?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Кудринці. Замок/Наследие. Кудринцы. Замок.

Місце для спорудження укріплень було вибрано на скелястій височині, що має форму мису. У народі ця височина отримала назву «Стрілка» («Стрілка»), ймовірно, за свою стрімку і гостру форму. У її підніжжя, зі східного боку, протікає річка Збруч.
----------
Место для постройки укреплений было выбрано на скалистой возвышенности, имеющей форму мыса. В народе эта воззвышенность получила название «Стрелка» («Стрілка»), вероятно, за свою стремительную и острую форму. У её подножия, с восточной стороны, протекает река Збруч.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9512_9516_middle.jpg


1518 рік. Село Кудринці знаходиться у володінні роду Гербуртів герба Павенжа. Завдяки старанням Фредеріка Гербурта (1470 - 1519) Кудринці отримали Магдебурзьке право. Хоча нічого не відомо про існування в Кудринцях укріплень в той період, однак найчастіше в містах, які домоглися самоврядування, активізувалися процеси побудови оборонних споруд.
----------
1518 год. Село Кудринцы находится во владении рода Гербуртов герба Павенжа. Благодаря стараниями Фредерика Гербурта (1470 - 1519) Кудринцы получили Магдебургское право. Хотя ничего не известно о существовании в Кудринцах укреплений в тот период, однако зачастую в городах, добившихся самоуправления, активизировались процессы постройки оборонительных сооружений.Можливо вже в цей період на горі, що піднімається над Кудринцями, був зведений перший форпост. Адже неподалік від міста пролягав сумнозвісний Волоський шлях, який в 16 - 17 століттях активно використовували татари для своїх набігів на території Речі Посполитої.
----------
Возможно уже в этот период на горе, возвышающейся над Кудринцами, был возведён первый форпост. Ведь неподалёку от города пролегал печально известный Волошский шлях, который в 16 - 17 веках активно использовали татары для своих набегов на территории Речи Посполитой.Початок 17 століття (за деякими даними в 1615 році). Для контролю навколишніх територій на звужаючемуся краю скелястого гірського мису воєводою Миколою Гербуртом був побудований замок, який займав гарне стратегічне положення. З трьох сторін замок мав потужний природний захист, утворений крутими схилами скелі. Східна стіна замку була прикрита не тільки крутими гірськими схилами, а й водами Збруча.
----------
Начало 17 века (по некоторым данным в 1615 году). Для контроля окружающих территорий на сужающейся оконечности скалистого горного мыса воеводой Николаем Гербуртом был построен замок, занимавший хорошее стратегическое положение. С трёх сторон замок имел мощную естественную защиту, образованную крутыми склонами скалы. Восточная стена замка была прикрыта не только крутыми горными склонами, но и водами Збруча.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9508_middle.jpg

З напільного північного боку, зверненого до плоскогір'я, у замку не було серйозної природного захисту, і тому тут був споруджений сухий рів, що утруджувавший підступи до укріплень, а так же вал. Північний сегмент укріплень був основним вузлом оборони, в разі облоги чи штурму саме ця ділянка замку мала потрапити під основний удар атакуючих.
----------
С напольной северной стороны, обращённой к плоскогорью, у замка не было серьёзной естественной защиты, и потому здесь был сооружён сухой ров, затруднявший подступы к укреплениям, а так же вал. Северный сегмент укреплений был основным узлом обороны, в случае осады или штурма именно этот участок замка мог попасть под основной удар атакующих.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9523_middle.jpg

Замкові укріплення були побудовані з пісковика. У плані замок мав форму неправильного четирьохкутника. Його будівля була багато в чому продиктована конфігурацією краю плато, звужуючегося у вигляді клина.
----------
Замковые укрепления были построены из песчаника. В плане замок имел форму неправильного четырехгранника. Его строение было во многом продиктовано конфигурацией оконечности плато, сужающегося в виде клина.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9526_middle.jpg

Тому з напільного північній (широкої) сторони плато стіни замку мають велику довжину, ніж стіни з південної (вужчою) сторони.
----------
Потому с напольной северной (широкой) стороны плато стены замка имеют большую длину, нежели стены с южной (более узкой) стороны.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9531_middle.jpg

На 3-х кутах замку були побудовані вежі, 2 з них були звернені в бік плоскогір'я (найбільш вразлива сторона укріплень). Всі вежі були максимально пристосовані для ведення фронтального вогню, а так само для обстрілу підніжжя замкових стін. Перекриття між ярусами веж були дерев'яними, вони спиралися на балки, які йшли в товщу стін. До внутрішньої сторони замкових стін і веж були прибудовані дерев'яні бойові галереї.
----------
На 3-х углах замка были построены башни, 2 из них были обращены в сторону плоскогорья (самая уязвимая сторона укреплений). Все башни были максимально приспособлены для ведения фронтального огня, а так же для обстрела подножия замковых стен. Перекрытия между ярусами башен были деревянными, они опирались на балки, которые уходили в толщу стен. К внутренней стороне замковых стен и башен были пристроены деревянные боевые галереи.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9532_middle.jpg

Вежа № 1. Перебувала на стику північній та східній стіни. У плані - 4-кутник неправильної форми. У цій вежі була влаштована арка воріт по осі північ-південь. Ворота виходили на плоскогір'є. З двох сторін від арки воріт в товщі стіни були врізані ключевідні бійниці.
Вежа №2. Перебувала на стику північній та західній стіни. 6-гранна, 3-ярусна. П'ять із шести граней вежі на кожному з ярусів мали по одній бійниці, в шостий межі (внутрішньої) були влаштовані дверні прорізи. Вінчав вежу карниз, поверх якого, ймовірно, був встановлен шатровий дах.
----------
Башня № 1. Находилась на стыке северной и восточной стены. В плане – 4-угольник неправильной формы. В этой башней была устроена арка ворот по оси север-юг. Ворота выходили на плоскогорье. С двух сторон от арки ворот в толще стены были врезаны ключевидные бойницы.
Башня №2. Находилась на стыке северной и западной стены. 6-гранная, 3-ярусная. Пять из шести граней башни на каждом из ярусов имели по одной бойнице, в шестой грани (внутренней) были устроены дверные проёмы. Венчал башню карниз, поверх которого, вероятно, была установлена шатровая крыша.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9533_middle.jpg

Вежа № 3. Перебувала на стику західної і південної стіни. 5-гранна, 3-ярусна. Виконана приблизно за такою ж схемою, що і вежа №2.
----------
Башня № 3. Находилась на стыке западной и южной стены. 5-гранная, 3-ярусная. Выполнена приблизительно по такой же схеме, что и башня №2.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9534_9536_middle.jpg

З південного боку замку знаходилися другі замкові ворота, арку яких вирізали в товщі стіни.
----------
С южной стороны замка находились вторые замковые ворота, арку которых вырезали в толще стены.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9537_middle.jpg

Уздовж східної стіни замку було побудовано житлове приміщення.
----------
Вдоль восточной стены замка было построено жилое помещение.1648 рік. В ході Визвольної війни Богдана Хмельницького замок був захоплений козацькими військами, очолюваними Максимом Кривоносом.
----------
1648 год. В ходе Освободительной войны Богдана Хмельницкого замок был захвачен казацкими войсками, возглавляемыми Максимом Кривоносом.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9539_middle.jpg

1672 рік. В ході польсько-турецької війни (1672 - 1676) замок був захоплений турецькими військами (ймовірно, турки займали його двічі, в 1672 і в 1675-м).
----------
1672 год. В ходе польско-турецкой войны (1672 - 1676) замок был захвачен турецкими войсками (вероятно, турки занимали его дважды, в 1672 и в 1675-м).


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9555_9558_middle.jpg

Під їх владою укріплення знаходилося до 1683 року, коли поляки почали витісняти війська Османської імперії з подільських земель.
----------
Под их властью укрепление находилось до 1683 года, когда поляки начали вытеснять войска Османской империи с подольских земель.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9559_9563_middle.jpg

Кінець 17 століття. Кудринці знову перейшли під владу Речі Посполитої.
----------
Конец 17 века. Кудринцы снова перешли под власть Речи Посполитой.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9564_9568_middle.jpg

Можна припустити, що в кінці 17 - початку 18 століття замок втратив своє оборонне значення.
----------
Можно предположить, что в конце 17 – начале 18 века замок утратил своё оборонное значение.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9574_9581_middle.jpg

З початку 18 століття набіги татар на межі Речі Посполитої припинилися, і вже не було потреби підтримувати форпост в стані повної бойової готовності.
----------
С начала 18 века набеги татар на границы Речи Посполитой прекратились, и уже не было нужды поддерживать форпост в состоянии полной боевой готовности.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9582_middle.jpg

З цього моменту, ймовірно, замок починають використовувати виключно для житлових потреб.
----------
С этого момента, вероятно, замок начинают использовать исключительно для жилых нужд.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9583_9589_middle.jpg

Початок 18 століття. Замок знаходиться у володінні шляхтичів з роду Гуменецьких.
----------
Начало 18 века. Замок находится во владении шляхтичей из рода Гуменецких.

https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9590_small.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9590_middle.jpg

У цей період в замку проводяться ремонтно-відновлювальні роботи.
----------
В этот период в замке проводятся ремонтно-восстановительные работы.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9592_middle.jpg

При Гуменецьких замкове житлове приміщення біля східної стіни складалося з 6 кімнат.
----------
При Гуменецких замковое жилое помещение у восточной стены состояло из 6 комнат.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9596_middle.jpg?. Після Гуменецьких замок переходить роду Козібродських. При нових власників стіни замкового палацу були прикрашені картинами, а кімнати - старовинними меблями. Деякі експонати колекції Кудринецького замку нині можна побачити в експозиції Тернопільського обласного краєзнавчого музею.
----------
?. После Гуменецких замок переходит роду Козибродских. При новых владельцах стены замкового дворца были украшены картинами, а комнаты – старинной мебелью. Некоторые экспонаты коллекции Кудринецкого замка ныне можно увидеть в экспозиции Тернопольского областного краеведческого музея.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9598_9602_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9603_9613_middle.jpg

1772 рік. Після поділу Речі Посполитої по річці Збруч пройшов кордон між Росією і Австро-Угорщиною.
----------
1772 год. После раздела Речи Посполитой по реке Збруч прошла граница между Россией и Австро-Венгрией.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9614_9619_middle.jpg

Село, яке лежить на 2 берегах річки, виявилося розділене між двома державами. Замок виявився на австрійській стороні.
----------
Село, лежащее на 2 берегах реки, оказалось разделено между двумя государствами. Замок оказался на австрийской стороне.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9620_middle.jpg

1779 - 1782 роки. Австрійськими військовими картографами була складена так звана «Карта Міга», на якій, серед інших населених пунктів, були відображені і Кудринці. Був відзначений на карті і Кудринецький замок.
----------
1779 – 1782 годы. Австрийскими военными картографами была составлена так называемая «Карта Мига», на которой, в числе прочих населённых пунктов, были отображены и Кудринцы. Был отмечен на карте и Кудринецкий замок.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9614_9619_middle.jpg

19 - 20 століття. У якийсь момент замок був покинутий своїми власниками, після чого почався занепад форпосту.
----------
19 - 20 века. В какой-то момент замок был покинут своими владельцами, после чего начался упадок форпоста.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9627_9632_middle.jpg


фотография второй половины 19 века

Спорожніла будова старіла і поступово руйнувалася. Відносно недавно, в 1-ій половині 20 століття, південна вежа замку перебувала в досить непоганому стані, а східна стіна укріплень ще не була повністю зруйнована.
----------
Опустевшее строение ветшало и постепенно разрушалось. Относительно недавно, в 1-ой половине 20 века, южная башня замка находилась в довольно неплохом состоянии, а восточная стена укреплений ещё не была полностью разрушена.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9633_middle.jpg

Після Другої Світової війни (?) Височина, на якій стоїть замок, була сильно знівечена невеликим кар'єром, який вгризся в кінчик мису і залишив там глибоку виїмку. В результаті цього південний схил мису втратив свій цілісний і гармонійний вигляд.
----------
После Второй Мировой войны (?) возвышенность, на которой стоит замок, была сильно изуродована небольшим карьером, который вгрызся в кончик мыса и оставил там глубокую выемку. В результате этого южный склон мыса утратил свой целостный и гармоничный вид.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9635_middle.jpg

Наші дні. Збереглися частково південна, західна і північна стіни (на неповну висоту); частина обсягу південній п'ятигранної вежі на висоту трьох ярусів. Північно-західна шестигранна вежа збереглася добре. Від надбрамної вежі залишилися фрагментарні руїни. Перекриття між ярусами башт не збереглися. Територія замку не забудована.
----------
Наши дни. Сохранились частично южная, западная и северная стены (на неполную высоту); часть объема южной пятигранной башни на высоту трех ярусов. Северо-западная шестигранная башня сохранилась хорошо. От надвратной башни остались фрагментарные руины. Перекрытия между ярусами башен не сохранились. Территория замка не застроена.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9645_middle.jpg

Існує інформація, яка вказує на те, що до недавнього часу в замку існував підземний хід, який починався в п'ятигранної вежі, однак зараз цей хід завалений камінням і землею.
----------
Существует информация, указывающая на то, что до недавнего времени в замке существовал подземный ход, который начинался в пятигранной башне, однако сейчас этот ход завален камнями и землёй.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9649_middle.jpg

Ще дві пропущені фотографії/Еще две пропущенные фотографии

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9651_9654_middle.jpg

та/и


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/03. Kudrintsy/IMG_9518_9520_middle.jpg

текст взятий на сайті/текст взят на сайте - http://zamki-kreposti.com.ua/ternopolskaya-oblast/zamok-kudrintsy/
старі фотографії запозичені у/старые фотографии заимствованы у
http://polona.pl/item/890560/0/, http://katalog.muzeum.krakow.pl/pl/work/MNK-III-ra-2984-Kudryńce-Cerkiew-pw-Zmartwychwstania-Pa, http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1599962&page=9.


ну как то так =)

P.S. На гору я підіймався під дрібно мрячить дощиком і з тиском 95/53 =). Добре хоч не виявився в кар'єрі ...
----------
P.S. На гору я взбирался под мелко моросящим дождиком и с давлением 95/53 =). Хорошо хоть не оказался в карьере...

Дивимось також/Смотрим также
http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/311685.html
http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/331559.html


  • 1

Наследие. Кудринцы. Замок. Взгляд с небес/Спадщина. Куд

Пользователь apdance1 сослался на вашу запись в своей записи «Наследие. Кудринцы. Замок. Взгляд с небес/Спадщина. Кудринці. Замок. Погляд з небес.» в контексте: [...] Кудринецкий замок с земли и его история [...]

Наследие. Кудринцы. Замок.

Пользователь apdance1 сослался на вашу запись в своей записи «Наследие. Кудринцы. Замок.» в контексте: [...] Оригинал взят у в Наследие. Кудринцы. Замок. [...]

  • 1