m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Касперівці. Оборонна церква Св. Георгія/Наследие. Касперовцы. Оборонная церковь.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Тип споруди: оборонна церква.
Так само відома як Церква Св. Георгія у селі Касперівці.
Перший етап будівництва: за різними даними - 16 століття або 1-ша половина 17 століття
Останній етап будівництва: 2005 - 2006 рік
Історичне сповідування: православ'я
------------
Тип сооружения: оборонная церковь.
Так же известна как: Георгіївська церква в селі Касперівці.
Первый этап строительства: по разным данным - 16 век или 1-ая половина 17 века
Последний этап строительства: 2005 - 2006 год
Историческое исповедание: православие

Церква знаходиться в селі Касперівці, що розташованt на місці злиття річки Серет (притока Дністра) і її правої притоки - річки Тупи. Церква зведена на лівому березі річки Серет, неподалік від того місця, де в Серет впадають води Тупи. Поселення розвивалося в долині двох річок, оточеної високими пагорбами.
1469 рік. Перша письмова згадка села Касперівці, яке тоді перебувало на правому березі річки Серет.
-------------------
Церковь находится в селе Касперовцы, расположенном на месте слияния реки Серет (приток Днестра) и её правого притока – реки Тупы. Церковь возведена на левом берегу реки Серет, неподалёку от того места, где в Серет впадают воды Тупы. Поселение развивалось в долине двух рек, окружённой высокими холмами.
1469 год. Первое письменное упоминание села Касперовцы, которое тогда находилось на правом берегу реки Серет.

Відносно датування часу зведення храму немає єдиної думки. У 1980-х - 1990-х роках вважалося, що церква була побудована в 16 столітті. Зокрема, 4-томник «Пам'ятники містобудування і архітектури Української РСР» повідомляв, що цей «пам'ятник відноситься до нечисленної в даний час групи споруд оборонної культової архітектури України XVI ст.». Однак наприкінці 1980-х - початку 1990-х років архітектор С. Юрченко, який досліджував церкву (і підготував на основі цього дослідження проект її реставрації) прийшов до висновку, що датування храму 16 століттям помилкове (С. Юрченко датував зведення церкви кінцем 1640- х років). У своїх висновках він, в основному, спирався на виявлену у вівтарній частині церкви плиту з чітким датуванням (1650 рік). Однак висновки дослідника про те, що плита з'явилася в храмі одночасно з його зведенням, в очах окремих дослідників здаються недостатньо обгрунтованими.
-----------------
Касательно датировки времени возведения храма нет единого мнения. В 1980-х – 1990-х годах считалось, что церковь была построена в 16 веке. В частности, 4-томник «Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР» сообщал, что этот «памятник относится к малочисленной в настоящее время группе сооружений оборонной культовой архитектуры Украины XVI в.». Однако в конце 1980-х – начале 1990-х годов архитектор С. Юрченко, исследовавший церковь (и подготовивший на основе этого исследования проект её реставрации) пришёл к выводу, что датировка храма 16 веком ошибочна (С. Юрченко датировал возведение церкви концом 1640-х годов). В своих выводах он, в основном, опирался на обнаруженную в алтарной части церкви плиту с чёткой датировкой (1650 год). Однако выводы исследователя о том, что плита появилась в храме одновременно с его возведением, в глазах отдельных исследователей кажутся не достаточно обоснованными.

1619 рік. Король Речі Посполитої Сигізмунд III Ваза (1566 - 1632) надав Якобу Ястребчику Лутомирскому привілей - заснувати на території села Касперівці «за Серетом» (тобто на лівому березі річки) місто, яке мало отримати назву Лутомирськ. Можливо, саме в цей період тут був побудований замок.
--------------
1619 год. Король Речи Посполитой Сигизмунд III Ваза (1566 - 1632) предоставил Якобу Ястребчику Лутомирскому привилегию - основать на территории села Касперовцы «за Серетом» (т.е. на левом берегу реки) город, который должен был получить название Лутомирск. Возможно, именно в этот период здесь был построен замок.

1-ша половина 17 століття (?). Невідомо, коли саме був зведений оборонний храм, проте є непрямі свідчення того, що будівництво проходило орієнтовно в період 1619 - 1650 років. Нижній поріг - дата «1619» - це період заснування міста Лутомирська. На території цього міста і була зведена церква. Верхній поріг - дата «1650» - було отримано під час обстежень церкви (1989 рік?), в ході якого у вівтарній частині храму була знайдена кам'яна плита з рельєфним зображенням хреста і написом під ним: «... «… сие помина раба Божия Григория года Божия AXH», де «AXH» - це дата «1650».
----------------
1-ая половина 17 века (?). Неизвестно, когда именно был возведён оборонный храм, однако есть косвенные свидетельства того, что строительство проходило ориентировочно в период 1619 – 1650 годов. Нижний порог – дата «1619» - это период основания города Лутомирска. На территории этого города и была возведена церковь. Верхний порог – дата «1650» - был получен во время обследований церкви (1989 год?), в ходе которого в алтарной части храма была найдена каменная плита с рельефным изображением креста и надписью под ним: «… сие помина раба Божия Григория года Божия AXH», где «AXH» - это дата «1650».Плита автентична - до неї примикає нібито первинна штукатурка, а це, можливо, свідчить про те, що плиту в стіну храму вмурували перед тим, як стіни церкви оштукатурили. Згаданий в написі «Григорій», ймовірно, мав якесь пряме відношення до будівництва церкви, можливо, був її фундатором, тому і був удостоєний епітафії на плиті, умурованій в найсвятішу частину храму. Якщо інформація плити чітко відображає датування фінальної стадії зведення церкви, то можна припустити, що будівництво церкви велося протягом 1640-х років.
----------------
Плита аутентичная – к ней примыкает якобы перовначальная штукатурка, а это, возможно, свидетельствует о том, что плиту в стену храма вмуровали перед тем, как стены церкви оштукатурили. Упомянутый в надписи «Григорий», вероятно, имел какое-то прямое отношение к строительству церкви, быть может, был её фундатором, потому и был удостоен эпитафии на плите, вмурованной в самую святую часть храма. Если информация плиты чётко отражает датировку финальной стадии возведения церкви, то можно предположить, что строительство церкви велось в течение 1640-х годов.

Таким чином, можливо, в 1-ій половині 17 століття була зведена кам'яна трьохчастна церква оборонного типу, орієнтована по осі на північний захід - південний схід. Храм складався з квадратної в плані нави, до якої із західного боку примикала напівкругла апсида, а на схід - притвор (бабинець), що служив одночасно нижнім ярусом 3-ярусної (?) оборонної вежі-дзвіниці. Нижній ярус вежі не мав вікон, в інтер'єрі був об'єднаний з нефом арочним отвором. У середній частині дзвіниці (2-й ярус вежі) були влаштовані хори, відокремлені від нефа ще однією напівкруглою аркою. Храм вінчала гонтова покрівля.
----------------
Таким образом, возможно, в 1-ой половине 17 века была возведена каменная трехчастная церковь оборонного типа, ориентированная по оси северо-запад - юго-восток. Храм состоял из квадратного в плане нефа, к которому с западной стороны примыкала полукруглая апсида, а с восточной – притвор (бабинец), служивший одновременно нижним ярусом 3-ярусной (?) оборонной башни-колокольни. Нижний ярус башни не имел окон, в интерьере был объединен с нефом арочным проёмом. В средней части колокольни (2-й ярус башни) были устроены хоры, отделённые от нефа ещё одной полукруглой аркой. Храм венчала гонтовая кровля.

Цікавою особливістю храму є орієнтація його вівтарної частини в західному напрямку, що було нетиповим явищем для того часу. Можливо, містобудівна ситуація (річка із заходу, місто і головна дорога - зі сходу) сприяла тому, щоб головний фасад церкви розмістили зі східного боку.
Результати обстеження пам'ятника кінця 1980-х - початку 1990-х років дозволяють зробити висновок, що церкву будували не дуже вмілі (можливо, місцеві) майстри. Зокрема було встановлено, що храм зводився практично без фундаментів - основа стін занурювалася в грунт лише на 25 см. Така технологія будівництва в подальшому призвела до деформації обьему пам'ятника.
----------------
Интересной особенностью храма является ориентация его алтарной части в западном направлении, что было нетипичным явлением для того времени. Возможно, градостроительная ситуация (река с запада, город и главная дорога - с востока) способствовала тому, чтобы главный фасад церкви разместили с восточной стороны.
Результаты обследования памятника конца 1980-х - начала 1990х годов позволяют сделать вывод, что церковь строили не очень умелые (возможно, местные) мастера. В частности было установлено, что храм возводился практически без фундаментов – основания стен погружались в грунт всего на 25 см. Такая технология строительства в дальнейшем привела к деформации объёма памятника.

Під час обстеження храму, в місці з'єднання нефа з апсидою, з південного боку, були виявлені сліди пілястрів, які піднімалися на висоту 1 метра щодо рівня підлоги. Первісна (?) штукатурка покривала як самі пілястри, так і простір над ними. Це дозволяє зробити висновок, що спочатку зодчі планували влаштувати між нефом і вівтарем арку, яка повинна була спиратися на пілястри. Однак з невідомих причин від будівництва арки вирішили відмовитися, а пілястри не отримали закономірного продовження і були приховані під шаром штукатурки.
Згадані дослідження також виявили цікаву деталь - напівкруглі елементи перемичок вікон нефа був скріплені тібелямі (дерев'яними кілочками).
-----------------
Во время обследования храма, в месте соединения нефа с апсидой, с южной стороны, были выявлены следы пилястра, который поднимался на высоту 1 метра относительно уровня пола. Первоначальная (?) штукатурка покрывала как сами пилястры, так и пространство над ними. Это позволяет сделать вывод, что изначально зодчие планировали устроить между нефом и алтарём арку, которая должна была опираться на пилястры. Однако по неизвестным причинам от строительства арки решили отказаться, а пилястры не получили закономерного продолжения и были скрыты под слоём штукатурки.
Упомянутые исследования также обнаружили интересную деталь - полукруглые элементы перемычек окон нефа был скреплены тибелями (деревянными колышками).

?. Церква руйнувалася, можливо не один раз. Про це свідчить як загальний занепад міста Лутомирська в 1-ій половині 17 століття, так і той факт, що до наших днів не збереглися первісні перекриття храму, які, мабуть, загинули під час одного з ворожих нападів.
?. Початкові втрачені кам'яні склепіння над вівтарем і навою замінили більш простими дерев'яними перекриттями, які спиралися на дерев'яні балки. Сліди примикання цих перекриттів були виявлені на стіні дзвіниці в наші дні.
1641 рік. Лутомирськ так і не зміг розвинутися в самостійне поселення. Місто, яке часто спустошували татарами, не розвивавлося і поступово занепадало. У 1641-му році воно стає частиною містечка Касперівці.
-------------
?. Церковь разрушалась, возможно не один раз. Об этом свидетельствует как общий упадок города Лутомирска в 1-ой половине 17 века, так и тот факт, что до наших дней не сохранились первоначальные перекрытия храма, которые, видимо, погибли во время одного из вражеских нападений.
?. Первоначальные утраченные каменные своды над алтарём и нефом заменили более простыми деревянными перекрытиями, которые опирались на деревянные балки. Следы примыкания этих перекрытий были выявлены на стене колокольни в наши дни.
1641 год. Лутомирск так и не смог развиться в самостоятельное поселение. Город, часто опустошаемый татарами, не развивался и постепенно приходил в упадок. В 1641-м году он становится частью городка Касперовцы.

18 століття (?). Обстеження храму нашого часу виявили на скосах вікон розписи у вигляді фігур святих, а нижче - архітектурні мотиви у вигляді колон, увінчаних ангелами. Можливо, ці розписи, датовані 18-м століттям, були продовженням втраченого іконостасу.
Кінець 18 століття. Касперівці втрачають статус міста. Останній раз в статусі міста Касперівці згадували в 1786 році.
?. Оскільки біля храму не було грунтовних фундаментів, поступово його апсида почала деформуватися, її північна стіна тріснула і відхилилася в зовнішню сторону (в 1989 році стіна була відхилена назовні щодо вертикальної осі на 21 см). Щоб запобігти подальшому руйнуванню апсиди до неї були прибудовані три потужних контрфорса.
---------------
18 век (?). Обследования храма нашего времени выявили на скосах окон росписи в виде фигур святых, а ниже – архитектурные мотивы в виде колонн, увенчанных ангелами. Возможно, эти росписи, датированнык 18-м веком, являлись продолжением утраченного иконостаса.
Конец 18 века. Касперовцы теряют статус города. Последний раз в статусе города Касперовцы упоминали в 1786 году.
?. Поскольку у храма не было основательных фундаментов, постепенно его апсида начала деформироваться, её северная стена треснула и отклонилась во внешнюю сторону (в 1989 году стена был отклонена наружу относительно вертикальной оси на 21 см). Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение апсиды к ней были пристроены три мощных контрфорса.?. На гребені даху зведена декоративна главка (сигнатурка).
?. Із зовнішнього боку дзвіниці були побудовані двомаршеві дерев'яні сходи, що вели на другий ярус вежі, на хори. Два камені-консолі, на які спиралися ці сходи, були виявлені під час обстеження церкви нашого часу.
---------------
?. На коньке крыши возведена декоративная главка (сигнатурка).
?. С внешней стороны колокольни была построена двухмаршевая деревянная лестница, ведущая на второй ярус башни, на хоры. Два камня-консоли, на которые опиралась эта лестница, были выявлены во время обследования церкви нашего времени.

1915


192х


193х
1980


199х


19 століття. У південної стіни апсиди була зведена кам'яна, квадратна в плані, одноярусна прибудова - ризниця. Це було службове приміщення, призначене для зберігання одягу священиків і церковного начиння. Ризницю перекривала дерев'яна стеля, що спиралася на 4 дерев'яних бруса (перекриття збереглися). Спочатку у ризниці був 3-скатний дах (сліди його примикання до нефу виявлені в ході обстеження храму в кінці 1980-х - початку 1990-х років), однак пізніше його замінили більш простим 1-скатним дахом.
Ймовірно, в цей же період початкові перекриття нефа і апсиди (коли і за яких умов були втрачені автентичні перекриття - невідомо) були перекриті дерев'яними склепіннями.
----------------
19 век. У южной стены апсиды была возведена каменная, квадратная в плане, одноярусная пристройка – ризница. Это было служебное помещение, предназначенное для хранения одежды священников и церковной утвари. Ризницу перекрывал деревянный потолок, опиравшийся на 4 деревянных бруса (перекрытия сохранились). Изначально у ризницы была 3-скатная крыша (следы её примыкания к нефу обнаружены в ходе обследования храма в конце 1980-х - начале 1990-х годов), однако позднее её заменили более простой 1-скатной крышей.
Вероятно, в этот же период первоначальные перекрытия нефа и апсиды (когда и при каких условиях были утрачены аутентичные перекрытия - неизвестно) были перекрыты деревянными сводами.

А.Шамраєва, С.Юрченко. Церква св. Георгія в с. Касперівці Тернопільської області // З історії української реставрації. – К.: Українознавство, 1996. – С. 252-254.
Початок 20 століття. Церква знаходиться в хорошому стані: стіни побілені, храм увінчує гонтовая покрівля.
?. У роки радянської влади храм не діяв, прийшов в занепад.
1989 рік. Проводилися дослідження і обміри церкви.
Початок 1990-х років. На основі матеріалів, отриманих під час дослідження церкви, був розроблений проект її реставрації. Проект був виконаний на замовлення Тернопільського обласного управління містобудування та архітектури. В цьому ж році храм повернули громаді віруючих.
-------------
Начало 20 века. Церковь находится в хорошем состоянии: стены побелены, храм венчает гонтовая кровля.
?. В годы советской власти храм не действовал, пришёл в упадок.
1989 год. Проводились исследования и обмеры церкви.
Начало 1990-х годов. На основе материалов, полученных во время исследования церкви, был разработан проект её реставрации. Проект был выполнен по заказу Тернопольского областного управления градостроительства и архитектуры. В этом же году храм вернули общине верующих.

