m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Вінниччина в акварелях Наполеона Орди. Частина 3. Південний-схід області.

Оригинал взят у posterrr в Вінниччина в акварелях Наполеона Орди. Частина 3. Південний-схід області.


Продовжуємо нашу віртуальну мандрівку Вінниччиною дев'ятнадцятого століття (а точніше протягом 1871 - 1874 років).
——————————
Продолжаем нашу виртуальное путешествие Винниччиной девятнадцатого века (а точнее в течение 1871 - 1874).


Як завжди, скласти уявлення про тогочасні краєвиди допоможуть акварелі Наполеона Орди.
Раніше ми вже мали змогу ознайомитись із краєвидами північної Вінниччини, а також південного-заходу області.
——————————
Как всегда, составить представление о тогдашних виды помогут акварели Наполеона Орды .
Ранее мы уже имели возможность ознакомиться с видами северной Винницкой </ b> </a>, а также юго-запада области .Цього разу на нас чекає подорож східною та південно-східною частиною Вінницької області, а саме: Іллінецьким, Немирівським, Тульчинським, Томашпільським, Ямпільським, Крижопільським, Піщанським, Тростянецьким, Бершадським і Теплицьким районами.
Отож, вирушаємо в подорож!
——————————
Цього разу на нас чекає подорож східною та південно-східною частиною Вінницької області, а саме: Іллінецьким, Немирівським, Тульчинським, Томашпільським, Ямпільським, Крижопільським, Піщанським, Тростянецьким, Бершадським і Теплицьким районами.
Отож, вирушаємо в подорож!Задля зручності орієнтування на місцевості, пропоную користуватися інтерактивними картами із зазначеними населеними пунктами/Для удобства ориентирования на местности, предлагаю пользоваться интерактивными картами с указанными населенными пунктами:
- карта Google (із прив'язкою до місцевості акварелей Наполеона Орди/с привязкой к местности акварелей Наполеона Орды)
- карта Яндекс

На нас чекають 32 малюнки Наполеона Орди із 25 мальовничих місцин Вінниччини

Перелік населених пунктів за районами (в дужках синім кольором зазначено нумерацію малюнків у цьому дописі)
—————————
Нас ждут 32 рисунки Наполеона Орды с 25 живописных мест Винницкой
"Перечень населенных пунктов по районам"
Перечень населенных пунктов по районам в скобках синим цветом указано нумерацию рисунков в этой заметке

Іллінецький район:
1. (1). Дашів
2. (2). Сорока (зображено могилу між селами Сорока і Кальник/изображено могилу между селами сорока и Кальник)

Немирівський район:
3. (3). Немирів
4. (4). Брацлав

Тульчинський район:
5. (5-6). Печера (2 акварелі)
6. (7-8). Тульчин (2 акварелі)
7. (9). Кирнасівка

Крижопільський район:
8. (10). Соколівка

Томашпільський район:
9. (11). Вербова
10. (12). Марківка
11. (13). Антопіль
12. (14). Комаргород

Ямпільський район:
13. (15). Дзигівка
14. (16). Буша
15. (17). Оксанівка (колишня назва - Хлиминда/прежнее название - Хлиминда)
16. (18-19). Ямпіль (2 акварелі)
17. (20-21). Підлісівка (2 акварелі)

Піщанський район:
18. (22). Кукули
19. (23). Дмитрашківка
20. (24-26). Чорномин (3 акварелі)

Тростянецький район:
21. (27). Ободівка

Бершадський район:
22. (28). Бершадь
23. (29-30). Красносілка (2 акварелі)

Теплицький район:
24. (31). Завадівка
25. (32). Теплик (ескіз олівцем)

Вкотре нагадую, що усі зображення взято із сайту Національного музею у Кракові/Раз напоминаю, что все изображения взяты с сайта Национального музея в Кракове

Але годі вже базікати - час вирушати у мандри. А розпочне нашу подорож Іллінецький район/Но хватит болтать - время отправляться в путешествие. А начнет путешествии Ильинецкий район:
1.

Дашів - вигляд з ріки Соб на палац Ржевуських/Дашев - вид с реки Соб на дворец Ржевуских. (Daszów. Pałac Rzewuskich - widok od rzeki Sob)

2.

Могила біля села Сорока, край дороги на Кальник/Могила возле села Сорока, у дороги на Кальник. (Kalnik. Mogiła Soroka)

Залишаємо іллінецький край, та рухаємось далі. На черзі Немирівський район/Оставляем Иллинецкий край, и двигаемся дальше. На очереди Немировский район:
3.

Немирів - палац Строганових зі сторони парку/дворец Строгановых со стороны парка. (Niemirów. Pałac Strogonowów - widok od ogrodu)

4.

Брацлав - загальний краєвид із Південного Бугу/Брацлав - общий вид с Южного Буга. (Bracław. Widok ogólny miejscowości od rzeki Boh)

Звідси мандруємо вгору за течією Бугу в Тульчинський район/Отсюда путешествуем вверх по течению Буга в Тульчинский район:
5.

Печера - краєвид від річки Буг/Печера - вид от реки Буг. (Peczara. Widok ogólny doliny rzeki Boh)

6.

Печера - вигляд від Бугу на палац Потоцьких/Печера - вид от Буга на дворец Потоцких. (Peczara. Pałac Potockich - widok od rzeki Boh)

7.

Тульчин - палац Потоцьких. Вигляд із паркової сторони від річки Сильниця/Тульчин - дворец Потоцких. Вид с парковой стороны от реки Сильниця. (Tulczyn. Pałac Potockich)

8.

Тульчин - палац Потоцьких/Тульчин - дворец Потоцких. (Tulczyn. Pałac Potockich)

9.

Кирнасівка - садиба Дрогойовських/Кирнасовка - усадьба Дрогойовських. (Kirnasówka. Dwór Drohojewskich - widok od podjazdu)

Наступну зупинку робимо вже в Крижопільському районі/Следующую остановку делаем уже в Крыжопольском районе:
10.

Соколівка - садиба Бжозовських. Вигляд від ставу зі стайнею/Соколовка - усадьба Бжозовских. Вид от пруда с конюшней. (Sokołówka. Dwór Brzozowskich - widok od stawu z pawilonem chińskim)

Далі будемо мандрувати містами і селами Томашпільського району/Далее будем путешествовать по городам и весям Томашпольского района
11.

Вербова - палац Перловських та церква святого Митрофана/Вербовая - дворец Перловская и церковь святого Митрофана. (Werbowa [Wierzbowa]. Pałac Perłowskich i cerkiew p.w. św. Mitrofana)

12.

Марківка (Янушгрод) - руїни ратуші та церкваМарковка (Янушгрод) - руины ратуши и церковь. (Markówka [Jangrod, Januszgrod]. Ruiny ratusza i cerkiew - widok ogólny)

13.

Антопіль - вигляд із паку на палац Четвертинських/Антополь - вид с пачку на дворец Четвертинских. (Antopol. Pałac Czetwertyńskich - widok od ogrodu)

14.

Комаргород - краєвид міста від річки Русави/Комаргород - вид города от реки Русавы. (Komargród. Widok ogólny miejscowości od rzeki Rusawy)

Надалі переміщуємось до сусіднього Ямпільського району/В дальнейшем перемещаемся в соседнюю Ямпольского района

15.

Дзигівка - парафіяльний костел та палац Ярошинських/Дзыговка - костел и дворец Ярошинских. (Dzygówka. Kościół parafialnym i pałac Jaroszyńskich – widok ogólny)

16.

Буша - краєвид за рікою Мурафа/Буша - пейзаж за рекой Мурафа. (Busza. Widok ogólny miejscowości od rzeki Morachwy)

17.

Оксанівка (до 1966 року село мало назву Хлиминда) - краєвид долини ріки Дністер/Оксановка (до 1966 года село называлось Хлиминда) - вид долины реки Днестр. (Fleminda [Fleminga]. Widok ogólny miejscowości w dolinie rzeki Dniestr )

18.

Ямпіль - костьол Непорочного зачаття Діви Марії/Ямполь - костел Непорочного зачатия Девы Марии. (Jampol. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny)

19.

Ямпіль - садиба Потоцьких/Ямполь - усадьба Потоцких. (Jampol. Dwór Potockich - widok od drogi dojazdowej)

20.

Підлісівка - вигляд на садибу Цибульських/Подлесовка - вид на усадьбу Цибульских. (Podlasówka. Dwór Cybulskich i cerkiew)

21.

Підлісівка - церква і садиба Цибульських/Подлесовка - церковь и усадьба Цибульских. (Podlasówka. Dwór Cybulskich i cerkiew

Надалі мандруємо населеними пунктами Піщанського району/В дальнейшем путешествуем населенных пунктов Песчанского района

22.

Кукули - садиба Долгоруцьких та Михайлівська церква/Кукули - усадьба Долгоруцьких и Михайловская церковь. (Dwór Dołgoruckich i cerkiew p.w. św. Michała - widok ogólny)

23.

Дмитрашківка - вигляд палацу Вінклерів зі сторони паркового фасаду/Дмитрашковка - вид дворца Винклер со стороны паркового фасада. (Dymitraszkówka. Pałac Winklerów - widok elewacji ogrodowej)

24.

Чорномин - бічний фасад палацу Чорноминських/Черномин - боковой фасад дворца Черномынской. (Czarnomin. Pałac Czarnomskich)

25.

Чорномин - палац Чорноминських/Черномин - дворец Черномынской. (Czarnomin. Pałac Czarnomskich)

26.

Чорномин - погляд на палац із парку/Черномин - взгляд на дворец из парка. (Czarnomin. Pałac Czarnomskich - widok od ogrodu)

Далі на нас чекає Тростянецький район/Далее нас ждет Тростянецкий район:
27.

Ободівка - вигляд від річки на палац Собанських/Ободовка - вид от реки на дворец Собанских. (Obodówka. Pałac Sobańskich – widok ogólny od rzeki)

Переміщуємось в східному напрямку до Бершадського району/Перемещаемся в восточном направлении Бершадского района:
28.

Бершадь - краєвид місцевості над річкою Дохна/Бершадь - вид местности над рекой Дохна. (Berszada. Widok ogólny miejscowości od rzeki Dochny)

29.

Красносілка - вигляд на палац Ліпковських від річки Буг/Красноселка - вид на дворец Липковская от реки Буг. (Krasnosiółka. Pałac Lipkowskich - widok ogólny od rzeki Boh)

30.

Красносілка - вигляд палацу Ліпковських від дороги/Красноселка - вид дворца Липковская от дороги. (Krasnosiółka. Pałac Lipkowskich - widok od podjazdu )

Завершувати нашу подорож будемо місцинами Теплицького району/Завершать наше путешествие будем местам Теплицкого района:

31.

Завадівка - палац Ліпковських та Хрестовоздвиженська церква - краєвид від Бугу/Завадивка - дворец Липковская и Крестовоздвиженская церковь - вид от Буга. (Zawadówka. Pałac Lipkowskich i cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Św. - widok ogólny z rzeką Boh)

32.

Теплик - ескіз костьолу монастиря шаріток (Дочок милосердя)/Теплик - эскиз костела монастыря шариток (Дочерей милосердия). (Kościół i klasztor Szarytek - szkic)

На цьому нашу подорож вінницькими акварелями Наполеона Орди завершено. До наступних зустрічей в ефірі ;)
——————————
На этом наше путешествие винницкими акварелями Наполеона Орды завершения. До следующих встреч в эфире ;)


Tags: акварели, картинки, малюнки
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments