m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Вінниччина в акварелях Наполеона Орди. Частина 2 - південний-захід області.

Оригинал взят у posterrr в Вінниччина в акварелях Наполеона Орди. Частина 2 - південний-захід області.Пам'ятна срібна монета випущена в Білорусі/Памятная серебряная монета выпущеная в Беларуси

Продовжуємо знайомитись із Вінниччиною за допомогою акварелей Наполеона Орди.
Минулого разу ми здійснили історично-мистецьку подорож північною частиною області. Цього разу помандруємо на південний-захід від Вінниці, по містах і селах Тиврівського, Жмеринського, Барського, Шаргородського, Мурованокуриловецького, Могилів-Подільського та Чернівецького районів.
——————————
Продолжаем знакомиться с Винниччиной с помощью акварелей Наполеона Орды.
В прошлый раз мы провели историко-художественную путешествие северной частью области. На этот раз отправимся к юго-западу от Винницы, по городам и весям Тывровского, Жмеринского, Барского, Шаргородского, Мурованокуриловецкого, Могилев-Подольского и Черновицкого районов.Для зручності можете орієнтуватись на місцевості за інтерактивними картами/Для удобства можете ориентироваться на местности с интерактивными картами:
- карта Google (із позначеними на місцевості акварелями/с обозначенными на местности акварелями);
- карта Яндекс

Цього разу віртуальна подорож охоплює 28 мальовничих куточків Вінниччини, що були зображені у 33 акварелях.
——————————
На этот раз виртуальное путешествие охватывает 28 живописных уголков Винницкой, которые были изображены в 33 акварелях.

в дужках синім кольором зазначено нумерацію малюнків у цьому дописі</span>)
——————————
Перечень населенных пунктов по районам (в скобках синим цветом указано нумерацию рисунков в этой заметке)

Тиврівський район:
1. (1).    Тиврів
2. (2).    Онитківці
3. (3).    Гришівці
4. (4-5). Селище (2 акварелі)

Жмеринський район:
5. (6). Браїлів
6. (7). Чернятин

Барський район:
7. (8).   Бар
8. (9).   Гармаки
9. (10). Лісове (колишня назва - Бирлинці Лісові)

Шаргородський район:
10. (11-12). Федорівка (2 акварелі)
11. (13).      Мурафа
12. (14).      Шаргород
13. (15-16). Соснівка (нині - передмістя Шаргорода в районі цукрового заводу) - 2 акварелі

Мурованокуриловецький район:
14. (17).      Лучинець
15. (18).      Привітне (колишня назва - Хрінівка)
16. (19-20). Муровані Курилівці (2 акварелі)
17. (21).      Нишівці

Могилів-Подільський район:
18. (22).      Липчани
19. (23).      Лядова
20. (24).      Яришів
21. (25).      Серебринці
22. (26).      Сліди
23. (27).      Немия
24. (28-29). Бронниця
25. (30).      Грушка
26. (31).      Яруга

Чернівецький район:
27. (32). Моївка
28. (33). Борівка


Нагадую, що всі зображення узяті із сайту Національного музею у Кракові.
А всі представлені краєвиди Поділля були створені протягом 1871-1874 років.
——————————
Напоминаю, что все изображения взяты с сайта Национального музея в Кракове
А все представленные виды Подолье были созданы в течение 1871-1874 годов.

І, нарешті, перейдемо до самих акварелей Наполеона Орди. Нашу віртуальну подорож розпочинає
Тиврівський район:/И, наконец, перейдем к самим акварелей Наполеона Орды. Нашу виртуальное путешествие начинает Тывровский район
1.

Тиврів - палац Ярошинських та Михайлівський костьол/дворец Ярошинских и Михайловский костел. (Tywrów. Pałac Jaroszyńskich i kościół p.w. św. Michała)


Онитківці - палац Підгороденських/Онитковцы - дворец Подгороденських. (Onypkowce. Pałac Podhorodeńskich - widok od podjazdu)

3.

Гришівці - садиба Русановських/Гришовцы - усадьба Русановских. (Hryszowce. Dwór Russanowskich - widok od stawu)

4.

Селище - руїни Черленківського замку та каплиця/руины Черленковского замка и часовня. (Siedliszcze. Ruiny zamku Czerlenkowskich i kaplica)

5.

Селище - палац Щеньовськихдворец Щенёвских. (Siedliszcze. Pałac Szczeniowskich - widok od stawu parkowego)

Від Селища, вгору за течією річки Рів дістаємось в сусідній Жмеринський район/От Селища, вверх по течению реки Ров переберемся в соседней Жмеринский район
6.

Браїлів - Краєвид над річкою Рів./Пейзаж над рекой Ров (Brahiłów [Braiłów]. Widok ogólny miejscowości nad rzeką Rów)

7.

Чернятин - палац Вітославських/Чернятин - дворец Витославских. (Czerniatyn. Pałac Witosławskich - widok od podjazdu)

Продовжуємо нашу подорож уздовж річки Рів і потрапляємо в Барський район/Продолжаем наше путешествие вдоль реки Ров и попадаем в Барский район
8.

Бар - вигляд з річки Рів на руїни замку королеви Бони/вид с реки Ров в руины замка королевы Боны. (Bar. Ruiny zamku królowej Bony – widok od rzeki Rów)

9.

Гармаки - палац Вітославських над річкою Ров/Гармаки - дворец Витославских над рекой Ров. (Harmaki. Pałac Witosławskich - widok ogólny od rzeki Rów)

10.

Лісове (колишня назва - Бирлинці або ж Берлинці Лісові) - палац Білицьких/Лесное (прежнее название - Бирлинци или Берлинцы Лесные) - дворец Билецких.(Berlińce Lasowe. Pałac Bielickich - widok od podjazdu)

11.

Федорівка - палац Орліковських/Федоровка - дворец Орловских. (Fedorówka [Fedorowce]. Pałac Orlikowskich)

Із Барського району рушаємо в східному напрямку, в сусіднній Шаргородський район/С Барского района отправляемся в восточном направлении, в соседней Шаргородский район
12.

Федорівка - вигляд від ставу на палац Орліковських/Федоровка - вид от пруда на дворец Орловских. (Fedorówka [Fedorowce]. Pałac Orlikowskich)

13.

Мурафа - садиба Дзіконських та руїни палацу Потоцьких/Мурафа - усадьба Сикорских и руины дворца Потоцких. (Morachwa [Murachwa, Murafa]. Dwór Dziekońskich i ruiny pałacu Potockich)

14.

Шаргород - костьол Флоріана Шарого/Шаргород - костел Флориана Шарого. (Szarogród. Kościół p.w. św. Floriana)

15.

Соснівка (нині - передмістя Шаргорода) - загальний вигляд/Сосновка (ныне - пригород Шаргорода) - общий вид. (Sosnówka. Cukrownia - widok ogólny)

16.

Соснівка - цукровий завод/Сосновка - сахарный завод. (Sosnówka. Cukrownia)

Із населеними пунктами Шаргородського району розібралися. Тепер на черзі Мурованокуриловецький район/С населенными пунктами Миргородского района разобрались. Теперь на очереди Мурованокуриловецкий район
17.

Лучинець - краєвид із річки Неми/Лучинец - вид с реки Немия. (Łuczyniec. Widok ogólny miejscowości od rzeki Niemiji)

18.

Привітне (колишня назва села - Хрінівка) - вигляд на палац Сулятицьких від річки Немийки/Приветное (прежнее название села - Хреновка) - вид на дворец Сулятицкий от реки Немийки. (Chrzanówka. Pałac Sulatyckich - widok od rzeki Niemijki)


19.

Муровані Курилівці - палац Комарів/Мурованные Куриловцы - дворец Комаров. (Kuryłowce Murowane. Pałac Komarów)

20.

Муровані курилівці - іще один ракурс палацу Комарів./Мурованные Куриловцы - еще один ракурс дворца Комаров (Kuryłowce Murowane. Pałac Komarów)

21.

Нишівці - палацовий комплекс Іжицьких/Нишивцы - дворцовый комплекс Ижицких. (Niszowce. Zespół pałacowy Iżyckich - widok ogólny)

Рухаємось на Південь, поближче до кордону з Молдавією, в сусідній Могилів-Подільський район/Двигаемся на юг, ближе к границе с Молдовой, в соседней Могилев-Подольский район
22.

Липчани - садиба Залеських/Липчаны - усадьба Залеских. (Lipczany. Dwór Zaleskich - widok ogólny od rzeki Dniestr)

23.

Лядова - краєвид долини Дністра/Лядова - пейзаж долины Днестра. (Ladawa. Widok ogólny doliny rzeki Dniestr)

24.

Яришів - загальний краєвид місцевості/Ярышев - общий вид местности. (Jaryszów. Widok ogólny miejscowości)

25.

Серебринці - палац Чацьких/Серебринцы - дворец Чацких. (Serebryniec. Pałac Czackich - widok od drogi dojazdowej. )

26.

Сліди - палац Горських, краєвид від річки Дерли/Следы - дворец Горских, пейзаж реки Дерли. (Śledzie. Pałac Górskich - widok od rzeki Derły)

27.

Немия - садиба Красовських над рікою Немия/Немия - усадьба Красовских над рекой Немия. (Niemija. Dwór Krassowskich nad rzeką Niemiją)

28.

Бронниця - загальний краєвид/Бронница - общий вид. (Bronica [Bronnica]. Widok ogólny miejscowości)

29.

Бронниця - палац Віттгенштейнів над Дністром/Бронница - дворец Витгенштейн над Днестром. (Bronica [Bronnica]. Pałac Wittgensteinów nad rzeką Dniestr – widok ogólny)

30.

Грушка - садиба Чайковських/Груша - усадьба Чайковских. (Gruszka. Dwór Czajkowskich - widok ogólny).


31.

Яруга - краєвид місцевості над Дністром/Яруга - вид местности над Днестром. (Jaruga. Widok ogólny miejscowości nad rzeką Dniestr)

Задля двох останніх на сьогодні зупинок перебираємось у Чернівецький район/Для двух последних на сегодня остановок перебираемся в Черновицкий район
32.

Моївка - палац Маньковських/Моевка - дворец Маньковских. (Mojówka. Pałac Mańkowskich - widok ogólny)

33.

Борівка - краєвид палацу Маньковських від річки Бушинки/Боровка - вид дворца Маньковских от реки Бушинки. (Borówka. Pałac Mańkowskich - widok od rzeki Buszynki)

На сьогодні все. Далі буде ;)/На сегодня все. Продолжение следует;)


Tags: Винничина, акварели, малюнки, рисунки
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments