m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Баланівка. Вежа Любомирських/Наследие. Балановка. Башня Любомирских.

з Відомостей: Баланівка - село Подільської губ. Ольгопольського у., у 25 верстах на північ від Ольгополя, при річці Бернардінке; жителів - 4480 душ обох статей, 681 двір., 2 православні церкви, школа, 2 заїжджих двору, гуральня графині Потоцької і водяний млин.
* Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона. Санкт-Петербург, 1890-1907 </ i>
------------
с Ведомостей: Балановка — село Подольской губ. Ольгопольского у., в 25 верстах к северу от Ольгополя, при речке Бернардинке; жителей — 4480 душ обоего пола, 681 двор., 2 православные церкви, школа, 2 постоялых двора, винокуренный завод графини Потоцкой и водяная мельница.
* Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Санкт-Петербург, 1890—1907

вежу видно здалеку по обидва боки села/башню видно издалека с обеих сторон селапреросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/02. BALANIVKA/IMG_4725_middle.jpg

У Баланівки - багата історія, досить сказати, що в окремих джерелах стверджується, що датою заснування Баланівки є 1015 (!!!) рік, а назва нібито походить від імені перших поселенців тут - Баланів. За іншими даними, Баланівка заснована в XVI столітті.
Народний музей села, який знаходиться на протилежному березі річки щодо старого міста.

У Балановки — богатая история, достаточно сказать, что в отдельных источниках утверждается, что датой основания Балановки является 1015 (!!!) год, а название якобы происходит от имени первых поселенцев тут — Баланов. По другим данным, Балановка основана в XVI веке.
Народный музей села, который находится на противоположном берегу реки относительно старого города.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/02. BALANIVKA/IMG_4726_middle.jpg

Як бачите, оборонні риси в наявності. І хоча з вигляду це неоготика, тобто відносно молода копія оборонної вежі, безліч сторінок в Мережі запевняють, що перед нами вежа 17 століття, то чи перебудована, то чи надбудована в стилі неоготики.
-----------
Как видите, оборонные черты в наличии. И хотя по виду это неоготика, т.е. относительно молодая копия оборонной башни, множество страничек в Сети уверяют, что перед нами башня 17 века, то ли перестроенная, то ли надстроенная в стиле неоготики.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/02. BALANIVKA/IMG_4727_middle.jpg

Ось, наприклад, довідка про музей: Народний музей історії с. Баланівка
Народний музей історії с.Баланівка відкрито 17 листопада 1989 року, розташований у історичній вежі XVII ст. (пам’ятка архітектури і містобудування). Експозиція музею розміщена нестандартно, лабіринтно. Тут згадуються найважливіші періоди в розвитку села, його кращі люди. Зафіксовано і трагічні події села – голодомор, війни.
Музей є центром просвітницьких і культурних знань, виховання ідеалів добра і справедливості.
Вежа – пам’ятка архітектури і містобудування місцевого значення, внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток Вінницької області рішенням виконкому облради народних депутатів від 14.02.91 р. №43, охоронн. № 45-М.
За часів панування в Баланівці Героніма Собанського (кін. 17 ст. – 1855р.) в селі було побудовано трьохповерхову вежу, яку по-польськи називали "дзигарня". В ній було розміщено годинник, який відбивав кожну годину. Також із вежі наглядали за працею кріпаків. В 1989 році на базі вежі було побудовано музейний комплекс: обрядовий зал, вежа та музей, музей – який став візитною карткою села.
Музей – це особлива архітектурна будова. Зали приваблюють багатством пам’яток минулого рідного краю. Все це привертає увагу односельчан, співвітчизників, гостей з-за кордону. Музей є центром просвітницьких і культурних знань, виховання в дусі ідеалів добра та справедливості. З фотографій дивляться батьки і родичі, які досягли успіхів у науці та важкій праці. Село гордиться ними. Вони вже вписали свою сторінку в історію села. Молодь сьогодні пише лише перший свій рядок на чистій сторінці. Гідне місце займе молодь в цьому музеї, який служить сучасності.
Задум створення музейного комплексу належить колишньому голові агрофірми "Колос" Царюку А.П. Велику допомогу при зборі експонатів надала також колишня голова сільської ради Волощук Н.І.
Щорічно музей відвідує біля 3,5 тис. екскурсантів. Частими відвідувачами є й зарубіжні гості: США, Канада, Англія, Японія, Китай.
Музей було відкрито 17 листопада 1989 року. Звання "народний" присвоєно 29 грудня 1994 року.
Адреса: 24413 с. Баланівка, вул. Дяченка,14
Телефон: (04352) 41-176
Музей працює з 9.00 до 18.00
Обідня перерва з 12.00 до 13.00
вихідний – неділя, понеділок
Вхід в музей безкоштовно
Завідуюча народним музеєм історії с.Баланівка – Коритна Наталія Василівна

-----------
Вот, например, справка о музее: Народный музей истории с. Баланивка
Народный музей истории с.Балановка открыт 17 ноября 1989, расположен в исторической башне XVII в. (Памятник архитектуры и градостроительства). Экспозиция музея размещена нестандартно, лабиринтно. Здесь упоминаются важнейшие периоды в развитии села, его лучшие люди. Зафиксировано и трагические события села - голодомор, войны.
Музей является центром просветительских и культурных знаний, воспитания идеалов добра и справедливости.
Башня - памятник архитектуры и градостроительства местного значения, внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Винницкой области решением исполкома облсовета народных депутатов от 14.02.91 г.. №43, сигнальны. № 45-М.
Во времена господства в Балановке Геронима Собанского (кон. 17 в. - 1855.) В селе была построена трехэтажная башню, которую по-польски называли "дзигарня". В ней были размещены часы, который отражал каждый час. Также с башни наблюдали за работой крестьян. В 1989 году на базе башни было построено музейный комплекс: обрядовый зал, башня и музей, музей - который стал визитной карточкой села.
Музей - это особое архитектурное строение. Залы привлекают богатством памятников прошлого родного края. Все это привлекает внимание односельчан, соотечественников, гостей из-за рубежа. Музей является центром просветительских и культурных знаний, воспитание в духе идеалов добра и справедливости. С фотографий смотрят родители и родственники, которые достигли успехов в науке и тяжелом труде. Село гордится ими. Они уже вписали свою страницу в историю села. Молодежь сегодня пишет только первый свой строку на чистой странице. Достойное место займет молодежь в этом музее, который служит современности.
Замысел создания музейного комплекса принадлежит бывшему председателю агрофирмы "Колос" ЦАРЮК А.П. Большую помощь при сборе экспонатов предоставила также бывший председатель сельского совета Волощук Н.И.
Ежегодно музей посещает около 3,5 тыс. Экскурсантов. Частыми посетителями являются и зарубежные гости: США, Канада, Англия, Япония, Китай.
Музей был открыт 17 ноября 1989 года. Звание «народный» присвоено 29 декабря 1994.
Адрес: 24413 с. Балановка, ул. Дьяченко, 14
Телефон: (04352) 41-176
Музей работает с 9.00 до 18.00
Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00
выходной - воскресенье, понедельник
Вход в музей бесплатний
Заведующая народным музеем истории с.Балановка - Корытная Наталья Васильевна </ i>

Джерело - http://www.bershad.ua/a/balanivka/27248.htmlВиходить, що була якась вежа 17 століття, яка в 19 столітті була перебудована в стилі неоготики. Потім в кінці 1980-х до башти прибудували корпуси (теж в "замковому стилі") і відкрили в новій будівлі музей, і тільки після цього, в 1991-му, вежа отримала статус пам'ятки архітектури місцевого значення.
-----------
Итого получается, что была некая башня 17 века, которая в 19 веке была перестроена в стиле неоготики. Затем в конце 1980-х к башне пристроили корпуса (тоже в "замковом стиле") и открыли в новом здании музей, и только после этого, в 1991-м, башня получила статус памятника архитектуры местного значения.

До речі, забавно - спочатку шляхом прибудов зовнішній вигляд пам'ятника був змінений, і тільки потім йому надали статус пам'ятника, який передбачає, що ніякого подібного будівництва поруч з ним бути не може. Такий ось парадокс.
-----------
Кстати, забавно – вначале путём пристроек внешний вид памятника был изменён, и только потом ему придали статус памятника, который предполагает, что никакого подобного строительства рядом с ним быть не может. Такой вот парадокс.

Вежа дійсно значиться в списку пам'яток архітектури місцевого значення, внесена вона туди як "Стражниця".
------------
Башня действительно числится в списке памятников архитектуры местного значения, внесена она туда как "Стражниця".
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/02. BALANIVKA/IMG_4737_4740_middle.jpg

Датована 17-м століттям (тут можна сказати, що датування не зовсім коректна, оскільки вежа свій вигляд набула не в 17-му, а в 19-му столітті). Присутня "Стражниця" і в Переліку пам'яток культурної спадщини, что не підлягають пріватизації.
-------------
Датирована 17-м веком (тут можно сказать, что датировка не совсем корректна, поскольку башня свой облик приобрела не в 17-м, а в 19-м веке). Присутствует "Стражница" и в Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/02. BALANIVKA/IMG_4738_middle.jpgЗагалом, офіційно це вежа 17 століття. Може у когось є якісь відомості про цю загадкову спорудженні? Якщо перед нами перебудована вежа 17 століття, то що там залишилося від старої споруди? Не менш цікавим є питання, що це взагалі за вежа? Яка їй роль відводилася? На основі чого була зроблене датування? І т.д.
-------------
В общем, официально это башня 17 века. Может у кого-то есть какие-то сведения об этом загадочном сооружении? Если перед нами перестроенная башня 17 века, то что там осталось от старой постройки? Не менее интересен вопрос, что это вообще за башня? Какая ей роль отводилась? На основе чего была сделана датировка? И т.д.

Між іншим, вежа прикрашає герб Бершадського району/Между прочим, башня украшает герб Бершадского района:


і на останок пара кадрів з коптера/и на последок пара кадров с коптера

Джерела:
http://www.sergekot.com/balanovka/ и
http://forum.zamki-kreposti.com.ua/topic/866-балановка-локализация-укреплений-городка-и-за/


ну как то так =))
Tags: Винничина, Вінниччина, башня, вежа
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments