m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Київ. Церква Спаса на Берестові/Наследие. Киев. Церковь Спаса на Берестове.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00038_00041_middle.png

Церква Спаса на Берестові — стародавня церква в Києві поблизу Києво-Печерської лаври, на колишній околиці Берестове, пам'ятка архітектури XI–XII ст. Розташована за межею фортечних мурів Києво-Печерської лаври, проте вважається частиною історико-архітектурного ансамблю лаври, і разом з нею у 1990 році була включена до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Точна дата побудови достеменно не відома. За традиційною версією, церква була зведена в період правління київського князя Володимира Мономаха між 1113 і 1125 роками як головний собор Спасо-Перображенського монастиря.
----------
Церковь Спаса на Берестове - старинная церковь в Киеве возле Киево-Печерской лавры, на бывшей окраине Берестове, памятник архитектуры XI-XII вв. Расположена за чертой крепостных стен Киево-Печерской лавры, однако считается частью историко-архитектурного ансамбля лавры, и вместе с ней в 1990 году была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Точная дата постройки не известна. По традиционной версии, церковь была возведена в период правления киевского князя Владимира Мономаха между 1113 и 1125 годами как главный собор Спасо-Перображенського монастыря.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00008_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00009_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00012_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00013_middle.png

Після зруйнування Києва в 1240 році протягом декількох століть перебувала в занепаді. У 1640–1644 роках зусиллями Київського митрополита Петра Могили будівля церкви, від якої до того часу залишилась тільки західна частина, була відновлена в стилі українського бароко і заново розписана. На початку XIX ст. прибудована триярусна дзвіниця в стилі класицизму.
----------
После разрушения Киева в 1240 году в течение нескольких веков находилась в упадке. В 1640-1644 годах усилиями Киевского митрополита Петра Могилы здание церкви, от которой к тому времени осталась только западная часть, была восстановлена ​​в стиле украинского барокко и заново расписана. В начале XIX в. пристроена трехъярусная колокольня в стиле классицизма.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00014_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00016_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00018_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00021_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00019_middle.png


Входить до складу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Більша частина давніх фундаментів, які не були використані при відбудові, законсервована і музеєфікована. В інтер'єрі храму збереглись розписи XVII ст., а також віднайдено фрагменти фресок XII ст.
----------
Входит в состав Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Большая часть древних фундаментов, которые не были использованы при восстановлении, законсервирована и музеефицированы. В интерьере храма сохранились росписи XVII в., А также найдены фрагменты фресок XII в.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00020_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00023_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00025_middle.pngПобудована в кінці 11 або на початку 12 ст., мабуть, коштом Володимира II Мономаха. Вперше згадується в літописі під 1072 роком. Була усипальницею князів із роду Мономаховичів. 1157 року тут було поховано сина Володимира Мономаха Юрія Довгорукого, засновника Москви (тричі — у 1149-50 роках, 1150 року та в 1155-57 роках — був великим князем київським).
Зруйнована 1482 року кримським ханом Менґлі І Ґіреєм.
----------
Построенная в конце 11 или в начале 12 в., видимо, за счет Владимира II Мономаха. Впервые упоминается в летописи под 1072 годом. Была усыпальницей князей из рода Мономаховичей. 1157 здесь был захоронен сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий, основатель Москвы (трижды - в 1149-50 годах, 1150 г. и в 1155-57 годах - был великим князем киевским).
Разрушена в 1482 крымским ханом Менгли II Гиреем.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00033_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00034_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00043_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00045_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00046_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00047_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00048_middle.png

Від первісної споруди церкви зберігся лише перший ярус прямокутного притвору. У 1640-43 роках на замовлення Петра Могили храм було реставровано у стилі українського бароко і розписано грецькими майстрами. За даними польського дослідника Пйотра Красного, автором перебудови церкви Спаса на Берестові був італійський архітектор Оттавіяно Манчіні.
----------
От первоначальной постройки церкви сохранился только первый ярус прямоугольного притвора. В 1640-43 годах по заказу Петра Могилы храм был реставрирован в стиле украинского барокко и расписано греческими мастерами. По данным польского исследователя Пйотра Красного, автором перестройки церкви Спаса на Берестове был итальянский архитектор Оттавияно Манчини.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/IMG_3672.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/IMG_3678_3679_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/IMG_3680_3684_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/IMG_3690_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/IMG_3691_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/IMG_3692_middle.png

1752 року під час капітального ремонту церква одержала п'ятиголове завершення.
При перебудові використано з первісної будови збережену західну частину з нартексом і хорами, добудовано дві каплиці й поставлено 5 бань.
----------
В 1752 во время капитального ремонта церковь получила пятиглавое завершение.
При перестройке использовано из первоначального строения сохраненную западную часть с нартексом и хорами, достроены две часовни и поставлено 5 бань.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/IMG_3696_3700_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/IMG_3703_3707_middle.png

У 1813-14 роках за проектом архітектора Андрія Меленського до неї прибудовано дзвіницю у формах класицизму. Такою церква збереглася до наших часів. Значний інтерес становили різьблені і чеканні прикраси престолу, виконані золотих і срібних справ майстром Ф. М. Коробкою.
----------
В 1813-14 годах по проекту архитектора Андрея Меленского к ней пристроили колокольню в формах классицизма. Такой церковь сохранилась до наших дней. Значительный интерес представляли резные и чеканные украшения престола, выполненные золотых и серебряных дел мастером Ф. М. Коробкой.

У 1909-14 роках під керівництвом архітектора Петра Покришкіна були проведені археолого-архітектурні дослідження і реставрація стародавніх частин будинку, що збереглися. Дослідження підвалин церкви дали можливість уявити церкву у вигляді трьохнефної шестистовпної однокупольної споруди з притворами — південним, західним і північним. Збереглося характерне для давньоруської будівельної техніки кінця XI — початку XII ст. мурування стін на товстому шарі цементованого розчину з утопленими рядами цегли.
----------
В 1909-14 годах под руководством архитектора Петра Покрышкина были проведены археолого-архитектурные исследования и реставрация древних частей здания, которые сохранились. Исследование основ церкви дали возможность представить церковь в виде трехнефным шестистолпным однокупольным сооружением с притворами - южным, западным и северным. Сохранились характерные для древнерусской строительной техники конца XI - начала XII в. кладки стен на толстом слое цементированного раствора с утопленными рядами кирпича.В 1920-х роках церкву Спаса на Берестові включили до складу Всеукраїнського державного культурно-історичного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко», який пізніше був реорганізований у Києво-Печерський історико-культурний заповідник.
----------
В 1920-х годах церковь Спаса на Берестове включили в состав Всеукраинского государственного культурно-исторического заповедника «Всеукраинский музейный городок», который позже был реорганизован в Киево-Печерский историко-культурный заповедник.У 1947 році до 800-ї річниці заснування Москви в усипальні храму встановлено символічний саркофаг Юрію Долгорукому, який традиційно вважається засновником Москви. Саркофаг виготовлений з українського лабрадориту, архітектор — П. Остапенко.
В церкві у 70-х роках XX ст. виявлено фресковий живопис XI–XII століть.
----------
В 1947 году к 800-й годовщине основания Москвы в усыпальнице храма установлен символический саркофаг Юрию Долгорукому, который традиционно считается основателем Москвы. Саркофаг изготовлен из украинского лабрадорита, архитектор - П. Остапенко.
В церкви в 70-х годах XX в. обнаружена фресковая живопись XI-XII веков.

І на останок/И на последок

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00028_00030_middle.png

джерело/источник
https://uk.wikipedia.org/wiki/Церква_Спаса_на_Берестові
http://lavra.ucoz.ru/_ph/7/786215240.jpgну как то так =))
Tags: Киев, взгляд с небес, росписи, церква, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments