m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Дрогобич. Василіянський монастир/Наследие. Дрогобыч. Василианский монастырь.

Цей монастир в Дрогобичі, зараховують до значущих духовних центрів цього регіону. Це також один з найрозкішніших зразків сакральної архітектури краю та держави в цілому. Крім масивного кам'яного храму, тут розташовано кілька монастирських споруд.
----------
Этот монастырь в Дрогобыче, причисляют к значимым духовных центров этого региона. Это также один из самых роскошных образцов сакральной архитектуры края и государства в целом. Кроме массивного каменного храма, здесь расположено несколько монастырских сооружений.

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Vasilian/IMG_1192_middle.jpg

В історичній ретроспективі монастир в Дрогобичі набагато молодше в порівнянні з іншими василіанськsvs оселями в львівському регіоні. До середини XVIII в. на території нинішнього Дрогобицького району діяли чернечі василіанські осередки в селах Дережичі, Лішня, Летня, Унятичах, Лужку Нижньому і ін., які, за твердженням дослідника о.Михаїла Ваврика, в тісному сусідстві з Самбірськиvs монастирями «густою мережею покривали весь наддністрянських пояс». Монастир в Дережичах виник на початку XVI ст. і мав титул архімандрії і був помітним центром для місцевої шляхти, яка протягом XVII ст. боролася за греко-католицьку кафедру в Перемишлі. Інша обитель в Дережичах отримала право від короля Івана Собеського варити сіль на грунтах під самим Дрогобичем. Більшість з них, нова австрійська влада, після першого поділу Польщі в 1772 році, ліквідувала ( «йосіфінська касата»), але незабаром за її дозволом була заснована наймолодша Василіанська обитель на задвірнянському передмісті в Дрогобичі.
Про заснування Дрогобицького монастиря о. М. Ваврик в своєму дослідженні «По василіанських манастирях» пише: «Якраз тоді, коли в урядових канцеляріях списувано смертельні присуди на найславніші наші манастирі новозанятої Галичини без огляду на їх найсвітлішу діяльність та багатовікову традицію, надворний декрет із 31 грудня 1774 року відкрив у Дрогобичі новий василіянський осередок на пропозицію тодішнього протоігумена Онуфрія Братковського в заміну за касату трьох сусідніх манастирців у Ліпші, Летні й Дережичах ».
-----------
В исторической ретроспективе монастырь в Дрогобыче намного моложе по сравнению с другими василианскими обителями в львовском регионе. К середине XVIII в. на территории нынешнего Дрогобычского района действовали монашеские василианские ячейки в селах Дережичи, Лишня, Летня, Унятичах, Лужке Нижнем и др., которые, по утверждению исследователя о.Михаила Ваврика, в тесном соседстве с Самборскими монастырями «густой сетью покрывали весь Надднестрянский пояс». Монастырь в Дережичах возник в начале XVI в. и имел титул архимандрии и был заметным центром для местной шляхты, которая на протяжении XVII в. боролась за греко-католическую кафедру в Перемышле. Другая обитель в Дережичах получила право от короля Ивана Собеского варить соль на почвах под самым Дрогобычем. Большинство из них, новая австрийская власть, после первого раздела Польши в 1772 году, ликвидировала («йосифинська касата»), но вскоре за ее разрешением была основана самая молодая Василианская обитель на задвирнянському пригороде в Дрогобыче.
Об учреждении Дрогобычского монастыря о. М. Ваврик в своем исследовании «По василианских манастирях» пишет: «Якраз тоді, коли в урядових канцеляріях списувано смертельні присуди на найславніші наші манастирі новозанятої Галичини без огляду на їх найсвітлішу діяльність та багатовікову традицію, надворний декрет із 31 грудня 1774 року відкрив у Дрогобичі новий василіянський осередок на пропозицію тодішнього протоігумена Онуфрія Братковського в заміну за касату трьох сусідніх манастирців у Ліпші, Летні й Дережичах».


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Vasilian/IMG_1193_middle.jpg

Однак австрійська імператриця Марія-Терезія зажадала, що якщо загальна кількість ченців будуть збільшувати, то келії ченці повинні будувати за свій рахунок. Прийнявши таку вимогу, василіани купили в передміщаніна Василя Ортинського великий шматок поля і взялися за роботу, а всіма роботами керував перший ігумен монастиря о. Гликерия Дубецький.
У 1777 році з'явилися монастир і церква св. верховних апостолів Петра і Павла, але, за твердженнями дослідників, сьогодні невідомо, як виглядала тодішня Дрогобицький святиня.
----------
Однако австрийская императрица Мария-Терезия потребовала, что если общее количество монахов будут увеличивать, то кельи монахи должны строить за свой счет. Приняв такое требование, василиане купили в передмищанина Василия Ортинского большой кусок поля и взялись за работу, а всеми работами руководил первый игумен монастыря о. Гликерия Дубицкий.
В 1777 году появились монастырь и церковь св. верховных апостолов Петра и Павла, но, по утверждениям исследователей, сегодня неизвестно, как выглядела тогдашняя Дрогобычский святыня.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Vasilian/IMG_1194_1201_middle.jpg

У 1790 році монахам-василіанам віддали в користування нинішню церкву св. Трійці в Дрогобичі, яка була призначена для городян з ліквідованого римо-католицького монастиря монахів-кармелітів. Крім цього, всі довколишні церкви у Дрогобича і Лішнянський Монастирок відійшли в духовну юрисдикцію місцевих василіан. Екс-кармелітський монастирський будинок при Свято-Троїцький церкви, де на початку XIX ст. діяв магістрат, став своєрідним тимчасовим притулоком для ченців знаменитого міста, які втратили свою первісну будівлю.
----------
В 1790 году монахам-василианам отдали в пользование нынешнюю церковь св. Троицы в Дрогобыче, которая была предназначена для горожан с ликвидированного римо-католического монастыря монахов-кармелитов. Кроме этого, все близлежащие церкви у Дрогобыча и Лишнянский Монастырек отошли в духовную юрисдикцию местных василиан. Экс-кармелитский монастырский дом при Святотроицкий церкви, где в начале XIX в. действовал магистрат, стал своеобразным временным прибежищем для монахов знаменитого города, которые потеряли свою первоначальную постройку.Дерев'яні приміщення монастиря з 1777 року могли б зберегтися, якби в 1825 році двоє хлопців, які харчувалися в трапезній, а не підпалили будівлю, вони згоріли дотла. Вціліли тільки вівтар і кілька ікон. Завдяки зусиллям ігумена о. Йосафата Качанівського австрійська влада дозволила побудувати новий кам'яний храм і монастир. Надкупольний хрест з 1828 року свідчить про те, що це справа не затягнулася на довгі роки. Церква була присвячена в день св. свщмуч. Йосафата в 1831 році.
-----------
Деревянные помещения монастыря с 1777 года могли бы сохраниться, если бы в 1825 году двое ребят, которые питались в трапезной, а не подожгли здания, они сгорели дотла. Уцелели только алтарь и несколько икон. Благодаря усилиям игумена о. Иосафата Качановского австрийская власть позволила построить новый каменный храм и монастырь. Надкупольный крест с 1828 года свидетельствует о том, что это дело не затянулась на долгие годы. Церковь была посвящена в день св. свщмуч. Иосафата в 1831 году.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Vasilian/IMG_1203_1214_middle.jpg

Для збереження пам'яті про цю подію храм св. верховних апостолів Петра і Павла має ще додаткову назву «священномученика Йосафата».
Окремою сторінкою в історії Дрогобицької василіянської обителі в кінці XVIII-першої половини XIX ст. є шкільна освіта. Поруч з новоутвореним монастирем засновано гімназію з студіями по філософії і початкову школу, але, в результаті урядової реформи, вона була ліквідована. Однак ж школу підвищили до рівня «головною окружної» з мовою навчання - на німецькому, а поруч діяв «російська розплідник» у першій третині XIX ст. Головна школа займала нижній поверх колишнього «кармелітського дому», а всі витрати на її утримання йшли частково з казни міста і монастирського бюджету, незважаючи на те, що частина посілостей в ліквідованих монаших осередках Дрогобицького була відібрана у ченців, в тому числі монахи вже не варили сіль в Лужках. Навіть при появі інших шкіл в Дрогобичі Василіанська школа була заповнена учнями, а їх кількість сягала трьохсот чоловік, більшість з яких складали українці.
Дослідник П. Шкрабьюк зазначає, що між освітніми центрами Ордена в Дрогобичі та Лаврові існував взаємообмін, наприклад, кваліфікований учитель Мар'ян Максимович викладав одночасно в обох школах при монастирях, а лаврівська завдяки його старанням була зведена до вищого рівня викладання. Крім схожості програм, в Дрогобицькій і Лавровской школах були і однакові методи виховання, про що і написав один з найбільших мислителів України.
----------
Для сохранения памяти об этом событии храм cв. верховных апостолов Петра и Павла имеет еще дополнительное название «священномученика Иосафата».
Отдельной страницей в истории Дрогобычской василианской обители в конце XVIII-первой половины XIX в. является школьное образование. Рядом с новообразованным монастырем основано гимназию с студиями по философии и начальную школу, но, в результате правительственной реформы, она была ликвидирована. Однако же школу повысили до уровня «главной окружной» с языком обучения - на немецком, а рядом действовал «русская питомник» в первой трети XIX в. Главная школа занимала нижний этаж бывшего «кармелитского дома», а все расходы на ее содержание шли частично из казны города и монастырского бюджета, несмотря на то, что часть посилостей в ликвидированных монашеских ячейках Дрогобычского была отобрана у монахов, в том числе монахи уже не варили соль в Лужках. Даже при появлении других школ в Дрогобыче Василианская школа была заполнена учениками, а их количество достигало трехсот человек, большинство из которых составляли украинцы.
Исследователь П. Шкрабьюк отмечает, что между образовательными центрами Ордена в Дрогобыче и Лаврове существовал взаимообмен, например, квалифицированный учитель Марьян Максимович преподавал одновременно в обеих школах при монастырях, а лавровская благодаря его стараниям была возведена к высшему уровню преподавания. Кроме сходства программ, в Дрогобычской и Лавровской школах были и одинаковые методы воспитания, о чем и написал один из самых крупнейших мыслителей Украины.Єдиний монастир в Галичині - дрогобицький - має літературну історію, адже тут в 1865-1867 рр. в початкових класах навчався відомий український письменник, громадський діяч Іван Франко, який, до речі, був відзначений найвищою похвалою в т. н. Золотий Книзі кращих учнів. Саме він став автором оповідання «Малий Мирон», де описав драматичні сюжети свого шкільного життя. Самих дрогобицьких монахів стосується тільки великий нарис «Батько-гуморист», в якому описана різкими фарбами несимпатична особа вчителя в. Телесніцького, а вже тільки невеликими штрихами накидано портрет улюбленого катехита в. Красицького. Михайло Ваврик вважає цей нарис про дрогобицьких василіан однобоким, що пов'язано з дитячими переживаннями Франко.
Крім І.Франка, учнями василіянської школи в Дрогобичі були перший греко-католицький єпископ в Канаді Сотер Ортинський, ЧСВВ, ще один владика УГКЦ в цій же країні Василь Ладика, ЧСВВ, багаторічний ігумен Крехівського монастиря Еміліян Коссак, ЧСВВ.
-----------
Единственный монастырь в Галиции - дрогобычский - имеет литературную историю, ведь здесь в 1865-1867 гг. в начальных классах учился известный украинский писатель, общественный деятель Иван Франко, который, кстати, был отмечен высшей похвалой в т. н. Золотой Книге лучших учеников. Именно он стал автором рассказа «Малый Мирон», где описал драматические сюжеты своей школьной жизни. Самих дрогобычских монахов касается только обширный очерк «Отец-юморист», в котором описана резкими красками несимпатичная лицо учителя в. Телесницького, а уже только небольшими штрихами накидано портрет любимого катехита в. Красицкого. Михаил Ваврик считает этот очерк по дрогобычских василиан однобоким, что связано с детскими переживаниями Франко .
Кроме И.Франко, учениками василианской школы в Дрогобыче были первый греко-католический епископ в Канаде Сотер Ортынский, ЧСВВ, еще один владыка УГКЦ в этой же стране Василий Ладыка, ЧСВВ, многолетний игумен Креховский монастырь Емилиян Коссак, ЧСВВ.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Vasilian/IMG_1216_1217_middle.jpg

Вони вчилися вже після Добромильської реформи кінця XIX ст., коли дрогобицькі василіани виявилися в центрі громадських і економічних змін краю. Як пише М.Ваврік, змінився «тутешній тихий Прикарпаття пейзаж ... сплелися всевладним вужем-давуном на душі наймитської маси.». В недалекому місті Бориславі з'явилися перші шахти, на ці території хлинула різнорідна маса працівників. Українці стали дешевою робочою силою і важко працювали на власників-іноземців, про що і писав Франко.
----------
Они учились уже после Добромильской реформы конца XIX в., когда дрогобычские василиане оказались в центре общественных и экономических изменений края. Как пишет М.Ваврик, изменился «здешний тихий Прикарпатья пейзаж ... сплелись всевластным ужом-давуном на душе батрацкой массы.». В недалеком городе Бориславе появились первые шахты, на эти территории хлынула разнородная масса работников. Украинцы стали дешевой рабочей силой и тяжело работали на владельцев-иностранцев, о чем и писал Франко.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Vasilian/IMG_1218_1223_middle.jpg

Не полишаючи керівництво в монастирській школі до Першої світової війни, перетворені василіани на початку XX ст. активізувалися на пастирській діяльності та спробували пожвавити релігійне життя свого десятитисячного приходу за допомогою місій, духовних вправ (реколекцій), засновуючи церковні організації, поширюючи релігійну літературу Жовківської василіянської друкарні.
----------
Не оставляя руководство в монастырской школе до Первой мировой войны, преобразованние василиане в начале XX в. активизировались на пастырской деятельности и попытались оживить религиозную жизнь своего десятитысячного прихода с помощью миссий, духовных упражнений (реколекций), основывая церковные организации, распространяя религиозную литературу Жовкивской василианской типографии.Дрогобицький монастир для інших великих обителей Галичини (до першого приходу комуністів в 1939 році) став зразком сучасної парафіяльної роботи і мав під чернечою управою рекордну на той момент число церков: сім в самому Дрогобичі і ще одну в Лішнянськиму Монастирку. Це три дерев'яні храми - св. Юрія, і до цього дня вважається сакральним перлиною Дрогобича (початок XVII ст.); Чесного Хреста Господнього (1 671) і св. Параскеви П'ятниці, а також три кам'яні церкви - Спаська (мала статус парафіяльної в Стрийському напрямку), свв.Петра і Павла (монастирська, в тридцяті роки XX ст. призначена в основному для шкільної молоді) і Різдва Богородиці (служила для духовної праці з жителями Лішнянського передмістя). М.Ваврік поетично описує їх місцезнаходження: «Всі ті церкви разом хорошим віночком оточували Святотроїцький монастир, що своїм центральним положенням в організації міста надавав тон релігійно-церковного життя українського Дрогобича, і чинно вкладалися в велику роботу дрогобицьких василіян.». Святотроицкая святиня в центрі міста мала двох'ярусний іконостас, розмальований художником М. Сосенко (він творив іконостас також у львівській церкві св.Онуфрія), високий амвон і необхідне обладнання, включаючи газововое опаленням узимку.
-----------
Дрогобычский монастырь для других крупных обителей Галичины (до первого прихода коммунистов в 1939 г..) стал образцом современной приходской работы и имел под монашеской управой рекордное на тот момент число церквей: семь в самом Дрогобыче и еще одну в Лишнянский Монастырке. Это три деревянные храмы - св. Юрия, и по сей день считается сакральным жемчужиной Дрогобыча (начало XVII в.); Честного Креста Господня (1671) и св. Параскевы Пятницы, а также три каменные церкви - Спасская (имела статус приходской в Стрыйском направлении), свв.Петра и Павла (монастырская, в тридцатые годы XX в. предназначена в основном для школьной молодежи) и Рождества Богородицы (служила для духовного труда с жителями Лишнянский пригород). М.Ваврик поэтически описывает их местонахождение: «Все те церкви вместе хорошим венчиком окружали Святотроицкий монастырь, что своим центральным положением в организации города предоставлял тон религиозно-церковной жизни украинского Дрогобыча, и чинно вкладывались в обширную работу дрогобычских василиян.». Святотроицкая святыня в центре города имела двухъярусный иконостас, разрисованный художником М. Сосенко (он творил иконостас тоже в львовской церкви св.Онуфрия), высокий амвон и необходимое оборудование, включая газововое отоплением зимой.Церковна ризниця славилася дорогоцінними чашами і золототканими фелонами (один з них коштував в той час чотири тисячі золотих). Зовні церковний будинок в 1930-роках був добре вибілений, а монастир у внутрішньому ракурсі - в основному перебудований і пофарбований. Монастир св. Трійці мав ще в своїй власності і сад, який раніше був місцем для розваг місцевої дітвори, обведений високим парканом. По суті весь цілий комплекс становив, за свідченням о.М.Вавріка, «правдиву українську фортецю в самому польсько-єврейському центрі Дрогобича.». Особливо це було помітно під час великих релігійних свят і відпусток, коли площі міста наповнювали тисячі людей ...
---------
Церковная ризница славилась драгоценными чашами и золототкаными фелонами (один из них стоил в то время четыре тысячи золотых). Внешне церковный дом в 1930-годах был хорошо выбеленный, а монастырь во внутреннем ракурсе - в основном перестроен и покрашен. Монастырь св. Троицы имел еще в своей собственности и сад, который раньше был местом для развлечений местной детворы, и был обведен высоким забором. По сути весь целый комплекс составлял, по свидетельству о.М.Ваврика, «правдивую украинскую крепость в самом польско-еврейском центре Дрогобыча.». Особенно это было заметно во время больших религиозных праздников и отпусков, когда площади города наполняли тысячи людей ...


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Vasilian/IMG_1226_1227_middle.jpg

У зв'язку з ремонтно-реставраційними роботами приміщення монастиря свв. апостолів Петра і Павла орендувала платна міська лікарня для городян і прибулих з інших міст. Пізніше монастирський будинок знімали з метою проживання приватні особи, в тому числі серед них був політичний і громадський діяч, голова Дрогобицької «Просвіти», майбутній президент УНР у вигнанні Степан Витвицький. На стіні монастиря на честь відкрили пам'ятну таблицю.
-----------
В связи с ремонтно-реставрационными работами помещения монастыря свв. апостолов Петра и Павла арендовала платная городская больница для горожан и прибывших из других городов. Позже монастырский дом снимали с целью проживания частные лица, в том числе среди них был политический и общественный деятель, председатель Дрогобычской «Просвиты», будущий президент УНР в изгнании Степан Витвицкий. На стене монастыря в честь открыли памятную таблицу.Оновлена ​​Петропавлівська церква була освячена 4 грудня 1934 перемиським владикою Йосафатом Коциловським, ЧСВВ, майбутнім блаженним УГКЦ. Згідно з деякими дослідниками, монахи заново відновленого монастиря верховних апостолів займалися «господаркою»: землеробством, скотарством, а також варили пиво. Незважаючи на це не забували і про місіонерську і культурно-освітню роботу. Очевидно, що «нова влада», яка прийшла в вересні 1939 року, основний удар направила проти цього духовного і патріотичного центру. Деяких ченців репресували, а деяких з ченців вбили в катівні НКВС, яка перебувала поруч з храмом. У цей період загинули ієромонахи Северіян Бараник, Яким Сеньківський, Віталій Байрак, ЧСВВ, проголошені блаж. Папою Іоанном Павлом II блаженними під час його візиту в Україну 27 червня 2001 року. Батько Северіян був призначений на становище Дрогобицького ігумена в 1932 році після його плідної пастирської-катехитичної і редакторської роботи в Жовкві. В кінці червня 1941 року серед тіл убитих людей дізналися мертве тіло о.С.Бараніка, яке було по-варварськи знівечене. Місце поховання цього ієромонаха остаточно невідомо, але за деякими свідченнями він був похований у спільній могилі на дрогобицькому цвинтарі по вул. Грушевського. Батько Яким Сеньківський, доктор богослов'я, реалізував себе в освітній галузі ЧСВВ, заснував «Євхаристійне Лицарство» у Львові, мав великий проповідницький талант, а з 1939 року обіймав посаду Дрогобицького ігумена. Після арешту, його тіло, на жаль, не знайшли. Досвідчений в місіонерському служіння о.Віталій Байрак в червні 1941 замінив на ігуменського положенні о.Я.Сеньківського, активно продовжуючи пастирську діяльність. Він був заарештований після другого приходу рад у вересні 1945 року, йому приписали «антирадянську агітацію». Після тяжких побоїв помер перед Великоднем в 1946 році. Похований на кладовищі «Бригідки».
----------
Обновленная Петропавловская церковь была освящена 4 декабря 1934 перемышльским владыкой Иосафатом Коциловского, ЧСВВ, будущим блаженным УГКЦ. Согласно некоторым исследователями, монахи заново восстановленного монастыря верховных апостолов занимались «господаркою»: земледелием, скотоводством, а также варили пиво. Несмотря на это не забывали и о миссионерской и культурно-образовательную работу. Очевидно, что «новая власть», которая пришла в сентябре 1939 года, основной удар направила против этого духовного и патриотического центра. Некоторых монахов репрессировали, а некоторых из монахов убили в застенки НКВД, которая находилась рядом с храмом. В этот период погибли иеромонахи Севериан Бараник, которым Сенькивский, Виталий Байрак, ЧСВВ, провозглашенные блаж. папой Иоанном Павлом II блаженными во время его визита в Украину 27 июня 2001 года. Отец Севериан был назначен на положение Дрогобычского игумена в 1932 году после его плодотворной пастырской-катехитичной и редакторской работы в Жовкве. В конце июня 1941г. среди тел убитых людей узнали мертвое тело о.С.Бараника, которое было варварски изуродовано. Место захоронения этого иеромонаха окончательно неизвестно, но по некоторым свидетельствам он был похоронен в общей могиле на дрогобычском кладбище по ул. Грушевского. Отец Яким Сенькивский, доктор богословия, реализовал себя в образовательной области ЧСВВ, основал «Евхаристическое Рыцарство» во Львове, имел большой проповеднический талант, а с 1939 года занимал должность Дрогобычского игумена. После ареста, его тело, к сожалению, не нашли. Опытный в миссионерском служении о.Виталий Байрак в июне 1941 заменил на игуменском положении о.Я.Сенькивського, активно продолжая пастырскую деятельность. Он был арестован после второго прихода советов в сентябре 1945 года, ему приписали «антисоветскую агитацию». После тяжелых побоев умер перед Пасхой в 1946 году. Похоронен на кладбище «Бригидки».


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Vasilian/IMG_1229_1233_middle.jpg

Преподобномученнікі Дрогобицькі стали особливо близькими для жителів краю. Їх мученицька смерть ще більше зміцнила подальшу підпільну діяльність греко-католиків. Ієромонах М.Ваврік з приводу цих подій зазначає: «І з хвилиною їх арешту одиноким німим свідком їхньої невідомої долі остався по них священничий молитвословець у в'язничній одиночці, а з-поміж його розкритих сторінок випав на долівку дрібненький образочок. І стояло на ньому написане тремтячою рукою о. Платоніда Філяса, що в Дрогобичі закінчив своє велике життя (16. VI. 1930): “Прикро подумати, що нас мали б забути ті, котрих ми найбільше любили... ».
----------
Преподобномученники Дрогобычские стали особенно близкими для жителей края. Их мученическая смерть еще больше укрепила дальнейшую подпольную деятельность греко-католиков. Иеромонах М.Ваврик по поводу этих событий отмечает: «І з хвилиною їх арешту одиноким німим свідком їхньої невідомої долі остався по них священничий молитвословець у в'язничній одиночці, а з-поміж його розкритих сторінок випав на долівку дрібненький образочок. І стояло на ньому написане тремтячою рукою о. Платоніда Філяса, що в Дрогобичі закінчив своє велике життя (16. VI. 1930): “Прикро подумати, що нас мали б забути ті, котрих ми найбільше любили”...».


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Vasilian/IMG_1234_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Vasilian/IMG_1235_1238_middle.jpg

У 1944 році монастирська церква була облаштована під катівню НКВС і пересильну тюрму для репресованих осіб. До 1959 року на карті СРСР була Дрогобицька область, а після її ліквідації Петропавлівський храм влада надала в користування місцевиму педагогічному університету. Катівню змінил студентський клуб для танців і інших розваг. У приміщенні монастиря розташовувалися наукові лабораторії.
----------
В 1944 году монастырская церковь была обустроена под застенок НКВД и пересылочную тюрьму для репрессированных лиц. До 1959 года на карте СССР была Дрогобычский область, а после ее ликвидации Петропавловский храм власти предоставили в пользование местному педагогическому университету. Застенок сменилась студенческий клуб для танцев и других развлечений. В помещении монастыря располагались научные лаборатории.

22 лютого 1990 дрогобицьку святиню нарешті повернули монахам-василіанам. Першим ігуменом монастиря був о. Лаврентій Івасечка, ЧСВВ. Всередині і навколо храму активно велися реставраційні роботи, тоді було зроблено розпис храму художником Всеволодом Луцівим та ще п'ятьма львівськими художниками.
-----------
22 февраля 1990 дрогобычскую святыню наконец вернули монахам-василианам. Первым игуменом монастыря был о. Лаврентий Ивасечко, ЧСВВ. Внутри и вокруг храма активно велись реставрационные работы, тогда было сделано роспись храма художником Всеволодом Луцивым и еще пятью львовскими художниками.

12 липня того ж року в день храмового свята вперше після насильницького закриття у дворі храму відслужена св. Літургія, а в 1991 році відновилися регулярні богослужіння. Офіційне посвячення храму здійснив 12 липня 1993 єпископ Івано-Франківський Софрон Дмитерко, ЧСВВ, активний діяч підпільної Церкви.
----------
12 июля того же года в день храмового праздника впервые после насильственного закрытия во дворе храма отслужена св. Литургия, а в 1991 году возобновились регулярные богослужения. Официальное посвящение храма совершил 12 июля 1993 епископ Ивано-Франковский Софрон Дмитерко, ЧСВВ, активный деятель подпольной Церкви.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Vasilian/IMG_1252_1256_middle.jpg

В кінці 2004 року ігуменом василіанського монастиря в Дрогобичі призначено о.Якова Яремчука, ЧСВВ. Він продовжує духовне оновлення і реставраційні роботи в монастирському комплексі, розпочаті попереднім ігуменом, надає Дрогобицької обителі релігійно-художнього забарвлення. У храмове свято, 12 липня 2006 року, була освячена фігура-фонтан «Хрещення Ісуса в Йордані», «Голгофа» (скульптор - Б. Гретчак), мозаїка блаж. преподобномучеників Северіана, Якима та Віталія (художники - В. Змієвець і Т. Гавриш) і гробниця Ісуса Христа. У наступному році в цей же день освячені мозаїка верховних апостолів Петра і Павла, а також фігури Христа і Богородиці на відновленої дзвіниці.
----------
В конце 2004 года игуменом василианского монастыря в Дрогобыче назначено о.Якова Яремчука, ЧСВВ. Он продолжает духовное обновление и реставрационные работы в монастырском комплексе, начатые предыдущим игуменом, придает Дрогобычской обители религиозно-художественного окраску. В храмовый праздник, 12 июля 2006 года, была освящена фигура-фонтан «Крещение Иисуса в Иордане», «Голгофа» (скульптор - Б. Гретчак), мозаика блаж. преподобномучеников Севериана, Якима и Виталия (художники - В. Змиевец и Т. Гавриш) и гробница Иисуса Христа. В следующем году в этот же день освящены мозаика верховных апостолов Петра и Павла, а также фигуры Христа и Богородицы на восстановленной колокольни.При монастирі діє прихід свв. верховних апостолів Петра і Павла, який налічує близько 600 сімей. Співають чотири церковних хори. Ченці Дрогобицького василіанського монастиря намагаються, крім щоденної душпастирської праці, відповідати на духовні запити місцевих жителів і гостей міста. Оскільки тут навчається чимало студентів, багато з них задовольняють свої релігійні потреби в монастирському храмі, це досить зручно, так як він розташований поблизу навчальних корпусів і поруч з університетською бібліотекою. Молоді люди мають можливість не тільки молитися, але й брати участь в різних духовних заходах, прощах.
----------
При монастыре действует приход свв. верховных апостолов Петра и Павла, которий насчитывает около 600 семей. Поют четыре церковных хора. Монахи Дрогобычского василианского монастыря стараются, кроме ежедневной пастырской работы, отвечать на духовные запросы местных жителей и гостей города. Поскольку здесь учится немало студентов, многие из них удовлетворяют свои религиозные потребности в монастырском храме, это довольно удобно, так как он расположен вблизи учебных корпусов и рядом с университетской библиотекой. Молодые люди имеют возможность не только молиться, но и участвовать в различных духовных мероприятиях, прощах.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Vasilian/IMG_1262_1266_middle.jpgДля тих мандрівників, які втомилися з дороги або для тих, хто слабкий життєвої суєтою, в теплу пору року стане приємним відпочинок на території монастиря, де на зручній лавочці можна споглядати релігійні скульптури, мозаїку, милуватися зеленими насадженнями навколо храму. Особливо добре тут ввечері, коли монастир, освітлений ліхтарями, привертає погляди перехожих і стає як би символом вічного євангельського світла.
----------
Для тех путешественников, которые устали с дороги или для тех, кто слаб жизненной суетой, в теплое время года станет приятным отдых на территории монастыря, где на удобной скамейке можно созерцать религиозные скульптуры, мозаику, любоваться зелеными насаждениями вокруг храма. Особенно хорошо здесь вечером, когда монастырь, освещенный фонарями, привлекает взгляды прохожих и становится как бы символом вечного евангельского света.

І на останок/И, на последок

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Vasilian/IMG_1268_1276_middle.jpg

Джерело:
http://risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region/47732/

панорамний тур/панорамный тур - http://church-peter-paul-lviv.virtual.ua/?lang=ru


ну как то так =)
Tags: Львовщина, монастырь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment