m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Присліп. Церква св.Миколи (стара)/Наследие. Прислоп. Церковь Св. Николая.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1639_9Y5B1643_middle.png

Від Торуня долиною ріки, в напрямі на Присліп, дорога йде увесь час вгору, і чим ближче до верхів’я Карпатського хребта, тим гори стають ніби нижчі. Присліп лежить недалеко від перевалу, майже в самому верхів’ї Ріки, що тече тут невеличким струмком. У цьому гірському селі зберігся своєрідний ансамбль дерев’яних споруд, що складається з Миколаївської церкви та дзвіниці XVIII ст. Будував його талановитий майстер, який, порушуючи закони симетрії і рівноваги, вільно розставив свої споруди. Вони пов’язані не в графічній проекції у фасаді або в плані на папері, а в просторі, в конкретному оточенні. Згідно з вимогами культу храм орієнтований вівтарем на схід, а дзвіниця поставлена так, що жодна її вісь не прив’язана до храму. Тому звідки не дивитися на них, кожного разу вони виступають в різних ракурсах, але завжди як єдине ціле.
----------------------
От Торуня долиной реки, в направлении на Прислоп, дорога идет все время вверх, и чем ближе к верховьям Карпатского хребта, тем горы становятся как бы ниже. Прислоп лежит недалеко от перевала, почти в самом верховье реки, что течет здесь небольшим ручьем. В этом горном селе сохранился своеобразный ансамбль деревянных сооружений, состоящий из Николаевской церкви и колокольни XVIII в. Строил его талантливый мастер, который, нарушая законы симметрии и равновесия, свободно расставил свои сооружения. Они связаны не в графической проекцей в фасаде или в плане на бумаге, а в пространстве, в конкретном окружении. Согласно требованиям культа храм ориентирован алтарем на восток, а колокольня поставлена ​​так, что бы ни одна её ось не была привязана к храму. Поэтому откуда не смотри на них, каждый раз они выступают в разных ракурсах, но всегда как единое целое.Двохярусна дзвіниця з розкинутими крилами опасання оперезана неширокою покрівлею залому, на якому лежить верхній ярус для дзвонів з низькою аркадою. Квадратна у плані дзвіниця накрита високим наметовим восьмибічним в основі дахом. Рисунок вежі виявляє в ній тип оборонних башт, але пом’якшених горизонтальними членуваннями і просвітами арок в ярусі для дзвонів.
---------------
Двухъярусная колокольня с раскинутыми крыльями опасения опоясана неширокой кровлей залома, на котором лежит верхний ярус для колоколов с низкой аркадой. Квадратная в плане колокольня накрыта высокой палаточной восьми боковой в основе крышей. Рисунок башни обнаруживает в ней тип оборонительных башен, но смягченных горизонтальными членениями и просветами арок в ярусе для колоколов.За типом храм нагадує торунський, проте набагато більший, із стрункішими пропорціями, з тонше нарисованими формами вежі й особливо вінчання. Він має над бабинцем струнку вежу з дуже високим двоярусним бароковим вінчанням. Всі три зруби церкви в плані квадратні, середній лише дещо більший за розмірами. Величезне опасання оточує будівлю з усіх боків. Воно спочиває на потужних кронштейнах, а на західному фасаді - на шести різьблених стовпах аркади ганка. Над ґанком розташована аркада другого ярусу бабинця. Рух ліній покрівлі вівтаря підхоплює більш висока, потужних форм єдина покрівля нефа і бабинця і передає його стрункою башті бабинця. Майстер чудово відчуває обсяги, прекрасно врівноважує їх маси в просторовому сприйнятті, незважаючи на те, що вони різної висоти і будівля має загальну асиметричну композицію. Досягає цього він вдало знайденим масштабом окремих частин споруди. Так, наприклад, ширина арок ганка дублюється в іншому розмірі в аркаді другого ярусу вежі бабинця. Тесляр, що зводив храм, вміє цінувати і прикрашати деталі, він з любов'ю і смаком оформлює ганок різьбленими стовпами, кронштейнів опасання надає виразну фігурну зубчасту форму, не залишає без уваги навіть таку дрібницю, як вузький брус, що прикриває обшивку гонтою біля основи другого ярусу аркади бабинця . Він покриває його витонченої дрібної порізкою.
--------------------
По типу храм напоминает Торунский, однако гораздо больше, с более стройными пропорциями, с тоньше нарисованными формами башни и особенно венчания. Он имеет над бабинцем стройную башню с очень высоким двухъярусным барочным венчанием. Все три сруба церкви в плане квадратные, средний лишь несколько больший по размерам. Огромное опасание окружает здание со всех сторон. Оно покоится на мощных кронштейнах, а на западном фасаде – на шести резных столбах аркады ганка. Над крыльцо расположена аркада второго яруса бабинца. Движение линий кровли алтаря подхватывает более высокая, мощных форм единая кровля нефа и бабинца и передает его стройной башне бабинца. Мастер великолепно чувствует объемы, прекрасно уравновешивает их массы в пространственном восприятии, несмотря на то, что они разной высоты и здание имеет общую асимметричную композицию. Достигает этого он удачно найденным масштабом отдельных частей сооружения. Так, например, ширина арок ганка дублируется в другом размере в аркаде второго яруса башни бабинца. Плотник, возводивший храм, умел ценить и украшать детали, он с любовью и вкусом оформлял крыльцо резными столбами, кронштейнам опасания придает выразительную фигурную зубчатую форму, не оставляет без внимания даже такую мелочь, как узкий брус, прикрывающий обшивку гонтом у основания второго яруса аркады бабинца. Он покрывает его изящной мелкой порезкой.

зайдемо всередину церкви/зайдем внутрь церкви

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1604_9Y5B1609_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1615_middle.png

Внутрішній простір церкви Св. Миколи виглядає єдиним і цілісним. У стіні між бабинцем і нефом розташована арка-виріз, яка має рівносторонню трапецієподібну форму і прикрашену великими зубчастими різанням.
-------------
Внутреннее пространство церкви Св. Николая выглядит единым и целостным. В стене между бабинцем и нефом расположена арка-вырез, которая имеет равностороннюю трапециевидную форму и украшена крупными зубчатыми резьбой.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1613_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1614_middle.png

Інтер’єр храму побудовано також з великим смаком. У стіні між бабинцем і нефом виріз має рівнораменну трапецієвидну форму, з крутими зубчастими вирізами по периметру. Майстер зробив його в розрахунку на сприйняття з різних точок. Якщо дивитися з бабинця, він «читається» світлим силуетом, бо сяє позолота іконостаса, на якій він проектується. Але коли дивитися з освітленої нави на темний бабинець, то виріз має вигляд чорної плями у світлій оправі. Крім того, він допомагає збільшити розміри нефа.
---------------------
Интерьер храма построен также с большим вкусом. В стене между притвором и нефом вырез имеет равно раменную трапециевидную форму, с крутыми зубчатыми вырезами по периметру. Мастер сделал его в расчете на восприятие с разных точек. Если смотреть с бабинца, он «читается» светлым силуэтом, так сияет позолота иконостаса, на которой он проектируется. Но если смотреть с освещенной нави на темную женскую сторону, то вырез имеет вид черного пятна в светлой оправе. Кроме того, он помогает увеличить размеры нефа.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1614_5_middle.png

Інтер'єр нефа Миколаївської церкви в Прислопі нагадує музей. Тут крім основного іконостасу є ікони ще одного розібраного колись іконостасу, цілком ймовірно, зі старої церкви, вони відносяться до першої половини XVII століття. Живопис їх поверхнево декоративний, без світлотіньового моделювання. Контури фігур, складки одягу обведені чорною лінією. Основний іконостас розписан в 1759 році. У ньому знайшли подальший розвиток мальовничі принципи попередніх пам'ятників. У зображеннях з'являється светотеневе моделювання, але немає характерної для епохи бароко екзальтації і руху. Поряд з професійними художниками тут видно руку народного живописця.
---------------
Интерьер нефа Николаевской церкви в Прислопе напоминает музей. Здесь кроме основного иконостаса есть иконы еще одного разобранного когда-то иконостаса, по всей вероятности, из старой церкви, они относятся к первой половине XVII века. Живопись их плоскостно-декоративная, без светотеневой моделировки. Контуры фигур, складки одежды обведены черной линией. Основной иконостас расписан в 1759 году. В нем нашли дальнейшее развитие живописные принципы предшествующих памятников. В изображениях появляется свето-теневая моделировка, но нет характерной для эпохи барокко экзальтации и движения. Наряду с профессиональными художниками здесь видна рука народного живописца.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1617_middle.pngопису ікон не прив'язані до фотографій/описания икон не привязаны к фотографиям

Ікони апостольського ряду і “Моління”, що тепер висять на огорожі хорів, написані в 1 третині XVII ст. Зображення апостолів намальовані в напівциркульних арках, але без різьби – вони лише обведені рамкою, яка імітує профілі ренесансних наличників. На нижній третині колонок “Моління” є тільки плоскі розетки, а вище – прямокутна порізка дуже низького рельєфу.
--------------------
Иконы апостольского ряда и "Моление", что теперь висят на ограде хоров написаны в 1 трети XVII в. Изображения апостолов нарисованы в полуциркульных арках, но без резьбы - они лишь обведены рамкой, которая имитирует профили ренесансcных наличников. На нижних третях колонок "Моление" есть только плоские розетки, а выше - прямоугольная порезка очень низкого рельефа.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1619_middle.png

За стилем і живописними принципами тутешні розписи близькі до розписів церкви села Потелича. Кілька гарних ікон у кіотах датуються 1729 роком. Серед них “Благовіщення”, “Трійця” та «Розп’яття» виділяються гармонією білих, цегляно-червоних і блякло-синіх барв. Перші дві ікони вписані в трилопатеві арки, фланковані різьбленими колонками з ажурними орнаментами по боках і завершені розірваним фронтоном барочної форми. У живописній манері, стилі рисунка тут бачимо наслідування «Моління» на хорах.
-------------------
По стилю и живописными принципами здешние росписи близки к росписям церкви села Потелича. Несколько хороших икон в киотах датируются 1729 годом. Среди них "Благовещение", "Троица" и "Распятие" выделяются гармонией белых, кирпично-красных и бледно-синих красок. Первые две иконы вписаны в трех-лопастные арки, фланкированы резными колонками с ажурными орнаментами по сторонам и завершены разорванным фронтоном барочной формы. В живописной манере, стиле рисунка здесь видим подражание «Молению» на хорах.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1618_1_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1618_middle.png

В 1759 р. був зроблений головний іконостас, майстри якого розвивають далі декоративні й живописні принципи, застосовані в попередніх пам’ятках. У них вже з’являється світлотіньове моделювання складок одежі та облич, але немає характерної для барокко екзальтації й руху. Цей утвір цілком належить до Відродження.
-----------
В 1759 году был сделан главный иконостас, мастера которого развивают дальше декоративные и живописные принципы, примененные в предыдущих памятниках. В них уже появляется свето-теневое моделирование складок одежды и лиц, но нет характерной для барокко экзальтации и движения. Это творение целиком принадлежит к Возрождению.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1610_middle.png

Іконописцю Роману Таскало, шо написав ікону «Покрова» для церкви св. Параскеви в селі Розтока, належать ікони святкового чину. Наївно і щиросердно він пише крупноголові фігури і чудово компонує складні сцени в таких композиціях, як «Вознесіння», «Покров», «Зішестя св. Духа »і« Успіння ». У живописі цих ікон живуть не згаслі традиції живопису XVI в. Контурна лінія тут відіграє велику роль. Нею моделюються і складки одягу святих і виявляються характерні особливості осіб персонажів і окреслюється архітектура.
------------------
Иконописцу Роману Таскало, написавшему икону «Покрова» для церкви св. Параскевы в селе Ростока, принадлежат иконы праздничного чина. Наивно и чистосердечно он пишет крупноголовые фигуры и великолепно компонует сложные сцены в таких композициях, как «Вознесение», «Покров», «Сошествие св. Духа» и «Успение». В живописи этих икон живут не угасшие традиции живописи XVI в. Контурная линия здесь играет большую роль. Ею моделируются и складки одежд святых и выявляются характерные особенности лиц персонажей и очерчивается архитектура.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1611_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1611_4_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1612_middle.png

Невідомий художник є автором невеликої чудовою ікони «Юрій Змієборець», що відноситься або до останніх років XVI ст., або перших років XVII ст. Композиція її незвичайна. У верхній частині, що займає трохи більше половини, в шести клеймах дошки (по три у два ряди) написані епізоди з життя Юрія Змієборця, а в нижній, квадратній, зображений Юрій на білому коні, що вражає змія. Надзвичайно вишуканий і декоративний колористичний лад ікони. У нижній частині на світло-вохристій тлі красиво виділяється теплого світлого цегляно-червоного тону плащ героя. Образ Юрія Змієборця був дуже популярний на Україні. У народних уявленнях він був покровителем воїнства, юнацтва, борцем проти зла і насильства, носієм доброго початку. Юрій Змієборець був скоріше фольклорним казковим героєм, ніж релігійним персонажем. Його ім'я було оточене поетичними і язичницькими легендами, довго ходили в народі.
-----------------
Неизвестный художник является автором небольшой великолепной иконы «Юрий Змееборец», относящейся либо к последним годам XVI в., либо первым годам XVII в. Композиция её необычна. В верхней части, занимающей немногим больше половины, в шести клеймах доски (по три в два ряда) написаны эпизоды из жизни Юрия Змееборца, а в нижней, квадратной, изображен Юрий на белом коне, поражающий змия. Необычайно изыскан и декоративен колористический лад иконы. В нижней части на светло-охристом фоне красиво выделяется теплого светлого кирпично-красного тона развевающийся плащ героя. Образ Юрия Змееборца был весьма популярен на Украине. В народных представлениях он являлся покровителем воинства, юношества, борцом против зла и насилия, носителем доброго начала. Юрий Змееборец был скорее фольклорным сказочным героем, нежели религиозным персонажем. Его имя было окружено поэтическими и языческими легендами, долго бытовавшими в народе.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1620_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1621_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1624_9Y5B1625_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1626_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1635_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1636_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1637_middle.png

Привертають увагу і три чудові ікони 1729 року - «Розп'яття», «Благовіщення» і «Трійця», які виділяються гармонією своїх білих, цегляно-червоних і блідо-синіх тонів. Ці ікони поміщені в кіоти, які стоять біля північної і південної стін нефа, біля іконостасу. Кіоти з арками трилопатевої форми фланковані різьбленими колонками і увінчані розірваними фронтончиками барокової форми. З боків ікон, в кіотах, розташовані широкі різьблені ажурні орнаментальні смуги.
---------------------
Привлекают внимание и три великолепные иконы 1729 г. – «Распятие», «Благовещение» и «Троица», которые выделяются гармонией своих белых, кирпично-красных и бледно-синих тонов. Эти иконы помещены в киоты, которые стоят у северной и южной стен нефа, около иконостаса. Киоты с арками трехлопастной формы фланкированы резными колонками и увенчаны разорванными фронтончиками барочной формы. По бокам икон, в киотах, расположены широкие резные ажурные орнаментальные полосы.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1629_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1630_9Y5B1634_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1638_middle.png

Поряд з майстрами високої професійної виучки для цієї церкви Св. Миколая в різний час писали ікони також і народні ремісники. Один з них - «Феодор раб божий».
--------------
Наряду с мастерами высокой профессиональной выучки для этой церкви Св. Николая в разное время писали иконы также и народные ремесленники. Один из них – «Феодор раб божий».

щедекілька старих фото/еще несколько старых фото
погляд на останок/взгляд на последок

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/28.%20PRISLIP/9Y5B1603_middle.png


Джерела/источиіки
Логвин Г.Н. Украинские Карпаты. – М.: Искусство, 1973 г., с. 103 – 109].
http://www.pslava.info/MizhgirjaRn_PryslipS,117025.html
ну как то так =))
Tags: Закарпатье, деревяна церква, деревянная церковь, иконостас, иконы, ікони, іконостас
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments