m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Стеблівка. Церква Різдва Богородиці/Наследие. Стебловка. Церковь Рождества Богородицы.Церква Рiздва Богородицi, XVI ст., 1797, належить до хустської групи дерев'яних храмів (Крайниково, Данилово, Сокирниця, Олександрівка) і, як і вони, є зразком так званої "мармароської готики". Зруби церкви збереглися ще з XVI ст., верхня частина, у тому числі дах і вежа над бабинцем, увінчана гострим шпилем, була споруджена під час перебудови 1794 року. Досконала архітектура церкви викликала захоплення у мандрівників і мистецтвознавців, тож церкву зображено на численних малюнках, фотографіях, кресленнях.
----------
Церковь Рождества Богородицы, XVI в., 1797, относится к хустской группе деревянных храмов (Крайниково, Данилово, Сокирница, Александровка) и, как и они, является образцом так называемой "Мармароской готики". Срубы церкви сохранились еще с XVI в., верхняя часть, в том числе крыша и башня над притвором, увенчанная острым шпилем, была сооружена во время перестройки 1794 года. Совершенная архитектура церкви вызвала восхищение у путешественников и искусствоведов, поэтому церковь изображена на многочисленных рисунках, фотографиях, чертежах.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/19.%20STEBLOVKA/IMG_1691_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/19.%20STEBLOVKA/IMG_1692_1695_middle.png

В сучасних путівниках цієї пам'ятки ви вже не знайдете. Шукайте у мартирологах, серед втрат: "церква Різдва Богородиці XVI-XVIII ст. у Стеблівці, пам'ятка національного значення, згоріла у серпні 1994 року, причину пожежі документально не встановлено". Згадують пам'ятку час від часу виключно тому, що неподалік, теж в околицях Хуста, збереглося чотири інші дерев'яні церкви в стилі так званої "мармароської готики", що зустрічається лише в басейні Тиси. Знавці дерев'яної архітектури завжди вимовляють ці назви мрійливо, на одному подиху: "Сокирниця - Крайніково - Данилово - Олександрівка". Ще донедавна цей ряд був довший на одне слово - "Стеблівка", і серед п'яти шедеврів вона була найдавніша. І хоч про церкву нині говорять в минулому часі, виявляється... що її життя продовжується і після "смерті".
----------
В современных путеводителях этой достопримечательности вы уже не найдете. Ищите в мартирологах, среди потерь: "церковь Рождества Богородицы XVI-XVIII вв. в Стебливке, памятник национального значения, сгорела в августе 1994 года, причину пожара документально не установлено". Вспоминают памятник время от времени исключительно потому, что неподалеку, тоже в окрестностях Хуста, сохранились четыре другие деревянные церкви в стиле так называемой "Мармароской готики", что встречается только в бассейне Тисы. Знатоки деревянной архитектуры всегда произносят эти названия мечтательно, на одном дыхании: "Сокирница - Крайникова - Данилово - Александровка". Еще недавно этот ряд был длиннее на одно слово - "Стебливка", и среди пяти шедевров она была древнейшей. И хотя о церкви сейчас говорят в прошедшем времени, оказывается ... что ее жизнь продолжается и после "смерти".


Ілюстрації з книжки [Макушенко П.И. Народная деревянная архитектура Закарпатья (XVIII - нач. ХХ в.). М., Стройиздат, 1976]


Стара листівка/старая почтовая карточка


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/19.%20STEBLOVKA/IMG_1692_middle.png

Мандрівник, який заїде до села Стеблівка (колишній Салдобош), буде ошелешений видовищем того, що колись було високою стрункою церквою. Найбільше це нагадує рештки прадавнього Ноєва ковчега, що знайшов свій останній притулок не на горі Арарат, а тут, у закарпатському селі. Сильна пожежа безповоротно пошкодила храм і повністю винищила його верхню частину. Але - ані вогонь, ані чотирнадцять (!) років поневірянь під дощами і снігом просто неба не змогли остаточно підкорити могутні дубові зруби, які стоять тут вже більше чотирьох століть. Можливо, серед зими ці руїни виглядають депресивно, але влітку вони схожі на покинутий храм серед індійських джунглів. Недоторкані трава, кущі і деревця й справді буяють тут, всередині обгорілих чорних стін, аж сяючи молодою зеленню на їх чорному тлі. Балки, що навскіс попадали зі склепіння, нагадують стовбури повалених дерев - під ними слід пробиратися обережно, відсовуючи перед собою чагарники і ліани. Серед заростей у самому серці храму, вівтарі, збереглася його головна святиня - кам'яний престіл. Отже, згідно християнських канонів, це досі храм, а не просто згарище...
----------
Путешественник, который едет в село Стебливка (бывший Салдобош), будет ошарашен зрелищем того, что когда-то было высокой стройной церковью. Больше всего это напоминает остатки древнего Ноева ковчега, что нашел свой последний приют не на горе Арарат, а здесь, в закарпатском селе. Сильный пожар безвозвратно повредил храм и полностью истребил его верхнюю часть. Но - ни огонь, ни четырнадцать (!) лет скитаний под дождями и снегом под открытым небом не смогли окончательно покорить мощные дубовые срубы, которые стоят здесь уже более четырех веков. Возможно, среди зимы эти руины выглядят депрессивно, но летом они похожи на заброшенный храм среди индийских джунглей. Неприкасаемые травы, кусты и деревца действительно изобилуют здесь, внутри обгоревших черных стен, сияя молодой зеленью на их черном фоне. Балки, которые наискось попадали со свода, напоминают стволы поваленных деревьев - под ними следует пробираться осторожно, отодвигая перед собой кустарники и лианы. Среди зарослей в самом сердце храма, алтаре, сохранилась его главная святыня - каменный престол. Итак, согласно христианским канонам, это все еще храм, а не просто пожарище ...


[В. Vavroušek. Církevní památky na Podkarpatské Rusi. Praha. 1929]


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/19.%20STEBLOVKA/IMG_1698_middle.png


фото Олега Іванусіва у 1992 р., за декілька років перед пожежею/фото Олега Иванусива в 1992, за несколько лет перед пожаром


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/19.%20STEBLOVKA/IMG_1699_middle.png

Зовні стіни обгоріли менше. Дивом збереглися у пожежі кількадесят простих і різьблених поховальних хрестів, прибитих за традицією ззовні на стінах храму, ступінчасті кронштейни, рештки лемеха на понівеченому дашку-опасанні. Стіни мають зеленкуватий колір, подекуди на них росте мох, травичка і навіть квіти. Через те весь храм виглядає породженням самої природи - кількасот років тому зрублені дерева дали життя церкві, а тепер - нові деревця проростають у ній самій.
----------
Снаружи стены обгорели меньше. Чудом сохранились в пожаре несколько простых и резных погребальных крестов, прибитых по традиции извне на стенах храма, ступенчатые кронштейны, остатки Лемеха на изувеченной крыше-опоясывании. Стены имеют зеленоватый цвет, где-то на них растет мох, трава и даже цветы. Так весь храм выглядит порождением самой природы - несколько лет назад срубленные деревья дали жизнь церкви, а теперь - новые деревца прорастают в ней самой.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/19.%20STEBLOVKA/IMG_1711_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/19.%20STEBLOVKA/IMG_1712_middle.png

Висока дерев'яна дзвіниця, що колись стояла біля церкви, теж загинула, але вже не від пожежі, а від людських рук. Свого часу її перенесли до нової православної церкви, а у 1992 році - просто розібрали. Лишилися старі дзвони "Андрей", "Георгій", "Михал", що тепер висять у новій дзвіничці. Написи на дзвонах свідчать про те, що громада замовляла їх спеціально, у кращих фірм: "Вылито фирмой Рихардъ Герольдъ Хомутовъ въ Чехіи", "Сей звонъ купило село Салдобошъ и данно ему имя Михалъ".
----------
Высокая деревянная колокольня, которая когда-то стояла возле церкви, тоже погибла, но уже не от пожара, а от человеческих рук. В свое время ее перенесли в новую православную церковь, а в 1992 году - просто разобрали. Остались старые колокола "Андрей", "Георгий", "Михал", что теперь висят в новой звоннице. Надписи на колоколах свидетельствуют о том, что община заказывала их специально, у лучших фирм: "отлито фирмой Рихардъ Герольдъ Хомутовъ въ Чехии", "Сей звонъ купило село Салдобошъ и данно ему имя Михалъ".


Старовинні дзвони "Андрей", "Георгій" і "Михал" перенесені на нову, простеньку дзвіницю. Фото Олени Крушинської, 2008 р.


Так виглядав бабинець через 2 роки після пожежі (фото Олега Іванусіва, 1996 р. [Сирохман М. Церкви України: Закарпаття]/Так выглядел ,бабинец через 2 года после пожара


а так - в останні роки (фото Олени Крушинської, квітень 2009 р.)а так - в последние годы


З північного боку церкви стіни більше заросли мохом/С северной стороны церкви стены больше заросли мхом


авторка сайту www.derev.org.ua в у наві храму - вигляд крізь те, що лищилося від бабинця/автор сайта www.derev.org.ua в в нави храма - вид сквозь то, что лищилося от бабинца(притвора)

Але подивимось на старі фото - якою була церква тоді? Ремінісценції готики були помітні у легкому, піднесеному силуеті церкви, що злітала високо вгору своїм гострим шпилем, оточеним чотирма граціозними вежечками. Всі п'ять шпилів несли на собі мереживо кутих хрестів. Але готичні мотиви, втілені в дереві, стали більш людяними - вони вже не несли в собі основної ідеї готики мурованої - пригнічення людини перед лицем Господа. А аркади-галереї на другому ярусі церкви створювали гру світла й тіні і перекликалися з різьбленими галереями традиційних сільських хат, красою яких славився Салдобош. Верхні частини споруди походили з 1794 року, тож "готикою" архітектурний стиль церкви та її посестер з хустської групи називають умовно. Найдавніша ж частина стеблівського храму - саме ті величезні дубові колоди 14 метрів у довжину, що їх склали у міцний зруб ще у XVI столітті, і що тепер, понівечені, доживають віку. Так є храм чи його немає? Він "завис" між буттям і небуттям.
----------
Но посмотрим на старые фото - какой была церковь тогда? Реминисценции готики были заметны в легком, приподнятом силуэте церкви, она взлетала высоко вверх своим острым шпилем, окруженным четырьмя грациозными башенками. Все пять шпилей несли на себе кружево кованых крестов. Но готические мотивы, воплощенные в дереве, стали более человечными - они уже не несли в себе основной идеи готики каменной - угнетение человека перед лицом Господа. А аркады-галереи на втором ярусе церкви создавали игру света и тени и перекликались с резными галереями традиционных сельских домов, красотой которых славился Салдобош. Верхние части сооружения относятся к 1794 году, поэтому "готикой" архитектурный стиль церкви и ее сестер с хустской группы называют условно. Древнейшая же часть стеблевского храма - те огромные дубовые бревна 14 метров в длину, которые составили в прочный сруб еще в XVI веке, и теперь, изувеченные, доживают свой век. Так есть храм или его нет? Он «завис» между бытием и небытием.


Олег Іванусів фото у 1992, [Сирохман М. Церкви України: Закарпаття]


Раритетний кадр: церква у Салдобоші (Стеблівці) на початку ХХ ст. З архіву Пам'яткового уряду Словаччини.У 12 кілометрах від Хуста ми зупиняємося в селі Стеблівка, де зберігся прекрасний пам'ятник дерев'яного зодчества з елементами готики, церква Різдва, побудована в 1780 році.
У храмі Різдва в Стеблівці можна бачити, як готичні форми пристосовуються до матеріалу, дерева. Дух готики проявляється в вертикалізмі, композиції споруди і усуненні матеріального впливу стіни. Цей храм відрізняється карбованим геометризмом форм і ідеальною правильністю контурів і ліній. Майстер добре продумав співвідношення між фронтоном і стрункою вежею. Загострений фронтон як би починає висотну композицію, втілену в шпилі. Перехід до нього полегшують чотирьох маленькі стрункі башточки. Всі п'ять шпилів завершуються химерним металевим мереживом хрестів.
На відміну від свого прообразу в камені готичні дерев'яні храми Марамороша не пригнічують людини строгістю обрисів. Суворий геометризм їх обсягів пом'якшується рельєфністю фасаду з його подвійними галереями, що нагадують своєю легкістю і чіткістю ритму аркади ренесансних палаців. Ці галереї з їх різьбленими стовпчиками з підкосами перетворили весь фасад в оптичну гру темних отворів і світлих арочек, що надає храму привітний, світський вигляд.
----------
В 12 километрах от Хуста мы останавливаемся в селе Стебливка, где сохранился прекрасный памятник деревянного зодчества с элементами готики, церковь Рождества, построенная в 1780 году.
В храме Рождества в Стебливке можно видеть, как готические формы приспосабливаются к материалу, дереву. Дух готики проявляется в вертикализме композиции постройки и устранении материального воздействия стены. Этот храм отличается чеканным геометризмом форм и идеальной правильностью контуров и линий. Мастер хорошо продумал соотношение между фронтоном и стройной башней. Остроконечный фронтон как бы начинает высотную композицию, воплощенную в шпиле. Переход к нему облегчают четыре маленькие стройные башенки. Все пять шпилей завершаются причудливым металлическим кружевом крестов.
В отличие от своего прообраза в камне готические деревяняые храмы Марамороша не подавляют человека строгостью очертаний. Суровый геометризм их объемов смягчается рельефностью фасада с его двойными галереями, напоминающими своей легкостью и четкостью ритма аркады ренессансных дворцов. Эти галереи с их резными столбиками с подкосами превратили весь фасад в оптическую игру темных отверстий и светлых арочек, что придает храму приветливый, светский вид.

Всередині, сьогоднішній день/Внутри, сегодняшний день

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/19.%20STEBLOVKA/IMG_1700_1701_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/19.%20STEBLOVKA/IMG_1702_1705_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/19.%20STEBLOVKA/IMG_1706_1710_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/19.%20STEBLOVKA/IMG_1717_1718_middle.png

[ПГА, т.2, с.206-207]: Різдва церква та дзвіниця, XVI ст., 1797 Останне датування наведено на підставі різьблений написів на одвірках дверних прорізів. Від початкової будівлі збереглися зруби стін на всю висоту. Дерев'яна, тризрубна, з вежею над бабинцем. Зруби нефа і бабинця равноширокі прямокутні в плані, більш вузький східний зруб з тригранної східною частиною. Зведена з дубових брусів, покрита лемешем. На відміну від багатьох аналогічних споруд західний зруб, так само як східний і неф, перекриті коробовим склепінням. Церква покрита двома крутими дахами - високим над центральним зрубом і низькми - над східним зрубом. Каркасна вежа-дзвіниця височіе над західним зрубом і завершується подсебітьем, мальовничими вертикальними дошками з фігурною порізкою внизу і високим конусним шпилем з фартухом біля основи. По чотирьох сторонах фартуха перебувають маленькі такої ж форми шпилі, що нагадують димникі закарпатських хат цього району. Над притвором улаштована аркова галерея. Косяки дверних прорізів у ганок і бабинець декоровані плоскою різьбою намистин і сланкою виноградноб лозою. В інтер'єрі збереглися різьблення по дереву і розпису народних майстрів XVIІІ ст. Споруда належить до притаманної басейну р. Тиси групи пам'ятників, де вміло поєднуються архітектурні форми із зразками декоративно-прикладного мистецтва, Дзвіниця, що раніше знаходиться поряд з пам'ятником, перенесена до нового кам'яного будинку. Дерев'яна, каркасної конструкції, двоярусна, з більш широким перший ярусом, закритим опасанням. Другий арочний ярус завершений шатром.
----------
[ПГА, т.2, с.206-207]: Рождества церковь и колокольня, XVI в., 1797 г. Последняя датировка приведена на основании резной надписи на косяках дверных проемов. От первоначального здания сохранились срубы стен на всю высоту. Деревянная, трехсрубная, с башней над бабинцем. Срубы нефа и бабинца равноширокие прямоугольные в плане, более узкий восточный сруб с трехгранной восточной частью. Возведена из дубовых брусьев, покрыта лемехом. В отличие от многих аналогичных сооружений западный сруб, так же как восточный и неф, перекрыт коробовым сводом. Церковь покрыта двумя крутыми крышами - высокой над центральным срубом и низкой - над восточным срубом. Каркасная башня-колокольня возвышается над западным срубом и завершается подсебитьем, ошалеванным вертикально досками с фигурной порезкой внизу и высоким конусным шпилем с фартуком у основания. По четырем сторонам фартука находятся маленькие такой же формы шпили, напоминающие дымники закарпатских хат этого района. Над притвором устроена арочная галерея. Косяки дверных проемов в крыльцо и бабинец декорированы плоской резьбой бусинок и стелющейся виноградной лозы. В интерьере сохранились резьба по дереву и росписи народных мастеров XVIІІ в. Сооружение принадлежит к встречающейся в бассейне р. Тиссы группе памятников, где умело сочетаются архитектурные формы с образцами декоративно-прикладного искусства, Колокольня, ранее находящаяся рядом с памятником, перенесена к новому каменному зданию. Деревянная, каркасной конструкции, двухъярусная, с более широким первым ярусом, закрытым опасанием. Второй арочный ярус завершен шатром.

та зовні/и снаружи

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/19.%20STEBLOVKA/IMG_1714_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/19.%20STEBLOVKA/IMG_1713_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/19.%20STEBLOVKA/IMG_1715_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/19.%20STEBLOVKA/IMG_1720_middle.png

джерела/источника:
http://www.castles.com.ua/steblivka.html
http://www.derev.org.ua/zakarp/steblivka.htm
http://www.europeana.eu
ну как то так =))
Tags: Закарпатье, деревяна церква, деревянная церковь, пожар, руина
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments