m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Category:

Спадщина. Квасово. Замок/Наследие. Квасово (Kovászó - венг.). Замок.

Тип сооружения: замок

Так же известен как:
- Замок Минта (рус.), Мінта (укр.), Minta (венг.)
- Квасівський замок (укр.), Kovászói vár (венг.)

Первый этап строительства: 12 – 13 века (?), по другим данным – 16 век
Последний этап строительства: ?


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00771_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00772_middle.png

1098 рік. В одній із грамот зустрічається згадка, що в цей період землі в районі села Квасово належали брату угорського короля. Квасівського замку тоді, ймовірно, ще не існувало. Починаючи з 11 століття, південно-західні закарпатські землі були включені до складу Угорського королівства, і на території нових володінь корони активізується будівництво форпостів.
-------------
Квасовский замок был возведён на восточной окраине села Квасово. В качестве места для строительства укреплений была выбрана небольшая скала, расположенная в 100 метрах от русла реки Боржава (приток реки Тиса), на её правом берегу. Над уровнем реки скала приподнята на высоту около 15 метров. Северные и северо-восточные склоны холма были довольно крутыми, южный и юго-западный – пологими. Западную часть замка дополнительно усилили искусственным рвом (глубиной около 4 метров).


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00773_middle.png

Квасівський замок був зведений на східній околиці села Квасово. В якості місця для будівництва укріплень була обрана невелика скеля, розташована в 100 метрах від русла річки Боржава (притока річки Тиса), на її правому березі. Над рівнем річки скеля піднята на висоту близько 15 метрів. Північні і північно-східні схили пагорба були досить крутими, південний і південно-західний - пологими. Західну частину замку додатково посилили штучним ровом (глибиною близько 4 метрів).
-------------
1098 год. В одной из грамот встречается упоминание, что в этот период земли в районе села Квасово принадлежали брату венгерского короля. Квасовского замка тогда, вероятно, ещё не существовало. Начиная с 11 века, юго-западные закарпатские земли были включены в состав Венгерского королевства, и на территории новых владений короны активизируется строительство форпостов.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00774_middle.png

12 - 13 століття. Точно невідомо, коли саме в Квасово були побудовані перші укріплення, але на основі аналізу замкових руїн, а також на основі згадок у письмових джерелах, його зведення деякі дослідники відносять до 12 або 13 століттю. Таким чином, Квасівський замок набув статус одного з найбільш ранніх кам'яних фортифікаційних об'єктів не тільки Закарпаття, а й України в цілому. Однак на основі розкопок, проведених на замчищі в 2009 році, був зроблений несподіваний попередній висновок, що форпости в Квасово, ймовірно, могли звести в 16-му столітті. Питання хронології першого періоду історії замку вважається спірним.
Замок контролював вихід із Боржавської долини, а також забезпечував захист своєму власникові. Це було типове для свого часу «гніздо» приватного феодала, що не грає загальнодержавної стратегічної ролі.
------------
12 – 13 век. Точно неизвестно, когда именно в Квасово были построены первые укрепления, но на основе анализа замковых руин, а так же на основе упоминаний в письменных источниках, его возведение некоторые исследователи относят к 12 или 13 веку. Таким образом, Квасовский замок приобрёл статус одного из самых ранних каменных фортификационных объектов не только Закарпатья, но и Украины в целом. Однако на основе раскопок, проведённых на замчище в 2009 году, был сделан неожиданный предварительный вывод, что укрепления в Квасово, вероятно, могли возвести в 16-м веке. Вопрос хронологии первого периода истории замка считается спорным.
 Замок контролировал выход из Боржавской долины, а так же обеспечивал защиту своему владельцу. Это было типичное для своего времени «гнездо» частного феодала, не играющее общегосударственной стратегической роли.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00775_middle.png

Матеріалом для будівництва укріплень служив необроблений камінь. Виявлені в кам'яній кладці вкраплення цегли, вирогідно, відносяться до більш пізнього часу (цеглою могли доповнити первісну кладку в ході чергового ремонту замку). Можливо, на першому етапі будівництва (якщо вірна версія про будівництво замку в 12 - 13 століттях) першою була зведена вежа-донжон (найбільш древня частина замкового комплексу). Це кругла в плані споруда з діаметром близько 12 метрів і стінами 2-метрової товщини височіла в південно-західній частині замчища. Цілком імовірно, що на початку своєї історії у замку не було кам'яних стін, а до єдиної кам'яної башти могли примикати дерев'яні укріплення, що огороджували замковий двір. Поступово замковий комплекс набув вигляду трикутного в плані форпосту. Замчище оточили кам'яні стіни, товщиною близько 1,3 метра. Під захистом мурів розмістилися господарські споруди. У східній частині замку в скельному масиві був виритий колодязь. Квасівський замок був невеликим форпостом - його найдовша (південно-східна) стіна мала довжину близько 40 метрів, а 2 інші сторони замкового трикутника були 30-метрової довжини. Площа центральної частині замку - 450 кв. м. Зі сходу до замкових стін примкнула споруда, призначення якої поки невідомо.
----------------
Материалом для строительства укреплений служил необработанный камень. Обнаруженные в каменной кладке вкрапления кирпича, вероятно, относятся к более позднему времени (кирпичом могли дополнить первоначальную кладку в ходе очередного ремонта замка). Возможно, на первом этапе строительства (если верна версия про строительство замка в 12 – 13 веках) первой была возведена башня-донжон (наиболее древняя часть замкового комплекса). Это круглое в плане сооружение с диаметром около 12 метров и стенами 2-метровой толщины возвышалось в юго-западной оконечности замчища. Вполне вероятно, что в начале своей истории у замка не было каменных стен, а к единственной каменной башне могли примыкать деревянные укрепления, ограждающие замковый двор. Постепенно замковый комплекс приобрёл вид треугольного в плане укрепления. Замчище окружили каменные стены, толщиной около 1,3 метра. Под защитой стен разместились хозяйственные постройки. В восточной части замка в скальном массиве был вырыт колодец. Квасовский замок был небольшим укреплением – его самая длинная (юго-восточная) стена имела длину около 40 метров, а 2 другие стороны замкового треугольника были 30-метровой длины. Площадь центральной части замка – 450 кв. м. С востока к замковым стенам примкнуло сооружение, назначение которого пока неизвестно.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00776_middle.png

1270 рік. Перша письмова згадка села Квасово.
-----------------
1270 год. Первое письменное упоминание села Квасово.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00777_middle.png

1390 рік. Перша письмова згадка замку. Форпост, що знаходиться в королівській власності, був подарований Сигізмундом I Люксембургом (1368 - 1437) Яношу, синові феодала Юрія Нодьмігалі.
-----------------
1390 год. Первое письменное упоминание замка. Форпост, находящийся в королевской собственности, был подарен Сигизмундом I Люксембургом (1368 - 1437) Яношу, сыну феодала Юрия Нодьмигали.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00778_middle.png

? рік. Після смерті Яноша почалася суперечка за право володіти замком. Три сім'ї (Екчі, Баторі і Сонісло) претендували на Квасівські укріплення, які за рішенням суду передають під владу роду Баторі.
-----------------
?. После смерти Яноша начался спор за право владеть замком. Три семьи (Экчи, Батори и Сонисло) претендовали на Квасовское укрепление, которое по решению суда передают под власть рода Батори.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00779_middle.png

1461 рік. Замок переходить у власність Ержбет Сіладі, матері угорського короля Матьяша Хуньяді (1443 - 1490).
-----------------
1461 год. Замок переходит в собственность Эржбет Силади, матери венгерского короля Матьяша Хуньяди (1443 - 1490).


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00780_middle.png

1549 рік. Єлизавета Екчі, власниця замку, продає Квасівський форпост за 2000 форинтів Павлу Мотузнаї.
-----------------
1549 год. Елизавета Экчи, владелица замка, продаёт Квасовское укрепление за 2 000 форинтов Павлу Мотузнаи.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00781_middle.png

1557 - 1563 рік. У цей період замком володів Павло Мотузний. Павло, скориставшись протиборством між королем Угорщини, імператором Фердинандом I (1503 - 1564) і Яношем II Заполья (1540 - 1571), правителем Трансільванії, почав нападати на володіння сусідніх феодалів.
-----------------
1557 – 1563 год. В этот период замком владел Павел Мотузнаи. Павел, воспользовавшись противоборством между королём Венгрии, императором Фердинандом I (1503 - 1564) и Яношем II Заполья (1540 - 1571), правителем Трансильвании, начал нападать на владения соседних феодалов.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00784_middle.png

1563. Угорський сейм, що засідав в місті Пожонь (нині - Братислава), прислухавшись до численних скарг на безчинства Мотузнаї, постановив: «замок зруйнувати, майно власника конфіскувати на користь скарбниці».
-----------------
1563 год. Венгерский сейм, заседавший в городе Пожоне (ныне - Братислава), прислушавшись к многочисленным жалобам на бесчинства Мотузнаи, постановил: «замок разрушить, имущество владельца конфисковать в пользу казны».

1564. Війська, що складалися з дворянського ополчення і загону імператорських солдатів, під командуванням Лазаря Шевенді підійшли до стін Квасівського замку. Однак, згідно народними переказами, в замку каральний загін нікого не виявив, оскільки Павло Мотузнаї, дізнавшись про приготовлену йому долю, втік зі своїми людьми вгору по річці Боржаві. Спорожнілий і кинутий своїм господарем замок був зруйнований і спалений. Таким чином, рішення сейму було приведено у виконання.
-----------------
1564 год. Войска, состоявшие из дворянского ополчения и отряда императорских солдат, под командованием Лазаря Шевенди подошли к стенам Квасовского замка. Однако, согласно народным пересказам, в замке карательный отряд никого не обнаружил, поскольку Павел Мотузнаи, узнав об уготовленной ему участи, сбежал со своими людьми вверх по реке Боржаве. Опустевший и брошенный своим хозяином замок был разрушен и сожжён. Таким образом, решение сейма было приведено в исполнение.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00787_middle.png

Можна припустити, що укріплення хоч і постраждали в результаті погромів, але через деякий час були відремонтовані і знову опинилися під владою роду Мотузнаї, про що свідчать збережені королівські грамоти.
-----------------
Можно предположить, что укрепления хоть и пострадали в результате погромов, но через некоторое время были отремонтированы и снова оказались под властью рода Мотузнаи, о чём свидетельствуют сохранившиеся королевские грамоты.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00789_middle.png

1600 рік. Замком володіють Гедеон і Жигмонд Мотузнаї.
-------------
1600 год. Замком владеют Гедеон и Жигмонд Мотузнаи.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00790_middle.png

1623 рік. Після смерті Гедеона і Жигмонда Мотузнаї замок переходить у власність трансільванського князя Габора Бетлена (1580 - 1629), який у свою чергу дарує форпост Петеру Редеі, який командував князівської кавалерією. Проти такого явного порушення спадкового права виступив Мотузнаї, фактичний спадкоємець замку, а так само Лелескій конвент, але залишається невідомо, чи зміг повернути Мотузнаї свою власність.
-------------
1623 год. После смерти Гедеона и Жигмонда Мотузнаи замок переходит в собственность трансильванского князя Габора Бетлена (1580 - 1629), который в свою очередь дарит укрепление Петеру Редеи, который командовал княжеской кавалерией. Против такого явного нарушения наследственного права выступил Мотузнаи, фактический наследник замка, а так же Лелеский конвент, но остаётся неизвестно, смог ли вернуть Мотузнаи свою собственность.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00791_middle.png

1627 рік. Замок переходить у власність Давида Шикован-Біловар. Це був останній власник замку, ім'я якого зберегла історія. Кому замок належав після нього невідомо.
-------------
1627 год. Замок переходит в собственность Давида Шикован-Биловари. Это был последний владелец замка, имя которого сохранила история. Кому замок принадлежал после него неизвестно. 


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00792_middle.png

17 - 18 століття. Мабуть в цей період замок був житловим. Ймовірно, в процесі однієї з перебудов замок обзавівся 2-поверховими житловими приміщеннями, під якими розміщувалися великі підвали.
-------------
17 – 18 века. Видимо в этот период замок был жилым. Вероятно, в процессе одной из перестроек замок обзавёлся 2-этажными жилыми помещениями, под которыми размещались обширные подвалы.У 1766 - 1772 і в 1782 - 1786 роках австрійці провели величезну роботу зі складання детальних карт імперських володінь, що охоплюють територію Угорщини. На карті, створеній в зазначений період, зображений план забудови Квасово. На східній околиці села зображена замкова гора, на вершині якої видно ледве помітний контур замкових укріплень.
--------------
В 1766 - 1772 и в 1782 - 1786 годах австрийцы провели огромную работу по составлению детальных карт имперских владений, охватывающих территорию Венгрии. На карте, созданной в указанный период, изображён план застройки Квасово. На восточной окраине села изображена замковая гора, на вершине которой виден еле заметный контур замковых укреплений.Середина 19 століття. Була складена топографічна карта села Квасово (зберігається в Закарпатському обласному державному архіві), на якій, зокрема можна побачити замок, який позначений як цілісна, а не зруйнована споруда.
--------------
Середина 19 века. Была составлена топографическая карта села Квасово (хранится в Закарпатском областном государственном архиве), на которой в частности можно увидеть замок, который обозначен как целостное, а не разрушенное сооружение.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00793_middle.png

1 889 рік. У газеті «Берег» описаний Квасівський замок, все ще перебуває у відносно непоганому стані. Автор статті, журналіст Бейла Лукач, разом з художником Степаном Гогуці відвідали замок, залишивши дуже цінний опис його будов. Бейла зазначив, що перший поверх замку зберігся майже повністю, в його стінах були прорізані вікна, закриті металевими гратами, а дахи були перекриті гонтом. На замковому подвір'ї вони знайшли напівзруйнований колодязь з кам'яним козирком. На колодязі була висічена дата «1 794» (ймовірно, дата останнього ремонту). Художник Степан Гогуці повинен був замалювати замок для «Ілюстрованого календаря Бережської жупи», але про долю його малюнків (якщо такі були зроблені) поки нічого не відомо.
--------------
 1889 год. В газете «Берег» описан Квасовский замок, всё ещё пребывающий в относительно неплохом состоянии. Автор статьи, журналист Бейла Лукач, вместе с художником Степаном Гогуци посетили замок, оставив весьма ценное описание его строений. Бейла отметил, что первый этаж замка сохранился почти полностью, в его стенах были прорезаны окна, закрытые металлическими решётками, а крыши были перекрыты гонтом. На замковом дворе они нашли полуразрушенный колодец с каменным козырьком. На колодце была высечена дата «1794» (вероятно, дата последнего ремонта). Художник Степан Гогуци должен был зарисовать замок для «Иллюстрированного календаря Бережской жупы», но о судьбе его рисунков (если таковые были сделаны) пока ничего не известно.

19 - 20 століття. Залишений замок був поступово розібраний на будівельний матеріал місцевими жителями, які майже повністю знищили руїни стародавнього укріплення, що ще залишались на поверхні.
--------------
19 – 20 века. Запустевший замок был постепенно разобран на строительный материал местными жителями, который почти полностью уничтожили сохранившиеся руины древнего укрепления.


1960-і роки. На замчищі проводилися розкопки. З боку внутрішнього двору, біля північної стіни, був закладений розкоп розмірами 6 х 6 метрів. Відомостей про те, що було виявлено в ході цих розкопок, немає.
--------------
1960-е годы. На замчище проводились раскопки. Со стороны внутреннего двора, у северной стены, был заложен раскоп размерами 6 х 6 метров. Сведений о том, что было обнаружено в ходе этих раскопок, нет.2004 (?) рік. Замчище відчищали від заростей зелені і сміття.
--------------
2004 год (?). Замчище отчищали от зарослей зелени и мусора.

польські фото весни 2004 року/польские фото весны 2004 года


Весна 2009 року. У рамках програми Інституту карпатознавства Ужгородського Національного Університету з вивчення замків Закарпаття була організована археологічна експедиція, що досліджувала залишки Квасівського замку. Розкопки повинні були пролити світло на питання хронології замку, дати інформацію про період його зведення.
----------
Весна 2009 года. В рамках программы Института карпатоведения Ужгородского Национального Университета по изучению замков Закарпатья была организована археологическая экспедиция, исследовавшая остатки Квасовского замка. Раскопки должны были пролить свет на вопросы хронологии замка, дать информацию о периоде его возведения.Біля західної стіни, з боку внутрішнього двору, була закладена невелика розкопка розмірами 3 х 4 метри. Був розкритий культурний шар на глибину 3,2 метра. Його верхня частина (близько 1 метра) складалася з будівельного сміття (каменя, цегли, штукатурки), глибше залягали шари глини, а в основі культурного шару знаходився материк, представлений скельною породою, покритою шаром каміння (0,2 - 0,3 метра) . Під завалами будівельного сміття, в центральній частині розкопу, була виявлена ​​сміттєва (?) яма (діаметр - 1 метр, глибина - 1,25 метра), заповнена глиною зі значним вмістом кераміки та кісток тварин. Знайдену кераміку датували 16-м століттям. Крім кераміки були знайдені і залізні вироби: цвяхи, наконечник арбалетної стріли, мушкетні кулі і бронзові орнаментовані пластини.
---------------
У западной стены, со стороны внутреннего двора, был заложен небольшой раскоп размерами 3 х 4 метра. Был вскрыт культурный слой на глубину 3,2 метра. Его верхняя часть (около 1 метра) состояла из строительного мусора (камни, кирпичи, штукатурка), глубже залегали слои глины, а в основании культурного слоя находился материк, представленный скальной породой, покрытой слоем камней (0,2 – 0,3 метра). Под завалами строительного мусора, в центральной части раскопа, была обнаружена мусорная (?) яма (диаметр – 1 метр, глубина – 1,25 метра), заполненная глиной со значительным содержанием керамики и костей животных. Найденную керамику датировали 16-м веком. Помимо керамики были найдены и железные изделия: гвозди, наконечник арбалетной стрелы, мушкетные пули и бронзовые орнаментированные пластины.

У ході розкопок було так само знайдено 243 примірника кісток. На основі знайденого остеологического матеріалу був зроблений висновок, що жителі замку вживали в їжу переважно домашніх тварин (свиней, корів, птицю), а також рибу. Кісток дрібної рогатої худоби не виявлено. Не було виявлено кісток диких видів тварин, тому поки складно зробити висновок про те, наскільки велике місце в житті власників замку займало полювання.
---------------
В ходе раскопок было так же найдено 243 экземпляра костей. На основе найденного остеологического материала был сделан вывод, что насельники замка употребляли в пищу преимущественно домашних животных (свиней, коров, птицу), а так же рыбу. Костей мелкого рогатого скота не обнаружено. Не было обнаружено костей диких видов животных, потому пока сложно сделать вывод о том, насколько большое место в жизни владельцев замка занимала охота.

На основі матеріалів розкопу було зроблено попередній висновок, що Квасівський замок звели в 16 столітті. Цей висновок ставить під сумнів колишне датування замкового комплексу, який, як вважалося раніше, був зведений у 12-13 століттях.
---------------
На основе материалов раскопа был сделан предварительный вывод, что Квасовский замок возвели в 16 веке. Этот вывод ставит под сомнение прежнюю датировку замкового комплекса, который, как считалось ранее, был возведён в 12-13 веках.

польські фото весни 2013 року/польские фото весны 2013 года
Наші дні. Замок знаходиться в стані руїн. Стіни, що оточували його територію, місцями зруйновані аж до рівня замкового двору. Оскільки замковий двір піднятий щодо навколишньої місцевості, то масштаб схоронності руїн по-різному сприймається в залежності від того, оглядається замок зсередини або ззовні. Так, з боку внутрішнього двору фрагменти стін мають висоту максимум 3 - 3,5 метра, тоді як із зовнішнього боку можна бачити досить масивні стіни вдвічі більше висоти. Кругла замкова вежа сильно пошкоджена, її стіни місцями зруйновані до рівня фундаменту.
-----------------
Наши дни. Замок находится в состоянии руин. Стены, окружавшие его территорию, местами разрушены вплоть до уровня замкового двора. Поскольку замковый двор приподнят относительно окружающей местности, то масштаб сохранности руин по-разному воспринимается в зависимости от того, осматривается замок изнутри или снаружи. Так, со стороны внутреннего двора фрагменты стен имеют высоту максимум 3 – 3,5 метра, тогда как с внешней стороны можно видеть довольно массивные стены вдвое больше высоты. Круглая замковая башня сильно повреждена, её стены местами разрушены до уровня фундаментов.

Фото осені 2015/Фото осени 2015 годапереросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/IMG_0731_0745_middle.png

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/IMG_0746_0757_middle.png

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/IMG_0771_0782_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/DJI00780_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/IMG_0785_0790_middle.pngСлідів внутрішніх замкових будівель не видно. Замчище не забудоване, але зі сходу до нього майже впритул присунулася витягнута напіврозвалена будівля, ймовірно, колишня колгоспна споруда, що повністю закриває вид на пам'ятник. З інших боків схилу замкового пагорба забудовані присадибними ділянками, або рясно поросли деревами та чагарниками. Таким чином, огляд замку із зовнішнього боку сильно ускладнений практично з будь-якої точки. Замок гостро потребує створення буферної зони, звільненої від будь-якої забудови і заростей.
-----------------
Следов внутренних замковых построек не видно. Замчище не застроено, но с востока к нему почти вплотную придвинулось вытянутое полуразвалившееся здание, вероятно, бывшая колхозная постройка, полностью загораживающая вид на памятник. С других сторон склоны замкового холма либо застроены приусадебными участками, либо обильно поросли деревьями и кустарниками. Таким образом, осмотр замка с внешней стороны сильно затруднён практически с любой точки. Замок остро нуждается в создании буферной зоны, освобождённой от любой застройки и зарослей.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/IMG_0806_0814_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/IMG_0815_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/11.%20KVASOVO/my/IMG_0816_0822_middle.pngджерела/источники
2004, 2013 и-kreposti.com.ua


ну как то так =))
Tags: Закарпатье, замок, руина
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments