m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Жовква. Домініканський монастир/Наследие. Жолква. Доминиканский монастырь.

знімок червень 2011 року, далі - знімки жовтня 2013 года .../снимок июнь 2011 года, дальше - снимки октября 2013 года...Храм святого священномученика Йосафата — діючий храм УГКЦ (давніше костел Внебовзяття Найсвятішої Діви Марії домініканського монастиря) міста Жовкви (Львівська область). Вибудований у стилі бароко XVII—XVIII ст.
—————
Храм священномученика Иосафата - действующий храм УГКЦ (раньше костел Успения Пресвятой Девы Марии доминиканского монастыря) города Жовква (Львовская область). Выстроен в стиле барокко XVII-XVIII вв.

2013
Історія храму.
На цьому місті існувала дерев'яна каплиця Внебовзяття Пресвятої Богородиці (двічі постраждала від пожежі). По смерти сина Марека Собеського на війні його мати Софія Теофіла започаткувала будівництво нового храму у Жовкві у 1652 р. Новий храм було віддано в опіку ченцям Ордену Проповідників (Домініканцям).
—————
История храма.
На этом месте существовала деревянная часовня Успения Пресвятой Богородицы (дважды пострадала от пожара). По смерти сына Марека Собеского на войне его мать София Теофила начала строительство нового храма в Жовкве в 1652 году. Новый храм был отдан под опеку монахам Ордена Проповедников (Доминиканцам).

Після руйнації внаслідок пожеж, воєн було проведено відновлення за сприяння Якуба Людвіка Собєського.
Келії Домініканського чоловічого монастиря (кляштор) постали у 1754-1792 роках. У 1792 році фасади храму набули форм, збережених донині.
—————
После разрушения в результате пожаров, войн было проведено восстановление при содействии Якуба Людвика Собеского.
Кельи Доминиканского мужского монастыря (монастырь) появились в 1754-1792 годах. В 1792 году фасады храма приняли форму, сохранившихся до наших дней.

У 1772 році Річ Посполиту вперше розділили войовничі сусідні держави — Галичину включили до складу Австро-Угорської імперії. Широко проведена наприкінці XVIII ст. конфіскація земель та маєтків католицької церкви зачепила Галичину: в Жовкві австрійська влада наприкінці XVIII ст. конфіскувала будови жіночого монастиря, розмістила там військовий шпиталь. У Домініканського чоловічого монастиря відібрали лише допоміжні приміщення. Костел двічі постраждав від пожеж.
—————
В 1772 году Речь Посполитую впервые разделили воинственные соседние государства - Галичину включили в состав Австро-Венгерской империи. Широко проведеная в конце XVIII в. конфискация земель и поместий католической церкви зацепила Галичину: в Жовкве австрийская власть в конце XVIII в. конфисковала строения женского монастыря, разместила там военный госпиталь. У Доминиканского мужского монастыря отобрали лишь вспомогательные помещения. Костел дважды пострадал от пожаров.На початку XX ст. край ненадовго підпав під управління Польщі, яка відновила державність. Храм ремонтують, художник Кароль Політинський відновлює знищений стінопис у 1903—1927 рр.
У роки 2-ї світової війни будівля зберіглася. За часів СРСР монастир віддано радянським військовим, де мешкали полкові казарми, катівня та склади.
—————
В начале XX в. край ненадолго попал под управление Польши, которая восстановила государственность. Храм ремонтируют, художник Кароль Политинський восстанавливает уничтоженую стенопись в 1903-1927 гг.
В годы 2-й мировой войны здание сохранилось. Во времена СССР монастырь отдан советским военным, тут билі полковые казармы, застенок и склады.

залишаємо вулицю і переходимо в середину, так як центральний вхід замкнений - йдемо через бічний кілійного корпусу .../
покидаем улицу и переходим во внутрь, так как центральный вход заперт - идем через боковой килийного корпуса...

У часи швидкого розвалу СРСР монастир, напівзруйнований костел віддали українській греко-католицькій громаді. Приблизно з цього періоду розпочали тут реставрацію того, що збереглося та пристосування колишнього католицького костелу до нових вимог.
—————
Во времена быстрого развала СССР монастырь, полуразрушенный костел отдали Украинской греко-католической общине. Примерно с этого периода начали здесь реставрацию того, что сохранилось и приспособление бывшего католического костела к новыми требованиями.

Опис.
Вважають, що храм побудовано за взірцем храму з міста Неаполь, Італія. Суворі, дещо спрощені форми споруди — свідоцтво оборонної архітектури. Монастир домініканів прилягав до оборонного муру Жовкви, при нагоді міг бути використаний як фортечне укріплення. Храм зального типу з мало розвиненим трансептом. На перехресті нави та короткого трансепту зовні — відсутній купол, його місце займає сигнатурка. Фасади прикрашені лише вікнами, пілястрами, карнизом.
—————
Описание.
Считают, что храм построен по образцу храма города Неаполь, Италия. Строгие, несколько упрощенные формы сооружения - свидетельство оборонной архитектуры. Монастырь доминиканцев прилегал к оборонительной стене Жовквы, при случае мог быть использован как крепостное укрепление. Храм зального типа с мало развитым трансептом. На перекрестке нави и короткого трансепта снаружи - отсутствует купол, его место занимает сигнатурка. Фасады украшены лишь окнами, пилястрами, карнизом.

Два барокові надгробки.
У трансепті, ближче до вівтаря, привертають увагу два барокові надгробки, збережені, реставровані.
Надгробок Марека Собеського — кенотаф, тобто почесне пусте поховання. Мати викупила його тіло після страти козаками в полоні; надала кошти для створення поховання загиблому синові (тепер рештки Марека Собеського є у Домініканському монастирі Кракова). Обидва надгробки створені за єдиною схемою.
—————
Два барочные надгробия.
В трансепте, ближе к алтарю, привлекают внимание два барочные надгробия, сохраненые, отреставрированые.
Надгробие Марека Собеского - кенотаф, то есть почетное пустое захоронения. Мать выкупила его тело после казни казаками в плену; предоставила средства для создания захоронения погибшему сыну (теперь остатки Марека Собеского у доминиканского монастыря Кракова). Оба надгробия созданы по единой схеме.

Перед бароковим порталом — постамент з поховальною урною. Поряд з урною — дві алегоричні фігури. На надгробку Марека — Мужність та Благочестя з храмом в руці, понизу — військова арматура (списи, гармати, похилені прапори, гарматні ядра). Надгробок Софії Теофілії Данилович має алегоричні фігури Скорботи та Доброчинности, понизу орел з короною на ознаку приналежності Софії Теофілії до королівського роду.
—————
Перед барочным порталом - постамент с похоронной урной. Наряду с урной - две аллегорические фигуры. На надгробии Марека - Мужество и Благочестие с храмом в руке, внизу - военная арматура (копья, пушки, покосившиеся флаги, пушечные ядра). Надгробие Софии Теофилии Данилович имеет аллегорические фигуры Скорби и благотворительности, внизу орел с короной в знак принадлежности Софии Теофилии к королевскому роду.Стінописи.
Стінописи XVII—XVIII століть зруйновані в пожежах, збережені рештки. Краще збережені стінописи 1903—1927 рр., частково перемальовані в останні роки. Поряд з Богородицею намальвано образ святого священномученика Йосафата, якому зараз присвячено храм. Реставровані колишні герби в інтер'єрі разом із гербами Собеських, Даниловичів, Гербуртів — усіх жертводавців колишнього Домініканського монастиря.
—————
Стенописи.
Стенописи XVII-XVIII веков разрушены в пожарах, сохранились частічно. Лучше сохранены стенописи 1903-1927 гг., Частично перерисованы в последние годы. Наряду с Богородицей написан образ священномученика Иосафата, которому сейчас посвящен храм. Реставрированны бывшие гербы в интерьере вместе с гербами Собеских, Даниловичей, Гербуртов - всех жертвователей бывшего Доминиканского монастыря.

покидаем костел...
пару кадров дворика...


взгляд на последок...


реконструкция центра Жолквы - Доминиканский собор, справа...


и найденый всего один старый снимок монастыря


использованы материалы от:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Храм_святого_священномученика_Йосафата_(Жовква)
http://www.doroga.ua/poi/Ljvovskaya/Zholkva/Dominikanskij_monastyrj/964,
http://ukrainaincognita.com/node/2485,
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1551101&page=28


ну как то так =)
Tags: Львовшина, Львівіщина, католики, монастырь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments