m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Сидорів. Замок/Наследие. Сидоров. Замок.1398. Перша письмова згадка Сидорова.
17 століття. Сидоров переходить у власність шляхетського роду Калиновських.
1640-і роки. Мартін Калиновський, чернігівський воєвода і польний гетьман коронний Речі Посполитої, будує в Сидорові кам'яний замок.
----------
1398 год. Первое письменное упоминание Сидорова.
17 век. Сидоров переходит в собственность шляхетского рода Калиновских.
1640-е годы. Мартин Калиновский, черниговский воевода и польный гетман коронный Речи Посполитой, строит в Сидорове каменный замок.

листівка, (можливо) 1930 рік/открытка, (возможно) 1930 год
малюнок Наполеона Орди/рисунок Наполеона Орды


Місце для спорудження укріплень вибрали на витягнутому плато високого пагорба. З трьох сторін (з північного сходу, північного заходу і південного заходу) пагорб обминало русло річки Суходіл, забезпечуючи майбутні штучні укріплення додаткової природним захистом. Можливо, колись рівень води в річці підвищували штучним чином. З напільної (південно-східна, найбільш вразлива) сторони був виритий рів, який відокремив мис з укріпленнями від основного масиву річкового берега. За ровом був насипаний вал. Хороший захист замку давала болотиста місцевість, посеред якої височів замковий пагорб. Матеріалом для побудови замку служив піщаник і вапняк. Будова Сидоровского замку не має прямих аналогів на території України. Замок має витягнуту форму, продиктовану конфігурацією довгастого пагорба. Довжина замкового комплексу значно перевищувала його ширину. Стіни замку простяглися по осі північний захід - південний схід на відстань близько 180 метрів, тоді як ширина замку (відстань між двома паралельними замковими стінами) по осі південний захід - північний схід коливалося від 30 до 40 метрів.
----------
Место для постройки укреплений выбрали на вытянутом плато высокого холма. С трёх сторон (с северо-востока, северо-запада и юго-запада) холм огибало русло речки Суходол, обеспечивая будущие искусственные укрепления дополнительной естественной защитой. Возможно, некогда уровень воды в реке повышали искусственным образом. С напольной (юго-восточной, наиболее уязвимой) стороны был вырыт ров, отделивший мыс с укреплениями от основного массива речного берега. За рвом был насыпан вал. Хорошую защиту замку давала болотистая местность, посреди которой возвышался замковый холм. Материалом для постройки замка служил песчаник и известняк. Строение Сидоровского замка не имеет прямых аналогов на территории Украины. Замок имеет вытянутую форму, продиктованную конфигурацией продолговатого холма. Длина замкового комплекса значительно превышала его ширину. Стены замка протянулись по оси северо-запад – юго-восток на расстояние около 180 метров, тогда как ширина замка (расстояние между двумя параллельными замковыми стенами) по оси юго-запад - северо-восток колебалось от 30 до 40 метров.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0207_0210_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0375_0388_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0215_0221_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0457_0459_middle.jpg

Замковий двір утворювався двома довгими стінами укріплень, які простяглися майже паралельно один одному. У місці оконечностей замкового комплексу паралельні стіни створювали різкий залом, сходячись в одній точці під гострим кутом. Обидва залома фланкировалісь з двох боків потужними бастеями. Цей фортифікаційний прийом (компонування остроугольного залома стін з фланкуючими його бастеями) був типовим для подільського оборонного зодчества періоду 16 - перший половини 17 століть. Подібний прийом, наприклад, використовувався під час будівництва заступників у Бучачі, Теребовлі, Долині (Янові) та інших укріплень. Стіни Сидоровского замку були 2-ярусними (?) - В нижніх ярусах були влаштовані казематовані приміщення.
-----------
Замковый двор образовывался двумя длинными стенами укреплений, которые протянулись почти параллельно друг другу. В месте оконечностей замкового комплекса параллельные стены создавали резкий залом, сходясь в одной точке под острым углом. Оба залома фланкировались с двух сторон мощными бастеями. Этот фортификационный приём (компоновка остроугольного залома стен с фланкирующими его бастеями) был типичным для подольского оборонного зодчества периода 16 – 1-ой половины 17 веков. Подобный приём, например, использовался во время строительства замов в Бучаче, Теребовле, Долине (Янове) и других укреплений. Стены Сидоровского замка были 2-ярусными (?) - в нижних ярусах были устроены казематированные помещения.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0224_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0225_0228_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0229_0238_pano360_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0239_0244_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0245_0251_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0252_0273_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0274_0278_middle.jpg

До північно-східній внутрішній стіні замку (практично протягом всієї її довжини) були прибудовані 2-поверхова палацове приміщення, а також інші житлові і господарські споруди. Південно-західна стіна, мабуть, носила виключно оборонний характер і була позбавлена ​​масивних кам'яних прибудов. В обох краях замкового комплексу, в місці, де куртини сходилися під гострим кутом, над стінами замку височіли дозорні башточки. Башточка в північно-західній частині укріплень 2-ярусна. Її внутрішній об'єм трикутної форми, зовнішній - закруглений. До башточці примикало споруда з казематуючими укріпленнями і з житловими та господарськими приміщеннями на верхніх поверхах.
----------
К северо-восточной внутренней стене замка (практически на протяжении всей её длины) были пристроены 2-этажное дворцовое помещение, а так же другие жилые и хозяйственные сооружения. Юго-западная стена, видимо, носила исключительно оборонный характер и была лишена массивных каменных пристроек. В обеих оконечностях замкового комплекса, в месте, где куртины сходились под острым углом, над стенами замка возвышались дозорные башенки. Башенка в северо-западной оконечности укреплений 2-ярусная. Её внутренний объем треугольной формы, внешний — закругленный. К башенке примыкало сооружение с казематированными укреплениями и с жилыми и хозяйственными помещениями на верхних этажах.

просто ніяк не могло обійтися без впізнаваного профілю =)/просто никак не могло обойтись без узнаваемого профиля =)

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0279_0285_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0286_0291_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0303_0307_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0308_0311_middle.jpg

Посилювали оборону замкових стін потужні напівкруглі (однотипні?) бастеї. Всього замок захищали 7 бастей - 3 бастеї перебували з північно-східної сторони комплексу, ще 4 прикривали південно-західну стіну. Всі бастеї далеко виступали за лінію замкових стін, добре забезпечуючи їх фланкування. У той же час бастеї не піднімаються над рівнем стін замку, оскільки в епоху зростання могутності артилерії потужні приземкуваті оборонні споруди отримували перевагу перед високими вежами (які складали основу замкових укріплень в період до 16 століття). Бастеї були 2-ярусними (?). Підстава деяких бастей замку були посилені контрфорсами, що збільшувало товщину їх стін в нижніх секціях. Стіни кожного з ярусів бастей були прорізані лінією бійниць. Бійниці були перекриті (в основному) лучковими перемичками. Більшість бійниць, прорізаних в стіни замку і його бастей, мали не один отвір для стрільби, а відразу два-три перехресних вогневих каналу, що давало можливість використовувати одну бійницю для ведення перехресного вогню. Арка воріт, що ведуть в замок, була влаштована в одній з бастей південно-західній замкової стіни. Підстава бастеї було укріплено контрфорсами. Над аркою входу була вмурована масивна кам'яна плита з написами на латині, що свідчать про час заснування замку.
----------
Усиливали оборону замковых стен мощные полукруглые (однотипные?) бастеи. Всего замок защищали 7 бастей – 3 бастеи находились с северо-восточной стороны комплекса, ещё 4 прикрывали юго-западную стену. Все бастеи далеко выступали за линию замковых стен, хорошо обеспечивая их фланкирование. В то же время бастеи не возвышались над уровнем стен замка, поскольку в эпоху роста могущества артиллерии мощные приземистые оборонительные сооружения получали преимущество перед высокими башнями (которые составляли основу замковых укреплений в период до 16 века). Бастеи были 2-ярусными (?). Основание некоторых бастей замка были усилены контрфорсами, что увеличивало толщину их стен в нижних секциях. Стены каждого из ярусов бастей были прорезаны линией бойниц. Бойницы были перекрыты (в основном) лучковыми перемычками. Большинство бойниц, прорезавших стены замка и его бастей, имели не одно отверстие для стрельбы, а сразу два-три скрещивающихся огневых канала, что давало возможность использовать одну бойницу для ведения перекрёстного огня. Арка ворот, ведущих в замок, была устроена в одной из бастеей юго-западной замковой стены. Основание бастеи было укреплено контрфорсами. Над аркой входа была вмурована массивная каменная плита с надписями на латыни, свидетельствующими о времени основания замка.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0316_0325_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0326_0334_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0335_0345_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0346_0352_middle.jpg1672. Під час початкового етапу Польсько-турецької війни (1672 - 1676) замок був захоплений турецько-татарськими військами і зруйнований. Після цього замок у Сидорові довго перебував у стані руїн.
----------
1672 год. Во время начального этапа Польско-турецкой войны (1672 - 1676) замок был захвачен турецко-татарскими войсками и разрушен. После этого замок в Сидорове долго пребывал в состоянии руин.

+1718 Рік. Замок ремонтується і переживає незначні перебудови.
?. Бійниці північно-східної стіни замку, до якої примикала споруда палацу, розтесали в великі прямокутні віконні прорізи, перекриті лучковими перемичками.
----------
1718 год. Замок ремонтируется и переживает незначительные перестройки.
?. Бойницы северо-восточной стены замка, к которой примыкало сооружение дворца, растесали в большие прямоугольные оконные проёмы, перекрытые лучковыми перемычками.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0353_0363_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0365_0372_middle.jpg18 століття. Замок остаточно перестав служити в якості житлового приміщення, та й в захисті його оборонних споруд господарі замку вже не потребували. Замок, що втратив своє колишнє значення, приходить в запустіння, занепадає і поступово перетворюється на руїни.
Перший половина 20 століття. До Другої Світової війни замок хоч і перетворився на мальовничі руїни, але все ще перебував у відносно непоганому стані. Його стіни і бастеї зберігалися на висоту 2-х ярусів практично по всьому периметру. Сильним руйнувань зазнали лише верхні яруси укріплень.
----------
18 век. Замок окончательно перестал служить в качестве жилого помещения, да и в защите его оборонных сооружений хозяева замка уже не нуждались. Замок, потерявший своё былое значение, приходит в запустенье, ветшает и постепенно превращается в руины. 1-ая половина 20 века. До Второй Мировой войны замок хоть и превратился в живописные руины, но всё ещё пребывал в относительно неплохом состоянии. Его стены и бастеи сохранялись на высоту 2-х ярусов практически по всему периметру. Сильным разрушениям подверглись лишь верхние ярусы укреплений.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0373_0374_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0207_0210_small.jpg

Другий половина 20 століття. 2/3 житлових, господарських і оборонних споруд замку були розібрані місцевими жителями на будівельний матеріал.
Наші дні. Збереглася лише невелика частина колись існував комплексу. Південно-східна частина замку повністю втрачена. Збереглися зовнішні і частково внутрішні стіни північно-західній частині замкових укріплень. На ділянці південно-західної стіни замку збереглася бастея з арочним отвором в'їзду. Над аркою в'їзду ще можна побачити плиту, поцятковану латинськими написами.
----------
2-ая половина 20 века. 2/3 жилых, хозяйственных и оборонительных построек замка были разобраны местными жителями на строительный материал.
Наши дни. Сохранилась лишь небольшая часть некогда существовавшего комплекса. Юго-восточная часть замка полностью утрачена. Сохранились внешние и частично внутренние стены северо-западной части замковых укреплений. На участке юго-западной стены замка сохранилась бастея с арочным проемом въезда. Над аркой въезда ещё можно увидеть плиту, испещрённую латинскими надписями.

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0223_middle.jpg

і на останок/и на последок

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0454_0456_middle.jpgпогляд на змок з небес


джерело/первоисточник - http://zamki-kreposti.com.ua/ternopolskaya-oblast/zamok-sidorov/.

использованы фотоматериалы -
http://fotostudio.com.ua/travel/sidorov.html
http://www.stejka.com/rus/ternopolskaja/sidorov/zamok/zamok_sidorov/
http://www.genealogia.okiem.pl/foto2/displayimage.php?pid=6859
http://zbruc.eu/node/26878
http://sk-alla.livejournal.com/7302.html?thread=31366
http://polona.pl Friedrich, A. (fl. 1892-1912) photos 1905 year
https://www.facebook.com/iryna.castles/posts/679224835545674


ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, замок, крепость, руина
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment