m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Київ. Церква Спаса на Берестові/Наследие. Киев. Церковь Спаса на Берестове. Анонс.

Церква Спаса на Берестові — стародавня церква в Києві поблизу Києво-Печерської лаври, на колишній околиці Берестове, пам'ятка архітектури XI–XII ст. Розташована за межею фортечних мурів Києво-Печерської лаври, проте вважається частиною історико-архітектурного ансамблю лаври, і разом з нею у 1990 році була включена до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Точна дата побудови достеменно не відома. За традиційною версією, церква була зведена в період правління київського князя Володимира Мономаха між 1113 і 1125 роками як головний собор Спасо-Перображенського монастиря.
----------
Церковь Спаса на Берестове - старинная церковь в Киеве возле Киево-Печерской лавры, на бывшей окраине Берестове, памятник архитектуры XI-XII вв. Расположена за чертой крепостных стен Киево-Печерской лавры, однако считается частью историко-архитектурного ансамбля лавры, и вместе с ней в 1990 году была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Точная дата постройки не известна. По традиционной версии, церковь была возведена в период правления киевского князя Владимира Мономаха между 1113 и 1125 годами как главный собор Спасо-Перображенського монастыря.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/DECEMBER/SPASnaBERESTOVE/DJI00005_00007_middle.png

Після зруйнування Києва в 1240 році протягом декількох століть перебувала в занепаді. У 1640–1644 роках зусиллями Київського митрополита Петра Могили будівля церкви, від якої до того часу залишилась тільки західна частина, була відновлена в стилі українського бароко і заново розписана. На початку XIX ст. прибудована триярусна дзвіниця в стилі класицизму.
----------
После разрушения Киева в 1240 году в течение нескольких веков находилась в упадке. В 1640-1644 годах усилиями Киевского митрополита Петра Могилы здание церкви, от которой к тому времени осталась только западная часть, была восстановлена ​​в стиле украинского барокко и заново расписана. В начале XIX в. пристроена трехъярусная колокольня в стиле классицизма.

Входить до складу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Більша частина давніх фундаментів, які не були використані при відбудові, законсервована і музеєфікована. В інтер'єрі храму збереглись розписи XVII ст., а також віднайдено фрагменти фресок XII ст.
----------
Входит в состав Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Большая часть древних фундаментов, которые не были использованы при восстановлении, законсервирована и музеефицированы. В интерьере храма сохранились росписи XVII в., А также найдены фрагменты фресок XII в.

погляд на лавру з лівого берега на прикінці XIX віку/взгляд на лавру с левого берега в конце XIX века


Побудована в кінці 11 або на початку 12 ст., мабуть, коштом Володимира II Мономаха. Вперше згадується в літописі під 1072 роком. Була усипальницею князів із роду Мономаховичів. 1157 року тут було поховано сина Володимира Мономаха Юрія Довгорукого, засновника Москви (тричі — у 1149-50 роках, 1150 року та в 1155-57 роках — був великим князем київським).
Зруйнована 1482 року кримським ханом Менґлі І Ґіреєм.
Від первісної споруди церкви зберігся лише перший ярус прямокутного притвору. У 1640-43 роках на замовлення Петра Могили храм було реставровано у стилі українського бароко і розписано грецькими майстрами. За даними польського дослідника Пйотра Красного, автором перебудови церкви Спаса на Берестові був італійський архітектор Оттавіяно Манчіні.
1752 року під час капітального ремонту церква одержала п'ятиголове завершення.
При перебудові використано з первісної будови збережену західну частину з нартексом і хорами, добудовано дві каплиці й поставлено 5 бань.
У 1813-14 роках за проектом архітектора Андрія Меленського до неї прибудовано дзвіницю у формах класицизму. Такою церква збереглася до наших часів. Значний інтерес становили різьблені і чеканні прикраси престолу, виконані золотих і срібних справ майстром Ф. М. Коробкою.
----------
Построенная в конце 11 или в начале 12 в., видимо, за счет Владимира II Мономаха. Впервые упоминается в летописи под 1072 годом. Была усыпальницей князей из рода Мономаховичей. 1157 здесь был захоронен сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий, основатель Москвы (трижды - в 1149-50 годах, 1150 г. и в 1155-57 годах - был великим князем киевским).
Разрушена в 1482 крымским ханом Менгли II Гиреем.
От первоначальной постройки церкви сохранился только первый ярус прямоугольного притвора. В 1640-43 годах по заказу Петра Могилы храм был реставрирован в стиле украинского барокко и расписано греческими мастерами. По данным польского исследователя Пйотра Красного, автором перестройки церкви Спаса на Берестове был итальянский архитектор Оттавияно Манчини.
В 1752 во время капитального ремонта церковь получила пятиглавое завершение.
При перестройке использовано из первоначального строения сохраненную западную часть с нартексом и хорами, достроены две часовни и поставлено 5 бань.
В 1813-14 годах по проекту архитектора Андрея Меленского к ней пристроили колокольню в формах классицизма. Такой церковь сохранилась до наших дней. Значительный интерес представляли резные и чеканные украшения престола, выполненные золотых и серебряных дел мастером Ф. М. Коробкой.У 1909-14 роках під керівництвом архітектора Петра Покришкіна були проведені археолого-архітектурні дослідження і реставрація стародавніх частин будинку, що збереглися. Дослідження підвалин церкви дали можливість уявити церкву у вигляді трьохнефної шестистовпної однокупольної споруди з притворами — південним, західним і північним. Збереглося характерне для давньоруської будівельної техніки кінця XI — початку XII ст. мурування стін на товстому шарі цементованого розчину з утопленими рядами цегли.
----------
В 1909-14 годах под руководством архитектора Петра Покрышкина были проведены археолого-архитектурные исследования и реставрация древних частей здания, которые сохранились. Исследование основ церкви дали возможность представить церковь в виде трехнефным шестистолпным однокупольным сооружением с притворами - южным, западным и северным. Сохранились характерные для древнерусской строительной техники конца XI - начала XII в. кладки стен на толстом слое цементированного раствора с утопленными рядами кирпича.В 1920-х роках церкву Спаса на Берестові включили до складу Всеукраїнського державного культурно-історичного заповідника «Всеукраїнське музейне містечко», який пізніше був реорганізований у Києво-Печерський історико-культурний заповідник.
У 1947 році до 800-ї річниці заснування Москви в усипальні храму встановлено символічний саркофаг Юрію Долгорукому, який традиційно вважається засновником Москви. Саркофаг виготовлений з українського лабрадориту, архітектор — П. Остапенко.
В церкві у 70-х роках XX ст. виявлено фресковий живопис XI–XII століть.
----------
В 1920-х годах церковь Спаса на Берестове включили в состав Всеукраинского государственного культурно-исторического заповедника «Всеукраинский музейный городок», который позже был реорганизован в Киево-Печерский историко-культурный заповедник.
В 1947 году к 800-й годовщине основания Москвы в усыпальнице храма установлен символический саркофаг Юрию Долгорукому, который традиционно считается основателем Москвы. Саркофаг изготовлен из украинского лабрадорита, архитектор - П. Остапенко.
В церкви в 70-х годах XX в. обнаружена фресковая живопись XI-XII веков.джерело/источник
https://uk.wikipedia.org/wiki/Церква_Спаса_на_Берестові
http://lavra.ucoz.ru/_ph/7/786215240.jpg


ну как то так =))
Tags: Киев, росписи, фрески, церква, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments