m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Сутискі.Маєток Гейденов. Частина 3/Наследие. Сутиски. Имение Гейденов. Часть 3.

Поки ми гуляємо по парку, розповім детальніше і про двох старших братів Дмитра Федоровича, Миколу і Олександра. Граф  Микола Федорович Гейден був чиновником для особливих доручень при Військовому Міністрові . Патріотичні переконання висунули його в ряди видатних діячів право-монархічного руху. У 1900-му році він став одним із засновників першої національно-патріотичної організації — Pосійського Cоюзу. У 1901 обраний членом першого складу Ради PC, неодноразово обирався членом Ради і в подальшому, а з 23 березня 1906 по 27 березня 1914 був беззмінним тов. голови PC . Староста Казанського Собору в 1910-х роках, разом з дружиною організував власний політичний салон, який проіснував з початку ХХ століття аж до Лютневої революції 1917 року. Кількість його учасників приблизно дорівнювала салону  С. Д.Шереметєва.    Серед них —  єпископ Холмський Євлогій (Георгіївський),  митрополит Антоній, архієпископ Арсеній Новгородський, обер-прокурор Синоду В. К.Саблер. На засіданнях обговорювалися  переважно релігійні, філософські питання, зокрема, проблема можливого об'єднання християнських церков. Слід зазначити, що, будучи релігійно-політичним гуртком, салон взагалі практично не робив ніякого впливу на політику Миколи II, а М.Ф.Гейден ніколи не був удостоєний прийому членами Імператорського роду. Після революції залишився в Росії.
----------
Пока мы гуляем вдоль реки, расскажу подробнее и о двух старших братьях Дмитрия Федоровича,  Николае и Александре.  Николай Федорович Гейден  был чиновником для особых поручений при Военном Министре. Патриотические убеждения выдвинули его в ряды видных деятелей право-монархического движения. В 1900-м году он стал одним из учредителей первой национально-патриотической организации — Pусского Cоюза. В 1901 избран членом первого состава Совета PC, неоднократно избирался членом Совета и в последующем, а с 23 марта 1906 по 27 марта 1914 был бессменным тов. председателя PC . Староста Казанского Собора в 1910-х годах, вместе с супругой организовал собственный политический салон, просуществовавший с начала ХХ века вплоть до Февральской революции 1917 года. Количество его участников приблизительно равнялось салону С.Д.Шереметева. Среди них –  епископ Холмский Евлогий (Георгиевский),  митрополит Антоний, архиепископ Арсений Новгородский, обер-прокурор Синода В.К.Саблер.  На заседаниях обсуждались преимущественно  религиозные и  философские вопросы, в частности, проблема возможного объединения христианских церквей. Следует отметить, что, будучи религиозно-политическим кружком, салон вообще практически не оказывал никакого влияния на политику Николая II, а Н.Ф.Гейден никогда не был удостоен приёма членами Императорской фамилии. После революции остался в России.


Етикетка пивного заводу графа Дмитра Федоровича Гейдена/Этикетка пивного завода графа Дмитрия Федоровича Гейдена.

Продовжував виконувати обов'язки старости Казанського собору, був також головою Педагогічної ради Ісидорівського єпархіального училища.   22 серпня 1918 граф був заарештований на квартирі свого родича князя  М. М. Андроникова, а незабаром, коли усі звинувачення вже були зняті, взятий заручником. Проте пізніше його таки відпустили на поруки двірника-татарина. у котрого, позбавлений засобів для існування і даху, в двірницькій, він незабаром і помер (30.12.1918). Детальніше про Миколу Федоровича можна прочитати  тут
Інший брат, граф Олександр Федорович Гейден (1859—1919), закінчив історико-філологічний факультет Петербурзького університету, служив чиновником Департаменту Духовних Справ іноземних сповідань, офіцером Гвардійського Флотського екіпажу. У 1900 — 1906 Начальник Канцелярії Імператорської Головної квартири, флігель-ад'ютант Його Імператорської Величності. У 1906 — 1908 начальник Морської Похідної Канцелярії. З 1908 Свити Є.І. В. контр-адмірал, з 1913 віце-адмірал. З 1916 член Адміралтейств-ради. Помер в Москві. Олександру Федоровичу в сусідньому селі Голяки Калинівської волості Вінницького повіту належало 3823 десятини землі. Там він побудував завод винокурно-ректифікаційний, де працювали спочатку одна, а потім дві парові машини потужністю від 15 до 60 к.с., виготовлялось відповідно50, а пізніше 100 тисяч відер спирту. Ось в Голяках я ще не був … З цим треба щось робити.
——————————
Продолжал исполнять обязанности старосты Казанского собора, был также председателем Педагогического совета Исидоровского епархиального училища. 22 авг. 1918 граф был арестован на квартире своего родственника  князя  М. М. Андроникова,  а вскоре, когда все обвинения уже были сняты, взят заложником. Однако позже его таки отпустили на поруки дворника-татарина. у которго, лишенный средств к существованию и крова, в дворницкой он вскоре и умер  (30.12.1918). Подробнее о Николае Федоровиче можно прочесть  тут
Другой брат,  граф Александр Федорович Гейден  (1859—1919), окончил историко-филологический факультет  Петербургского университета, служил чиновником Департамента Духовных Дел иностранных исповеданий, офицером Гвардейского Флотского экипажа.   В 1900 — 1906 Начальник Канцелярии Императорской Главной квартиры, флигель-адъютант Его Императорского Величества.  В 1906 — 1908 начальник Морской Походной Канцелярии. С 1908 Свиты Е.И.В. контр-адмирал, с 1913 вице-адмирал. С 1916 член Адмиралтейств-совета. Скончался в Москве. Александру Федоровичу в соседнем селе Голяки Калиновской волости Винницкого уезда принадлежало 3823 десятин земли. Там он построил винокурно-ректификационный завод, где работали сначала одна, а потом две паровые машины мощностью от 15 до 60 л.с. изготовлялсь соответственно 50 а позже 100 тысяч ведер спирта. Вот в Голяках я еще не был… С этим надо что то делать.

Недалеко, в Тиврові, в 1900-му році Дмитро Федорович заснував пивний завод, на якому вироблялося 175 тисяч відер пива в рік. Пиво Гейденов користувалося відмінною репутацією і продавалося навіть у Великім Князівстві Фінлядскім.
——————————
Недалеко, в Тыврове, в 1900-м году Дмитрий Федорович основал пивной завод, на котором производилось 175 тысяч ведер пива в год. Пиво Гейденов пользовалось отменной репутацией и продавалось даже в Великлм Княжестве Финлядском.Ця пляшка з під пива, виробленого на Тиврівському пивоварному заводі графа Дмитра Федоровича зберігається в музеї в Тиманівці.
——————————
Эта бутылка из под пива,произведенного на тывровском пивоваренном заводе графа Дмитрия Федоровича хранится в музее в Тимановке.

Сутиски — (Сутыска Старая, в изданиях Центрального статистического комитета названо Сутиск) с. Подольской губернии, Винницкого уезда, в 23 верстах от уездного города, на левом берегу Южного Буга. 2833 жителей. 2 православные церкви, народное училище, писчебумажная фабрика*.

* Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона .

Згадуваний двоюрідний брат,  граф Петро Олександрович Гейден  (1840 – 15.06.1907), був також ватажком дворянства в Опочецькому повіті Псковської губернії і депутатом 1-ої Державної думи. Петро Олександрович — відомий політик тих років — помірна людина, що створила Партію мирного оновлення, монархіст західного толку. Окрім цього він був Президентом Вільного економічного товариства. Історик Кара-Мурза згадує Петра Олександровича так: — "Якби після революції 1905 року в Росії настала республіка, упевнений, земський рух висунув би в президенти графа Гейдена, про якого так і говорили : "Готовий президент". Хоча він вважав за краще жити у своєму маєтку на Псковщині, де створив зразковий сільськогосподарський комплекс капіталістичного типу".*
——————————
Упоминавшийся двоюродный брат Дмитрия Федоровича Гейдена,  граф Петр Александрович Гейден  (1840—15.06.1907),  также как и брат был предводителем дворянства, в Опочецком уезде Псковской губернии и депутатом 1-й Государственной думы. Петр Александрович —  известный политик тех лет — умереннейший человек,  создавший Партию мирного обновления,  монархистом западного толка. Кроме этого он был  Президентом Вольного экономического общества. Историк Кара-Мурза упоминает Петра Александровича так: — "Если бы после революции 1905 года в России наступила республика, уверен, земское движение выдвинуло бы в президенты графа Гейдена, про которого так и говорили: "Готовый президент". Хотя он предпочитал жить в своем имении на Псковщине, где создал образцовый сельскохозяйственный комплекс капиталистического типа"*.

* www.rg.ru


Граф Петр Александрович Гейден

Повернемося до долі Дмитра Федоровича Гейдена ... У 1918 році він прибув у Добровольчу армію і був призначений виконуючим посаду генерала для доручень до начальника постачання. На тій же посаді у Збройних Силах Півдня Росії (ЗСПР) до травня 1919 в червні-серпні 1919 року призначений генералом Врангелем виконуючим посаду начальника гарнізону міста Царицина, майбутнього Сталінграда. Там захворів на холеру і був евакуйований. У 1920 р знову «в розпорядженні» начальника постачання ЗСПР. Після евакуації з Криму проживав в Сербії і займав посаду штатного викладача в Кримському Кадетському корпусі в Королівстві СХС - Сербії-Хорватії та Словенії. Після скорочення штату корпусу переїхав у Загреб, де і помер 23 травня 1926 року. Дмитро Федорович залишив дуже цінні і цікаві спогади, де він з великим ентузіазмом описує свою армійську роботу, підкреслює той бойовий дух і нормальну атмосферу, що панували в діючій армії і той контраст, який вона мала в порівнянні з розкладницької атмосферою тодішнього Санкт-Петербурга, в яку він потрапляв буваючи у відпустці. Частина спогадів була опублікована в 1971-1973 рр. в «Військово-історичному віснику» (№ 37-42).
Цікаво відзначити, що так само як генерал-від-інфантерії граф Дмитро Федорович Гейден, майбутній маршал Радіон Якович Малиновський брав участь у Першій Світовій війні, причому був у складі сорокатисячну Російського експедиційного корпусу, відправленого до Франції для допомоги союзникам. Але чому він став військовим? Може бути саме одна красива подія, побаченае ним одного разу в Сутисках, визначила його долю?
---------------
Вернемся к судьбе Дмитрия Федоровича Гейдена… В 1918 году он  прибыл в Добровольческую армию и был назначен  исполняющим  должность  генерала для поручений при Начальнике снабжения. На той же должности в Вооруженных Силах Юга России (ВСЮР) до мая 1919 г. В июне-августе 1919 г. назначен  генералом Врангелем  исполняющим  должность Начальника Гарнизона города Царицына, будущего Сталинграда. Там заболел холерой и был эвакуирован. В 1920 г. снова «в распоряжении» Начальника снабжения ВСЮР. После эвакуации из Крыма проживал в Сербии и занимал должность штатного преподавателя в Крымском Кадетском корпусе в Королевстве СХС — Сербии-Хорватии и Словении. После сокращения штата корпуса переехал в Загреб, где и скончался 23 мая 1926 года.  Дмитрий Федорович оставил весьма ценные и интересные воспоминания, где он с большим энтузиазмом описывает свою армейскую работу, подчеркивает тот боевой дух и нормальную атмосферу, царившие в действующей армии и тот контраст, который она имела в сравнении с разлагающей атмосферой тогдашнего Санкт-Петербурга, в которую он попадал бывая в отпуске.  Часть воспоминаний  была опубликована в 1971—1973 гг. в «Военно-историческом вестнике» (№ 37—42).
Интересно отметить, что так же как генерал-от-инфантерии  граф Дмитрий Федорович Гейден, будущий маршал Радион Яковлевич Малиновский участвовал в Первой Мировой войне, причем был в составе 40-тысячного Русского  Экспедиционного  корпуса, отправленного  во Францию для помощи союзникам. Но почему он стал военным? Может быть именно одно красивое событие, увиденное им однажды в Сутисках, определило его судьбу? 

Как-то ранним утром на плацу перед больницей построился полк драгун. Драгуны ждали начальства. Наконец раздалась команда:
— Полк, смирно! Для встречи справа, под знамя — шашки вон!
Блеснули клинки, замерли ряды. Справа, из-за школы, на коротком галопе выехали три всадника. Средний держал штандарт полка. Когда всадники заняли свои места на правом фланге, по сигналу трубы начались перестроения. Сначала полк построился в колонну поэскадронно, затем — повзводно и наконец — в колонну по три. Красивое зрелище! Мальчишкам казалось, что лошади сами по себе, без вмешательства бравых, лихих драгун, выполняют команды трубача. Он вскидывал к небу свою блестевшую начищенной медью трубу, и умные лошади тут же меняли строй


Гарно! Але полк приїхав тоді для підтримки порядку в цій місцевості - йшов 1905 ... А ось як заррождалісь думки стати військовим у самого Родіона Яковича:
-----------
Красиво! Но полк приехал тогда для поддержания порядка в этой местности — шел 1905 год… А вот как заррождались мысли стать военным у самого Родиона Яковлевича:

Мать считала, что надо обязательно обратиться к графу Гейдену, пока он не уехал в Германию, — пусть устроит Ваню учиться на казенный кошт. На том и порешили и отправились к графу в первое же воскресенье.
Пришли, встали у беседки в толпе других просителей. Ждали графа.
Тем временем выбежали графчуки. Миша и Сандрик; увидев Ваню, бросились к нему, трясли руку, обнимали по старой дружбе. Дорик же степенно и медленно прошел мимо; на нем была военная форма кадета. Какая красивая форма! Ваня хотел было сам поздороваться с Дориком, но тот остановился поодаль и едва поклонился, процедив:
— Здравствуйте. …
Просители один за другим, непрестанно кланяясь, излагали графу свои просьбы. Их сиятельство Александр Федорович Гейден, снисходительно прищурившись, изображал доброту и внимание. Это был своего рода театр — ведь все просьбы уже прошли через канцелярию управляющего имением рыжего немца Карла Карловича, а просители призваны на аудиенцию, заранее уверенные в ответе. Что же до просьб, которые граф не собирался удовлетворять, то отказ проситель получал без аудиенции, от управляющего.
Варвара Николаевна попала на прием к графу по протекции герра Огто (с управляющим у нее были старые счеты, она не стала к нему обращаться). Когда подошла ее очередь, она изложила свою просьбу: устроить Ванюшу на учебу, он ведь закончил церковноприходскую школу с похвальным листом. Герр Отто добавил:
—Ваше сиятельство, Ваня — способный мальчик. Он даже умеет деревья колировать.
—А не послать ли его в сельскохозяйственное училище, Отто? — Окончит училище, вернется и будет у тебя образованный помощник!
—Ни в какое сельскохозяйственное училище я не пойду, только в военную школу! — вдруг сказал Ваня.
Варвара Николаевна испугалась:
—Ты что, сынок, обезумел?
—Ничего я не обезумел, — продолжал Ванюша так же решительно, — а в сельскохозяйственное училище не пойду.
Граф недоуменно улыбнулся, а Дорик, глянув на них свысока, заметил:
—Папа, — он сделал ударение на французский манер, на последнем слоге, — он, видимо, хочет, чтоб ты его определил в кадетский корпус .
—В кадетский корпус я его определить не могу, — будто не замечая иронии, сказал граф, — а вот в Жмеринке есть военно-фельдшерское училище, и ты, Варвара Николаевна, можешь туда обратиться, я поговорю с начальством.
—Покорнейше благодарю, Ваше сиятельство, — проговорила Варвара Николаевна.
—Прощай, Варвара Николаевна, — завершил беседу граф.— Желаю успеха твоему сыну.— И с улыбкой добавил:
—Вон он у тебя какой крепкий, мускулистый. И хочет быть военным, что похвально.
Граф покровительственно похлопал Ваню по плечу.Родіон Малиновський, 1916 рік. фотографія надана Наталією Романівною Малиновської/Родион Малиновский, 1916 год. фотография предоставлена Натальей Родионовной Малиновской

Що ще можна сказати про дореволюційної Сутиски? У селі була церква, побудована в 1874 році на кошти парафіян і освячена в ім'я Св. Миколая. Церква була дерев'яна, на кам'яному підставі. Була ще одна, цвинтарна церква, в приписаної до цього ж церковному приходу селі Вітава, та була висвітлена на  честь св. Архистратига Михаїла. У 1901 році тут проживали в основному правослані, але були й лютерани і навіть 5 католиків. У 1882 році при церкві була відкрита церковно-приходська школа. У 1895 в Вітава відкрита школа грамоти для дівчаток. У Дмитра Федоровича в Сутисках був великий  млин, кажуть він частково зберегся … Олександр Федорук так описує післяреволюційну долю  садиби -.
——————————
Что еще можно сказать о дореволюционной Сутиске? В селе была церковь, построенная в 1874 году на средства прихожан и освященная во имя Св. Николая. Церковь была деревянная, на каменном основании. Была еще одна, кладбищенская церковь, в приписанной к этому же церковному приходу деревне Витава, та была освещена в честь св. Архистратига Михаила. В 1901 году здесь проживали в основном правосланые, но были и лютеране и даже 5 католиков. В 1882 году при церкви была открыта церковно-приходская школа. В 1895 в Витаве открыта школа грамоты для девочек. У Дмитрия Федоровича в Сутисках была большая мельница, говорят она частично сохранилась… Александр Федорук  так описывает послереволюционную участь усадьбы —

Имение    было  испорчено …  строительством новых помещений, в частности спортзал, здание школы, многоквартирные дома для учителей, ну и  временем.  Часть усадьбы отошло под МТС, великолепный фруктовый сад  устарел и в общем погиб, парк тянувшийся  вдоль Буга около километра- зарос,  время  не щадит никого.А ще зустрівся ось цей унікальний стовпчик "На честь 50-річчя Радянської влади", з датою 1955 рік)
----------
А еще повстречался вот этот уникальный столбик "В честь 50-летия Советской власти", с датой 1955 год)

І раз вже ми зачіпали тему світових воєн, то скажу що Перша Світова до Сутисок НЕ докотилася, а ось під час Другої Сутиски були окуповані німцями, а через річку Буг була т.зв. Кордон між Рейхом і тим, що Німеччина подарувала созніков з Румунії, які організували тут держава Трансністрія, зі столицею, до речі, в Одесі. Саме на цій "кордоні" відбувся цікавий епізод Великої вітчизняної -
----------
И раз уж мы затрагивали тему мировых войн, то скажу что Первая Мировая до Сутисок не докатилась, а вот во время Второй Сутиски были оккупированы немцами, а через реку Буг была т.н. граница межде Рейхом и тем, что Германия подарила созникам из Румынии, организовавшим тут государство Транснистрия, со столицей, кстати, в Одессе. Именно на этой "границе" состоялся интересный эпизод Великой отечественной —

"Река в том месте хотя и неширокая, но с крутыми, обрывистыми берегами. О том, чтобы переправиться здесь вброд, не приходилось и думать. Перебраться на западный берег можно лишь по железнодорожному мосту у Гнивани и по плотине и мосту у Сутиски, возле электростанции. Главное — с ходу захватить переправы. Тогда выход к Жмеринке обеспечен.
Рейд 1-й танковой бригады начался от Воровонницы. Обходя опорные пункты врага, первыми к плотине у Сутиски вышли танки старшего лейтенанта Костылева и лейтенанта Горбача, а также бронетранспортер лейтенанта Балюка. Здесь они стали свидетелями пограничного конфликта. Дело в том, что за Южным Бугом начиналась территория "Великой Транснистрии" — оккупированные советские земли, отданные Гитлером Румынии. Здесь нес пограничную службу отряд румын. Завидев советские танки, немцы пытались проскочить на западный берег. Но румынская застава вдруг потребовала соблюдения формальностей пограничного режима. Взбешенные гитлеровцы развернулись в цепь, открыли по пограничникам автоматный огонь. Пограничники ответили огнем из пулеметов и винтовок. Появившиеся танки Балюка и Гавришко быстро уладили пограничный инцидент: смяв обе конфликтующие стороны, они овладели плотиной и электростанцией, подготовленной врагом к взрыву. Тем временем комбриг В. М. Горелов действовал исключительно умело. Он приказал перерезать провода, тянувшиеся из Сутиски в город, и выставил дозоры, не пропускавшие никого на запад. Горелов прекрасно понимал, что его главный союзник — внезапность".*


* Катуков Михаил Ефимович "На острие главного удара" Глава XIV. С плацдарма — в прорыв

І завершуючи військову тематику, скажу, що в Сутисках народився Герой Радянського Союзу, льотчик-винищувач, командир ескадрильї 402-го винищувального авіаційного полку Володимир Олексійович Єгорович, який в роки Великої Вітчизняної Війни знищив 26 літаків супротивника. Володимир Єгорович — один з 6 радянських льотчиків — винищувачів, що мають на своєму особовому бойовому рахунку офіційну перемогу над реактивним літаком. У квітні 1945 року в небі над Берліном чергою з 37-мм гармати свого Як-9 Т він збив реактивний німецький винищувач Ме-262.  
——————————
И завершая военную тематику, скажу, что в Сутисках родился Герой Советского Союза, лётчик-истребитель, командир эскадрильи 402-го истребительного авиационного полка Владимир Алексеевич Егорович, который в годы Великой Отечественной Войны уничтожил 26 самолетов противника. Владимир Егорович — один из 6 советских лётчиков — истребителей, имеющих на своём личном боевом счету официальную победу над реактивным самолётом. В Апреле 1945 года в небе над Берлином очередью из 37-мм пушки своего Як-9Т он сбил реактивный немецкий истребитель Ме-262. ще пара будівль на териториї маєтку/еще пара зданій на територии усадьбы
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/25. SUTISKY/IMG_6355_middle.pngта прощальный погляд з неба/и прощальный взгляд с небес

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/25. SUTISKY/DJI00308_00310_middle.png

Еще раз поблагодарим Сергея Котелко за рассказ и возможность использовать наработанные им материалы для статьи. Статья Сергея - тутперші дві частини/первые две части
http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/219686.html
http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/220037.html

ну как то так =))
Tags: Винничина, Віннічина, имение, маєток
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments