June 10th, 2016

Спадщина. Чернелиця. Замок. Частина 2/Наследие. Чернелица. Замок. Часть 2.

Перша частина тут/Первая часть тутКінець XVI - перша половина XVII століття - період відродження будівельної справи у Речі Посполитій. Ця тенденція торкнулася не лише міст, які щільно забудовувалися, а й магнатських маєтків, власники яких почали зводити величезні палаци. Наслідуючи західноєвропейські традиції та турбуючись про власний статус, заможна верства у своїй будівничій діяльності керується новаторським підходом. На відміну від будівель, споруджених у період Середньовіччя та Нового часу, новітні замки мали виконувати не лише оборонну, а й репрезентаційну функцію. Хоча мистецькому аспекту при зведенні їх відводилася значна увага, першочергову роль і надалі відігравав фортифікаційний чинник. Це стосувалося передусім замків південно-східних регіонів Речі Посполитої, які у зв'язку із постійною загрозою з боку татар могли служити, за необхідності, оборонним бастіоном. Цікаво, що автори воєнних трактатів того часу не подавали відомостей про оборонні можливості фортець. На думку військового історика Кароля Олійніка, це було пов'язано з незначною роллю замків і укріплених пунктів у політично-військових структурах Речі Посполитої.
------------
Конец XVI - первая половина XVII века - период возрождения строительного дела в Речи Посполитой. Эта тенденция коснулась не только городов, которые плотно застраивались, но и магнатских имений, владельцы которых начали возводить огромные дворцы. Следуя западноевропейской традиции и заботясь о собственном статусе, богатое сословие в своей строительной деятельности руководствовалось новаторским подходом. В отличие от зданий, построенных в период Средневековья и Нового времени, новейшие замки должны были выполнять не только оборонную, но и репрезентативную функции. Хотя художественным аспектам при возведении имений отводилась значительная часть внимания, первостепенную роль и в дальнейшем играл фортификационный фактор. Это касалось прежде всего замков юго-восточных регионов Речи Посполитой, которые в связи с постоянной угрозой со стороны татар могли служить при необходимости оборонными бастионами. Интересно, что авторы военных трактатов того времени не упоминали в своих роботах об оборонительных возможностях крепостей. По мнению военного историка Кароля Олийника, это было связано с незначительной ролью замков и укрепленных пунктов в политико-военных структурах Речи Посполитой.
Collapse )