місцевих мешканців. Дивна ситуація: якщо замкові руїни значаться в реєстрі пам’яток архітектури, то дзвіниця є такою собі „невидимкою”, долею якої не опікується ані держава, ані церква).
———————
Монастырь в Черленкове выглядел немного по-странному. Это был некий двойной монастырь, где на первом этаже монастырских помещений жили монахи доминиканского ордена, а на втором - василиане. До наших времен в центре села по дороге к замку сохранились развалины колокольни монастыря, фактически находящиеся на огороде одного из местных жителей. Странная ситуация: если замковые руины значатся в реестре памятников архитектуры, то колокольня является этакой "невидимкой", судьбой которой не занимается ни государство, ни церковь).
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/24. SELISCHE/IMG_6327_small.png

В середині XVIII століття власниками Черленкова стають шляхтичі Щеньовські. Близько 1750 року господар містечка трахтемирівський староста Станіслав Щеньовський відбудував замок, укріпив його гарматами та розмістив в ньому постійний гарнізон. 
——————
В середине XVIII века владельцами Черленкова становятся шляхтичи Щеньовские. Около 1750 году хозяин городка трахтемировский староста Станислав Щеньовский отстроил замок, укрепил его пушками и разместил в нем постоянный гарнизон.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/24. SELISCHE/DJI00303_middle.png

Його нащадок, брацлавський воєвода Онуфрій Щеньовський, брав участь у Барській конфедерації і був розбитий московськими військами під Білою Церквою у 1768 році. За наказом царського уряду він вимушений був розібрати замкові стіни, внаслідок чого фортеці вставила оборонне значення. На протилежному березі Південного Бугу він звів нову резиденцію в стилі неоготики, яку знищили під час революції. 
—————
Его потомок, брацлавский воевода Андрей Щеньовский, участвовал в Барской конфедерации и был разбит московскими войсками под Белой Церковью в 1768 году. По приказу царского правительства он вынужден был разобрать замковые стены, вследствие чего крепость утратила оборонное значение. На противоположном берегу Южного Буга возвел новую резиденцию в стиле неоготики, которую уничтожили в ходе революции. 


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/24. SELISCHE/IMG_6301_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/24. SELISCHE/IMG_6302_middle.png

Від замку залишилися руїни двох веж, які розташовані на високій терасі над меандрами річки. Збереглися і залишки замкових фундаментів, а також підземні ходи із скарбами, які, за переказами, вели аж до Вінниці.
——————
От замка остались руины двух башен, которые расположены на высокой террасе над меандрами реки. Сохранились и остатки замковых фундаментов, а также подземные ходы с сокровищами, которые, по преданию, вели к Виннице.

Найкраще збереглася двоярусна шестигранна вежа з отшкутатуреним фасадом і рустованими кутами. З початку 1800-х років вона була перетворена на родинний склеп Щеньовських. Її прикрашав купол зі шпилем, а про колишній оборонних характер вежі нагадували амбразури у нижньому ярусі. Цинкові труни у склепі, як у казці, висіли на ланцюгах. Всі поховання знищили більшовицькі окупанти після революції, труни були викинуті з башти. Одну труну використали як перехідний місток через струмки, що тут протікають. Іншу ж, за спогадами старожилів, кинули у Буг і коли вона пливла, плаття померлої власниці розвивалося на вітрі. І таке варварство довелося бачити і переживати місцевим жителям…
——————
Лучше всего сохранилась двухъярусная шестигранная башня с отштукатуренным фасадом и рустованными углами. С начала 1800-х годов она была превращена в семейный склеп Щеньовских. Ее украшал купол со шпилем, а о былом оборонном характере башни напоминали амбразуры в нижнем ярусе. Цинковые гробы в склепе, как в сказке, висели на цепях. Все захоронения уничтожили большевистские оккупанты после революции, гробы были выброшены из башни. Один гроб использовали как переходный мостик через ручьи, что здесь протекают. Другую же, по воспоминаниям старожилов, бросили в Буг и когда она плыла, платье умершей владелицы развивалось на ветру. И такое варварство пришлось видеть и переживать местным жителям ...


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/24. SELISCHE/IMG_6305_6308_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/24. SELISCHE/IMG_6309_6313_middle.png

Друга, квадратна у плані вежа, після втрати замком оборонного значення перетворилася на романтичний міні-замок. Була майже знищена вже в часи незалежності, залишилися лише фундаменти.
———————
Вторая, квадратная в плане башня, после потери замком оборонного значения превратилась в романтический мини-замок. Была почти уничтожена уже во времена независимости, остался только фундамент.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/24. SELISCHE/IMG_6314_6316_midle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/24. SELISCHE/IMG_6317_middle.png

Декілька років тому за «відбудову» Черленківського замку взявся колишній голова Державної митної служби України Володимир Скоморовський, який планує розмістити у стилізованих під замок будівлях готель з рестораном та музеєм. Чи проводилося археологічне обстеження і чи наданий дозвіл будівництва на фундаментах та в охоронній зане - невідомо.
———————
Несколько лет назад за «восстановление» Черленковского замка взялся бывший глава Государственной таможенной службы Украины Владимир Скоморовский, который планирует разместить в стилизованных под замок зданиях отель с рестораном и музеем. проводилось ли археологиеское обследование и дано ли разрешение строительства на фундаментах и в охранной зане - не известно.

Замчище до початку забудови/Замчище до начало застройки
та в процесі/и в процессе
ще декілька старовинних карток


і на останок малюнок Наполеона Орди/и на последок рисунок Наполеона Орды


Джерела/источники

http://andy-travel.com.ua/cherlenkiv-selishche
http://www.castles.com.ua/selysche.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:N.Orda-Sedlische.png
ну как то так =))
Tags: Винничина, Віннічина, замок, руина, руїна
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 13 comments