1988


?. Була проведена реставрація церкви. Будівельні роботи були виконані кооперативом «Зоря».
?. Церкву відреставрували за проектом архітектора С. Юрченко, стіни були побілені, покрівлю храму виконали з гонту. Таким чином, реставрація намагалася зберегти і підкреслити автентичні риси стародавньої споруди. При цьому, завдяки побілці стін і новому ґонту храм в значній мірі втратив вид архаїчної споруди.
-------------------
?. Была проведена реставрация церкви. Строительные работы были выполнены кооперативом «Зоря».
?. Церковь отреставрировали по проекту архитектора С. Юрченко, стены были побелены, кровлю храма выполнили из гонта. Таким образом, реставрация старалась сохранить и подчеркнуть аутентичные черты древнего сооружения. При этом, благодаря побелке стен и новому гонту храм в значительной степени утратил вид архаического сооружения.

1988
1995 год. Реставрація церкви була відзначена Державною премією України в галузі архітектури.
Початок 2000-х років. До цього моменту громада незаконно прилаштувала до дзвіниці новий притвор, якого у церкви раніше не було, і який не був передбачений проектом реставрації. Проте, церкву все ще можна було вважати відреставрованою.
------------------
1995 год. Реставрация церкви была отмечена Государственной премией Украины в области архитектуры.
Начало 2000-х годов. К этому моменту община незаконно пристроила к колокольне новый притвор, которого у церкви ранее не было, и который не был предусмотрен проектом реставрации. Тем не менее, церковь всё ещё можно было считать отреставрированной.

1996


2005 чи 2006 рік (?). Храм був спотворений перебудовою. Зокрема, гонтову покрівлю храму замінили жерстяною, а стіни церкви покрили світло-бежевою штукатуркою. Архаїчний образ споруди був сильно спотворений.
Наші дні. Церква відносно добре збереглася, частково спотворена недавньою «реставрацією». Храм дійшов до наших днів у перебудованому вигляді. Вежа-дзвіниця збереглася не на всю висоту, втрачені автентичні перекриття нефа і апсиди. У західній частині нефа і у вівтарній частині храму збереглися розписи, виконані в стилі бароко (орієнтовне датування - 18 століття). Незалежно від різних датувань храму, дослідники вважають церкву цікавим і рідкісним прикладом культово-оборонної архітектури.
--------------
2005 или 2006 год (?). Храм был обезображен перестройкой. В частности, гонтовую кровлю храма заменили жестяной, а стены церкви покрыли светло-бежевой штукатуркой. Архаический образ постройки был сильно искажён.
Наши дни. Церковь относительно хорошо сохранилась, частично обезображена недавней «реставрацией». Храм дошёл до наших дней в перестроенном виде. Башня-колокольня сохранилась не на всю высоту, утрачены аутентичные перекрытия нефа и апсиды. В западной части нефа и в алтарной части храма сохранились росписи, выполненные в стиле барокко (ориентировочная датировка – 18 век). Вне зависимости от различных датировок храма, исследователи считают церковь интересным и редким примером культово-оборонной архитектуры.

1996


Погляд на останок/Взгляд на последок


Шановні друзі! Допомогти проекту "Українські Пам'ятки архітектури. Спадщина" ви можете через систему PATREON, ставши патроном в нашій обоймі. Заздалегідь дякуємо =) …/
Уважаемые Друзья! Помочь проекту "Украинские памятники архитектуры. Наследие" вы можете через систему PATREON, став патроном в нашей обойме. Заранее спасибо =) ...

Джерела/источники:
zamki-kreposti.com.ua
castles.com.ua
pslava.info

ну как то так =))

  • 1
А что в этом сооружении оборонного? Ни бойниц, ни фундаментов, своды - и те деревянные (к стати, есть мнение: без фундаментов стены распора каменных сводов не выдержат).

Большинство оборонных храмов 16-17 вв. были перестроены в 18 веке, в процессе чего разбирались боевые ярусы, существовавшие над нефами и апсидами, а также перестраивались колокольни, которые фактически использовались в качестве боевых башен. Каменные своды многие из храмов утратили ещё в 17 веке, а во время реконструкций 18 в. и в более позднее время их уже заменяли более простыми деревянными конструкциями. Т.е. отсутствие явно выраженных оборонных черт может в одних случаях означать, что они были утрачены, в других случаях, что они скрыты (к примеру, у многих храмов бойницы банально замурованы).

Дякую, цікаво. Храм - гарний тернопільський компаньйон, для своїх обронних родичів в Хмельниччині)

  • 1
?

Log in