m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Наследие. Королевский замок Наляб. Часть 3./Спадщина. Королівський замок Наляб. Частина 3.

початок тут/начало тут - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/228940.html та/и тут - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/229287.html

Друга половина 18 століття. На австрійській мапі (створена в 1766 - 1772 або 1782 - 1785 роках) була відображена замкова гора з руїнами укріплень. Зруйновані будови комплексу показані в загальних рисах: на карті можна побачити витягнутий майданчик замчища, що складається з двох дворів, розділених поперечною лінією укріплень. На майданчику південного двору показана каплиця.
-----------
2-ая половина 18 века. На австрийской карте (создана в 1766 – 1772 или 1782 – 1785 годах) была отображена замковая гора с руинами укреплений. Разрушенные строения комплекса показаны в общих чертах: на карте можно увидеть вытянутую площадку замчища, состоящую из двух дворов, разделённых поперечной линией укреплений. На площадке южного двора показана часовня.

1809 - 1869 роки. Замкова гора зі схематичним зображенням руїн кам`яних будівель фіксується на австрійській карті.
———————-
1809 – 1869 годы. Замковая гора со схематическим изображением руин каменных строений фиксируется на австрийской карте.

1858 - 1859 роки. Угорський уряд фінансувало проведення масштабних розкопок на замчище.
-----------------
1858 – 1859 годы. Венгерское правительство финансировало проведение масштабных раскопок на замчище.Кінець 19 - початок 20 століття. Угорський військовий історик Шоуш Елемер (1844 - 1929), відомий дослідник фортифікаційних об'єктів Угорщини, склав план замку Нялаб, а також зобразив на малюнку замкову гору. Збереження руїн і, можливо, фантазія Елмера дозволили йому створити один із самих детальних планів замку. На жаль, поки складно з упевненістю сказати, які з ділянок укріплень автор зобразив на основі виявлених руїн і фундаментів, а які зазначив на основі своїх припущень.
------------
Конец 19 - начало 20 века. Венгерский военный историк Шоуш Элемер (1844 - 1929), известный исследователь фортификационных объектов Венгрии, составил план замка Нялаб, а также изобразил на рисунке замковую гору. Сохранность руин и, возможно, фантазия Элемера позволили ему создать один из самых детальных планов замка. К сожалению, пока сложно с уверенностью сказать, какие из участков укреплений автор изобразил на основе обнаруженных руин и фундаментов, а какие отметил на основе своих допущений.Судячи з малюнка, у зазначений період руїни основного замкової споруди були куди більш масивними, ніж у наші дні. Тоді, можливо, стіни замку ще були цілі уздовж всього периметра тераси. На план Елемер, крім усього іншого, зазначив палац (південно-східна частина замку) і кухню (південно-західна частина замку). Особливо цікаво те, що ще один вхід в замок автор зобразив на крутому східному схилі пагорба. На думку Елемера, біля східного підніжжя гори знаходилося допоміжне укріплення (барбакан), що захищало доступ до своєрідного «фунікулеру», ведучому на вершину пагорба, до воріт у східній замковій стіні. Ніхто інший, крім Елемера, не згадує про існування такого складного комплексу східних замкових воріт.
---------------
Судя по рисунку, в указанный период руины основного замкового сооружения были куда более массивными, чем в наши дни. Тогда, возможно, стены замка ещё были целы вдоль всего периметра террасы. На план Элемер, помимо всего прочего, отметил дворец (юго-восточная часть замка) и кухню (юго-западная часть замка). Особенно интересно то, что ещё один вход в замок автор изобразил на крутом восточном склоне холма. По мнению Элемера, у восточного подножия горы находилось вспомогательное укрепление (барбакан), защищавшее доступ к своеобразному «фуникулёру», ведущему на вершину холма, к воротам в восточной замковой стене. Никто другой, кроме Элемера, не упоминает о существовании такого сложного комплекса восточных замковых ворот.
 
Від укріплень південної тераси вже тоді мало що залишилося, однак килевидна вежа, зображена на малюнку Елемера, здається більш масивною, ніж в наші дні, та і її обриси відрізняються від тих, які можна бачити сьогодні. У північній частині південної тераси, у замкового рову, що розділяє дві тераси, можна помітити якусь будівлю, можливо кам'яні руїни оборонних споруд.
------------
От укреплений южной террасы уже тогда мало что осталось, однако килевидная башня, изображённая на рисунке Элемера, кажется более массивной, чем в наши дни, да и её очертания отличаются от тех, которые можно видеть сегодня. В северной оконечности южной террасы, у замкового рва, разделяющего две террасы, можно заметить какое-то строение, возможно каменные руины оборонительных сооружений.
 
У цей же період починається бурхливий розвиток мистецтва фотографії, що сприяє появі всіляких листівок з видами пам'яток Закарпаття. Замок Нялаб, як один із наймальовничіших об'єктів Кіральхази, неодноразово потрапляв на фотографії, а потім і на листівки.
----------------
В этот же период начинается бурное развитие искусства фотографии, что способствует появлению всевозможных открыток с видами достопримечательностей Закарпатья. Замок Нялаб, как один из самых живописных объектов Киральхазы, неоднократно попадал на фотографии, а затем и на открытки.

1920-і роки. Закарпаття знаходиться під владою Чехословаччини. У цей період чехи проводили розкопки на замковій горі.
-------------------
1920-е годы. Закарпатье находится под властью Чехословакии. В этот период чехи проводили раскопки на замковой горе.  1945 - 1947 роки. Орієнтовно в цей період на вершині замкового пагорба розгорнули радянську радіолокаторную станцію, внаслідок чого територія замку перетворилася на режимний об'єкт з обмеженим доступом. Місцевим жителям було заборонено наближатися до гори. Солдати, що обслуговували РЛС, розібрали замкову каплицю, побудовану в 1530-му році. Мотиви демонтажу пам'ятника архітектури поки залишаються не до кінця з'ясованими. За однією версією каплиця заважала розгортанню комплексу РЛС, за іншою версією її розібрали заради будівельного матеріалу, а дерев'яні елементи конструкції солдати використовували для опалення в зимовий час. Місцевому жителю Яношу Токачу вдалося врятувати дзвін каплиці, який пізніше передали греко-католицькій церкві села Дубове (Тячівський район Закарпаття), де він і знаходиться в наші дні. Ймовірно, в період 1940-х років були пошкоджені та інші уцілілі до того часу ділянки замкових руїн.
-------------
1945 – 1947 годы. Ориентировочно в этот период на вершине замкового холма развернули советскую радиолокаторную станцию, в результате чего территория замка превратилась в режимный объект с ограниченным доступом. Местным жителям было запрещено приближаться к горе. Солдаты, обслуживающие РЛС, разобрали замковую часовню, построенную в 1530-м году. Мотивы демонтажа памятника архитектуры пока остаются не до конца выясненными. По одной версии часовня мешала развертыванию комплекса РЛС, по другой версии её разобрали ради строительного материала, а деревянные элементы конструкции солдаты использовали для отопления в зимнее время. Местному жителю Яношу Токачу удалось спасти колокол часовни, который позже передали греко-католической церкви села Дубовое (Тячевский район Закарпатья), где он и находится в наши дни. Вероятно, в период 1940-х годов были повреждены и другие уцелевших к тому времени участки замковых руин.  
 


1947 рік. Королево отримало статус селища міського типу.
----------------
1947 год. Королево получило статус поселка городского типа.1960-і - 1980-і роки. Руїни замку починають досліджувати радянські історики та архітектори.
------------------
1960-е - 1980-е годы. Руины замка начинают исследовать советские историки и архитекторы.1970-і роки. На території замку провела розвідувальні роботи палеолітична експедиція Музею Природи (м.Київ) на чолі з В.Н. Гладиліним. Під час цих робіт було виявлено середньовічний двосічний меч. Знахідка має велике значення, оскільки мечі на замчищах знаходять досить рідко. Нечисленність подібних знахідок ускладнює датування меча з Королево, оскільки складно застосувати по відношенню до нього метод аналогії (датувати на основі порівняння зі схожими знахідками). Попередньо меч датують періодом 15 - 16 століть. Меч двосічний. Його довжина 97,3 см, довжина клинка 81,3 см, ширина - 6,5 см, товщина - 0,4 см, перетин лінзовідний. Вістря трикутної форми, що не заточене, у перетині прямокутне, товщина - 0,4 см. Черен довжиною 16 см, в перетині прямокутний. В даний час меч знаходиться в експозиції Музею збройних сил України (Київ).
----------------
1970-е годы. На территории замка провела разведочные работы палеолитическая экспедиция Музея Природы (г. Киев) во главе с В.Н. Гладилиным. Во время этих работ был обнаружен средневековый обоюдоострый меч. Находка имеет большое значение, поскольку мечи на замчищах находят довольно редко. Малочисленность подобных находок затрудняет датировку меча из Королево, поскольку сложно применить по отношению к нему метод аналогии (датировать на основе сравнения с похожими находками). Предварительно меч датируют периодом 15 – 16 веков. Меч обоюдоострый. Его длина 97,3 см, длина клинка 81,3 см, ширина - 6,5 см, толщина - 0,4 см, сечение линзовидное. Остриё треугольной формы, не заточено, в сечении прямоугольное, толщина – 0,4 см. Черен длиной 16 см, в сечении прямоугольный. В настоящее время меч находится в экспозиции Музея вооружённых сил Украины (Киев).1993 рік. На місці зруйнованої в 1945-му році каплиці була побудована невелика церква Пресвятої Діви Марії. 8 вересня її двері відкрилися для парафіян. Цікавим елементом зовнішнього декору церкви стали дві картини, що зображують храм і розташовану на південь від нього кілевідну вежу станом на 1530 і на 1922-1947 роки. Зображення замчища станом на 1530 рік не відображає більш-менш реальний зовнішній вигляд комплексу будови замку Нялаб в цей період.
--------------
1993 год. На месте разрушенной в 1945-м году часовни была построена небольшая церковь Пресвятой Девы Марии. 8 сентября её двери открылись для прихожан. Интересным элементом внешнего декора церквушки стали две картины, изображающие храм и расположенную к югу от него килевидную башню по состоянию на 1530 и на 1922-1947 годы. Изображение замчища по состоянию на 1530 год не отображает более-менее реальный внешний вид комплекса строения замка Нялаб в этот период.2007 рік. В рамках програми з вивчення замків Закарпаття Інституту карпатознавства Ужгородського Національного Університету була організована археологічна експедиція, в рамках якої були проведені розвідувальні розкопки на території королівського замку. Розкопки повинні були пролити світло на питання хронології замку, дати інформацію про період його зведення.
----------------
2007 год. В рамках программы по изучению замков Закарпатья Института карпатоведения Ужгородского Национального Университета была организована археологическая экспедиция, в рамках которой были проведены разведывательные раскопки на территории Королевского замка. Раскопки должны были пролить свет на вопросы хронологии замка, дать информацию о периоде его возведения.


 
Були закладені 2 шурфи розмірами 3х2 метри. Вперше - на території північної тераси (в межах основної частини замкового комплексу), поблизу південної оборонної стіни, біля воріт. Другий - в угловині на дорозі, що простягнулася від північної тераси замку до південної.
---------------
Были заложены 2 шурфа размерами 3х2 метра. Первый – на территории северной террасы (в пределах основной части замкового комплекса), вблизи южной оборонительной стены, у ворот. Второй – в ложбине на дороге, протянувшейся от северной террасы замка к южной.


 
Шурф 1. Квадратний в плані майданчик шурфу з трьох сторін обмежений кам'яними стінами замку.
-------------
Шурф 1. Квадратная в плане площадка шурфа с трёх сторон ограничена каменными стенами замка.


 
Верхній шар (0 - 0,7 м) - пласт темно-сірої глини зі значною кількістю кісток і кераміки. У цьому шарі був виявлений фрагмент склянки, унікальної для регіону. Подібні високоякісні судини вироблялися на Мораві, імовірно в Лоштіце (Чехія). Вони були доступні тільки для феодалів вищого рангу. Попередньо знахідку з Королево датують другим половиною 15 - початком 16 століття. Знахідка дозволила зрушити на 160 км на схід ареал поширення моравського імпорту.
------------
Верхний слой (0 – 0,7 м) – пласт тёмно-серой глины со значительным количеством костей и керамики. В этом слое был обнаружен фрагмент стакана, уникального для региона. Подобные высококачественные сосуды производились на Мораве, предположительно в Лоштице (Чехия). Они были доступны только для феодалов высшего ранга. Предварительно находку из Королево датируют 2-ой половиной 15 – началом 16 века. Находка позволила сдвинуть на 160 км к востоку ареал распространения моравского импорта.


 
Під шаром глини залягає шар (0,7 - 1,1 м) чорної гумусірованої землі. Цей шар насичений інвентарем, тут, крім іншого, було виявлено цілі посудину й озброєння (наконечники арбалетних стріл). На стрілах помітні сліди використання, тому археологи зв'язали походження шару зі штурмом замку. У цьому шарі також був виявлений фрагмент імпортної лоштіцкої кераміки. Колекція інвентарю шару датується 15 - перший половиною 16 століття.
-----------------
Под слоем глины залегает слой (0,7 – 1,1 м) чёрной гумусированной земли. Этот слой насыщен инвентарём, здесь, помимо прочего, был обнаружен целый сосуд и вооружение (наконечники арбалетных стрел). На стрелах заметны следы использования, потому археологи связали образование слоя со штурмом замка. В этом слое также был обнаружен фрагмент импортной лоштицкой керамики. Коллекция инвентаря слоя датируется 15 – 1-ой половиной 16 века.


 
Нижній шар шурфу (1,1 - 2,1 м) складається з шару жовтої глини та будівельного сміття. На 2-метровій глибині була виявлена монета Альберта (1437 - 1439 рр.). На основі цієї знахідки можна визначити час, коли майданчик між двома кам'яними стінами засипали будівельним сміттям. Шар засипки належить до моменту перебудови замку, а не до початкового етапу його зведення, оскільки в завалах будівельного сміття попадалися обтесані камені - фрагменти інтер'єру більш раннього кам'яного укріплення.
------------
Нижний слой шурфа (1,1 – 2,1 м) состоит из слоя жёлтой глины и строительного мусора. На 2-метровой глубине была обнаружена монета Альберта (1437 – 1439 гг.). На основе этой находки можно определить время, когда площадку между двумя каменными стенами засыпали строительным мусором. Слой засыпки относится к моменту перестройки замка, а не к начальному этапу его возведения, поскольку в завалах строительного мусора попадались обтёсанные камни – фрагменты интерьера более раннего каменного укрепления.


 
Шурф 2. Як і 1-й шурф, також складається з 3-х добре помітних шарів. Верхній шар складає темою-сіра гумусірованний глина, під якою залягає шар глини коричневого кольору. У східному куті шурфу, над материком, простежується шар галькової підсипки. Знахідки шурфу представлені остеологічні матеріалом (кістками) і фрагментами гончарної кераміки.
--------------
Шурф 2. Как и 1-й шурф, также состоит из 3-х хорошо различимых слоёв. Верхний слой составляет тёмо-серая гумусированная глина, под которой залегает слой глины коричневого цвета. В восточном углу шурфа, над материком, прослеживается слой галечной подсыпки. Находки шурфа представлены остеологическим материалом (костями) и фрагментами гончарной керамики.У шарах обох шурфів була зібрана значна колекція остеологічного матеріалу - 2413 примірники кісток тварин, серед яких домінували кістки свині і кабана (44,6%), кістки птиці (28,4%) і кістки корови (22,4%). Відзначені так само знахідки кісток козулі, оленя, вовка (або собаки).
-------------------
В слоях обоих шурфов была собрана внушительная коллекция остеологического материала – 2413 экземпляров костей животных, среди которых доминировали кости свиньи и кабана (44,6 %), кости птицы (28,4 %) и кости коровы (22,4 %). Отмечены так же находки костей косули, оленя, волка (или собаки).

Розкопки показали, що життя на замчищі в 14-му столітті (саме до цього періоду попередньо віднесли зведення укріплень) явно не була інтенсивною, на що натякають мізерні знахідки у відповідному рівні культурного шару. Перебудову замку віднесли до 15 століття. Після цієї реконструкції фіксується сплеск життєдіяльності на замчищі, завдяки чому був сформований потужний культурний шар, багатий знахідками. До 16-го століття був віднесений штурм замку. Життя на замчищі не затихає як мінімум до початку 17 століття. Найбільш ранні залізні знахідки, виявлені на замчищі, датують кінцем 15 - початком 16 століття, найпізніші - кінцем 16 - перший половиною 17 століття.
-------------
Раскопки показали, что жизнь на замчище в 14-м веке (именно к этому периоду предварительно отнесли возведение укреплений) явно не была интенсивной, на что намекают скудные находки в соответствующем уровне культурного слоя. Перестройку замка отнесли к 15 веку. После этой реконструкции фиксируется всплеск жизнедеятельности на замчище, благодаря чему был сформирован мощный культурный слой, богатый находками. К 16-му веку был отнесён штурм замка. Жизнь на замчище не затихала как минимум до начала 17 века. Самые ранние железные находки, обнаруженные на замчище, датируют концом 15 – началом 16 века, самые поздние – концом 16 – 1-ой половиной 17 века.Наші дні. Тераси пагорба, на яких перебували укріплення замку, в наші дні не забудовані. Лінії цих терас відносно непогано збереглися, завдяки чому можна загалом реконструювати конфігурацію укріплень пагорба. Велика частина оборонних споруд замку раніше була зруйнована і розібрана. Вціліли лише окремі фрагменти замкових укріплень. Значна частина замчища густо покрита заростями невеликих дерев і чагарників, які не тільки приховують від очей вцілілі укріплення, але і руйнують дожилі донині руїни.
-----------------
Наши дни. Террасы холма, на которых некогда находились укрепления замка, в наши дни не застроены. Линии этих террас относительно неплохо сохранились, благодаря чему можно в общих чертах реконструировать конфигурацию укреплений холма. Большая часть оборонительных сооружений замка ранее была разрушена и разобрана. Уцелели лишь отдельные фрагменты замковых укреплений. Значительная часть замчища густо покрыта зарослями небольших деревьев и кустарников, которые не только скрывают от глаз уцелевшие укрепления, но и разрушают дожившие до наших дней руины.


 
На майданчику північної тераси можна побачити руїни замкових стін, які в одних місцях зруйновані аж до рівня фундаменту, а в інших місцях все ще піднімаються над рівнем замкового двору на значну висоту. Найкраще уцілів південно-західний кут укріплень, стіни якого в наші дні піднімаються на 9-метрову висоту. Внутрішні побудови замку не збереглися, лише в центрі двору простежуються сліди засипаного колодязя. Збереглися руїни барбакана, в одній зі стін якого можна побачити арку проїзду.
---------------------
На площадке северной террасы можно увидеть руины замковых стен, которые в одних местах разрушены вплоть до уровня фундамента, а в других местах всё ещё поднимаются над уровнем замкового двора на значительную высоту. Лучше всего уцелел юго-западный угол укреплений, стены которого в наши дни поднимаются на 9-метровую высоту. Внутренние постройки замка не сохранились, лишь в центре двора прослеживаются следы засыпанного колодца. Сохранились руины барбакана, в одной из стен которого можно увидеть арку проезда.
начало тут - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/228940.html
 
На майданчику південної тераси вціліла лише одна споруда старого замку - килевидна вежа. Її висота в наші дні досягає 7 метрів. На всій іншій території тераси сліди укріплень вже не простежуються. Велика частина тераси являє собою відносно рівну площадку, місцями вкриту чагарником і заростями молодих дерев. У центральній частині південної тераси можна побачити церкву, побудовану тут в 1993 році на місці старої каплиці 16 століття, зруйнованої в 1945 році.
-----------------
На площадке южной террасы уцелело лишь одно сооружение старого замка – килевидная башня. Её высота в наши дни достигает 7 метров. На всей остальной территории террасы следы укреплений уже не прослеживаются. Большая часть террасы представляет собой относительно ровную площадку, местами покрытую кустарником и зарослями молодых деревьев. В центральной части южной террасы можно увидеть церквушку, построенную здесь в 1993 году на месте старой часовни 16 века, разрушенной в 1945 году.

і погляд на останок/и взгляд на последок
джерело - http://zamki-kreposti.com.ua/zakarpatskaya-oblast/korolevskij-zamok-njalab


ну как то так =))
Tags: Закарпаття, Закарпатье, замки, руина, руїна
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments