m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Київ. Видубецький монастир/Наследие. Киев. Выдубицкий мужской монастырь. Взгляд с небес.

Другий плановий виліт вчорашнього для над Свято-Михайлівським Видубицьким чоловічим монастирем.

Видубицький монастир був заснований у другій половині XI століття сином князя Ярослава Всеволодом. Сучасний ансамбль Видубицького монастиря був утворений в кінці XVII-початку XVIII ст. Центром композиції монастиря є Собор Святого Георгія. На території монастиря збереглася Михайлівська церква, збудована в 1070-1088 роки, відновлена в 1766-1769, архітектор М. Юрасов.
-----------
Второй плановый вылет вчерашнего для над Свято-Михайловським Выдубицким мужским монастырем.

Выдубицкий монастырь был основан во второй половине XI века сыном князя Ярослава Всеволодом. Современный ансамбль Выдубицкого монастыря был образован в конце XVII-начале XVIII вв. Центром композиции монастыря является Собор Святого Георгия. На территории монастыря сбереглась Михайловская церковь , построенная в 1070-1088 гг., восстановлена в 1766-1769, архитектор М. Юрасов.


Одна з легенд розповідає про те, як Володимир Великий хрестив язичників. Без жалю він наказав знищити ідолів, які стояли на пагорбі недалеко від княжого палацу, і яким він ще недавно приносив жертви. А колишнього покровителя дружини, Перуна, ідола з золотими вусами і срібним покриттям голови втопили в річці. Перуна, прив'язаного до коня, виволокли до річки і кинули в воду. Однак важкий ідол не потонув, а поплив за течієї. Перелякані язичники йшли берегом і голосили: «Видибай, Боже». Місце, де Перун «Видибав», тобто плавав і стали називати Видубичі, а перший Київський митрополит Михайло заснував тут церкву, щоб запобігти створенню язичницького капища.
----------
Одна из легенд рассказывает о том, как Владимир Великий крестил язычников. Без сожаления он приказал уничтожить идолов, которые стояли на холме недалеко от княжеского дворца, и которым он еще недавно приносил жертвы. А бывшего покровителя дружины, Перуна, идола с золотыми усами и серебряным покрытием головы утопили в реке. Перуна, привязанного к лошади, выволокли к реке и бросили в воду. Однако тяжеленный идол не утонул, а поплыл по течению. Испуганные язычники шли по берегу и причитали: «Выдыбай, Боже». Место, где Перун «выдыбав», т.е. плавал и стали называть Выдубичи, а первый Киевский митрополит Михаил основал здесь церковь, чтобы предотвратить создание языческого капища.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/Vidubichi/DJI00109_middle.jpg

Історія монастиря починається з печер, які знаходяться недалеко, на Звіринці. Вважається, що тут існував підземний монастир задовго до прийняття християнства Володимиром. Коли ж, після 988 року, гоніння на християн припинилися, ченці вийшли з підпілля, заснувавши новий монастир і назвали його Видубицьким, на ім'я місцевості. Тут, біля Видубицького урочища, був паром через Дніпро, де «видибали» за допомогою «дубів» - човнів з цільного дуба.
----------
История монастыря начинается с пещер, которые находятся недалеко, на Зверинце. Считается, что здесь существовал подземный монастырь задолго до принятия христианства Владимиром. Когда же, после 988 года, гонения на христиан прекратились, монахи вышли из подполья, основав новый монастырь и назвали его Выдубицким, по имени местности. Здесь, возле Выдубицкого урочища, был паром через Днепр, где «выдыбали» с помощью «дубов» - лодок из цельного дуба.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/Vidubichi/DJI00113_middle.jpg

Згодом печери превратілись в свого роду підземний цвинтар Видубицького монастиря, а життя повністю перейшло на поверхню землі. Монастир, побудований на поверхні, спочатку був дерев'яний, тому з споруд того часу нічого не залишилося, через часті пожежі. У 1054 році, Ярослав Мудрий, роздаючи землі своїм синам, дав молодшому синові Всеволоду двір Видубичі. Новий власник взяв на себе обов'язки титаря (покровителя) монастиря в 1070 році і в вдячення Богові за народження сина, почав тут будівництво кам'яної церкви. Так як монастир стояв над річкою, нову церкву присвятили Архістратигу Михаїлу - захиснику водної стихії.
-----------
Со временем пещеры превратилысь в своего рода подземное кладбище Выдубицкого монастыря, а жизнь полностью перешла на поверхность земли. Монастырь, построенный на поверхности, изначально был деревянный, поэтому из сооружений того времени ничего не осталось, из-за частых пожаров. В 1054 году, Ярослав Мудрый, раздавая земли своим сыновьям, дал младшему сыну Всеволоду двор Выдубичи. Новый владелец взял на себя обязанности ктитора (покровителя) монастыря в 1070 году и в благодарость Богу за рождение сына, начал здесь строительство каменной церкви. Так как монастырь стоял над рекой, новую церковь посвятили Архистратигу Михаилу - защитнику водной стихии.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/Vidubichi/DJI00114_middle.jpg

На початку XII століття монастир став центром літописання. У 1116 року тут було завершено ігуменом Сильвестром друге видання всім відомої «Повісті временних літ». Автором багатьох літописних статей кінця XII століття був видубицький ігумен Андріан. А князь Володимир Мономах зібрав в родовому монастирі велику на той час бібліотеку, яка сприяла літописанням.
Видубицький монастир брав активну участь у політичному житті Київської Русі. Тут, поруч з Михайлівською церквовь, традиційно збиралася на рать російське воїнство. У 1094 році, тут було примирення князів Святополка, Володимира Мономаха і Ростислава, перед їх спільної кампанією проти половців. Князі використовували монастир так самож як і в'язницю.
----------
В начале XII века монастырь стал центром летописаний. В 1116 году тут было завершено игуменом Сильвестром второе издание всем известной «Повести временных лет». Автором многих летописных статей конца XII века был выдубицкий игумен Андриан. А князь Владимир Мономах собрал в родовом монастыре большую на то время библиотеку, которая способствовала летописаниям.
Выдубицкий монастырь активно участвовал в политической жизни Киевской Руси. Тут, рядом с Михайловской церквовью, традиционно собиралась на рать русское воинство. В 1094 году, здесь было примирение князей Святополка, Владимира Мономаха и Ростислава, перед их совместной кампанией против половцев. Князья использовали монастырь так же в качестве тюрьмы.Будучи вотчиною Мономаховичів, Видубицький монастир постійно переживав князівські чвари. Так, під час нападу на Київ, Андрія Боголюбського, у 1169 році, було вбито близько тридцяти місцевих ченців, які ховалися від нападників в печерах. Нападники поховали їх живцем, закопавши землею всі входи (вони розкопані були тільки при дослідженнях на початку XX століття).
----------
Будучи вотчиной Мономаховичей, Выдубицкий монастырь постоянно переживал княжеские распри. Так, во время нападения на Киев, Андрея Боголюбского, в 1169 году, были убиты около тридцати местных монахов, которые прятались от нападавших в пещерах. Нападавшие похоронили их заживо, закопав землей все входы (они раскопаны были только при исследованиях в начале XX века).


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/Vidubichi/DJI00116_00118_middle.jpg

В кінці XII століття, монастир пережив нове лихо: Дніпро, руйнуючи берег, стал прибліжатся до монастирських будівель. Ченці звернулися до князя Рюрика і він запропонував для будівництва захисної підпірної стіни придворного архітектора П.Мілонега, який в 1199-1200 роках побудував фіксуючу систему укріплень (так звана «стіна Милонєга»). На жаль ця споруда була зруйнована природною стихією в XV-XVI століттях.
До середини XIII століття Видубицький монастир, залишається основним, князівським. Поступово монастир втрачає своє значення і більше не згадується в літописах. Знову, його ім'я з'явилося тільки в актах XVI століття. У той час церковна влада належала Патріарху Константинопольському, проте, польські королі також брали активну участь в управлінні церквою. Як результат, ігумени монастиря, весь зазначений час, були зайняті улагоджуванням земельних справ.
----------
В конце XII века, монастырь пережил новое бедствие: Днепр, разрушая берег, стал приближатся к монастырским строениям. Монахи обратились к князю Рюрику и он предложил для строительства защитного подпорной стены придворного архитектора П.Милонега, который в 1199-1200 годах построил фиксирующую систему укреплений (так называемая «стена Милонега»). К сожалению это сооружение было разрушено природной стихией в XV-XVI веках.
До середины XIII века Выдубицкий монастырь, остается основным, княжеским. Постепенно монастырь теряет свое значение и больше не упоминается в летописях. Снова, его имя появилось только в актах XVI века. В то время церковная власть принадлежала Патриарху Константинопольскому, однако, польские короли также принимали активное участие в управлении церковью. Как результат, игумены монастыря, всё указанное время, были заняты улаживанием земельных дел.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/Vidubichi/DJI00119_00121_middle.jpg

В 1596 році частиною православного духовенства була підписана Берестейська унія. Незважаючи на протести, монастир передали уніатам і з'являється перший уніатський ігумен - Іосат Биковський, який був в хороших відносинах з місцевим православним духовенством. Ситуація змінилася з приходом 1610 році нового абата Антонія Грековича, який був зустрінутий з ворожістю. Під час його перебування на посаді він рідко відвідував монастир і місто. В одне з таких відвідувань, козаки зловили його вночі і втопили в річці. На початку 1630 року ворожнеча між православною і уніатам посилилася і польський король Владислав IV визнав православну ієрархію в Посполитої. У 1635 році монастир повернули православним, а уніатську братію, перевели в Гродненський монастир.
Після приєднання до Москвского Царства Цар Олексій Михайлович підтвердив усі права і привілеї монастиря. В кінці XVII-початку XVIII століття в монастирі з'являються кілька чудових споруд: Георгіївський собор, Трапезна церква Преображення Господнього і дзвіниця.
----------
В 1596 году частью православного духовенства была подписана Берестейская уния. Несмотря на протесты, монастырь передали униатам и появляется первый униатский игумен - Иосат Быковский, который был в хороших отношениях с местным православным духовенством. Ситуация изменилась с приходом 1610 году нового аббата Антония Грековича, который был встречен с враждебностью. Во время его пребывания в должности он редко посещал монастырь и город. В одно из таких посещений, казаки поймали его ночью и утопили в реке. В начале 1630 года, вражда между православной и униатам усилилась и польский король Владислав IV признал православную иерархию в Посполитой. В 1635 году монастырь возвращен православным, а униатскую братию, перевели в Гродненский монастырь.
После присоединения к Москвскому Царству Царь Алексей Михайлович подтвердил все права и привилегии монастыря. В конце XVII-начале XVIII века в монастыре появляются несколько чудесных сооружений: Георгиевский собор, Трапезная церковь Преображения Господня и колокольня.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/Vidubichi/DJI00122_middle.jpg

У 1786 році, Катерина II, своїм указом передала українські монастирі на утримання держави, а їх власність, в державне казначейство. Видубицький монастир отримав статус другого класу і став лікарнею для Київських ченців. З тих пір частина території монастиря поступово перетворилася на кладовище, і продаж ділянок тут став одним з основних доходів монастиря.
----------
В 1786 году, Екатерина II, своим указом передала украинские монастыри на содержание государства, а их собственность, в государственное казначейство. Выдубицкий монастырь получил статус второго класса и стал больницей для Киевских монахов. С тех пор часть территории монастыря постепенно превратилась в кладбище, и продажа участков здесь стал одним из основных доходов монастыря.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/Vidubichi/DJI00110_middle.jpg

Після встановлення радянської влади в місті, монастир в 1924 році довелося «саморозпустити.» Цінні культові речі були конфісковані, трапезна перетворена в клуб працівників деревообробного комбінату, а в братських келіях оселилися їх сім'ї. Службу в церкві Святого Михайла, правили до 1936 року, поки комсомольські активісти не розклали вогнище на монастирському подвір'ї з іконостасів монастирських церков. Під час війни будівлі монастиря не постраждали. Однак 1967 року пожежа знищила все внутрішнє оздоблення собору Святого Георгія, а також колекцію ранніх друкованих книг. Після цього територію монастиря передали Інституту археології Національної академії наук і в монастирських церквах почалися реставраційні роботи.
----------
После установления советской власти в городе, монастырь в 1924 году пришлось «самораспустить.» Ценные культовые вещи были конфискованы, трапезная преобразована в клуб работников деревообрабатывающего комбината, а в братских келиях поселились их семьи. Службу в церкви Святого Михаила, правили до 1936 года, пока комсомольские активисты не разложили кострище на монастырском дворе из иконостасов монастырских церквей. Под час войны здания монастыря не пострадали. Однако 1967 года пожар уничтожил все внутреннее убранство собора Святого Георгия, а также коллекцию ранних печатных книг. После этого территорию монастыря передали Институту археологии Национальной академии наук и в монастырских церквях начались реставрационные работы.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/Vidubichi/DJI00125_middle.jpg

У 2002 році комплекс монастирських будівель передан Михайлівському чоловічому монастирю Української православної церкви Київського Патріархату.
-----------
В 2002 году комплекс монастырских зданий передан Михайловскому мужскому монастырю украинской православной церкви Киевского Патриархата.

І на останок кілька старих фото і малюнок/И на последок несколько старых фото и рисунок


Джерело:
http://www.monastyr.kiev.ua/history.html


ну как то так...
Tags: Киев, взгляд с небес, монастырь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments