m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Виноградів. Замок Канко. Частина 1/Наследие. Виноградов. Замок Канко. Часть 1.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00809_middle.png

Тип споруди: замок, укріплений монастир
Так само відомий як:
- Севлюш (рос.) Назва міста до 1946 року
- Севлюшский замок (рос.), Севлюшський замок (укр.)
- Угоча (рос., Укр.) - Ще одна древня назва міста
- Угочанский замок (рос.)
- Замок Канко (рос.), Замок Канків (укр.)
- Виноградовский замок (рос.)
Перший етап будівництва: кінець 13 - початок 14 століття (перші кам'яні укріплення, можливо зведені на місці більш раннього дерев'яно-земляного форпосту)
Останній етап будівництва: друга половина 16 - початок 17 століття
----------
Тип сооружения: замок, укреплённый монастырь
  Так же известен как:
- Севлюш (рус.) название города до 1946 года
- Севлюшский замок (рус.), Севлюшський замок (укр.)
- Угоча (рус., укр.) – ещё одно древнее название города
- Угочанский замок (рус.)
- Замок Канко (рус.), Замок Канків (укр.)
- Виноградовский замок (рус.)
Первый этап строительства: конец 13 – начало 14 века (первые каменные укрепления, возможно возведённые на месте более раннего деревянно-земляного форпоста)
Последний этап строительства: 2-я половина 16 – начало 17 века


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00796_middle.png

Укріплення знаходиться в місті Виноградів, заснованому на правому березі річки Тиси (притока Дунаю). В якості місця для будівництва фортифікацій була обрана скеляста тераса Чорної гори («сплячий» вулкан, 656 м. над рівнем моря), що здіймається на східній околиці міста. Східна сторона укріплень виходила на схил гори, а із західного боку біля підніжжя тераси формувалося місто, прекрасно проглядається з боку замкового пагорба. У наші дні русло Тиси знаходиться в 3-х кілометрах південніше замкових руїн, однак на основі вивчення грунту в районі Виноградова був зроблений висновок, що в середньовіччі русло річки було набагато ближче до замку - Тиса тоді протікала прямо під схилами гори. Близьке розташування до річки давало можливість контролювати сухопутних і річкових маршрути в цьому районі.
--------------------
Укрепление находится в городе Виноградов, основанном на правом берегу реки Тисы (приток Дуная). В качестве места для строительства фортификаций была выбрана скалистая терраса Чёрной горы («спящий» вулкан, 656 м. над уровнем моря), возвышающейся на восточной окраине города. Восточная сторона укреплений выходила на склон горы, а с западной стороны у подножия террасы формировался город, прекрасно просматривающийся со стороны замкового холма. В наши дни русло Тисы находится в 3-х километрах южнее замковых руин, однако на основе изучения грунта в районе Виноградова был сделан вывод, что в средневековье русло реки было гораздо ближе к замку – Тиса тогда протекала прямо под склонами горы. Близкое расположение к реке давало возможность контролировать сухопутных и речных маршрутов в этом районе.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00797_middle.png

14 - 12 століття до н.е. В епоху пізньої бронзи (близько 3400 - 3200 років тому) припадає перший етап заселення замкового пагорба. У цей період населяли пагорб представники культури Станово, що залишили після себе потужний культурний шар, виявлений в ході розкопок 2007 року. Цей етап заселення пагорба до 2007 року взагалі не був відзначений в науковій літературі. Місцезнаходження поселення (височина з природними укріпленнями) натякає на те, що не останню роль у виборі місця грав фактор обороноздатності. Можна припустити, що крім природних укріплень поселення могли захищати і штучні укріплення, але підтвердити або спростувати цю теорію в наші дні складно, оскільки поселення епохи пізньої бронзи було сильно зруйновано в ході будівельних робіт епохи середньовіччя.
-----------------------------
14 – 12 века до н.э. На эпоху поздней бронзы (около 3  400 – 3  200 лет назад) приходится первый этап заселения замкового холма. В этот период насельниками холма были представители культуры Станово, оставившие после себя мощный культурный слой, обнаруженный в ходе раскопок 2007 года. Этот этап заселения холма до 2007 года вообще не был отмечен в научной литературе. Месторасположение поселения (возвышенность с естественными укреплениями) намекает на то, что не последнюю роль в выборе места играл фактор обороноспособности. Можно предположить, что помимо естественных укреплений поселение могли защищать и искусственные укрепления, но подтвердить или опровергнуть эту теорию в наши дни сложно, поскольку поселение эпохи поздней бронзы было сильно разрушено в ходе строительных работ эпохи средневековья.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00798_ middle.png

9 століття. На Закарпаття проникають угорські племена, які покинули свою прабатьківщину в пошуку нових земель для заселення. У літописі «GestaHungarum» угорського літописця Аноніма значиться, що угорський вождь Арпад (850/855 - 907) зі своїми військами захопив «землі між Тисою і Бодрогом, до самої Угочі». Довгий час окремі історики трактували згадку «Угочі» як першу згадку Виноградова, однак, імовірно, під «Угоча» малося на увазі не конкретне поселення, а район. Таким чином, цілком імовірно, що Анонім не згадав у своєму літописі ні про які міста чи укріплення в районі Угочі, оскільки ні того ні іншого в описуваний період ще не існувало. До того ж в наші дні розкопками поки не виявлено жодних доказів на користь того, що в період 9 - 11 століть на замковій горі знаходилося якесь поселення. Існування давньоруського городища або поселення, віднесеного до зазначеного періоду, на даний момент вважається нереальним. До того ж ряд істориків в наші дні з недовірою ставляться до повідомлень Аноніма, вважаючи їх або фантазією автора, чи навмисною фальсифікацією історії.
-----------------------------
9 век. На Закарпатье проникают венгерские племена, которые покинули свою прародину в поиске новых земель для заселения. В летописи «GestaHungarum» венгерского летописца Анонима значится, что венгерский вождь Арпад (850/855 - 907) со своими войсками захватил «земли между Тисой и Бодрогом, до самой Угочи». Долгое время отдельные историки трактовали упоминание «Угочи» как первое упоминание Виноградова, однако, вероятно, под «Угочей» подразумевалось не конкретное поселение, а район. Таким образом, вполне вероятно, что Аноним не упомянул в своей летописи ни о каком городе или укреплении в районе Угочи, поскольку ни того ни другого в описываемый период ещё не существовало. К тому же в наши дни раскопками пока не выявлено никаких доказательств в пользу того, что в период 9 – 11 веков на замковой горе находилось какое-либо поселение. Существование древнерусского городища или поселения, отнесённого к указанному периоду, на данный момент считается нереальным. К тому же ряд историков в наши дни с недоверием относятся к сообщениям Анонима, считая их либо фантазией автора, либо умышленной фальсификацией истории.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00799_middle.png

11 століття. Зі зміцненням королівства угорців починається освоєння закарпатських земель. Для захисту кордонів королівства від набігів кочівників в ключових точках будуються укріплені пункти - засіки і форпости. Одним з таких опорних пунктів, можливо, було Угочанське прикордонне укріплення, поряд з яким почало формуватися майбутнє місто.
----------------------------
11 век. С укреплением королевства венгров начинается освоение закарпатских земель. Для защиты границ королевства от набегов кочевников в ключевых точках строятся укреплённые пункты – засеки и форпосты. Одним из таких опорных пунктов, возможно, было Угочанское приграничное укрепление, рядом с которым начинал формироваться будущий город.   


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00800_middle.png

12 - 13 століття. Поселення Угоча разом з навколишніми землями перебувало у власності угорських королів і входило до складу королівської домінії, центром якої був замок Нялаб, розташований в Кіральхазе (нині - Королево). Можливо, в цей період на замковій горі формуються перші ґрунтовні укріплення, які були представлені, ймовірно, дерев'яно-земляними фортифікаційними спорудами. Втім, про структуру і зовнішній вигляд укріплень цього періоду практично нічого не відомо.
----------------------------
12 – 13 века. Поселение Угоча вместе с окрестными землями находилось в собственности венгерских королей и входило в состав королевской доминии, центром которого был замок Нялаб, расположенный в Киральхазе (ныне – Королево). Возможно, в этот период на замковой горе формируются первые основательные укрепления, которые были представлены, вероятно, деревянно-земляными фортификационными сооружениями. Впрочем, о структуре и внешнем виде укреплений этого периода практически ничего не известно.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00801_middle.png

Середина 12 століття. У ході активної колонізації пустуючих і малозаселених земель угорський король Геза II (1130 - 1162) поселив у районі Угочі фламандських і саксонських ремісників і селян-колоністів. Південніше Виноградова нині знаходиться село Сасово, що несе в своє назві відлуння тієї колонізації (Сасово - «Саси» - сакси - саксонці). Поселенців наділили земельними наділами і рядом привілеїв, що сприяло зростанню економіки регіону.
----------------------------
Середина 12 века. В ходе активной колонизации пустовавших и мало заселённых земель венгерский король Геза II (1130 - 1162) поселил в районе Угочи фламандских и саксонских ремесленников и крестьян-колонистов. Южнее Виноградова ныне находится село Сасово, несущее в своё названии отголоски той колонизации (Сасово – «сасы» - саксы - саксонцы). Поселенцев наделили земельными наделами и рядом привилегий, что способствовало росту экономики региона. 


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00802_middle.png

Друга половина 12 століття. У цей період за розпорядженням Гези II був створений новий комітат (жупа), центром якого стала Угоча, що свідчить про досить непоганий рівень розвитку поселення в 12-му столітті. Угочанська жупа була самою невеликою по території в Угорському королівстві.
----------------------------
2-я половина 12 века. В этот период по распоряжению Гезы II был создан новый комитат (жупа), центром которой стала Угоча, что свидетельствует о достаточно неплохом уровне развития поселения в 12-м веке. Угочанская жупа была самой небольшой по территории в Венгерском королевстве.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00803_middle.png

1241 - 1242 роки. У ході навали орд хана Батия Угоча, ймовірно, була зруйнована. Друга половина 13 століття. Поселення відродилося.
----------------------------
1241 - 1242 годы. В ходе нашествия орд хана Батыя Угоча, вероятно, была разрушена. 2-ая половина 13 века. Поселение возродилось.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00804_middle.png

1262 рік. Відповідно до грамоти угорського короля Іштвана V (1239 - 1272) Угоча отримала статус королівського міста, який перейменовують в Севлюш (назва зберігалася до 1946 року). Дані про податкові надходження цього періоду дають підставу припустити, що в Севлюші на той момент проживало близько 2000 чоловік. Місцеві колоністи отримали ряд вагомих привілеїв, відомих як «Севлюшське право». Ці привілеї сприяли економічному розвитку міста.
--------------------
1262 год. Согласно грамоте венгерского короля Иштвана V (1239 - 1272) Угоча получила статус королевского города, который переименовывают в Севлюш (название сохранялось до 1946 года). Данные о налоговых поступлениях этого периода дают основание предположить, что в Севлюше на тот момент проживало около 2 000 человек. Местные колонисты получили ряд солидных привилегий, известных как «Севлюшское право». Эти привилегии способствовали экономическому развитию города.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00805_middle.png

Кінець 13 - початок 14 століття. Севлюшський замок стає важливим форпостом на «соляному шляху», що простягнувся уздовж долини Тиси. Сіль, яку добували в Солотвино і переправляли по Тисі в Центральну Угорщину, приносила королівству величезний дохід, тому контроль «соляного шляху» мав першорядне значення. Уздовж Тиси, крім Севлюшської твердині, захист «соляної дороги» забезпечували ще кілька замків - замок Нялаб, Хустський замок і Вишківський форпост. Севлюш поступово стає важливим торговим центром на «соляному шляху».
--------------------
Конец 13 – начало 14 века. Севлюшский замок становится важным форпостом на «соляном пути», протянувшемся вдоль долины Тисы. Соль, которую добывали в Солотвино и переправляли по Тисе в Центральную Венгрию, приносила королевству огромный доход, потому контроль «соляного пути» имел первостепенное значение. Вдоль Тисы, помимо Севлюшской твердыни, защиту «соляной дороги» обеспечивали ещё несколько замков – замок Нялаб, Хустский замок и Вышковский форпост. Севлюш постепенно становится важным торговым центром на «соляном пути».


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00806_middle.png

У цей період на замковій горі з'являються перші кам'яні укріплення. У ході розкопок 2007 року в фундаменті каплиці, що знаходилася в 30 метрах на північ від замку, були виявлені залишки стародавньої квадратної в плані будови, імовірно оборонної вежі (товщина стін - 3,5 метра), зведення якої віднесли до кінця 13 - початку 14 століття.
--------------
В этот период на замковой горе появляются первые каменные укрепления. В ходе раскопок 2007 года в основании часовни, находящейся в 30 метрах к северу от замка, были обнаружены остатки древнего квадратного в плане строения, предположительно оборонной башни (толщина стен – 3,5 метра), возведение которой отнесли к концу 13 – началу 14 века.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00807_middle.png

1280 рік. Угорський король Ласло IV Кун (1262дві - близько 1290) дарує Севлюш ішпану Міклошу. Ішпаном в угорському королівстві називали магнатів, поставлених королем на чолі фортець і оточуючих їх територій.
---------------
1280 год. Венгерский король Ласло IV Кун (1262 – около 1290) дарит Севлюш ишпану Миклошу. Ишпанами в венгерском королевстве называли магнатов, поставленных королём во главе крепостей и окружающих их территорий.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00808_middle.png

1294 рік. Король Угорщини Андраш III (? - +1301), Останній правитель з династії Арпадів, підтвердив Севлюшське право міста.
--------------
1294 год. Король Венгрии Андраш III (? - 1301), последний правитель из династии Арпадов, подтвердил Севлюшское право города.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00810_middle.png

1307 рік. Угорський король Карл Роберт (1288 - 1342) дарує Севлюш разом із замком біхарському жупану Беке Боршо. Новий власник форпосту з 1 308 роки (перша письмова згадка замку?) постійно тримає тут гарнізон і в період 1307 - 1308 років займається грунтовним укріпленням / перебудовою замку. Можливо, перші ґрунтовні кам'яні укріплення замку були зведені саме в цей період. «Севлюшський замок» - під такою назвою форпост неодноразово фігурує в документах того часу.
--------------
1307 год. Венгерский король Карл Роберт (1288 - 1342) дарит Севлюш вместе с замком бихарскому жупану Беке Боршо. Новый владелец форпоста с 1308 года (первое письменное упоминание замка?) постоянно держит здесь гарнизон и в период 1307 – 1308 годов занимается основательным укреплением/перестройкой замка. Возможно, первые основательные каменные укрепления замка были возведены именно в этот период. «Севлюшский замок» - под таким названием форпост неоднократно фигурирует в документах того времени.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00811_00818_middle.png

?. Беке Боршо приєднався до сильної коаліції феодалів, яка вела запеклу боротьбу проти короля. За іншими даними проти короля виступив не Беке Боршо, а його брат Копас, який займав високу посаду палатина (прем'єр-міністр і верховний суддя королівства). Так чи інакше Севлюш перетворюється в один з центрів фронди.
---------------------
?. Беке Боршо примкнул к сильной коалиции феодалов, которая вела ожесточённую борьбу против короля. По другим данным против короля выступил не Беке Боршо, а его брат Копас, занимавший высокую должность палатина (премьер-министр и верховный судья королевства). Так или иначе Севлюш превращается в один из центров фронды.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/DJI00819_00820_middle.png

1312 рік. Виступаючі проти короля феодали були розгромлені, коаліція була знищена. За наказом короля його війська займають Севлюш і штурмом захоплюють замок, який, ймовірно, був зруйнований. Сам Беке Боршо сховався в сусідньому замку Нялаб, який незабаром також був обложений. Доля Боршо невідома.
-----------------
1312 год. Выступавшие против короля феодалы были разгромлены, коалиция была уничтожена. По приказу короля его войска занимают Севлюш и штурмом захватывают замок, который, вероятно, был разрушен. Сам Беке Боршо укрылся в соседнем замке Нялаб, который вскоре также был осаждён. Судьба Боршо неизвестна.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/IMG_1037_middle.png

?. Місто разом із замком, знову опинився в королівській власності, Карл Роберт подарував своїй дружині - королеві Марії Битомской (близько 1295 - 1 317). Замкові укріплення, що зазнали пошкодження в ході військових дій, були відремонтовані.
-----------------
?. Город вместе с замком, снова оказавшийся в королевской собственности, Карл Роберт подарил своей жене – королеве Марии Бытомской (около 1295 - 1317). Замковые укрепления, получившие повреждения в ходе военных действий, были отремонтированы.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/IMG_1039_middle.png

14 століття. Найчастіше дослідники цим періодом датують зведення замкової каплиці, побудованої в 30 метрах північніше основних укріплень. Невелика каплиця являла собою прямокутну в плані будівлю, до якої зі сходу примикала напівкругла в плані апсида. Вважається, що фундаментом для неї послужив нижній ярус старої оборонної вежі першого кам'яного замку.
-----------------
14 век. Чаще всего исследователи этим периодом датируют возведение замковой часовни, построенной в 30 метрах северней основных укреплений. Небольшая часовня представляла собой прямоугольное в плане строение, к которому с востока примыкала полукруглая в плане апсида. Считается, что снованием для неё послужил нижний ярус старой оборонной башни первого каменного замка.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/IMG_1040_middle.png

1319 год. Король Карл Роберт подтвердил Севлюшское право города.
————————
1319 год. Король Карл Роберт подтвердил Севлюш Ское право города.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/IMG_1042_1048_middle.png

1329 рік. Повторне підтвердження Севлюшського права міста королем Карлом Робертом. До цього період Севлюшське право було бажаним для багатьох поселень, що розвивалися, зокрема, його в якості нагороди надали п'яти мараморошським містам.
----------------
1329 год. Повторное подтверждение Севлюшского права города королём Карлом Робертом. К этому период Севлюшское право было желанным для многих развивающихся поселений, в частности, его в качестве награды предоставили пяти мармарошским городам.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/IMG_1042_middle.png

29 серпня 1399 року. Угорський король Сигізмунд I Люксембург (1368 - 1437) дарує Севлюш разом із замком магнату Петеру Перені, який у 1396 році відзначився у битві з турками при Нікополі (Болгарія). У 1390-х роках король був змушений віддати Хуст і частину Угочанської і Мараморошської жупи за борги волоським воєводам Драге і Балці. Зростання впливу воєвод в цьому регіоні Угорщини турбувало короля, тому йому було вигідно протиставити воєводам не менше могутнього магната - Перені, свого довіреного ставленика. Король призначив Петера Перені керуючим мараморошських соляних копалень, забезпечивши тим самим свій контроль над «соляним шляхом».
----------------
29 августа 1399. Венгерский король Сигизмунд I Люксембург (1368 - 1437) дарит Севлюш вместе с замком магнату Петеру Перени, который в 1396 году отличился в битве с турками при Никополе (Болгария). В 1390-х годах король был вынужден отдать Хуст и часть Угочанской и Мармарошской жупы за долги грецким воеводам Драге и Балке. Рост влияния воевод в этом регионе Венгрии беспокоил короля, поэтому ему было выгодно противопоставить воеводам не менее могущественного магната - Перени, своего доверенного ставленника. Король назначил Петера Перени управляющим мармарошских соляных рудников, обеспечив тем самым свой контроль над «соляным путем».


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/IMG_1050_1059_middle.png

5 листопада 1399 року. У збереженій грамоті того часу засвідчено факт зведення (чи перебудови) замку, спорудженого «для зміцнення могутності держави, збереження миру і спокою для дворян і їх підданих, щоб вони могли жити без страху».
----------------
5 ноября 1399. В сохраненой грамоте того времени засвидетельствован факт возведения (или перестройки) замка, построенного «для укрепления могущества государства, сохранения мира и спокойствия для дворян и их подданных, чтобы они могли жить без страха».


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/IMG_1060_1063_middle.png

1405 рік. За участь у придушенні заколоту феодалів Перені отримує в своє володіння королівський замок Нялаб з усіма прилеглими до нього селами. Саме в Нялабі знаходилася головна резиденція роду Перені, тоді як значення замку в Севлюші поступово знижувалося.
----------------
1405 год. За участие в подавлении мятежа феодалов Перени получает в своё владение королевский замок Нялаб со всеми прилегающими к нему сёлами. Именно в Нялабе находилась главная резиденция рода Перени, тогда как значение замка в Севлюше постепенно снижалось.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/VINOGRADOV/ZAMOK/IMG_1064_1069_middle.png

Початок 15 століття. Замок в Севлюші більш не грав значної стратегічної ролі і тому Петер Перені передає укріплення монахам-францисканцям, які перетворили форпост в укріплений монастир. Монастир був досить впливовим, зокрема сюди були перенесені мощі Яноша Капістрана, що прославився в битві з турками під Белградом (21 липня 1456). Церква канонізувала Яноша (за одними даними в 1690-му, за іншими - в 1724-му), і він в період війни з турками швидко став одним з найбільш шанованих католицьких святих. Замок в статусі монастиря пробув орієнтовно півтора століття. За цей час, безсумнівно, перебудовувалися старі споруди комплексу і будувалися нові.
-------------------
Начало 15 века. Замок в Севлюше более не играл значительной стратегической роли и потому Петер Перени передаёт укрепление монахам-францисканцам, которые превратили форпост в укреплённый монастырь. Монастырь был довольно влиятельным, в частности сюда были перенесены мощи Яноша Капистрана, прославившегося в битве с турками под Белградом (21 июля 1456 года). Церковь канонизировала Яноша (по одним данным в 1690-м, по другим – в 1724-м), и он в период войны с турками быстро стал одним из самых почитаемых католических святых. Замок в статусе монастыря пробыл ориентировочно полтора века. За это время, несомненно, перестраивались старые сооружения комплекса и строились новые.


джерело/источник - http://zamki-kreposti.com.ua/zakarpatskaya-oblast/vinogradovskij-zamokдалі тут/дальше тут - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/227862.html


ну как то так =))


 
Tags: Закарпаття, Закарпатье, замок, руина, руїна
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 6 comments